Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 16 maj 2017 kl. 16.25 CEST Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2016 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend (utdelning) Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen dividend för räkenskapsåret 2016 utdelas. Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital Styrelsen beslutade, på basis av bolagets bokslut för 2016, om en utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring till ett belopp om 0,23 euro per aktie. Kapitalåterbäringen skall betalas i september 2017 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av styrelsen i sitt möte som styrelsen kommit överens att skall hållas den 4 september 2017. Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då vara den 6 september 2017 och utbetalningsdagen senast den 13 september 2017. Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden utgår enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode (tidigare 80 000 euro), styrelsens viceordföranden 80 000 euro (50 000 euro) var och övriga styrelseledamöterna 60 000 euro (40 000 euro) var. Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro (12 000 euro) i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro (6 000 euro) var. Strategikommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var och att personalkommitténs ordförande (tidigare ersättningskommittén) erhåller 8 000 euro (6 000 euro) i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro (3 000 euro) var. Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro (6 000 euro) i årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro (3 000 euro) var. Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy. Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter är nio. Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen and Hannele Jakosuo-Jansson omväljs. Pernilla Walfridsson väljs till styrelsen som ny ledamot. Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Styrelsemedlemmarnas CV:n finns till påseende på www.ahlstrom-munksjo.com. Val av revisor och beslut om revisorns arvode Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att återvälja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG Oy Ab har meddelat att de utsett CGR Anders Lundin till huvudansvarig revisor. Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag vidare att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning. Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant Bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor: Genom bemyndigandet kan högst 8 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar beaktas. Aktierna kan förvärvas eller mottas som pant i en eller flera omgångar och på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas tidigare aktieinnehav. Aktierna skall förvärvas med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till gällande marknadspris. Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av bolagets egna aktier. Genom bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om avyttring av högst 8 000 000 egna aktier som bolaget innehar i en eller flera omgångar. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor angående avyttring av egna aktier som bolaget innehar, inklusive rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan till exempel användas som vederlag i företagsköp och i andra arrangemang samt till att implementera bolagets aktiebaserade incentivsystem eller till andra syften i enlighet med vad som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet har styrelsen också rätt att besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant. Bemyndigandena är i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie bolagsstämmans utgång. Bolagsstämmohandlingar Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.ahlstrom-munksjo.com/bolagstamma senast den 30 maj 2017. Beslut tagna av styrelsen efter bolagsstämman Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valdes Hans Sohlström till ordförande och Peter Seligson och Elisabet Salander Björklund till vice ordföranden. Styrelsen beslöt att tillsätta tre permanenta utskott, revisionskommittén, strategikommittén och personalkommittén (tidigare ersättningskommittén). Medlemmar av revisionskommittén är Elisabet Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth, Harri-Pekka Kaukonen och Pernilla Walfridsson. Medlemmar av strategikommittén är Peter Seligson (orförande), Alexander Ehrnrooth och Jan Inborr. Medlemmar av personalkommittén är Hans Sohlström (ordförande), Johannes Gullichsen och Hannele Jakosuo-Jansson. Ahlstrom-Munksjö Oyj För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.