Kutsu Ahlstrom-Munksjön varsinaiseen yhtiökokoukseen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 7.4.2017 klo. 08.30 CEST Helsinki, Suomi Kutsu Ahlstrom-Munksjön varsinaiseen yhtiökokoukseen Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 16.5.2017 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M3 ja Karamzininrannan puolelta ovi K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus-kertomuksen esittäminen -       Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Koska yhtiöllä ei ole 31.12.2016 päivätyssä taseessa jakokelpoisia varoja, hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2016. 9. Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,23 euroa osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan syyskuussa 2017 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 4.9.2017 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 6.9.2017 ja maksupäivä viimeistään 13.9.2017. 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 11. Hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien 80 000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että strategiavaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden jäsenten 6 000 euroa, ja että henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan. 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9). 13. Hallituksen jäsenten valitseminen Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson. Pernilla Walfridssonia ehdotetaan valittavaksi hallituksen uudeksi jäseneksi. Anna Ohlsson-Leijon, Mats Lindstrand ja Sebastian Bondestam ovat ilmoittaneet nimitystoimikunnalle, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Nimitystoimikunta suosittelee, että Hans Sohlström valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Peter Seligson ja Elisabet Salander Björklund hallituksen varapuheenjohtajiksi. Pernilla Walfridsson (syntynyt 1973), Ruotsin kansalainen, koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, on toiminut vuodesta 2005 lähtien Byggmax Group AB:n (publ) talousjohtajana. Ennen siirtymistään Byggmaxille hän toimi Power Hemelektronik AB:lla talousjohtajana vuosina 2003–2005 ja johtotehtävissä IKEA:lla vuosina 1998–2002. Hän toimii NetOnNet Group AB:n hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Walfridsson on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth ja Hans Sohlström, jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Hans Sohlström ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista AC Invest Five B.V.:stä ja AC Invest Six B.V.:stä, joiden emoyhtiössä Ahlström Capital Oy:ssä hän on toimitusjohtaja. Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla internetosoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/agm. 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 15. Tilintarkastajan valitseminen Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin. 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 8 000 000 yhtiön omaa osaketta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 8 000 000 kappaletta yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta. Osakkeet voidaan luovuttaa muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä. 17. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/agm. Muut asiakirjat, jotka on osakeyhtiölain nojalla pidettävä osakkeenomistajien nähtävillä, ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 25.4.2017 alkaen. Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen kopiot lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.5.2017 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 11.5.2017 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: – yhtiön internetsivujen kautta www.ahlstrom-munksjo.com/agm, – sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com, – kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom-Munksjö, Varsinainen yhtiökokous, Alvar Aallon katu 3 C, PL 329, 00101 Helsinki, tai – puhelimitse toimistoaikana klo 10.00-16.00 numeroon +46 (0)10 250 10 54 Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom-Munksjölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä mainituilla yhtiön internetsivuilla. 3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2017. Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 11.5.2017 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tule ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäiseesti viimeistään edellä mainittuna ajankohtana. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä mainituilla yhtiön internetsivuilla. 4. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistuminen yhtiökokoukseen Täyttääkseen yhtiökokoukseen osallistumiselle asetetut vaatimukset, osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin, tulee huomioida, että (i)             osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin viimeistään 4.5.2017, ja (ii)            osakkeenomistajan tulee pyytää Euroclear Sweden AB:ltä tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pyyntö tulee tehdä Euroclear Sweden AB:lle lomakkeella, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/agm. Ilmoituksen tulee olla perillä Euroclear Sweden AB:ssä viimeistään 4.5.2017. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin, tulee kohdan (i) vaatimukset täyttääkseen tilapäisesti uudelleenrekisteröidä osakkeensa omalla nimellään osakkeenomistajarekisteriin. Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä tilapäisen rekisteröinnin, tulee ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin ennen 4.5.2017 ja pyytää, että omaisuudenhoitaja ilmoittaa osakkeenomistajan lisättäväksi väliaikaisesti Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin. 5. Muut ohjeet ja tiedot Ahlstrom-Munksjön osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 6.4.2017 on 96 438 573 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 96 438 573 ääntä. Tukholmassa 6.4.2017 AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ Hallitus Lisätietoja:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.