Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 7 april 2017 kl. 08.30 CEST Helsingfors, Finland Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma Aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 16 maj 2017 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahusets Helsingforssal, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors (dörr M3 från Mannerheimvägen och dörr K3 från Karamzinsstranden). Mottagning av aktieägare som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar inleds kl. 12.00 (EET). Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig på mötesplatsen senast kl. 12.45 (EET). A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman På ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2016 -       Verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend (utdelning) Enligt balansräkningen per den 31 december 2016 har bolaget inga utdelningsbara vinstmedel. Styrelsen föreslår därför att ingen dividend (utdelning) för räkenskapsåret 2016 delas ut. 9. Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman besluter, på basis av bolagets bokslut för 2016, om en utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring till ett belopp om 0,23 euro per aktie. Kapitalåterbäringen skall betalas i september 2017 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av styrelsen i sitt möte som styrelsen kommit överens att skall hållas den 4 september 2017. Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då vara den 6 september 2017 och utbetalningsdagen senast den 13 september 2017. 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 11. Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden Valberedningen föreslår att styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden utgår enligt följande: Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode, styrelsens viceordföranden 80 000 euro var och övriga styrelseledamöterna 60 000 euro var. Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var. Valberedningen föreslår att strategikommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var och att personalkommitténs ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro var. Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro var. Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy. 12. Beslut om antalet styrelseledamöter Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9). 13. Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår att Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen och Hannele Jakosuo-Jansson omväljs. Vidare föreslås att Pernilla Walfridsson väljs till styrelsen som ny ledamot. Anna Ohlsson-Leijon, Mats Lindstrand och Sebastian Bondestam har meddelat till valberedningen att det inte står till förfogande för att väljas till styrelsen. Valberedningen rekommenderar att Hans Sohlström väljs till styrelseordförande och Peter Seligson och Elisabet Salander Björklund väljs till styrelsens vice ordföranden. Pernilla Walfridsson (född 1973), svensk medborgare, ekonomie magister (företagsekonomi) har fungerat som CFO för Byggmax Group AB (publ) sedan 2005. Hon har tidigare, under åren 2003–2005, fungerat som CFO för Power Hemelektronik AB och innehaft ledningspositioner inom IKEA under åren 1998–2002. Hon fungerar som ordförande för styrelsens revisionskommitté i NetOnNet Group AB. Walfridsson är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare. Styrelseledamöters mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Alexander Ehrnrooth och Hans Sohlström som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Alexander Ehrnrooth är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars moderbolag Virala Oy Ab han fungerar som verkställande direktör och styrelseledamot. Hans Sohlström är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V. och AC Invest Six B.V. i vars moderbolag Ahlström Capital Oy han fungerar som verkställande direktör. Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet. De föreslagna styrelseledamöternas CV:n finns till påseende på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm. 14. Beslut om revisorns arvode Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning. 15. Val av revisor Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att till revisor återväljs KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab har meddelat att de utsett CGR Anders Lundin till huvudansvarig revisor. 16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant enligt följande villkor: Genom bemyndigandet kan högst 8 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar beaktas. Aktierna kan förvärvas eller mottas som pant i en eller flera omgångar och på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas tidigare aktieinnehav. Aktierna skall förvärvas med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till gällande marknadspris. Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av bolagets egna aktier. Genom bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om avyttring av högst 8 000 000 egna aktier som bolaget innehar i en eller flera omgångar. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor angående avyttring av egna aktier som bolaget innehar, inklusive rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan till exempel användas som vederlag i företagsköp och i andra arrangemang samt till att implementera bolagets aktiebaserade incentivsystem eller till andra syften i enlighet med vad som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet har styrelsen också rätt att besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant. Bemyndigandena är i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie bolagsstämmans utgång. 17. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De förslag av styrelsen och valberedningen, vilka förslag hänför sig till ordinarie bolagsstämmans föredragningslista ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm. Andra handlingar som enligt aktiebolagslagen skall hållas tillgängliga för aktieägarna finns till påseende på ovan nämnda internetsidor senast från och med den 25 april 2017. Styrelsens och valberedningens förslag samt ovan nämnda andra handlingar finns också tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa handlingar skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet kommer att finnas till påseende på ovannämnda internetsidor senast från och med den 30 maj 2017. C. Anvisningar för deltagarna i ordinarie bolagsstämman 1. Rätt att delta och anmälan Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har de aktieägare som på ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag den 4 maj 2017 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning. Aktieägare som önskar delta i ordinarie bolagsstämman skall anmäla sig senast den 11 maj 2017 kl. 16.00 (EET). Anmälan till ordinarie bolagsstämman kan göras: –  på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm, –  per e-post till yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com, –  per brev till adressen Ahlstrom-Munksjö, bolagsstämma, Alvar Aaltos gata 3 C, PB 329, 00101 Helsingfors, Finland, eller –  per telefon under kontorstid kl. 10.00-16.00 (EET) till numret +46 (0)10 250 10 54 I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ahlstrom-Munksjö används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kapitel 25 § i aktiebolagslagen. 2. Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren på ordinarie bolagsstämman. Om en aktieägare på ordinarie bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan till stämman uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan anmälningstidens utgång. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på bolagets ovannämnda internetsidor. 3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag den 4 maj 2017 vara antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande i ordinarie bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 11 maj 2017 kl. 10.00 (EET) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut måste anmäla en ägare av förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt. Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets ovannämnda internetsidor. 4. Deltagande i ordinarie bolagsstämman för ägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB Ägare till aktier som är registrerade i bolagets aktieägarregister som förs av Euroclear Sweden AB måste för att uppfylla kraven för att äga rätt att delta i ordinarie bolagsstämman iaktta följande: (i)  aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda bolagets aktieägarregister senast den 4 maj 2017, och (ii) aktieägaren måste kontakta Euroclear Sweden AB och begära tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda bolagets aktieägarförteckning. Sådan begäran skall göras till Euroclear Sweden AB på en särskild blankett som återfinns på bolagets internetsidor på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/agm. Blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 4 maj 2017. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB förda bolagets aktieägarregister måste för att uppfylla punkt (i) ovan tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i registret. Aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta sin egendomsförvaltare om detta i god tid före den 4 maj 2017 och begära att egendomsförvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i bolagets aktieägarregister som upprätthålls av Euroclear Sweden AB. 5. Övriga anvisningar och information På dagen för denna kallelse till ordinarie bolagsstämma den 6 april 2017, uppgår det totala antalet aktier i Ahlstrom-Munksjö till 96 438 573 aktier, vilka berättigar till sammanlagt 96 438 573 röster. Stockholm, den 6 april 2017 AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ Styrelsen För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.