Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016: 12 %:n kannattavuustavoite saavutettiin, ennätyskorkea vuositulos ja kassavirta

MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, Helsinki, Suomi, 16.2.2017 klo. 7.30 CET Munksjö Oyj:n tilinpäätöstiedote 2016: 12 %:n kannattavuustavoite saavutettiin, ennätyskorkea vuositulos ja kassavirta   Keskeistä neljänneltä neljännekseltä 2016 ·  Liikevaihto oli 282,4 (290,0) milj. euroa.   ·  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 36,1 (22,1) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,8% (7,6%). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,6 (0,0) milj. euroa, ja liittyivät pääosin suunniteltuun yhdistymiseen.  ·  Liiketulos oli 16,4 (8,5) milj. euroa ja kauden tulos 11,8 (7,2) milj. euroa.   ·  Osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,14) euroa.   ·  Liiketoiminnan rahavirta oli 41,3 (44,5) milj. euroa.   ·  Munksjö ilmoitti 7.11.2016 suunnitelmasta yhdistyä Ahlstrom Oyj:n kanssa ja muodostaa yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa.  Keskeistä katsauskaudelta tammi–joulukuu 2016 ·  Liikevaihto oli 1 142,9 (1 130,7) milj. euroa.   ·  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate oli 136,7 (93,6) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,0% (8,3%). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,6 (-7,3) milj. euroa, ja liittyivät pääosin suunniteltuun yhdistymiseen. .   ·  Liiketulos oli 74,9 (32,7) milj. euroa ja kauden tulos 43,3 (22,8) milj. euroa.   ·  Osakekohtainen tulos oli 0,85 (0,44) euroa.   ·  Liiketoiminnan rahavirta oli 114,3 (55,5) milj. euroa.   ·  Ylimääräinen yhtiökokous 11.1.2017 hyväksyi yhdistymisen Ahlstromin kanssa.  ·  Ylimääräinen yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,45 euron ylimääräisestä pääomanpalautuksesta yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastosta  AVAINLUVUT loka–joulu tammi–joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, 2016 2015 Muutos, % % Liikevaihto 282,4  290,0  -3%  1 142,9  1 130,7  1%  Käyttökate   (oik.*) 36,1  22,1  63%  136,7  93,6  46%  Käyttökateprosentti,   % 12,8  7,6     12,0  8,3     (oik.*) Käyttökate 29,5  22,1  33%  130,1  86,3  51%  Käyttökateprosentti,   % 10,4  7,6     11,4  7,6     Liiketulos   (oik.*) 23,0  8,5  171%  81,5  40,0  104%  Liiketulosprosentti,   % 8,1  2,9     7,1  3,5     (oik.*) Liiketulos 16,4  8,5  93%  74,9  32,7  129%  Liiketulosprosentti,   % 5,8  2,9     6,6  2,9     Kauden tulos 11,8  7,2  64%  43,3  22,8  90%  Tulos/osake,   EUR 0,23  0,14  66%  0,85  0,44  93%  Korollinen   nettovelka 169,5  227,4  -25%  169,5  227,4  -25%  * Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä  Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2015 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä taloudellinen katsaus on tilintarkastamaton. Katsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota. Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti “Olen ylpeä tiimimme vahvasta työpanoksesta ja saavutuksistamme vuonna 2016. Saavutimme vuonna 2013 asettamamme kunnianhimoiset tavoitteemme, ja käyttökatteemme oli 12 prosenttia. Olemme ilmoittaneet suunnitelmasta yhdistää Munksjö ja Ahlstrom sulautumalla yhdeksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa, innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa, ja ilmoitimme uusista odotetuista tavoitteista, mm. 14 prosentin käyttökatetavoitteesta, uudelle yhdistyneelle yhtiölle. Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa sidosyhmille maailmanlaajuisten kasvumahdollisuuksien vahvistumisen ja toiminnan tehostumisen ansiosta. Yhdistyneen yhtiön kasvutavoitteita tukevat vahva tase ja rahavirta. Vuoden 2016 oikaistu käyttökate nousi 136,7 (93,6) milj. euroon. Parannus oli 43 miljoonaa euroa tai 46 prosenttia. Kaikki neljä liiketoiminta-aluettamme toteuttivat kannattavuuden parantamiseen tähdänneet ohjelmansa, ja noin puolet tulosparannuksesta perustuu omiin toimenpiteisiimme tehokkuuden parantamiseksi. Loppuosa parannuksesta oli pääasiassa suotuisien kustannusolosuhteiden seurausta. Markkinoiden kysyntä pysyi hyvällä tasolla kaikissa keskeisissä liiketoiminnoissa. Makrotalouden epävarmuus vaikutti vuoden 2016 aikana joihinkin maantieteellisiin markkinoihin kuten Brasiliaan, mutta pystyimme kumoamaan negatiivisen vaikutuksen viennillä muille markkinoille. Pitkän aikavälin kasvuodotuksemme on edelleen 2-4 prosenttia vuositasolla, koska globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen ja globalisaatio, tukevat meidän tuoteratkaisujemme lopputuotteiden kysyntää. Vahva tuloksemme vuonna 2016 vahvisti yhtiötä. Odotan luottavaisena kehityksen seuraavaa suurta askelta, sulautumista Ahlstromin kanssa, jonka odotetaan toteutuvan vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen alussa. Yhdessä voimme jatkaa kilpailukykymme parantamista ja luoda vahvan kasvualustan tulevaisuutta silmällä pitäen.” Tulevaisuuden näkymät Munksjön erikoispaperituotteiden kysynnän odotetaan vuoden 2017 aikana pysyvän vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna ja heijastavan kausivaihteluja. Vuosittaisten kunnossapito- ja lomaseisokeiden toisen ja kolmannen vuosineljänneksen aikana kuten myös vuoden 2017 lopussa tapahtuvien kausiseisokeiden odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin 2016. Seuraava huoltoseisokki Aspan sellutehtaalla Ruotsissa toimeenpannaan vuoden 2017 neljännellä vuosineljänneksellä. Tämän hetkisten vuoden 2017 käyttöomaisuusinvestointien vaikutusten rahavirtaan odotetaan olevan noin 40 miljoonaa, ja lisäksi Archen strategisen investoinnin vaikutus kassavirtaan arvioidaan olevan noin 14 miljoonaa euroa. Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2017 annetaan Munksjölle erillisenä yhtiönä nykyisine liiketoimintoineen. Munksjö-konserni   loka–joulu tammi–joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, 2016 2015 Muutos, % % Liikevaihto 282,4  290,0  -3%  1 142,9  1 130,7  1%  Käyttökate   (oik.*) 36,1  22,1  63%  136,7  93,6  46%  Käyttökateprosentti,   % 12,8  7,6     12,0  8,3     (oik.*) Käyttökate 29,5  22,1  33%  130,1  86,3  51%  Käyttökateprosentti,   % 10,4  7,6     11,4  7,6     Liiketulos   (oik.*) 23,0  8,5  171%  81,5  40,0  104%  Liiketulosprosentti,   % 8,1  2,9     7,1  3,5     (oik.*) Liiketulos 16,4  8,5  93%  74,9  32,7  129%  Liiketulosprosentti,   % 5,8  2,9     6,6  2,9     Kauden tulos 11,8  7,2  64%  43,3  22,8  90%  Käyttöomaisuusinvestoinnit 10,7  8,9  20%  39,2  39,8  -2%  Henkilöstö   keskimäärin, 2 752  2 749  0%  2 755  2 774  -1%  FTE * Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Neljäs neljännes 2016   ·  Konsernin kokonaistoimitusmäärät supistuivat. Toimitusmäärien suotuisa kehitys useimmissa tuotesegmenteissä, etenkin Brasilian paperiliiketoiminnassa Release Liners -liiketoiminta-alueella, ei pystynyt kumoamaan alhaisempia toimitusmääriä erikoisselluliiketoiminnassa ja Decor-liiketoiminnassa, joissa vertailukausi oli historiallisesti vahva ja sisälsi suuren vuodenvaihteen toimituksen.  ·  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 36,1 (22,1) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,8% (7,6%). Positiivinen tulosvaikutus johtui kannattavuuden parantamistoimenpiteistä, alemmista muuttuvista kustannuksista ja suuremmasta tuotannosta.  ·  Kausiluonteiset seisokit neljännellä vuosineljänneksellä olivat lyhyemmät kuin vuonna 2015 etenkin Graphics and Packaging-liiketoiminta-alueessa ja Release Liners-liiketoiminnan Brasilialaisessa paperiliiketoiminnassa, joissa kausiluontoiset seisokit olivat pidennettyjä.   ·  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,6 (0,0) milj. euroa, joista noin 4 miljoonaa euroa liittyi suunniteltuun sulautumiseen Ahlstromin kanssa. Lisäksi noin 2 miljoonaa euroa liittyi purettuun pitkän aikavälin kannustinohjelmaan.   ·  Liiketulos oli 16,4 (8,5) milj. euroa, ja kauden tulos oli 11,8 (7,2) milj. euroa.  ·  Katsauskauden aikana valuuttasuojauksen vaikutus liiketulokseen oli -0,8 (-0,2) milj. euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssivoitot olivat 1,6 (1,4) milj. euroa.  Tammi–joulukuu 2016   · Konsernin kokonaistoimitusmäärät kasvoivat useimmissa tuotesegmenteissä ja olivat vakaat Decor-papereissa.. Toimitusmäärien kehitys oli erityisen vahvaa erikoisselluliiketoiminnassa ja Brasilian paperiliiketoiminnassa Release Liners -liiketoiminta-alueella. · Liikevaihto nousi 1 142,9 (1 130,7) milj. euroon, kun volyymien kasvu kumosi keskihinnan laskun vaikutuksen. Keskihinnan lasku johtui pääasiassa pitkäkuituisen erikoissellun myyntihinnan laskusta ja edellisvuotta epäsuotuisammasta tuotejakaumasta.   ·  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oikaistu käyttökate nousi 136,7 (93,6) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,0% (8,3%). Toimitusmäärien kasvulla oli 10 milj. euron positiivinen vaikutus, mutta keskihinnan laskulla oli 11 milj. euron negatiivinen vaikutus. Pääasiassa operatiivisten tehostamistoimien myötä pienentyneillä muuttuvilla kustannuksilla sekä energian ja raaka-aineiden hintojen laskulla oli 54 milj. euron positiivinen tulosvaikutus. Kiinteiden kustannusten kasvun negatiivinen tulosvaikutus oli 10 milj. euroa. Kiinteiden kustannusten nousu johtui pääasiassa kannustinjärjestelyihin liittyneistä varauksista ja korkeampien tuotantomäärien aiheuttamasta korkeammasta miehityksestä.   ·  Kannattavuuden kokonaisparannus oli 43 milj. euroa. Siitä noin puolet liittyi kannattavuustavoitteen saavuttamiseen tähtäävään toimenpideohjelmaan.   ·  Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit toisella ja kolmannella neljänneksellä toteutuivat suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2015. Kausiluonteiset seisokit neljännellä vuosineljänneksellä olivat lyhyemmät kuin vuonna 2015 etenkin Graphics and Packaging-liiketoiminta-alueessa ja Release Liners-liiketoiminnan Brasilialaisessa paperiliiketoiminnassa, joissa kausiluontoiset seisokit olivat pidennettyjä.   ·  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -6,6 (-7,3) milj. euroa, joista noin 4 miljoonaa euroa liittyi suunniteltuun sulautumiseen Ahlstromin kanssa. Lisäksi noin 2 miljoonaa euroa liittyi purettuun pitkän aikavälin kannustinohjelmaan. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät vuonna 2015 liittyivät lähinnä rakennemuutoksiin.   ·  Liiketulos oli 74,9 (32,7) milj. euroa ja kauden tulos oli 43,3 (22,8) milj. euroa.  ·  Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli -1,7 (-4,9) milj. euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 1,5 milj. euroa (9,5 milj. euron voitto). Yhdistyminen Ahlstromin kanssa  Munksjö Oyj ja Ahlstrom Oyj ilmoittivat 7.11.2016 suunnitelmasta yhdistää yhtiöt. Yhdistymisen myötä syntyy yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa ja innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää arvoa sidosyhmille maailmanlaajuisten kasvumahdollisuuksien vahvistumisen ja toiminnan tehostumisen ansiosta. Yhdistyneen yhtiön kasvutavoitteita tukevat vahva tase ja rahavirta. ·  Munksjön ja Ahlstromin yhdistyminen toteutetaan absorptiosulautumisena, jossa Ahlstromin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Munksjön osakkeita. ·  Ahlstromin osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,9738 Munksjön uutta osaketta jokaista omistamaansa Ahlstromin osaketta kohden, jolloin yhdistymisen toteuttamisen jälkeen Ahlstromin osakkeenomistajat omistavat yhdistyneestä yhtiöstä noin 47,2 prosenttia ja Munksjön osakkeenomistajat noin 52,8 prosenttia. Yhdistyneen yhtiön tilintarkastamattomat pro forma -taloustiedot ja muita tietoja, kuten johtoryhmän kokoonpano, on esitetty 16.12.2016 julkaistussa sulautumisesitteessä. Munksjö solmi 10. marraskuuta 2016 syndikoidun rahoitusjärjestelyn yritysjärjestelyyn liittyen, missä Nordea ja SEB toimivat yhdessä pääpankkeina. Uusi rahoitusjärjestely koostuu noin 560 miljoonan euron monivaluuttalainasta ja uudistuvasta luotosta, joiden juoksuaika vaihtelee kolmesta viiteen vuoteen, sekä 200 miljoonan euron väliaikaisrahoituksesta Ahlstromille. Munksjö ottaa väliaikaisrahoituksen vastattavakseen yhdistymisen toteuttamisajankohdasta alkaen muuttunein ehdoin, jolloin velkasitoumus lyhenee 100 miljoonaan euroon.    Monivaluuttalaina ja uudistuva luotto toteutettiin 23. joulukuuta 2016, missä SEB, Nordea ja Danske Bank toimivat pääasiallisina markkinatakaajina. BNP Paribas, OP Yrityspankki Oyj ja Swedbank toimivat pääjärjestäjinä ja Citi, Commerzbank, Crédit Agricole and DNB Bank olivat järjestäjiä. Yhdistyneen yhtiön taloudellisiin tavoitteisiin odotetaan sisältyvän yli 14 prosentin käyttökateprosentti liiketoimintasyklin yli, alle 100 prosentin nettovelkaantumisaste sekä vakaa ja vuosittain kasvava osinko. Kannattavuustavoite saavutettiin   Munksjön tavoite saavuttaa 12 prosentin käyttökate vuoden 2016 lopulla saavutettiin suunnitelman mukaisesti. Kannattavuuden parantaminen perustuu operatiivisen tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen, kannattavaan kasvuun, tuotteiden ja palvelujen laatuun sekä johtavan markkina-aseman ja innovaatiojohtajuuden hyödyntämiseen. Suurin osa toimenpiteistä operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi sisältää kustannustason mukautustoimia. Suurin osa kannattavuuden parantamiseen tähtäävien toimien tulosvaikutuksesta tammi–syyskuussa 2016 liittyivät operatiiviseen tehokkuuteen. Lisätietoja suunnitelmaan liittyvien toimien tulosvaikutuksesta kohdassa Munksjö-konserni.   Katsauskauden jälkeiset tapahtumat   Munksjö Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n ylimääräiset yhtiökokoukset pidettiin Helsingissä 11.1.2017. Munksjön ylimääräinen yhtiökokous päätti mm. hyväksyä Munksjö Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n liiketoimintojen yhdistymisen osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella siten, että Ahlstrom sulautuu Munksjöhön. Lisäksi yhtiökokous päätti hyväksyä sulautumissuunnitelman. Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös valtuuttaa Munksjön hallituksen päättämään enintään 0,45 euron ylimääräisestä pääomanpalautuksesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta Munksjön osakkeenomistajille ennen yhdistymisen toteuttamista. Sulautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen alussa ja edellyttää mm. kilpailuviranomaisten hyväksyntää.  Puhelinkonferenssi ja internetlähetys Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys järjestetään julkaisupäivänä 16.2.2017 klo. 11.00 EEST (10.00 CEST) ravintola Savoyssa Helsingissä (Eteläesplanadi 14, 7. kerros). Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen.  Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot Puh. nro: +358 (0)9 7479 0404 Tilaisuuden tunnus: 7977721                                                                                                                   Linkki internetlähetykseen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2017_0216_q4/#/webcast Lisätietoja   Jan Åström, toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029

Made by Munksjö – Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.