Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2016: Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde

MUNKSJÖ OYJ, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ, Helsingfors, Finland, 16 februari 2017 kl. 07.30 CET Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2016: Lönsamhetsmålet på 12% uppnått, rekordstarkt helårsresultat och -kassaflöde Centralt för fjärde kvartalet 2016 ·  Nettoomsättningen uppgick till MEUR 282,4 (290,0). ·  Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 36,1 (22,1) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,8% (7,6%). Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR -6,6 (0,0), främst relaterade till den planerade fusionen. ·  Rörelseresultatet uppgick till MEUR 16,4 (8,5) och periodens resultat till MEUR 11,8 (7,2). ·  Resultat per aktie uppgick till EUR 0,23 (0,14). ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 41,3 (44,5). ·  Den 7 november 2016 offentliggjorde Munksjö avsikten att gå samman med Ahlstrom Corporation i syfte att skapa en global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar. Centralt för rapporteringsperioden januari-december 2016 ·  Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 142,9 (1 130,7). ·  Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 136,7 (93,6) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,0% (8,3%). Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR -6,6 (-7,3), främst relaterade till den planerade fusionen. ·  Rörelseresultatet uppgick till MEUR 74,9 (32,7) och periodens resultat till MEUR 43,3 (22,8). ·  Resultat per aktie uppgick till EUR 0,85 (0,44). ·  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 114,3 (55,5). ·  Vid den extra bolagsstämman den 11 januari 2017 godkändes samgåendet med Ahlstrom. ·  Den extra bolagsstämman beslöt även att bemyndiga Munksjös styrelse att besluta om en extra utbetalning av medel från bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring om högst 0,45 euro per utestående aktie i bolaget. NYCKELTAL okt-dec jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring, % 2016 2015 Förändring, % Nettoomsättning 282,4 290,0 -3% 1 142,9 1 130,7 1% EBITDA (just.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6 46% EBITDA-marginal, 12,8 7,6 12,0 8,3 % (just.*) EBITDA 29,5 22,1 33% 130,1 86,3 51% EBITDA-marginal, 10,4 7,6 11,4 7,6 % Rörelseresultat 23,0 8,5 171% 81,5 40,0 104% (just.*) Rörelsemarginal, 8,1 2,9 7,1 3,5 % (just.*) Rörelseresultat 16,4 8,5 93% 74,9 32,7 129% Rörelsemarginal, 5,8 2,9 6,6 2,9 % Periodens 11,8 7,2 64% 43,3 22,8 90% resultat Resultat per 0,23 0,14 66% 0,85 0,44 93% aktie, EUR Räntebärande 169,5 227,4 -25% 169,5 227,4 -25% nettoskuld * Justerat för jämförelsestörande poster Siffror inom parentes avser motsvarande period 2015 om inte annat anges. Denna finansiella rapport är oreviderad. Den publiceras på svenska, finska och engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den svenska versionen gälla. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström ”Jag är stolt över våra medarbetare och det vi åstadkommit under 2016. Vi uppnådde det ambitiösa mål som vi satte 2013 om en EBITDA-marginal på 12 procent. Vi tillkännagav en plan för ett samgående mellan Munksjö och Ahlstrom genom en fusion, för att skapa en global marknadsledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar och vi kommunicerade nya förväntade mål, som innefattar en EBITDA-marginal överstigande 14 procent för det sammanslagna bolaget. Samgåendet förväntas skapa betydande värde för bolagets intressenter genom starkare globala tillväxtmöjligheter och ökad operativ effektivitet.  Under 2016 uppgick det justerad EBITDA-resultatet till MEUR 136,7 (93,6), en förbättring med MEUR 43, eller 46 procent. Samtliga fyra affärsområden har presterat i enlighet med sin respektive lönsamhetsförbättringsplan och omkring hälften av resultatförbättringen beror på egna åtgärder för att förbättra effektiviteten. Resterande del kunde huvudsakligen hänföras till gynnsamma kostnadsförhållanden. Marknadsefterfrågan är fortsatt stabil och ligger på en bra nivå för samtliga kärnverksamheter. Vissa geografiska marknader, exempelvis Brasilien, påverkades fortfarande av makroekonomisk osäkerhet under 2016, men vi har kunnat kompensera för detta genom export till andra marknader. Våra långsiktiga förväntningar på marknadstillväxten är fortsatt 2–4 procent årligen, eftersom efterfrågan på flera av tillämpningarna för våra lösningar understöds av globala megatrender, såsom urbanisering och globalisering. Vårt starka resultat för 2016 har stärkt företaget. Jag ser nu fram emot nästa stora steg i utvecklingen genom samgåendet med Ahlstrom som förväntas vara genomfört i början av andra kvartalet 2017. Planeringen av integrationsprocessen löper enligt plan och tillsammans kommer vi att vässa konkurrensförmågan ytterligare och skapa en stark tillväxtplattform inför framtiden.” Framtidsutsikter  Efterfrågeutsikterna för 2017 för Munksjös specialpappersprodukter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån och avspegla det säsongsmässiga mönstret. De årliga underhålls- och semesterstoppen under andra och tredje kvartalet liksom de säsongsmässiga stoppen i slutet av 2017 förväntas genomföras i ungefär samma utsträckning som 2016. Nästa underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i Aspa, Sverige, kommer att göras under fjärde kvartalet 2017. Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka MEUR 40 och, utöver detta, förväntas kassaflödeseffekterna av de strategiska investeringarna i bruket i Arches uppgå till cirka MEUR 14. Framtidsutsikterna för räkenskapsåret 2017 ges för Munksjö som ett fristående bolag och utgår från de nuvarande verksamheterna. Munksjökoncernen okt-dec  jan-dec  MEUR 2016 2015 Förändring, % 2016 2015 Förändring, % Nettoomsättning 282,4 290,0 -3% 1 142,9 1 130,7 1% EBITDA (just.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6 46% EBITDA-marginal, 12,8 7,6 12,0 8,3 % (just.*) EBITDA 29,5 22,1 33% 130,1 86,3 51% EBITDA-marginal, 10,4 7,6 11,4 7,6 % Rörelseresultat 23,0 8,5 171% 81,5 40,0 104% (just.*) Rörelsemarginal, 8,1 2,9 7,1 3,5 % (just.*) Rörelseresultat 16,4 8,5 93% 74,9 32,7 129% Rörelsemarginal, 5,8 2,9 6,6 2,9 % Periodens 11,8 7,2 64% 43,3 22,8 90% resultat Investeringar 10,7 8,9 20% 39,2 39,8 -2% Medeltal 2 752 2 749 0% 2 755 2 774 -1% anställda, FTE * Justerat för jämförelsestörande poster Fjärde kvartalet 2016 ·  Koncernens totala leveransvolymer minskade. Den positiva volymutvecklingen i de flesta av produktsegmenten, i synnerhet den brasilianska pappersverksamheten inom affärsområdet Release Liners, kompenserade inte för de lägre volymerna inom specialmassaverksamheten och Decor-verksamheten, där jämförelseperioden var historiskt stark och omfattade en stor leverans mot slutet av året. ·  Det för jämförelsestörande poster justerade EBITDA-resultatet ökade till MEUR 36,1 (22,1) med en justerad EBITDA-marginal på 12,8% (7,6%). Den positiva resultatpåverkan drevs av lönsamhetsförbättrande åtgärder, lägre rörliga kostnader coh högre produktion. ·  De säsongsmässiga stoppen under fjärde kvartalet var kortare jämfört med 2015, i synnerhet inom affärsområdet Graphics and Packaging samt den brasilianska pappersverksamheten inom affärsområdet Release Liners där de säsongsmässiga stoppen 2015 var längre.  ·  Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR -6,6 (0,0), varav cirka MEUR 4 kan hänföras till det planerade samgåendet med Ahlstrom. Dessutom avser cirka MEUR 2 det avslutade långsiktiga aktievärdesbaserade incitamentsprogrammet. ·  Rörelseresultatet uppgick till MEUR 16,4 (8,5) och periodens resultat till MEUR 11,8 (7,2). ·  Under rapporteringsperioden påverkade valutasäkringsresultatet rörelseresultatet med MEUR -0,8 (-0,2). Kursvinsterna på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 1,6 (1,4) och redovisas bland de finansiella posterna. Januari-december 2016 · Koncernens totala leveransvolymer ökade inom de flesta produktsegment och låg stabilt för dekorpapper. Leveransvolymen utvecklades extra starkt för specialmassaverksamheten och den brasilianska pappersverksamheten inom affärsområdet Release Liners. · Nettoomsättningen ökade till MEUR 1 142,9 (1 130,7), då högre volymer kompenserade för ett lägre genomsnittspris, huvudsakligen orsakat av ett lägre försäljningspris på långfibrig specialpappersmassa och en förändrad produktmix jämfört med föregående år. ·  Det för jämförelsestörande poster justerade EBITDA-resultatet ökade till MEUR 136,7 (93,6) med en justerad EBITDA-marginal på 12,0% (8,3%). Högre leveransvolymer gav en positiv effekt på MEUR 10. Det lägre genomsnittspriset medförde dock en negativ effekt på MEUR 11. Lägre rörliga kostnader, främst tack vare åtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten i verksamheten, ett lägre energipris och lägre råvarupriser hade en positiv resultateffekt på MEUR 54. Högre fasta kostnader hade en negativ resultatpåverkan på MEUR 10, huvudsakligen till följd av periodiseringar för incitamentsprogram och ökad bemanning kopplat till högre produktionsvolymer. ·  Av den totala lönsamhetsförbättringen, som uppgick till MEUR 43, berodde cirka hälften på åtgärder kopplade till planen för att uppnå lönsamhetsmålet. ·  De årliga underhålls- och semesterstoppen under andra och tredje kvartalet genomfördes i ungefär samma utsträckning som 2015. De säsongsmässiga stoppen under fjärde kvartalet var kortare jämfört med 2015, i synnerhet inom affärsområdet Graphics and Packaging samt den brasilianska pappersverksamheten inom affärsområdet Release Liners där de säsongsmässiga stoppen 2015 var längre.  ·  Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR -6,6 (-7,3), varav cirka MEUR 4 kan hänföras till det planerade samgåendet med Ahlstrom. Dessutom avser cirka MEUR 2 det avslutade långsiktiga aktievärdebaserade incitamentsprogrammet. De jämförelsestörande posterna under jämförelseperioden hänför sig huvudsakligen till omstruktureringsåtgärder. ·  Rörelseresultatet uppgick till MEUR 74,9 (32,7) och periodens resultat till MEUR 43,3 (22,8). ·  Under rapporteringsperioden påverkade valutasäkringsresultatet rörelseresultatet med MEUR -1,7 (-4,9). Kursförluster på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 1,5 (vinst på 9,5) och redovisas bland de finansiella posterna. Samgående med Ahlstrom Den 7 november 2016 offentliggjorde Munksjö Oyj och Ahlstrom Corporation avsikten att gå samman. Samgåendet kommer att skapa en global ledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar. Samgåendet förväntas skapa betydande värde för det sammanslagna bolagets intressenter genom starkare globala tillväxtmöjligheter och ökad operativ effektivitet. Det sammanslagna bolagets tillväxtambitioner kommer att stödas av en stark balansräkning och ett starkt kassaflöde. ·  Munksjö och Ahlstrom går samman genom en absorptionsfusion i vilken Ahlstroms aktieägare kommer att få aktier i Munksjö som fusionsvederlag. ·  Aktieägare i Ahlstrom kommer som fusionsvederlag att erhålla 0,9738 nya aktier i Munksjö för varje aktie i Ahlstrom som de äger, vilket efter verkställandet av samgåendet motsvarar ett ägande i det sammanslagna bolaget om cirka cirka 47,2% för Ahlstroms nuvarande aktieägare och cirka 52,8% för Munksjös nuvarande aktieägare. Oreviderad proformaredovisning för det sammanslagna bolaget, och viss annan information såsom ledningsgruppens sammansättning, återfinns i det fusionsprospekt som publicerades 16 december 2016. Munksjö tecknade den 10 november 2016 ett finansieringsavtal för fusionen och det sammanslagna bolaget med Nordea och SEB som gemensamma underwriters. Den nya finansieringen innefattar lån i olika valutor och en revolverande kreditfacilitet om totalt cirka MEUR 560 med maturitetstid som varierar mellan tre och fem år; och en bryggfacilitet om MEUR 200 för Ahlstrom som övertas av Munksjö från och med dagen för fusionens verkställande med ändrade villkor och med åtagandena sänkta till MEUR 100. Syndikeringen av lånet och den revolverande kreditfaciliteten slutfördes den 23 december 2016 med SEB, Nordea och Danske Bank som ”bookrunners”. BNP Paribas, OP Corporate Bank och Swedbank deltog som ”mandated lead arrangers” och Citi, Commerzbank, Crédit Agricole och DNB Bank deltog som ”lead arrangers”. Finansiella mål för det sammanslagna bolagets förväntas innefatta en EBITDA-marginal överstigande 14 procent över en affärscykel, en nettoskuldsättningsgrad under 100 procent samt en stabil och årligen växande dividend (utdelning). Lönsamhetsmålet uppnått Munksjös lönsamhetsmål, fastställt år 2013, om att uppnå en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av 2016 uppnåddes enligt plan. De drivande faktorerna för att förbättra lönsamheten har omfattat fortsatt operativ effektivitet, lönsam tillväxt, ledande produkt- och servicekvalitet samt att nyttja positionen som marknads- och innovationsledande. De flesta planerade åtgärderna inom operativ effektivitet har rört justering av kostnadsstrukturen. Av de genomförda åtgärder som påverkade det finansiella resultatet under perioden januari-december 2016, hänförde sig de flesta till operativ effektivitet. Ytterligare information om åtgärder i lönsamhetsförbättringsplanen och deras effekt på det finansiella resultatet, finns under rubriken Munksjökoncernen. Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden Både Munksjö Oyj och Ahlstrom Corporation höll extra bolagsstämmor 11 januari 2017 i Helsingfors. Munksjös extra bolagssstäma beslutade, bland annat, att godkänna sammanslagningen av Munksjös och Ahlstroms affärsverksamheter genom en lagstadgad absorptionsfusion varvid Ahlstrom fusioneras med Munksjö samt att godkänna fusionsplanen. Den extra bolagsstämman beslöt även att bemyndiga Munksjös styrelse att besluta om en extra utbetalning av medel från bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring om högst 0,45 euro per aktie. Samgåendet, som förväntas verkställas i början av andra kvartalet 2017, är villkorat av bland annat att relevanta konkurrensmyndigheter godkänner fusionen. Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 16 februari 2017 kl. 10.00 CET (11.00 EET) på restaurang Savoy i Helsingfors (Södra esplanaden 14, sjunde våningen). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5065 3942 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0404 Konferenskod: 7977721 Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2017_0216_q4/#/webcast För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 10 01 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tel. +46 10 250 10 29

Made by Munksjö – Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.