Munksjön osavuosikatsaus kaudelta tammi-maaliskuu 2017: Jatkuva kannattavuuden kasvu luo Ahlstrom-Munksjölle vakaan alustan

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS 26.4.2017 klo 07.30 CEST Tässä osavuosikatsauksessa on esitetty Munksjö Oyj:tä koskevat luvut tammi–maaliskuulta 2017. Ahlstrom Oyj:tä koskeva lopputilinpäätös kaudelta tammi-maaliskuu 2017 on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com. Tulevaisuutta koskevat lausunnot liittyvät kuitenkin Ahlstromiin ja Munksjöhön yhdistettynä yhtiönä. Jatkuva kannattavuuden kasvu luo Ahlstrom-Munksjölle vakaan alustan Keskeistä ensimmäiseltä neljännekseltä 2017 · Liikevaihto nousi 2% ja oli 294,3 (288,0) milj. euroa. · Oikaistu käyttökate oli 37,3 (31,0) milj. euroa, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,7% (10,8%). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -7,2 (0,0) milj. euroa ja olivat pääasiassa Munksjön ja Ahlstromin yhdistymiseen liittyviä kuluja.  · Liiketulos oli 17,4 (16,3) milj. euroa ja kauden tulos 9,9 (6,3) milj. euroa. · Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,12) euroa. · Liiketoiminnan rahavirta oli 16,5 (3,6) milj. euroa.  · Munksjön ylimääräinen yhtiökokous päätti 11.1.2017 hyväksyä Munksjön ja Ahlstromin yhdistymisen. Euroopan komissio hyväksyi sulautumisen 13.3.2017. Sen jälkeen Munksjön ja Ahlstromin hallitukset päättivät 31.3.2017 viedä sulautumisen päätökseen. · Munksjön hallitus hyväksyi 16.3.2017 varojenjaon pääomanpalautuksena sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,45 euroa osaketta kohden ylimääräisen yhtiökokouksen 11.1.2017 myöntämän valtuutuksen perusteella. Maksupäivä oli 27.3.2017.   Katsauskauden jälkeiset tapahtumat · Munksjön ja Ahlstromin sulautuminen rekisteröitiin Suomen kaupparekisteriin 1.4.2017. Kaupankäynti sulautumisvastikkeena annetuilla uusilla osakkeilla alkoi 3.4.2017. · Ahlstrom-Munksjön hallitus päätti 6.4.2017 uudesta osinkopolitiikasta, jonka tavoitteena on vakaa, ajan myötä kasvava, kaksi kertaa vuodessa maksettava osinko. Hallitus ehdottaa 16.5.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautuksena 0,23 euroa osaketta kohden syyskuussa 2017.  · Ahlstrom-Munksjön hallitus vahvisti 6.4.2017, että Munksjön johtoryhmän jäsenille ja muille avainhenkilöille maksetaan vuosien 2014-2016 ja 2016-2018 pitkän aikavälin osakepohjaisten kannustinjärjestelmien mukaiset palkkiot.  AVAINLUVUT     tammi–maalis tammi–joulu milj. euroa 2017 2016 Muutos, % 2016   Liikevaihto 294,3 288,0 2% 1 142,9  Käyttökate   (oik.*) 37,3 31,0 20% 136,7  Käyttökateprosentti,   % 12,7 10,8 12,0  (oik.*) Käyttökate 30,1 31,0 -3% 130,1  Käyttökateprosentti,   % 10,2 10,8 11,4  Liiketulos   (oik.*) 24,6 16,3 51% 81,5  Liiketulosprosentti,   % 8,4 5,7 7,1  (oik.*) Liiketulos 17,4 16,3 7% 74,9  Liiketulosprosentti,   % 5,9 5,7 6,6  Kauden tulos 9,9 6,3 57% 43,3  Tulos/osake,   EUR 0,20 0,12 62% 0,85  Korollinen   nettovelka 184,7 234,4 -21% 169,5  * Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä  Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2016 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä taloudellinen katsaus on tilintarkastamaton. Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti  ”Toimitusmäärien, myynnin ja Munksjön kannattavuuden vahva kasvu jatkui vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. On myös ilahduttavaa, että Ahlstromin myynti ja tulos kehittyivät erittäin vahvasti ensimmäisellä neljänneksellä. Se luo vakaan pohjan yhdistetyn Ahlstrom-Munksjön tulevaisuudelle. Yhdistämistyö on nyt aloitettu, ja vahvistamme aiemmin julkistamamme suunnitelman 35 miljoonan euron synergiaeduista. Lisäksi haemme uusia synergioita liiketoiminnassa, kuten aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämisessä uuteen Specialities-liiketoiminta-alueeseen. Niin kehitämme yhdistettyä tuote- ja palveluvalikoimaa. Yhdistyminen luo vakaan ja vakiintuneen alustan kasvumahdollisuuksille. On kunnia johtaa osaavien työntekijöiden tiimiä ja minulla on vahva usko tulevaisuuteemme yhdistettynä yhtiönä.” Tulevaisuuden näkymät Vuoden 2017 näkymät koskevat Ahlstromin ja Munksjön yhdistettyjä toimintoja. Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän vuonna 2017 vakaana nykyiseen hyvään tasoon verrattuna useimmissa tuotesegmenteissä ja heijastavan kausivaihteluja. Lieventääkseen raaka-aineiden hinnankorotuksia tietyissä segmenteissä, varsinkin Decor- ja Release Paper Europe–tuotteissa, yhtiö toteuttaa hinnankorotuksia sitä mukaan kun asiakassopimuksia uusitaan. Hinnankorotusten vaikutus tulee näkymään vuoden toisen neljänneksen loppupuolella, Seisokit: Vuosittaiset kunnossapito- ja lomaseisokit vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä sekä kausiluontoiset seisokit vuoden 2017 lopussa odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2016. Ruotsissa sijaitsevan Billingsfors tehtaan kunnossapitoseisokki, joka tavallisesti toteutetaan vuoden kolmannella neljänneksellä, korvataan kuitenkin, vuorojärjestelmän muutoksesta johtuen, lyhyemmillä seisokeilla vuoden toisen ja neljännen neljänneksen aikana. Ruotsissa sijaitsevan Aspan selluntuotantolaitoksen seuraava kunnossapitoseisokki toteutuu vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Käyttöomaisuusinvestoinnit: Käyttöomaisuusinvestointien vaikutuksen rahavirtaan odotetaan olevan noin 70 milj. euroa vuonna 2017. Lisäksi Archesin tehtaan ja Madisonvillen strategisten investointien rahavirtavaikutuksen odotetaan olevan noin 10 milj. euroa ja 8 milj. euroa. Yhdistettyjen pro forma-lukujen julkistuksesta, toukokussa 2017, lähtien Ahlstrom-Munksjö tulee kommentoimaan käyttökatekehitystä ja tulevia toteutuneita synergiavaikutuksia.  Ahlstrom ja Munksjö veivät sulautumisen päätökseen Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj sulautuivat 1.4.2017. Yhdistetyn yhtiön nimeksi tuli Ahlstrom-Munksjö Oyj. Yhdistymisen myötä syntyi yksi maailman johtavista toimijoista kestävän kehityksen mukaisissa, innovatiivisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistetyn yhtiön liikevaihto oli noin 2.15 mrd. euroa vuonna 2016 ja 567 milj. euroa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiöllä on noin 6 200 työntekijää, 41 tuotanto- ja konvertointilaitosta ja toimii 14 maassa. Yhdistymisen odotetaan luovan merkittävää lisäarvoa sidosryhmille maailmanlaajuisten kasvumahdollisuuksien vahvistumisen ja toiminnan tehostumisen myötä. Vahva tase ja rahavirta tukevat Ahlstrom-Munksjön kasvutavoitteita. Sulautumiselle saatiin Ahlstromin ja Munksjön ylimääräisten yhtiökokousten hyväksyntä 11.1.2017 ja Euroopan komission hyväksyntä 13.3.2017. Tavanomaisen vuosittaisen varojenjaon sijaan Ahlstrom ja Munksjö jakoivat sulautumisen yhteydessä varoja yhteensä noin 46 milj. euroa, josta Ahlstromin osuus oli 0,49 euroa osaketta kohden ja Munksjön osuus 0,45 euroa osaketta kohden.  Munksjö Oyj ja Ahlstrom Oyj olivat pörssiyhtiöitä ennen sulautumista, joten yhdistetyn avaustaseen valmistelu on aloitettu sulautumisen täytäntöönpanon jälkeen. Yhdistettyjen pro forma-lukujen arvioidaan olevan saatavilla noin 15.5.2017. Sulautumisesitteessä on esitetty yhdistyneestä yhtiöstä muita tietoja, kuten johtoryhmän kokoonpano. Sulautumisesite julkaistiin 16.12.2016. Ahlstrom-Munksjön taloudelliset tavoitteet Yhdistetyn yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat: ·  yli 14 prosentin käyttökateprosentti liiketoimintasyklin aikana   ·  alle 100 prosentin nettovelkaantumisaste   ·  vakaa, vuosittain kasvava, kaksi kertaa vuodessa maksettava, osinko  Munksjö-konserni      tammi–maalis tammi–joulu milj. euroa 2017 2016 Muutos, % 2016 Liikevaihto 294,3 288,0 2% 1 142,9  Käyttökate   (oik.*) 37,3 31,0 20% 136,7  Käyttökateprosentti,   % (oik.*) 12,7 10,8 12,0  Käyttökate 30,1 31,0 -3% 130,1  Käyttökateprosentti,   % 10,2 10,8 11,4  Liiketulos   (oik.*) 24,6 16,3 51%  81,5  Liiketulosprosentti,   % (oik.*) 8,4 5,7 7,1  Liiketulos 17,4 16,3 7% 74,9  Liiketulosprosentti,   % 5,9 5,7 6,6  Kauden tulos 9,9 6,3 57% 43,3  Käyttöomaisuusinvestoinnit 11,1 9,9 12% 39,2  Henkilöstö   keskimäärin, FTE 2 751 2 732 1% 2   755  * Oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä Ensimmäinen neljännes 2017  · Konsernin toimitusmäärät kasvoivat. Toimitusmäärien kehitys oli suotuisaa etenkin Industrial Applications- ja Decor-liiketoiminta-alueilla sekä Euroopan irrokepohjapaperiliiketoiminnassa. Toimitusmäärien lasku Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueella ja erikoisselluliiketoiminnassa kuitenkin kumosi osan myönteisestä vaikutuksesta. Kausiluonteiset seisokit ensimmäisellä neljänneksellä olivat vertailukauden tasolla. · Oikaistu käyttökate nousi 37,3 (31,0) milj. euroon, ja oikaistu käyttökateprosentti oli 12,7% (10,8%). Muuttuvien kustannusten laskulla ja tuotannon kasvulla oli myönteinen tulosvaikutus. · Vertailukelpoisuuten vaikuttavat erät olivat -7,2 (0,0) milj. euroa, josta 4,1 milj. euroa oli Munksjön ja Ahlstromin sulautumiseen liittyviä liiketoimikustannuksia ja 1,2 milj. euroa oli yhdistymiskuluja, sekä 0,3 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja. Lisäksi noin 1,6 milj. euroa liittyi lopetettuun pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. · Liiketulos oli 17,4 (16,3) milj. euroa, ja kauden tulos oli 9,9 (6,3) milj. euroa. · Valuuttasuojauksen vaikutus katsauskauden liiketulokseen oli -0,3 (-0,1) milj. euroa. Rahoituseriin kirjatut kurssitappiot olivat 0,8 (2,6) milj. euroa. Puhelinkonferenssi ja internetlähetys Ahlstrom-Munksjö Oyj julkaisee Munksjö Oyj:n osavuosikatsauksen tammi-maaliskuulta 2017 sekä Ahlstrom Oyj:n lopputilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 26.4.2017. Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys järjestetään julkaisupäivänä klo. 11.00 EEST (10.00 CEST) ravintola Savoyssa Helsingissä (Eteläesplanadi 14, 7. kerros). Tuloksia kommentoivat toimitusjohtaja Jan Åström, varatoimitusjohtaja Sakari Ahdekivi ja talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell. Tilaisuus on englanninkielinen.  Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot Tiedotustilaisuutta voi seurata osoitteessa: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2017_0426_q1/  Suomessa +358 (0)9 7479 0404 Ruotsissa +46 (0)8 5065 3942 Yhdysvalloissa + 1 719 325 2346 Iso-Britanniassa +44 (0) 330 336 9412 Osallistumiskoodi on 4282354. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelinkonferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Tulevat taloudelliset katsaukset Kaikki sijoittajatapahtumien tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/sijoittajat. Ahlstrom-Munksjön seuraava taloudellinen katsaus, osavuotiskatsaus tammikuu-kesäkuu 2017, julkaistaan tiistaina 25.7.2017. Kaikki taloudelliset katsaukset julkaistaan englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com. Munksjön hiljainen jakso alkaa 30 päivää ennen jokaista tulosjulkistusta. Lisätietoja Jan Åström, toimitusjohtaja, puh. +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,15 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n ja Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.