Munksjös delårsrapport för januari-mars 2017: Fortsatt lönsamhetsförbättring skapar en stark plattform för Ahlstrom-Munksjö

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT 26 april 2017 kl. 07:30 CEST Denna delårsrapport avseende perioden januari-mars 2017 redovisar det fristående resultatet för Munksjö Oyj. Ahlstrom Abp:s resultat januari-mars 2017 redovisas i en separat slutredovisningsrapport som finns tillgänglig på www.ahlstrom-munksjo.com. Alla framåtblickande uttalanden relaterar till det sammanslagna företaget Ahlstrom-Munksjö. Fortsatt lönsamhetsförbättring skapar en stark plattform för Ahlstrom-Munksjö Centralt för första kvartalet 2017 · Nettoomsättningen ökade med 2% till MEUR 294,3 (288,0). · Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 37,3 (31,0) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,7% (10,8%). Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR -7,2 (0,0), främst hänförliga till kostnader relaterade till samgåendet med Ahlstrom. · Rörelseresultatet uppgick till MEUR 17,4 (16,3) och periodens resultat till MEUR 9,9 (6,3). · Resultat per aktie uppgick till EUR 0,20 (0,12). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 16,5 (3,6). · Den 11 januari 2017 beslutade den extra bolagsstämman i Munksjö att godkänna samgåendet mellan Munksjö och Ahlstrom. Efter att Europeiska kommissionen gett sitt godkännande till samgåendet den 13 mars 2017 fattade styrelserna för Munksjö respektive Ahlstrom den 31 mars 2017 beslut om att slutföra detsamma. · Den 16 mars 2017 tog styrelsen i Munksjö beslut om en extra utbetalning av medel från fonden för inbetalt fritt eget kapital som avkastning på eget kapital om EUR 0,45 per aktie, baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 11 januari 2017. Utbetalningsdag var den 27 mars 2017. Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden · Den 1 april 2017 registrerades fusionen mellan Munksjö och Ahlstrom i det finska handelsregistret och handeln med fusionsvederlagsaktierna inleddes den 3 april 2017. · Den 6 april 2017 fattade styrelsen för Ahlstrom-Munksjö beslut om en ny dividendpolicy med målsättningen att dela ut en stabil, med tiden växande, dividend med utbetalning två gånger om året. Styrelsen föreslår den ordinarie bolagsstämman som hålls den 16 maj 2017 att bolagsstämman beslutar om en utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital som kapitalåterbäring till ett belopp om EUR 0,23 per aktie, med utbetalning i september 2017. · Den 6 april 2017 fastställde styrelsen för Ahlstrom-Munksjö utbetalningarna för de långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammen för 2014-2016 och 2016-2018 för ledningsgruppsmedlemmar och andra nyckelpersoner i Munksjö. NYCKELTAL           jan-mar jan-dec MEUR 2017 2016 Förändring, % 2016 Nettoomsättning 294,3 288,0 2% 1 142,9 EBITDA (just.*) 37,3 31,0 20% 136,7 EBITDA-marginal, % (just.*) 12,7 10,8 12,0 EBITDA 30,1 31,0 -3% 130,1 EBITDA-marginal, % 10,2 10,8 11,4 Rörelseresultat (just.*) 24,6 16,3 51% 81,5 Rörelsemarginal, % (just.*) 8,4 5,7 7,1 Rörelseresultat 17,4 16,3 7% 74,9 Rörelsemarginal, % 5,9 5,7 6,6 Periodens resultat 9,9 6,3 57% 43,3 Resultat per aktie, EUR 0,20 0,12 62% 0,85 Räntebärande nettoskuld 184,7 234,4 -21% 169,5 * Justerat för jämförelsestörande poster Siffror inom parentes avser motsvarande period 2016 om inte annat anges. Denna finansiella rapport är oreviderad. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström ”Första kvartalet 2017 innebar fortsatt starka volymer, god försäljningstillväxt och bra lönsamhet för Munksjö som ett fristående bolag. Det är också positivt att se att Ahlstroms omsättnings- och resultatutveckling under det första kvartalet var mycket stark, vilket ger en solid grund för vår framtid som ett bolag: Ahlstrom-Munksjö. Vi har nu inlett integrationsarbetet och står fast vid den plan som vi kommunicerat tidigare om att åstadkomma synergieffekter om 35 miljoner euro. Vi arbetar just nu även med att identifiera ytterligare verksamhetssynergier, exempelvis integrering av det tidigare affärsområdet Graphics och Packaging med det nya affärsområdet Specialities i syfte att ta fram ett gemensamt produkt- och tjänsteutbud. I och med samgåendet skapas en stark och solid plattform som ger goda möjligheter till ytterligare tillväxt. Jag har förmånen att få ansvara för vårt gemensamma team av kompetenta medarbetare och ser fram emot leda Ahlstrom-Munksjö in i framtiden.” Framtidsutsikter Framtidsutsikterna för verksamhetsåret 2017 avser det kombinerade Ahlstrom-Munksjös verksamhet. Marknadsutsikter: Efterfrågeutsikterna för 2017 för Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret. Prisökningar implementeras i takt med att kundkontrakt går ut för att balansera ökade råmaterialpriser i vissa segment, särskilt inom Decor och den europeiska releasepappersverksamheten. Prisökningarna kommer att slå igenom mot slutet av andra kvartalet. Produktionsstopp: De årliga underhålls- och semesterstoppen under andra och tredje kvartalen liksom de säsongsmässiga stoppen i slutet av 2017 förväntas genomföras i ungefär samma utsträckning som under 2016. Dock kommer det underhållsstopp i Billingsfors som vanligen genomförs under tredje kvartalet att ersättas av kortare stopp under andra och fjärde kvartalet på grund av förändrade skift. Nästa underhållsstopp vid massaproduktionsanläggningen i svenska Aspa kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2017. Investeringar: Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2017 förväntas uppgå till cirka MEUR 70. Utöver detta förväntas kassaflödeseffekterna av de strategiska investeringarna i bruken i Arches och i Madisonville uppgå till cirka MEUR 10 respektive MEUR 8. Från och med publiceringen av sammanställda proformasiffror i maj 2017 kommer Ahlstrom-Munksjö att börja ge guidning om EBITDA-utvecklingen, samt kommentera framtida realiseringar av synergieffekter. Samgående med Ahlstrom Den 1 april 2017 gick Ahlstrom Abp samman med Munksjö Oyj och namnet på det sammanslagna bolaget ändrades till Ahlstrom-Munksjö Oyj. Samgåendet har skapat en global marknadsledare inom hållbara och innovativa fiberbaserade lösningar med en sammanlagd årlig nettoomsättning om cirka EUR 2,15 miljarder för helåret 2016 och MEUR 567 för det första kvartalet 2017, med cirka 6 200 anställda och 41 produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder. Transaktionen förväntas skapa ett betydande värde för intressenterna tack vare förbättrade möjligheter att växa globalt och åstadkomma en förbättrad effektivitet i verksamheten. Ahlstrom-Munksjös tillväxtambitioner understöds av en solid balansräkning och ett starkt kassaflöde. Godkännande från de extra bolagsstämmorna i Ahlstrom och Munksjö samt Europeiska kommissionen mottogs den 11 januari 2017 respektive den 13 mars 2017. I samband med fusionen delade Ahlstrom och Munksjö ut medel till ett totalbelopp om cirka MEUR 46, vilket motsvarar EUR 0,49 per aktie i Ahlstrom och EUR 0,45 per aktie i Munksjö, i stället för bolagens ordinarie årliga utdelning. Munksjö Oyj och Ahlstrom Abp var börsnoterade bolag före fusionen och därmed har förberedelserna för den sammanställda ingående balansräkningen inletts först efter genomförandet. Sammanställda proformasiffror kommer att göras tillgängliga den 15 maj 2017 eller däromkring. Mer information om det sammanslagna bolaget, exempelvis om ledningsgruppens sammansättning, återfinns i det fusionsprospekt som publicerades den 16 december 2016. Lönsamhetsmål för Ahlstrom-Munksjö Det sammanslagna bolagets finansiella målsättningar är: ·  EBITDA-marginal överstigande 14 procent över en affärscykel. ·  Nettoskuldsättningsgrad under 100 procent. ·  En stabil och årligen växande dividend (utdelning), med utbetalning två gånger om året. Munksjökoncernen        jan-mar jan-dec MEUR 2017 2016 Förändring, % 2016 Nettoomsättning 294,3 288,0 2% 1 142,9 EBITDA (just.*) 37,3 31,0 20% 136,7 EBITDA-marginal, % (just.*) 12,7 10,8 12,0 EBITDA 30,1 31,0 -3% 130,1 EBITDA-marginal, % 10,2 10,8 11,4 Rörelseresultat (just.*) 24,6 16,3 51% 81,5 Rörelsemarginal, % (just.*) 8,4 5,7 7,1 Rörelseresultat 17,4 16,3 7% 74,9 Rörelsemarginal, % 5,9 5,7 6,6 Periodens resultat 9,9 6,3 57% 43,3 Investeringar 11,1 9,9 12% 39,2 Medeltal anställda, FTE 2 751 2 732 1% 2 755 * Justerat för jämförelsestörande poster Första kvartalet 2017 · Koncernens totala leveransvolymer ökade. Den positiva volymutvecklingen var särskilt stark inom affärsområdena Industrial Applications och Decor liksom inom den europeiska releasepappersverksamheten, men motverkades delvis av lägre volymer inom affärsområde Graphics and Packaging och specialmassaverksamheten. De säsongsmässiga stoppen under första kvartalet genomfördes i samma utsträckning som föregående år. · Det justerade EBITDA-resultatet ökade till MEUR 37,3 (31,0) med en justerad EBITDA-marginal på 12,7% (10,8%). Den positiva resultateffekten drevs av lägre rörliga kostnader och högre produktion. · Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR -7,2 (0,0), varav MEUR 4,1 var transaktionskostnader hänförliga till samgåendet med Ahlstrom, MEUR 1,2 integrationskostnader och MEUR 0,3 omstruktureringskostnader. Dessutom avser cirka MEUR 1,6 det avslutade långsiktiga aktievärdesbaserade incitamentsprogrammet. · Rörelseresultatet uppgick till MEUR 17,4 (16,3) och periodens resultat till MEUR 9,9 (6,3). · Under rapporteringsperioden påverkade valutasäkringsresultatet rörelseresultatet med MEUR -0,3 (-0,1). Kursförlusterna på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 0,8 (2,6) och redovisas bland de finansiella posterna. Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 26 april 2017 kl. 10.00 CEST (11.00 EEST) på restaurang Savoy i Helsingfors (Södra esplanaden 14, sjunde våningen). Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-mars 2017 liksom Ahlstrom Abp:s slutredovisningsrapport kommer att presenteras av Jan Åström, verkställande direktör, Sakari Ahdekivi, vice verkställande direktör och Pia Aaltonen-Forsell, CFO. Konferensen hålls på engelska. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Länk till den kombinerade webb- och telefonkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2017_0426_q1/ Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5065 3942 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0404 Konferenskod: 4282354 Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbplats senare samma dag. Kommande finansiella rapporter Den fullständiga IR-kalendern är tillgänglig på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/investerare. Ahlstrom-Munksjös halvårsrapport för januari-juni 2017, kommer att publiceras tisdag 25 juli 2017. Ahlstrom-Munksjö publicerar alla finansiella resultatrapporter på engelska, finska och svenska och de finns tillgängliga på www.ahlstrom-munksjo.com efter publiceringen. Ahlstrom-Munkjsö tillämpar en 30 dagar lång tyst period före varje publicering av finansiella resultat. För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Åström, vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.