Ahlstrom-Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 21.3.2018 klo. 16.15

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Ensimmäisen osinkoerän maksupäivä on 3.4.2018.

Osingon toinen erä 0,26 euroa osakkeelta maksetaan syyskuussa 2018 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 10.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 12.9.2018 ja maksupäivä viimeistään 19.9.2018.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin hallituksen tarkemmin määrittelemiin kohteisiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan (nimitystoimikunta) ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot pysyvät ennallaan ja ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien 80 000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 6 000 euroa. Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden jäsenten 4 000 euroa. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää on kahdeksan. Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valittiin uudelleen Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen ja Pernilla Walfridsson. Valerie A. Mars valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen henkilöiden CV:t ovat saatavilla verkkosivuilla www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous2018.

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 8 000 000 yhtiön omaa osaketta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 8 000 000 kappaletta yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajan etuoikeudesta. Osakkeet voidaan luovuttaa muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous2018 viimeistään 3.4.2018 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Peter Selisgonsonin ja varapuheenjohtajaksi Elisabet Salander Björklundin.

Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa, tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan. Hallitus valitsi keskuudestaan Elisabet Salander Björklundin (puheenjohtaja), Alexander Ehrnroothin, Harri-Pekka Kaukosen, Pernilla Walfridssonin ja Valerie A. Marsin tarkastusvaliokunnan jäseniksi.

Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Hannele Jakosuo-Jansson (puheenjohtaja), Peter Seligson ja Johannes Gullichsen.

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Lisätietoja:


Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.