Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 21 mars 2018 kl. 15.15 CET

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2017 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend  

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att i dividend utdela 0,52 euro per aktie för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2017.

Dividenden utdelas i två rater. Den första dividendraten på 0,26 euro per aktie skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 23 mars 2018 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Utbetalningsdag för denna dividendrat är den 3 april 2018. Den andra dividendraten på 0,26 euro per aktie skall betalas i september 2018 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas av styrelsen i det möte som styrelsen kommit överens om skall hållas den 10 september 2018. Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då vara den 12 september 2018 och utbetalningsdagen senast den 19 september 2018.

Bolagsstämman fastställde vidare att reservera högst 100 000 euro för donationer till välgörenhets- eller dylika ändamål som styrelsen närmare beslutar om. Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma.

Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden  

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden förblir oförändrade och utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode (tidigare 100 000 euro), styrelsens viceordförande 80 000 euro (80 000 euro) och övriga styrelseledamöterna 60 000 euro (60 000 euro) var. Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro (12 000 euro) i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro (6 000 euro) var.

Personalkommitténs ordförande erhåller 8 000 euro (8 000 euro) i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro (4 000 euro) var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro (8 000 euro) i årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro (4 000 euro) var.

Ersättning för resekostnader skall utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Varje styrelseledamot skall ha rätt att avstå från sitt arvode.

Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter 

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter är åtta.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen och Pernilla Walfridsson omvaldes. Valerie A. Mars valdes till ny styrelseledamot.

Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Styrelsemedlemmarnas CV:n finns till påseende på www.ahlstrom-munksjo.com/bolagsstamma2018.

Val av revisor och beslut om revisorns arvode  

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att återvälja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG Oy Ab har utsett CGR Anders Lundin till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag vidare att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

Bemyndigande att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant  

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande villkor:

Genom bemyndigandet kan högst 8 000 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar beaktas. Aktierna kan förvärvas eller mottas som pant i en eller flera omgångar och på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas tidigare aktieinnehav. Aktierna skall förvärvas med bolagets fria egna kapital i offentlig handel till gällande marknadspris.

Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av bolagets egna aktier.

Genom bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om avyttring av högst 8 000 000 egna aktier som bolaget innehar i en eller flera omgångar.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor angående avyttring av egna aktier som bolaget innehar, inklusive rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan till exempel användas som vederlag i företagsköp och i andra arrangemang samt till att implementera bolagets aktiebaserade incentivsystem eller till andra syften i enlighet med vad som styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av egna aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom bemyndigandet har styrelsen också rätt att besluta om avyttring av aktier som mottagits som pant.

Bemyndigandena är i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie bolagsstämmans utgång.

Bolagsstämmohandlingar  

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.ahlstrom-munksjo.com/bolagstamma2018 senast den 4 april 2018.

Beslut tagna av styrelsen efter bolagsstämman  

Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten  

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valdes Peter Seligson till ordförande och Elisabet Salander Björklund till vice ordförande.

Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta utskott, revisionskommittén och personalkommittén. Medlemmar av revisionskommittén är Elisabet Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth, Harri-Pekka Kaukonen, Pernilla Walfridsson och Valerie A. Mars.

Medlemmar av personalkommittén är Hannele Jakosuo-Jansson (ordförande), Peter Seligson och Johannes Gullichsen.

Ahlstrom-Munksjö Oyj

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.