Ahlstrom-Munksjö tilinpäätöstiedote 2017: vahva liikevaihdon kasvu, hyvä kannattavuuskehitys ja rahavirta

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE, 13.2.2018 KLO 08.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön tilinpäätöstiedotteesta vuodelta 2017. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

Tässä tiedotteessa vuoden 2017 luvut ja vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos se olisi toteutunut vuoden 2015 alussa. Vain loka–joulukuun 2017, heinä–syyskuun 2017 ja huhti–kesäkuun 2017 luvut on esitetty IFRS-standardien mukaisesti. Tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen sisältävä liite on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

Q4/2017

 • Liikevaihto oli 547,1 miljoonaa euroa (527,5 milj. euroa), kasvua 3,7 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,3 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.

 • Käyttökate oli 52,7 miljoonaa euroa (55,4 milj. euroa) ja sisälsi -10,4 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (-5,9 milj. euroa).

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 63,1 miljoonaa euroa (61,3 milj. euroa) eli 11,5 % (11,6 %) liikevaihdosta.

 • Nettovoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (13,5 milj. euroa).

 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 euroa (0,14 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA) oli 0,37 euroa (0,20 euroa).

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 77,2 miljoonaa euroa (75,6 milj. euroa)

Q1–Q4/2017

 • Liikevaihto oli 2 232,6 miljoonaa euroa (2 147,9 milj. euroa), kasvua 3,9 %. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.

 • Käyttökate* oli 266,6 miljoonaa euroa (239,9 milj. euroa), mikä sisälsi -23,8 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä (-28,8 milj. euroa).

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 290,4 miljoonaa euroa (268,7 milj. euroa) eli 13,0 % (12,5 %) liikevaihdosta.

 • Nettovoitto* oli 88,5 miljoonaa euroa (49,8 milj. euroa).

 • Osakekohtainen tulos* oli 0,91 euroa (0,51 euroa).

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumiseen liittyviä eriä (PPA) oli 1,29 euroa (0,96 euroa).

 • Liiketoiminnan nettorahavirta oli 212,9 miljoonaa euroa (232,1 milj. euroa)

MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA

 • Ahlstrom Oyj:n sulautuminen Munksjö Oyj:hin saatii päätökseen 1.4.2017

 • Hans Sohlström nimitettiin yhtiön toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä viimeistään 30.6.2018.

EHDOTUS OSINGONJAOKSI

 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta. Osinko tultaisiin maksamaan kahdessa erässä.

AVAINLUKUJA

Milj. euroa Q4/2017 Q4/2016 MUUTOS, % 2017 2016 MUUTOS, %
Liikevaihto 547,1 527,5 3,7 2 232,6 2 147,9 3,9
Käyttökate (EBITDA)* 52,7 55,4 -4,9 266,6 239,9 11,1
Käyttökatemarginaali (EBITDA), % 9,6 10,5 11,9 11,2
Vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) 63,1 61,3 3,0 290,4 268,7 8,1
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali (EBITDA), % 11,5 11,6 13,0 12,5
Käyttökatteen (EBITDA) vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -10,4 -5,9 -23,8 -28,8
Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumiseen liittyvä eriä (PPA) 40,3 37,4 7,8 195,2 168,7 15,7
Nettotulos* 19,3 13,5 42,6 88,5 49,8 77,6
Tulos/osake* 0,20 0,14 43,1 0,91 0,51 78,7
Vertailukelpoinen tulos/osake ilman ilman sulautumiseen liittyä eriä (PPA) 0,37 0,20 85,0 1,29 0,96 34,4
Liiketoiminnan rahavirta 77,2 75,6 2,2 212,9 232,1 -8,3
Investoinnit 40,2 30,8 30,4 89,7 77,7 15,4
Nettovelka** 375,3 N/A N/A 375,3 N/A N/A
Velkaantumisaste, % ** 36,2 N/A 36,2 N/A
Henkilöstömäärä keskimäärin, kokoaikaisiksi muunnettuna 5 895 5 995 -1,7 5 903 6 039 -2,3

* Vuoden 2017 kumulatiiviset luvut eivät sisällä 11 miljoonan euron (7,6 milj. euroa verojen jälkeen) oikaisua, mikä johtui vaihto-omaisuuden käypään arvoon arvostamisesta. Luku sisältyy jo vuoden 2016 pro forma -lukuihin.

** Vastaavia taseen lukuja ei ole saatavilla pro forma -muodossa

Tammi–joulukuun 2017 ja vastaavien vertailukausien toteutuneet luvut on esitetty vain liitteessä.

Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä ja aiemman kauden korjauksia, ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

”Yhdistyneen Ahlstrom-Munksjön ensimmäinen vuosi oli hyvin mielenkiintoinen. Edistyimme erinomaisesti taloudellisen tuloksen ja integraation toteuttamisen saralla, sekä osoitimme kykymme kasvaa ja saavutimme huomattavan, yli seitsemän prosentin, kasvun neljännellä neljänneksellä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna. Keskeisten raaka-aineiden kiihtyneestä hintojen noususta huolimatta liiketoimintomme pystyivät ylläpitämään kannattavuuttaan. Tämä nopea raaka-ainehintojen nousu on huomioitu myös vuoden 2018 ohjeistuksessamme sillä myyntihintojen korotukset, joilla kompensoimme kustannusten nousun, näkyvät viiveellä.    

Vuosi oli ennätyksellinen Filtration-liiketoiminnallemme, Release Liner -liiketoimintamme kasvoi vakaasti ja Brasilian liiketoimintamme parani entisestään. Jatkamme aktiivista tuotehinnoittelua kompensoidaksemme kustannusinflaatiota, joka on vaikuttanut erityisesti Decor-liiketoimintaamme. Odotamme kuluvan vuoden aikana asteittain näkyviä tuloksia toispuoleisesti päällystettyjen paperien yhdistämisestä Food Packaging -liiketoimintaan.

Olemme saaneet päätökseen lähes kaikki integraatioon liittyvät projektit vain yhdeksän kuukautta sulautumisen jälkeen ja uskomme saavuttavamme yli 40 miljoonan euron vuotuiset synergiaedut vuonna 2019 toisen neljänneksen alkuun mennessä. Suorituksemme tuo selkeästi esiin yhdistymisen strategisen järkevyyden ja haluan lämpimästi kiittää kaikkia työntekijöitämme ja muita sidosryhmiämme tästä saavutuksesta.

Olemme saavuttaneet yhdessä vahvan aseman yhtiönä. Tästä johtuen koen että nyt on erinomainen ajankohta antaa viestikapula seuraavalle, ja tulen jäämään eläkkeelle tämän vuoden aikana.”

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasolla useimmilla tuotesegmenteillä ja heijastelevan tavanomaisia kausivaihteluja. Myyntihintojen korotuksia jatketaan raaka-ainekustannusten nousun vaikutusten lieventämiseksi.

Käyttökate: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2018 olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla (290,4 milj. euroa pro forma), tai hieman alempana. Vuoden 2018 ensinmäisellä puoliskolla vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan oleva alempi kuin edellisvuoden vastaavana aikana ja kehityksen odotetaan vauhdittuvan toisella vuosipuoliskolla.

Investoinnit: Sekä käyttöomaisuusinvestointien että strategisten investointien odotetaan olevan korkeampia kuin vuonna 2017 (89,7 milj. euroa). Strategiset investoinnit kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen sisältävät aiemmin ilmoitetut projektit Archesin, Madisonvillen ja Saint Severinin tehtailla.

SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Ahlstrom Oyj ja Munksjö Oyj sulautuivat yhteen 1.4.2017. Yhdistetyn yhtiön nimeksi tuli Ahlstrom-Munksjö Oyj. Yhdistymisen myötä syntyi yksi maailman johtavista toimijoista innovatiivisissa ja kestävän kehityksen mukaisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Yhdistetyn yhtiön pro forma -liikevaihto on noin 2,15 mrd. euroa (2016), ja sillä on noin 6 000 työntekijää ja 41 tuotanto- ja jalostuslaitosta 14 maassa. Sulautumisvastikkeena laskettiin liikkeeseen yhteensä 45 376 992 uutta Ahlstrom-Munksjön osaketta Ahlstromin osakkeenomistajille, jolloin osakkeiden kokonaismäärä nousi 96 438 573:een. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 3.4.2017.     

Ahlstromin ja Munksjön ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyivät sulautumisen 11.1.2017, ja sille saatiin Euroopan komission hyväksyntä 13.3.2017. Sulautumisen yhteydessä Ahlstrom ja Munksjö jakoivat noin 46 milj. euroa varoja eli 0,49 euroa Ahlstromin osaketta kohti ja 0,45 euroa Munksjön osaketta kohti.

SYNERGIAEDUT

Ahlstrom-Munksjö arvioi yli 40 miljoonan euron vuotuisten synergiaetujen toteutuvan vähitellen ja odottaa niiden vaikutusten näkyvän kokonaisuudessaan vuoden 2019 toisesta neljänneksestä alkaen. Säästöt tulevat pääasiassa kiinteiden kustannusten laskusta, hankintojen koordinoinnista ja sulautumisen jälkeisestä tuotannosta. Yhtiö pyrkii myös löytämään uusia liiketoiminnan synergiaetuja, kuten aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämisen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen, jolle on tarkoituksena kehittää yhdistetty tuote- ja palveluvalikoima.

Katsauskauden loppuun mennessä saavutetut vuotuiset synergiaedut olivat yhteensä noin 19,3 miljoonaa euroa. Sulautumisen tuomista vuotuisista synergiasäästöistä valtaosa liittyy myynnin, yhteisten toimintojen ja hallinnon kulujen (SG&A-kulujen) pienenemiseen ja loppuosa liittyy myytyjen tuotteiden hankintamenon pienenemiseen, toiminnan tehostumiseen ja suunniteltuihin tuottosynergioihin. Vuoden 2017 neljännen neljänneksen taloudellinen tulos sisältää noin 4,1 miljoonaa euroa toteutuneita synergiaetuja.

Synergiasäästöjen saavuttamiseen liittyvät kertaluonteiset kustannukset olivat katsauskauden lopussa noin 19,1 miljoonaa euroa, josta 8,2 miljoonaa euroa kirjattiin vuoden 2017 neljännellä neljänneksellä. Kokonaiskustannus, joka liittyy synergiaetujen saavuttamiseen kahden vuoden kuluessa sulautumisesta, on 30 miljoonaa euroa. Rahavirtavaikutus oli -3,6 miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä ja -10,9 miljoonaa euroa vuonna 2017.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Yhtiön hallitus on asettanut seuraavat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • Käyttökateprosentti yli 14 % suhdannesyklin aikana

 • Nettovelkaantumisaste alle 100 %

 • Vakaa ja vuosittain kasvava osinko, joka maksetaan kaksi kertaa vuodessa

EHDOTUS VOITONJAOSTA

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n taseessa 31.12.2017 olevat jakokelpoiset varat olivat 639 383 957,56 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Ensimmäinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksetaan 3.4.2018.

Toinen erä, 0,26 euroa osakkeelta, maksetaan syyskuussa 2018 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 10.9.2018 pidettäväksi sovitussa kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi silloin 12.9.2018 ja maksupäivä viimeistään 19.9.2018.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 100 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Ahlstrom-Munksjö altistuu makrotalouden ja teollisuuteen liittyvien tapahtumien aiheuttamille markkinaolosuhteiden muutoksille ja epävarmuudelle sekä riskeille, joita mahdollisesti syntyy sen toiminnoista, liiketoimintaympäristön muutoksista, maailmantalouden kehityksestä tai lainsäädännön muutoksista. Tällaisten riskien toteutumisella saattaisi olla oleellisia haittavaikutuksia yhtiön toimintaan, tuottoihin ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Selluun, titaanidioksidiin ja muihin keskeisiin raaka-aineisiin liittyvien kustannusten nousu on jatkunut, ja yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa sen kyky nostaa hintoja kustannusinflaation vaikutusten lieventämiseksi sekä hinnankorotusten ajoitus.

Ahlstrom-Munksjön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena.

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

Ahlstrom-Munksjön liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä yhtiön riskienhallinnasta on lisätietoa osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

LISÄTIETOJA

Jan Åström, toimitusjohtaja, +46 10 250 1001
Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja, +46 250 1029
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 050 413 4583

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Tilinpäätöstiedotteen julkistamispäivänä 13.2.2018 järjestetään yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys Ahlstrom-Munksjön Helsingin toimistolla (Alvar Aallon katu 3C, neuvotteluhuone Antti) klo 11.00. Toimitusjohtaja Jan Åström ja talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell esittelevät katsauksen englanniksi.

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Tilaisuutta voi seurata osoitteessa

http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0213_q4/

Suomessa +358 (0)9 7479 0361
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britanniassa +44 (0) 330 336 9105

Tunnus: 8057006

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018                                24.4.2018
 • Puolivuosikatusas tammi-kesäkuu 2018                                  26.7.2018
 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2018                                    30.10.2018

Vuosikertomus 2017 sisältäen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.2.2018 mennessä. Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous pidetään 21.3.2018.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.