Ahlstrom-Munksjö Bokslutkommunike 2017: Stark omsättningsökning med god lönsamhetsutveckling och bra kassaflöde

AHLSTROM-MUNKSJÖ BOKSLUTKOMMUNIKE, 13 FEBRUARI 2018, kl. 07:30 CET

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s Bokslutkommunike 2017. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

I denna bokslutskommuniké presenteras siffrorna för januari–december 2017 samt alla jämförelsetal på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om det hade slutförts i början av 2015. Endast siffrorna för perioden oktober–december 2017, juli–september 2017 och april–juni 2017 redovisas enligt IFRS (International Financial Reporting Standards). Bilagan inklusive den oreviderade koncernredovisningen har upprättats enligt IFRS.

FJÄRDE KVARTALET 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 547,1 (MEUR 527,5), vilket motsvarar en ökning på 3,7%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 7,3% vid oförändrade valutakurser.

 • EBITDA uppgick till MEUR 52,7 (MEUR 55,4) och inkluderar jämförelsestörande poster på -10,4 MEUR (MEUR -5,9)

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 63,1 (MEUR 61,3), vilket motsvarar 11,5% (11,6%) av nettoomsättningen

 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 19,3 (MEUR 13,5)

 • Resultat per aktie uppgick till 0,20 euro (0,14 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster uppgick till 0,37 euro (0,20 euro)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 77,2 (MEUR 75,6)

HELÅRET 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 2 232,6 (MEUR 2 147,9), vilket motsvarar en ökning på 3,9%. Jämförbar nettoomsättning ökade med 4,6% vid oförändrade valutakurser.

 • EBITDA* uppgick till MEUR 266,6 (MEUR 239,9) och inkluderar jämförelsestörande poster på MEUR -23,8 (MEUR -28,8)

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 290,4 (MEUR 268,7), vilket motsvarar 13,0% (12,5%) av nettoomsättningen

 • Nettoresultatet* uppgick till MEUR 88,5 (MEUR 49,8)

 • Resultat per aktie* uppgick till 0,91 euro (0,51 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster uppgick till 1,29 euro (0,96 euro)

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 212,9 (MEUR 232,1)

VIKTIGA HÄNDELSER

 • Samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö genomfördes den 1 april 2017

 • Hans Sohlström utsedd till VD och koncernchef med tillträde senast den 30 juni 2018

FÖRSLAG TILL UTDELNING

 • Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,52 euro per aktie baserat på resultatet för 2017, att betalas ut i två omgångar

NYCKELTAL

MEUR Kv 4 2017 Kv 4 2016 FÖRÄNDR % 2017 2016 FÖRÄNDR %
Nettoomsättning 547,1 527,5 3,7 2 232,6 2 147,9 3,9
EBITDA* 52,7 55,4 -4,9 266,6 239,9 11,1
     EBITDA-marginal, % 9,6% 10,5% 11,9% 11,2%
Jämförbar EBITDA 63,1 61,3 3,0 290,4 268,7 8,1
     Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,5 11,6 13,0 12,5
Jämförelsestörande poster som inkluderas i EBITDA -10,4 -5,9 -23,8 -28,8
Jämförbart rörelseresultat exklusive fusionsrelaterade poster 40,3 37,4 7,8 195,2 168,7 15,7
Nettovinst* 19,3 13,5 42,6 88,5 49,8 77,6
Resultat per aktie (före utspädning), EUR* 0,20 0,14 43,1 0,91 0,51 78,7
Jämförbart resultat per aktie exklusive fusionsrelaterade poster 0,37 0,20 85,0 1,29 0,96 34,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 77,2 75,6 2,2 212,9 232,1 -8,3
Investeringar 40,2 30,8 30,4 89,7 77,7 15,4
Nettoskuld** 375,3 N/A N/A 375,3 N/A N/A
Skuldsättningsgrad, %** 36,2 N/A 36,2 N/A
Medelantal anställda, FTE 5 895 5 995 -1,7 5 903 6 039 -2,3

* Värdering till verkligt värde av lagerjustering om MEUR 11 (MEUR 7,6 efter skatt) är exkluderad från ackumulerade siffror för 2017 eftersom den redan är inkluderad i proformasiffrorna för 2016.

**Inga jämförelsesiffror för balansräkningen på proforma-basis finns tillgängliga.

De faktiska siffrorna för januari-december 2017 och för motsvarande jämförelseperioder presenteras endast i bilagan.

Ahlstrom-Munksjö har antagit ESMA:s (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror.

VD-KOMMENTAR

"Vårt första år som Ahlstom-Munksjö har varit otroligt spännande och vi har gjort stora framsteg gällande den finansiella utvecklingen och integreringsarbetet. Vi har tydligt visat på förmåga att leverera tillväxt under hela året och uppnått en anmärkningsvärd omsättningsökning på över sju procent i det fjärde kvartalet vid oförändrade valutakurser. Vi lyckades även bibehålla vår marginal trots att kostnaderna för några av våra viktigaste råvaror fortsatte att öka. Den snabba ökningen speglas i våra utsikter för 2018 då det råder en tidseftersläpning innan våra egna prisökningar kan kompensera för de ökade råvarukostnaderna.

Vår filtreringsverksamhet gjorde ett rekordår, releasepapper uppvisade en stark tillväxt och vår verksamhet i Brasilien förbättrades. Vi kommer fortsätta med prisjusteringar för att motverka råvarukostnadsökningen, som i huvudsak har påverkat dekorpappersverksamheten och vi förväntar oss gradvisa fördelar från integreringen av verksamheten för bestruket enkelsidigt papper med Food Packaging-verksamheten under 2018.

Nästan hela integreringsarbetet har genomförts på endast nio månader sedan samgåendet. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna leverera de utlovade årliga synergieffekterna om över MEUR 40 till slutet av andra kvartalet 2019. Vårt resultat visar tydligt den strategiska logiken bakom samgåendet och jag vill framföra mitt varmaste tack till alla våra medarbetare och övriga intressenter för det vi har åstadkommit så här långt.

Jag kommer att gå i pension senare i år och med tanke på att vi tillsammans har uppnått en så stark position samt är en global ledare inom fiberbaserade material, känner jag att tiden är inne för mig att lämna över stafettpinnen till min efterträdare.”

UTSIKTER FÖR 2018

Marknadsutsikter: Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas förbli stabila i enlighet med den nuvarande goda nivån för de flesta produktsegmenten och avspegla det säsongsmässiga mönstret. Prishöjningarna kommer att fortsätta att implementeras för att motverka kostnadsökningen för råvaror.

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018 väntas bli ungefär i nivå med föregående år (proforma MEUR 290,4), eller något under. Under första halvåret 2018 förväntas EBITDA bli lägre än i jämförelseperioden och åter stärkas under andra halvåret.

Investeringar: Kassaflödeseffekten av löpande och strategiska investeringar förväntas bli högre än under 2017 (MEUR 89,7). De strategiska tillväxt- och lönsamhetsfrämjande investeringarna innefattar de tidigare kommunicerade projekten vid anläggningarna i Arches, Madisonville och Saint Severin.

SAMGÅENDET SLUTFÖRT

Den 1 april 2017 gick Ahlstrom Corporation samman med Munksjö Oyj och namnet på det sammanslagna bolaget ändrades till Ahlstrom-Munksjö Oyj. Samgåendet har skapat en global marknadsledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade material med en sammanlagd nettoomsättning proforma om cirka EUR 2,15 miljarder (2016), cirka 6 000 anställda och 41 produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder. Sammanlagt 45 376 992 nya aktier i Ahlstrom-Munksjö emitterades som vederlag för samgåendet till Ahlstroms aktieägare, vilket innebär att antalet aktier uppgår till 96 438 573. Handeln i de nya aktierna inleddes den 3 april 2017.   

Godkännande från de extra bolagsstämmorna i Ahlstrom och Munksjö samt av Europeiska kommissionen erhölls den 11 januari 2017 respektive den 13 mars 2017. I samband med samgåendet delade Ahlstrom och Munksjö ut medel uppgående till ett totalbelopp om cirka MEUR 46, vilket motsvarar 0,49 euro per aktie i Ahlstrom och 0,45 euro per aktie i Munksjö.

SYNERGIEFFEKTER

Ahlstrom-Munksjö uppskattar att årliga synergieffekter på över MEUR 40 gradvis ska realiseras och vara helt synliga från andra kvartalet 2019. Besparingarna består i huvudsak av lägre fasta kostnader samt samordning av inköp och produktion efter samgåendet. Planen inkluderar även ytterligare synergier, såsom integreringen av det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging med det nya affärsområdet Specialties i syfte att ta fram ett gemensamt produkt-och tjänsteerbjudande.

I slutet av rapportperioden uppgick årstakten för synergieffekterna till cirka MEUR 19,3. Av de årliga synergierna till följd av samgåendet avser den största delen lägre försäljnings- och administrationskostnader och andra allmänna kostnader och återstoden avser minskade kostnader för sålda varor samt en förbättrad operativ effektivitet och intäktssynergier. Det finansiella resultatet för fjärde kvartalet 2017 inkluderar realiserade synergieffekter motsvarande cirka MEUR 4,1.

Engångskostnader för att uppnå synergierna uppgick till MEUR 19,1 i slutet av rapportperioden, varav MEUR 8,2 bokfördes i det fjärde kvartalet 2017. Den totala kostnaden avseende synergieffekterna uppgår till cirka MEUR 30 inom två år från samgåendet. Kassaflödeseffekten uppgick till MEUR -3,6 i det fjärde kvartalet 2017 och MEUR -10,9 för helåret 2017.

FINANSIELLA MÅL

Bolagets styrelse har fastställt följande långsiktiga finansiella mål:

 • EBITDA-marginal överstigande 14% över en konjunkturcykel

 • Nettoskuldsättningsgrad under 100%

 • En stabil och årligen ökande utdelning, som ska betalas ut två gånger per år

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING

De utdelningsbara medlen i Ahlstrom-Munksjös balansräkning per den 31 december 2017 uppgick till 639 383 957,56 euro.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, baserat på bolagets finansiella resultat för 2017, om en utdelning om 0,52 euro per aktie.

Utdelningen ska betalas ut i två omgångar. Den första utbetalningen om 0,26 euro per aktie ska betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen, den 23 mars 2018, är registrerad i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Oy eller i avstämningsregistret vilket förs av Euroclear Sweden AB. Styrelsen föreslår den 3 april 2018 som utbetalningsdag för detta belopp.

Den andra utbetalningen om 0,26 euro per aktie ska i september 2018 utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Oy eller i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB, vilket tillsammans med utbetalningsdag ska beslutas av styrelsen under dess sammanträde som är planerat till den 10 september 2018. Avstämningsdag för betalningen är då den 12 september 2018 och utbetalningsdag senast den 19 september 2018.

Dessutom föreslår styrelsen att 100 000 euro reserveras för donationer med full handlingsfrihet för styrelsen.

KORTSIKTIGA RISKER

Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker till följd av marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet, förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Om dessa risker realiseras kan de ha en negativ inverkan på Ahlstrom-Munksjös verksamhet och dess resultat samt på bolagets ekonomiska ställning.

De största riskerna med avseende på bolagets verksamhet hänför sig till utvecklingen av efterfrågan och priset på de produkter som säljs, kostnaderna för och tillgången av de huvudsakliga råvarorna, finansieringsrisken samt övriga omvärldsfaktorer och situationen på finansmarknaden. Kostnaden på viktiga råvaror som massa och titandioxid har fortsatt att öka och bolagets finansiella ställning kan påverkas av dess förmåga och tidpunkt för att höja försäljningspriserna i syfte att minska kostnadsökningarna.

Ahlstrom-Munksjös huvudsakliga finansieringsrisker innefattar ränte- och valutarisker, likviditetsrisker och kreditrisker. Koncernen är exponerad för skattemässiga risker till följd av eventuella förändringar i eller tillämpningar av skattelagar och andra förordningar, eller som en följd av pågående och framtida skatterevisioner eller -krav.

Bolaget bedriver verksamhet i flera länder och ibland är tvister oundvikliga i den dagliga verksamheten. Företaget är emellanåt involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndsanspråk och andra förfaranden. Utgången av dessa kan inte förutses, men med hänseende till all den information som finns tillgänglig i nuläget förväntas utgången inte påverka bolagets finansiella ställning i någon betydande utsträckning.

Ahlstrom-Munksjö redogör för risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten och bolagets riskhantering på www.ahlstrom-munksjo.com

ÖVRIG INFORMATION

Jan Åström, VD och Koncernchef, +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, +46 10 250 1029 Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 (0)10 888 4731

WEBB- OCH TELEFONKONFERENS

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens anordnas på publiceringsdagen den 13 februari 2018 kl. 10:00 CET (11:00 EET) på Ahlstrom-Munksjös kontor i Helsingfors (Alvar Aallon katu 3C, mötesrum Antti). Rapporten presenteras på engelska av Jan Åström, VD och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, CFO.

DETALJER FÖR WEBB- OCH TELEFONKONFERENSEN

Länk till den kombinerade webb- och telefonkonferensen:

http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0213_q4/

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0361 Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6574 Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9105

Konferenskod: 8057006

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

FINANSIELL KALENDER

 • Delårsrapport januari-mars 2018                24 april, 2018

 • Halvårsrapport januari-juni 2018                26 juli, 2018

 • Delårsrapport januari-september 2018       30 oktober, 2018

Årsredovisningen inklusive bokslutet 2017 och verksamhetsberättelsen kommer att offentliggöras senast den 28 februari 2018. Årsstämman kommer att hållas den 21 mars 2018.


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.