Kutsu Ahlstrom-Munksjön ylimääräiseen yhtiökokoukseen

AHLSTROM-MUNKSJÖ PÖRSSITIEDOTE 24.8.2018 klo 14.15

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n (“Yhtiö” tai “Ahlstrom-Munksjö”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.9.2018 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M3 ja Karamzininrannan puolelta ovi K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A.           Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.            Kokouksen avaaminen
2.            Kokouksen järjestäytyminen
3.            Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4.            Kokouksen laillisuuden toteaminen
5.            Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6.            Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Ahlstrom-Munksjö on 23.7.2018 sopinut ostavansa Yhdysvalloissa toimivan erikoispaperivalmistaja Expera Specialty Solutionsin (”Expera”) laajentaakseen toimintaansa Pohjois-Amerikassa ja vahvistaakseen entisestään kehittyneiden ja räätälöityjen kuitupohjaisten materiaalien tarjontaansa (”Yrityskauppa”). Yrityskauppa lähes kolminkertaistaa Ahlstrom-Munksjön liikevaihdon Yhdysvalloissa ja tarjoaa alustan kasvulle. Velaton kauppahinta ilman kassavaroja on 615 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (526 miljoonaa euroa), jota oikaistaan sovitulla tavalla Yrityskaupan toteuduttua. Yrityskauppa on kuvattu yksityiskohtaisemmin Yhtiön 23.7.2018 julkaisemassa pörssitiedotteessa. Yrityskauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla.

Järjestelyn osittaiseksi rahoittamiseksi Ahlstrom-Munksjö suunnittelee noin 150 miljoonan euron osakeantia, jonka odotetaan alkavan vuoden 2018 neljännen vuosineljänneksen aikana.

Tämän vuoksi Yhtiön hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 20 000 000 uuden osakkeen annista osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisesti (merkintäetuoikeusanti). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää merkintäetuoikeusannin merkintäajan päätyttyä osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden nojalla merkitsemättä jääneiden osakkeiden annista hallituksen määrittelemille osapuolille (eli poikkeamisen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta). Hallitus on valtuutettu päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään 30.6.2019. Se ei korvaa Yhtiön aiempaa varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2018 antamaa osakeantivaltuutusta.

Osakkeenomistajat Ahlström Capital -konserniin kuuluva AC Invest Five B.V., Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma ja Baltiska Handels A.B., jotka omistavat yhteensä noin 35,9 prosenttia (31.7.2018) Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat peruuttamattomasti sitoutuneet osallistuvansa ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestävänsä osakeantivaltuutuksen antamisen puolesta.

7.            Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhdeksän (9).

8.            Hallituksen uuden jäsenen valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Lasse Heinonen varsinaisen yhtiökokouksen 21.3.2018 valitsemien kahdeksan (8) hallituksen jäsenen lisäksi toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdolla oleva henkilö on antanut suostumuksensa valintaan.

Lasse Heinonen (syntynyt 1968), Suomen kansalainen, KTM, on tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja. Ennen siirtymistään Ahlström Capital Oy:n palvelukseen, Lasse Heinonen toimi Tieto Oyj:n talousjohtajana (CFO). Hän toimi vuodesta 2011 alkaen useissa tehtävissä Tieto Oyj:n johtoryhmässä. Aiemmin Lasse Heinonen on toiminut Finnair Oyj:n talousjohtajana (CFO) ja varatoimitusjohtajana sekä Cargo & Aviation Services -yksikön liiketoimintajohtajana. Lisäksi hän on toiminut useissa lääke- ja kemianteollisuuden johtotehtävissä Suomessa, Turkissa ja Sveitsissä.

Lasse Heinonen on riippumaton Yhtiöstä, mutta hän ei ole riippumaton Yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta AC Invest Five B.V.:stä, jonka emoyhtiön Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana hän toimii.

Ehdolla olevan uuden hallituksen jäsenen CV on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2018.

Hallituksen uuden jäsenen palkkio maksetaan suhteessa hänen toimikautensa pituuteen.

9.            Kokouksen päättäminen

B.           Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat

Edellä mainitut ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2018. Muut asiakirjat, jotka on osakeyhtiölain nojalla pidettävä osakkeenomistajien nähtävillä, ovat saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 29.8.2018.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen kopiot lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 3.10.2018.

C.           Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville

1.            Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.9.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty Yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 14.9.2018 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

–             Yhtiön verkkosivujen kautta www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2018,
–             sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com,
–             kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom-Munksjö, Ylimääräinen yhtiökokous, Alvar Aallon katu 3 C, PL 329, 00101 Helsinki, tai
–             puhelimitse toimistoaikana klo 9.00–15.00 numeroon +358 50 470 1261

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom-Munksjölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.            Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä mainituilla Yhtiön verkkosivuilla.

3.            Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 7.9.2018. Ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 14.9.2018 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä Yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuna ajankohtana.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä mainituilla Yhtiön verkkosivuilla.

4.            Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajien osallistuminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Täyttääkseen ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistumiselle asetetut vaatimukset tulee osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, huomioida seuraavat seikat:

(i)            osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon viimeistään 7.9.2018, ja

(ii)           osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä Euroclear Sweden AB:hen ja pyytää tilapäistä merkintää Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon. Pyyntö tulee toimittaa Euroclear Sweden AB:lle lomakkeella, joka on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla www.ahlstrom-munksjo.com/fi/egm-2018. Pyynnön tulee olla perillä Euroclear Sweden AB:ssä viimeistään 7.9.2018.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, tulee edellä mainitun kohdan (i) vaatimukset täyttääkseen tilapäisesti merkitä osakkeensa omiin nimiinsä osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä tilapäisen merkinnän, tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen 7.9.2018 ja pyytää omaisuudenhoitajaa tilapäisesti merkitsemään osakkeenomistajan Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.

5.            Muut ohjeet ja tiedot

Ahlstrom-Munksjön osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 24.8.2018 on 96 438 573 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 96 438 573 ääntä.

Helsingissä 24.8.2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ

Hallitus

TÄRKEITÄ TIETOJA

Näitä materiaaleja ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Ahlstrom-Munksjön aikomuksena ei ole rekisteröidä Yhdysvalloissa mitään osaa merkintäoikeusannista eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Lisätietoja:


Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.