Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s extra bolagsstämma

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 24 augusti 2018 KL. 14:15 EET

Aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Bolaget” eller ”Ahlstrom-Munksjö”) kallas till extra bolagsstämma som hålls den 19 september 2018 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahusets Helsingforssal, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors (dörr M3 från Mannerheimvägen och dörr K3 från Karamzinsstranden). Mottagning av aktieägare som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar inleds kl. 12.00 (EET). Vi önskar att deltagarna i stämman anmäler sig på mötesplatsen senast kl. 12.45 (EET).

A.           Ärenden som behandlas på extra bolagsstämman

På extra bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1.            Öppnande av stämman
2.            Konstituering av stämman
3.            Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen
4.            Konstaterande av stämmans laglighet
5.            Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden
6.            Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Ahlstrom-Munksjö har den 23 juli 2018 undertecknat ett avtal om att förvärva Expera Specialty Solutions (”Expera”), en i USA baserad specialpapperstillverkare, i syfte att expandera sin närvaro i Nordamerika och för att vidare förstärka sitt utbud av avancerade specialtillverkade fiberbaserade material (”Transaktionen”). Transaktionen kommer nästan att tredubbla Ahlstrom-Munksjös nettoomsättning i USA och erbjuder en plattform för tillväxt. Köpeskillingen är USD 615 miljoner (EUR 526 miljoner), på kassa- och skuldfri basis, som justeras på överenskommet sätt efter verkställandet av Transaktionen. Transaktionen har beskrivits i mer detalj i Bolagets börsmeddelande publicerat den 23 juli 2018. Verkställande av Transaktionen förväntas ske under det andra halvåret 2018.

För att finansiera en del av Transaktionen planerar Ahlstrom-Munksjö att genomföra en aktieemission med företrädesrätt för Ahlstrom-Munksjös aktieägare på cirka EUR 150 miljoner, vilken förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2018.

Bolagets styrelse föreslår således att den extra bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om en emission av högst 20 000 000 nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna (företrädesrättsemission). Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om emission av aktier som vid slutet av teckningsperioden inte tecknats på basis av aktieägarnas företrädesrätt till parter bestämda av styrelsen (dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt). Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående emissionen av nya aktier.

Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till den 30 juni 2019, och det upphäver inte Bolagets emissionsbemyndiganden som givits av ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2018.

Aktieägarna AC Invest Five B.V., ett bolag tillhörande Ahlström Capital-koncernen, Viknum AB, Belgrano Inversiones Oy, Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Baltiska Handels A.B., vars aktieinnehav motsvarar totalt cirka 35,9% (31 juli 2018) av aktierna och rösterna i bolaget, har oåterkalleligen åtagit sig att närvara vid den extra bolagsstämman och rösta för detta emissionsbemyndigande.

7.            Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9).

8.            Val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9) och att Lasse Heinonen väljs till ny styrelseledamot, i tillägg till de åtta (8) styrelseledamöter som vid den ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2018 valdes till styrelseledamöter, för mandatperioden som löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Den föreslagna styrelseledamoten har gett sitt samtycke till valet.

Lasse Heinonen (född 1968), finsk medborgare, ekon. mag., är för tillfället verkställande direktör för Ahlström Capital Oy. Före Ahlström Capital var han verkställande direktör för Tieto Corporation. Han har tidigare haft flera ledande befattningar i Tietos ledningsgrupp sedan han började arbeta för bolaget 2011. Han har tidigare även varit CFO och medlem av ledningsgruppen samt Head of Cargo & Aviation Services vid Finnair Abp. Han har även haft flera ledande positioner inom medicin- och kemiindustrin i såväl Finland, Turkiet som Schweiz.  

Lasse Heinonen anses vara oberoende av Bolaget men inte av Bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V., då han är verkställande direktör för AC Invest Five B.V.:s moderbolag Ahlström Capital Oy.

Den föreslagna nya styrelseledamotens CV finns till påseende på Bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/sv/egm-2018.

Den nya styrelseledamoten erhåller arvode i proportion till längden på hans mandatperiod.

9.            Avslutande av stämman

B.           Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen och valberedningen, vilka hänför sig till extra bolagsstämmans föredragningslista ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/sv/egm-2018. Andra handlingar som enligt aktiebolagslagen skall hållas tillgängliga för aktieägarna finns till påseende på ovan nämnda internetsidor senast från och med den 29 augusti 2018.

Styrelsens och valberedningens förslag samt ovan nämnda andra handlingar finns också tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa handlingar skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet kommer att finnas till påseende på ovannämnda internetsidor senast från och med den 3 oktober 2018.

C.           Anvisningar för deltagarna i extra bolagsstämman

1.            Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har de aktieägare som på extra bolagsstämmans avstämningsdag den 7 september 2018 har antecknats som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall anmäla sig senast den 14 september 2018 kl. 16.00 (EET).

Anmälan till extra bolagsstämman kan göras:

–             på Bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/sv/egm-2018,
–             per e-post till yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com,
–             per brev till adressen Ahlstrom-Munksjö, extra bolagsstämma, Alvar Aaltos gata 3 C, PB 329, 00101 Helsingfors, Finland, eller
–             per telefon under kontorstid kl. 09.00-15.00 (EET) till numret +358 50 470 1261

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress, telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ahlstrom-Munksjö används endast för ändamål som hänför sig till extra bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid extra bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kapitel 25 § i aktiebolagslagen.

2.            Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i extra bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren på extra bolagsstämman. Om en aktieägare på extra bolagsstämman företräds av flera ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan till stämman uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan anmälningstidens utgång. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på Bolagets ovannämnda internetsidor.

3.            Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i extra bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att på extra bolagsstämmans avstämningsdag den 7 september 2018 vara antecknad i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande i extra bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av dessa aktier senast den 14 september 2018 kl. 10.00 (EET) har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till extra bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan till extra bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut måste anmäla en ägare av förvaltarregistrerade aktier som vill delta i extra bolagsstämman att införas i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på Bolagets ovannämnda internetsidor.

4.            Deltagande i extra bolagsstämman för ägare vars aktier är registrerade hos Euroclear Sweden AB

Ägare till aktier som är registrerade i Bolagets aktieägarregister som förs av Euroclear Sweden AB måste för att uppfylla kraven för att äga rätt att delta i extra bolagsstämman iaktta följande:

(i)            aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda Bolagets aktieägarregister senast den 7 september 2018, och

(ii)           aktieägaren måste kontakta Euroclear Sweden AB och begära tillfällig registrering i den av Euroclear Finland Oy förda Bolagets aktieägarförteckning. Sådan begäran skall göras till Euroclear Sweden AB på en särskild blankett som återfinns på Bolagets internetsidor på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv/egm-2018. Blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 7 september 2018.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB förda Bolagets aktieägarregister måste för att uppfylla punkt (i) ovan tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i registret. Aktieägare som önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta sin egendomsförvaltare om detta i god tid före den 7 september 2018 och begära att egendomsförvaltaren anmäler aktieägaren att tillfälligt införas i Bolagets aktieägarregister som upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

5.            Övriga anvisningar och information

På dagen för denna kallelse till extra bolagsstämma den 24 augusti 2018, uppgår det totala antalet aktier i Ahlstrom-Munksjö till 96 438 573 aktier, vilka berättigar till sammanlagt 96 438 573 röster.

Helsingfors, den 24 augusti 2018

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ

Styrelsen

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.