Ahlstrom-Munksjö julkaisee lisää pro forma –taloudellisia tietoja

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.2.2019 klo 8.30

Ahlstrom-Munksjö Oyj julkaisee lisää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja vuoden 2018 kaikilta neljänneksiltä sekä vuoden 2017 neljänneltä neljännekseltä. Pro forma -tietojen tarkoituksena on havainnollistaa Expera- ja Caieiras -yritysostojen, Ahlstromin ja Munksjön sulautumisen sekä niihin liittyvien rahoitus- ja uudelleenrahoitusjärjestelyiden vaikutusta Ahlstrom-Munksjön liiketoiminnan tuloksellisuuteen mikäli ne olisivat toteutuneet 1.1.2017. Pro forma -tiedot esitetään erikseen konsernitason ja liiketoiminta-alueiden osalta ja ne muodostavat tulevan taloudellisen raportoinnin vertailupohjan.

Raportoidut historialliset tiedot eivät kuvaa konsernin vertailukelpoista taloudellista tulosta tai rahoitusasemaa, kun otetaan huomioon Expera- ja Caieiras-yritysostojen sekä Ahlstromin ja Munksjön yhdistymisen merkittävät vaikutukset.

  • Ahlstrom-Munksjö sai 10.10.2018 päätökseen Yhdysvalloissa toimivan erikoispaperivalmistaja Expera Specialty Solutionsin yritysoston. Yritysoston myötä syntyi North America Specialty Solutions, yhtiön viides liiketoiminta-alue ja raportointisegmentti. Yritysosto vahvistaa yhtiön asemaa Pohjois-Amerikassa ja laajentaa tuotevalikoimaa.

  • Ahlstrom-Munksjö sai 17.10.2018 päätökseen MD Papéisin Caieirasin erikoispaperitehtaan yritysoston Brasiliassa. Hankinta vahvistaa yhtiön tarjontaa ja tuotantopohjaa sekä luo kasvumahdollisuuksia Etelä-Amerikassa. Liiketoiminta on integroitu Decor ja Industrial Solutions -liiketoiminta-alueisiin.

  • Ahlstrom ja Munksjö yhdistyivät 1.4.2017 ja muodostivat maailman johtavan innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten kuitupohjaisten materiaalien valmistajan.

Lisätietoja tilintarkastamattomien pro forma -tietojen esittämisperusteista löytyy tämän tiedotteen liitteestä.

Alla olevissa taulukoissa esitetään konsernitason tilintarkistamattomat pro forma -tiedot vuodelta 2018. Liiketoiminta-aluetason tiedot esitetään vuosilta 2017 ja 2018 sekä vuoden 2018 jokaiselta neljännekseltä ja vuoden 2017 neljänneltä neljännekseltä.

Pro forma -tuloslaskelma 2018

Milj. euroa ellei muuta mainita Ahlstrom-Munksjö historiallinen Pro forma Expera Pro forma Caieiras Pro forma -rahoitus Pro forma yhteensä
Liikevaihto 2 438,0 490,6 68,3 - 2 996,9
Liiketoiminnan muut tuotot 9,6 1,2 - - 10,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 2 447,7 491,8 68,3 - 3 007,8
Liiketoiminnan kulut
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos 25,0 -2,1 1,8 - 24,7
Materiaalit ja tarvikkeet -1 208,2 -192,5 -45,0 - -1 445,7
Liiketoiminnan muut kulut -589,5 -118,1 -7,6 - -715,3
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -452,4 -120,4 -8,4 - -581,2
Poistot ja arvonalentumiset -133,9 -21,5 -5,5 - -161,0
Liiketoiminnan kulut yhteensä -2 359,0 -454,7 -64,8 - -2 878,5
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten tuloksesta 0,0 - - - 0,0
Liiketulos 88,7 37,1 3,5 - 129,4
Rahoitustuotot 8,9 - 0,5 - 9,4
Rahoituskulut -34,3 -2,0 -0,2 -15,5 -51,9
Rahoituserät, netto -25,3 -2,0 0,3 -15,5 -42,5
Voitto / tappio ennen veroja 63,3 35,1 3,9 -15,5 86,9
Tuloverot -20,4 -5,9 -1,6 4,2 -23,6
Tilikauden voitto / tappio 42,9 29,3 2,3 -11,3 63,2
Tilikauden voiton / tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 41,6 29,3 2,3 -11,3 61,9
Määräysvallattomille omistajille 1,4 - - - 1,4
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos
Laimentamaton, euroa 0,43 0,54
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa 0,43 0,54

Pro forma -tuloslaskelmatiedot neljännesvuosittain

Seuraavassa taulukossa esitetään pro forma -tuloslaskelmatiedot neljännesvuosittain vuodelta 2018 ja vuoden 2017 neljänneltä neljännekseltä laadittuina samoilla perusteilla kuin koko vuoden pro forma -tuloslaskelmatiedot. Tarkempia tietoja on kohdassa Esittämisperusta.

Milj. euroa ellei muuta mainita Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
Liikevaihto 734,8 745,2 766,0 751,0 718,9
Liiketoiminnan muut tuotot 3,4 3,3 2,1 2,2 1,7
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 738,2 748,5 768,0 753,1 720,6
Liiketoiminnan kulut
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -4,7 5,1 9,9 14,3 4,3
Materiaalit ja tarvikkeet -350,3 -362,7 -372,4 -360,2 -331,8
Liiketoiminnan muut kulut -184,8 -169,4 -180,6 -180,4 -175,4
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -150,8 -136,5 -148,4 -145,5 -147,5
Poistot ja arvonalentumiset -46,2 -37,8 -38,6 -38,4 -40,0
Liiketoiminnan kulut yhteensä -736,9 -701,3 -730,2 -710,2 -690,4
Osuus pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävien sijoitusten tuloksesta 0,0 - - - -0,2
Liiketulos 1,3 47,2 37,9 43,0 30,0
Rahoituserät, netto -12,7 -11,8 -8,5 -9,4 -12,2
Voitto / tappio ennen veroja -11,4 35,4 29,4 33,6 17,8
Tuloverot 1,2 -9,7 -5,9 -9,3 9,8
Tilikauden voitto / tappio -10,3 25,7 23,4 24,3 27,6
Tilikauden voiton / tappion jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille -10,3 25,3 22,8 24,1 27,5
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,4 0,6 0,2 0,1
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osakekohtainen tulos
Laimentamaton, euroa -0,09 0,22 0,20 0,21 0,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa -0,09 0,22 0,20 0,21 0,24

Liiketoiminta-alueittaiset pro forma ‑tiedot

Ahlstrom-Munksjö on organisoitu Expera- ja Caieiras ‑yritysostojen jälkeen viiteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions, North America Specialty Solutions ja Specialties. Seuraavissa taulukoissa esitetään tilintarkastamattomat liiketoiminta-alueittaiset pro forma -tiedot 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ja 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta sekä vuoden 2018 kultakin erilliseltä neljännekseltä ja vuoden 2017 viimeiseltä neljännekseltä:

Milj. euroa ellei muuta mainita 2018 2017 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
Pro forma -liikevaihto liiketoiminta-alueittain
Decor 451,9 431,8 115,1 109,1 114,7 112,9 107,8
Filtration and Performance 672,5 665,3 162,6 168,3 174,7 167,0 159,9
Industrial Solutions 691,2 678,4 163,4 174,5 177,3 176,0 167,8
North America Specialty Solutions 626,0 637,9 155,5 157,6 156,8 156,1 149,2
Specialties 580,3 574,3 140,9 142,6 150,9 145,9 138,9
Muut ja eliminoinnit -25,1 -26,2 -2,7 -6,9 -8,5 -6,9 -4,7
Pro forma -liikevaihto yhteensä 2 996,9 2 961,5 734,8 745,2 766,0 751,0 718,9
Pro forma -perusteinen vertailukelpoinen käyttökate liiketoiminta-alueittain
Decor 37,1 43,8 11,5 7,0 10,2 8,3 11,0
Filtration and Performance 114,7 120,6 24,5 31,2 30,2 28,7 24,6
Industrial Solutions 99,7 112,1 17,7 32,9 24,4 24,7 26,2
North America Specialty Solutions 57,0 62,2 12,5 15,0 13,0 16,5 14,1
Specialties 37,6 52,9 7,9 7,5 10,2 12,0 10,2
Muut ja eliminoinnit -16,2 -25,3 -2,7 -4,2 -5,3 -3,9 -5,7
Pro forma -perusteinen vertailukelpoinen käyttökate yhteensä 329,9 366,3 71,4 89,4 82,8 86,3 80,5
Pro forma -perusteinen vertailukelpoinen käyttökate-% liiketoiminta-alueittain
Decor 8,2 % 10,2 % 10,0 % 6,5 % 8,9 % 7,3 % 10,2 %
Filtration and Performance 17,0 % 18,1 % 15,1 % 18,5 % 17,3 % 17,2 % 15,4 %
Industrial Solutions 14,4 % 16,5 % 10,8 % 18,8 % 13,7 % 14,1 % 15,6 %
North America Specialty Solutions 9,1 % 9,7 % 8,0 % 9,5 % 8,3 % 10,6 % 9,5 %
Specialties 6,5 % 9,2 % 5,6 % 5,3 % 6,8 % 8,2 % 7,3 %
Pro forma -perusteinen vertailukelpoinen käyttökate-% yhteensä 11,0 % 12,4 % 9,7 % 12,0 % 10,8 % 11,5 % 11,2 %

 

Milj. euroa ellei muuta mainita 2018 2017 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
Pro forma –käyttöomaisuusinvestoinnit liiketoiminta-alueittain
Decor 15,5 11,2 5,8 3,7 2,3 3,7 2,9
Filtration and Performance 38,7 27,4 11,4 8,0 12,6 6,7 14,6
Industrial Solutions 57,0 35,7 23,7 9,8 12,0 11,4 15,9
North America Specialty Solutions 21,6 31,0 8,9 5,7 4,9 2,0 10,4
Specialties 31,8 14,6 9,6 15,3 4,0 3,0 5,9
Muut ja eliminoinnit 11,7 4,8 6,4 2,1 1,0 2,1 1,5
Pro forma ‑käyttöomaisuusinvestoinnit yhteensä 176,3 124,7 65,9 44,6 36,8 29,0 51,3
Pro forma ‑poistot ja arvonalentumiset liiketoiminta-alueittain
Decor 9,4 10,6 2,5 2,3 2,3 2,3 2,7
Filtration and Performance 42,1 44,8 10,7 10,4 10,5 10,5 11,0
Industrial Solutions 36,4 40,1 9,0 9,0 9,1 9,2 9,4
North America Specialty Solutions 27,4 31,0 6,6 6,6 7,3 6,9 7,1
Specialties 38,2 30,0 15,3 7,6 7,6 7,7 8,0
Muut ja eliminoinnit 7,6 9,4 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8
Pro forma ‑poistot ja arvonalentumiset yhteensä 161,0 165,9 46,2 37,8 38,6 38,4 40,0

Lisätietoja:


Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.