Ahlstrom-Munksjö publicerar kompletterande finansiell proformainformation

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 14 FEBRUARI 2019 kl. 08:30

Ahlstrom-Munksjö Oyj publicerar kompletterande orevíderad finansiell proformainformation för helåret 2018 samt för varje kvartal 2018 och det fjärde kvartalet 2017. Proformainformationen illustrerar effekten av förvärven av Expera och Caieiras, sammanslagningen mellan Ahlstrom och Munksjö samt den relaterade finansieringen och refinansieringstransaktionerna har haft på Ahlstrom-Munksjös verksamhetsresultat. Informationen hänför sig till en situation som om transaktionerna hade ägt rum den 1 januari 2017. Proformainformationen presenteras separat för koncernen och för affärsområdena, och ligger som jämförelsegrund för Ahlstrom-Munksjös framtida verksamhetsresultat.

Med beaktandet av omfattningen av förvärven av Expera och Caieiras samt sammanslagningen av Ahlstrom och Munksjö och dess påverkan på det kombinerade bolagets verksamhetsresultat och finansiella ställning, avspeglar de faktiska historiska siffrorna för perioden som presenteras inte jämförbar information för bolagets verksamhetsresultat och finansiella ställning.

  • Den 10 oktober 2018 slutförde Ahlstrom-Munksjö förvärvet av den amerikanska specialpappersproducenten Expera Specialty Solutions, vilket bildade bolagets femte affärsområde North America Specialty Solutions. Förvärvet ökade bolagets närvaro i Nordamerika och stärkte ytterligare dess erbjudande.

  • Den 17 oktober 2018 slutförde Ahlstrom-Munksjö förvärvet av MD Papéis’ specialpappersanläggning i Caieiras, Brasilien. Förvärvet innebär en betydande förstärkning av Ahlstrom-Munksjös erbjudande och produktion i Sydamerika. Verksamheten har integrerats med affärsområdena Decor och Industrial Solutions.

  • Sammanslagningen av Ahlstrom och Munksjö slutfördes den 1 april, 2017 och skapade en global ledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade lösningar.

För detaljerad beskrivning av grunderna för och noterna till den kompletterande oreviderade finansiella proformainformationen se bilaga.

Ur tabellerna nedan framgår oreviderad information för koncernen för helåret 2018 och affärsområdena för åren 2017 och 2018, samt varje kavrtal 2018 och det fjärde kvartalet 2017.

Proformaresultaträkning för 2018

MEUR, eller vad som anges Ahlstrom-Munksjö historisk Expera proforma Caieiras proforma Finansiering proforma Summa proforma
Nettoomsättning 2 438,0 490,6 68,3 - 2 996,9
Övriga rörelseintäkter 9,6 1,2 - - 10,9
Summa rörelsens intäkter 2 447,7 491,8 68,3 - 3 007,8
Rörelsens kostnader
Förändringar av varulager och pågående arbeten 25,0 -2,1 1,8 - 24,7
Råvaror och förnödenheter -1 208,2 -192,5 -45,0 - -1 445,7
Övriga externa kostnader -589,5 -118,1 -7,6 - -715,3
Ersättningar till anställda -452,4 -120,4 -8,4 - -581,2
Av- och nedskrivningar -133,9 -21,5 -5,5 - -161,0
Summa rörelsens kostnader -2 359,0 -454,7 -64,8 - -2 878,5
Resultatandel i intresseföretag 0,0 - - - 0,0
Rörelseresultat 88,7 37,1 3,5 - 129,4
Finansiella intäkter 8,9 - 0,5 - 9,4
Finansiella kostnader -34,3 -2,0 -0,2 -15,5 -51,9
Finansnetto -25,3 -2,0 0,3 -15,5 -42,5
Resultat före skatt 63,3 35,1 3,9 -15,5 86,9
Skatter -20,4 -5,9 -1,6 4,2 -23,6
Periodens resultat 42,9 29,3 2,3 -11,3 63,2
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 41,6 29,3 2,3 -11,3 61,9
Innehav utan bestämmande inflytande 1,4 - - - 1,4
Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare
Före utspädning, EUR 0,43 0,54
Efter utspädning, EUR 0,43 0,54

Proformaresultaträkningar, per kvartal

I tabellen nedan presenteras proformaresultaträkningar per kvartal för 2018 samt för det fjärde kvartalet 2017, upprättade i enlighet med resultaträkningen för helåret, proforma.

MEUR, eller vad som anges Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
Nettoomsättning 734,8 745,2 766,0 751,0 718,9
Övriga rörelseintäkter 3,4 3,3 2,1 2,2 1,7
Summa rörelsens intäkter 738,2 748,5 768,0 753,1 720,6
Rörelsens kostnader
Förändringar av varulager och pågående arbeten -4,7 5,1 9,9 14,3 4,3
Råvaror och förnödenheter -350,3 -362,7 -372,4 -360,2 -331,8
Övriga externa kostnader -184,8 -169,4 -180,6 -180,4 -175,4
Ersättningar till anställda -150,8 -136,5 -148,4 -145,5 -147,5
Av- och nedskrivningar -46,2 -37,8 -38,6 -38,4 -40,0
Summa rörelsens kostnader -736,9 -701,3 -730,2 -710,2 -690,4
Resultatandel i intresseföretag 0,0 - - - -0,2
Rörelseresultat 1,3 47,2 37,9 43,0 30,0
Finansnetto -12,7 -11,8 -8,5 -9,4 -12,2
Resultat före skatt -11,4 35,4 29,4 33,6 17,8
Skatter 1,2 -9,7 -5,9 -9,3 9,8
Periodens resultat -10,3 25,7 23,4 24,3 27,6
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare -10,3 25,3 22,8 24,1 27,5
Innehav utan bestämmande inflytande 0,0 0,4 0,6 0,2 0,1
Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare
Före utspädning, EUR -0,09 0,22 0,20 0,21 0,24
Efter utspädning, EUR -0,09 0,22 0,20 0,21 0,24

Proformainformation per affärsområde

Efter förvärven av Expera och Caieiras är Ahlstrom-Munksjö uppdelat i fem affärsområden: Decor, Filtration and Performance, Industrial Solutions, North America Specialty Solutions och Specialties. I tabellen nedan visas oreviderad proformainformation per affärsområde för räkenskapsåret 2018 och 2017, samt för de enskilda kvartalen under 2018 och det sista kvartalet för 2017:

MEUR, eller vad som anges 2018 2017 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
Proformanettoomsättning per affärsområde
Decor 451,9 431,8 115,1 109,1 114,7 112,9 107,8
Filtration and Performance 672,5 665,3 162,6 168,3 174,7 167,0 159,9
Industrial Solutions 691,2 678,4 163,4 174,5 177,3 176,0 167,8
North America Specialty Solutions 626,0 637,9 155,5 157,6 156,8 156,1 149,2
Specialties 580,3 574,3 140,9 142,6 150,9 145,9 138,9
Övrigt och elimineringar -25,1 -26,2 -2,7 -6,9 -8,5 -6,9 -4,7
Summa nettoomsättning 2 996,9 2 961,5 734,8 745,2 766,0 751,0 718,9
Proforma jämförbar EBITDA per affärsområde
Decor 37,1 43,8 11,5 7,0 10,2 8,3 11,0
Filtration and Performance 114,7 120,6 24,5 31,2 30,2 28,7 24,6
Industrial Solutions 99,7 112,1 17,7 32,9 24,4 24,7 26,2
North America Specialty Solutions 57,0 62,2 12,5 15,0 13,0 16,5 14,1
Specialties 37,6 52,9 7,9 7,5 10,2 12,0 10,2
Övrigt och elimineringar -16,2 -25,3 -2,7 -4,2 -5,3 -3,9 -5,7
Summa proforma jämförbar EBITDA 329,9 366,3 71,4 89,4 82,8 86,3 80,5
Proforma jämförbar EBITDA-marginal per affärsområde, procent
Decor 8,2 % 10,2 % 10,0 % 6,5 % 8,9 % 7,3 % 10,2 %
Filtration and Performance 17,0 % 18,1 % 15,1 % 18,5 % 17,3 % 17,2 % 15,4 %
Industrial Solutions 14,4 % 16,5 % 10,8 % 18,8 % 13,7 % 14,1 % 15,6 %
North America Specialty Solutions 9,1 % 9,7 % 8,0 % 9,5 % 8,3 % 10,6 % 9,5 %
Specialties 6,5 % 9,2 % 5,6 % 5,3 % 6,8 % 8,2 % 7,3 %
Summa jämförbar EBITDA-marginal 11,0 % 12,4 % 9,7 % 12,0 % 10,8 % 11,5 % 11,2 %

För mer information, vänligen kontakta:


Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.