Ahlstrom-Munksjö osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019: Askelia kilpailukyvyn parantamisessa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE, 25.4.2019 KLO 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuulta 2019. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KOHOKOHTIA

 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 12,4 % ja oli 75,0 miljoonaa euroa (IFRS 66,7 milj. euroa Q1/2018)

 • Markkinaympäristö pysyi epävakaana johtuen osittain varastojen muutoksesta, mutta kysyntä parani neljänneksen loppua kohti

 • Ahlstromin ja Munksjön yhdistyminen on saatu päätökseen ja synergiaetuja on saavutettu suunnitelman mukaisesti. Viimeaikaisten yritysostojen synergioiden hyödyntämisessä on edistytty hyvin

 • Uusia tuotteita lanseerattiin, kuten lasi- ja hiilikuitukangas veneteollisuudelle sekä kuitupohjainen ratkaisu juomapilleihin

 • Yksi paperikone suljettiin kilpailukyvyn parantamiseksi toispuolisesti päällystettyjen papereiden tuoteryhmässä

 • Uusi liiketoimintarakenne julkistettu strategian ja integraation edistämiseksi

Q1/2019 VS Q1/2018 PRO FORMA 

 • Liikevaihto oli 758,7 miljoonaa euroa (751,0 milj. euroa), kasvua 1,0 %

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 75,0 miljoonaa euroa (86,3 milj. euroa) eli 9,9 % (11,5 %) liikevaihdosta

 • Myyntimäärien lasku heikensi kannattavuutta, mutta samaan aikaan tuotteiden bruttokatteet jatkoivat paranemistaan

 • Tilikauden voitto oli 4,1 miljoonaa euroa (24,3 milj. euroa), missä näkyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien merkittävä vaikutus. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liittyivät integraatio- ja kustannussäästöhankkeisiin

 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,21 euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,21 euroa (0,32 euroa)

 • Velkaantumisasteen nousu johtui lähinnä IFRS 16 standardin käyttöönotosta. Tällä oli myös pieni positiivinen vaikutus käyttökatteeseen.

Avainlukuja

IFRS avainluvut milj. euroa ellei muuta mainita Q1/2019 Q1/2018 Q4/2018 2018
Liikevaihto 758,7 572,4 712,2 2 438,0
Vertailukelpoinen käyttökate 75,0 66,7 72,1 277,7
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 9,9 11,7 10,1 11,4
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -14,8 -5,0 -34,5 -55,1
Käyttökate 60,2 61,7 37,5 222,6
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja* 45,2 44,6 46,3 186,1
Vertailukelpoinen liiketulos 32,6 37,0 34,5 151,4
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 4,3 6,5 4,9 6,2
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -14,8 -5,0 -42,2 -62,7
Liiketulos 17,8 31,9 -7,7 88,7
Tilikauden voitto / tappio 4,1 21,2 -19,8 42,9
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,03 0,22 -0,20 0,43
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,21 0,32 0,20 1,18
Liiketoiminnan nettorahavirta 29,9 5,2 30,9 91,6
Poistot ja arvonalentumiset 42,4 29,7 45,2 133,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 35,5 25,6 64,5 160,1
Nettovelka 1 052,0 395,4 971,3 971,3
Velkaantumisaste, % 93,6 39,8 83,6 83,6

 

Pro forma avainluvut milj. euroa ellei muuta mainita IFRS Q1/2019 pro forma Q1/2018 pro forma Q4/2018 pro forma 2018
Liikevaihto 758,7 751,0 734,8 2 996,9
Vertailukelpoinen käyttökate 75,0 86,3 71,4 329,9
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 9,9 11,5 9,7 11,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -14,8 -4,9 -24,0 -39,6
Käyttökate 60,2 81,4 47,4 290,3
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja * 45,2 60,0 45,3 225,5
Vertailukelpoinen liiketulos 32,6 47,9 32,9 176,6
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 4,3 6,4 4,5 5,9
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -14,8 -4,9 -31,7 -47,3
Liiketulos 17,8 43,0 1,3 129,4
Tilikauden voitto / tappio 4,1 24,3 -10,3 63,2
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,03 0,21 -0,09 0,54
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa * 0,21 0,32 0,18 1,15
Poistot ja arvonalentumiset 42,4 38,4 46,2 161,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 35,5 29,0 65,9 176,3

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Myyntimäärämme nousivat neljänneksen jälkipuoliskolla, ja joissakin tuoteryhmissämme oli havaittavissa ensimmäisiä merkkejä tilanteen paranemisesta. Markkinaympäristö on kuitenkin edelleen epävarma ja kysyntä pysyi heikkona muun muassa toimitusketjussa jatkuneen varastojen purkamisen seurauksena.

Taloudellinen tuloksemme vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä oli epätyydyttävä. Tuotteiden bruttokatteet olivat suuremmat kuin vertailukaudella mutta eivät riittäneet kumoamaan myyntimäärien laskun vaikutusta. Raaka-ainekustanukset olivat vielä merkittävästi korkeammat kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimitusmäärät kasvoivat kausiluonteisesti edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta jäivät pienemmiksi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuotteidemme bruttokatteet paranivat. Se tietää kannattavuuden paranemista, kun myyntimäärät alkavat jälleen kasvaa.

Lähinnä Ahlstromin ja Munksjön yhdistymiseen, Experan ja Caieiraksen yritysostoihin sekä Stenayn paperikoneen sulkemiseen liittyvät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät heikensivät tulosta edelleen.Ilman uusia päätöksiä nämä erät pienenevät merkittävästi kuluvan vuoden aikana.

PAREMPAA KILPAILUKYKYÄ

Olemme edistyneet hyvin kilpailukykymme parantamisessa ja tulevaisuuden kannattavan kasvun rakentamisessa. Olemme saaneet Ahlstromin ja Munksjön yhdistymiseen liittyneet synergia- ja kustannussäästötoimet päätökseen. Lisäksi olemme edistyneet hyvin Expera- ja Caieiras-yritysostoihin liittyvien kustannus- ja liiketoimintasynergioiden hyödyntämisessä. Olen iloinen myös siitä, että olemme jälleen lanseeranneet asiakkaillemme useita lisäarvoa tuovia tuotteita, kuten kestävän kehityksen mukaisen vaihtoehtoisen materiaalin juomapillien valmistukseen. Se on erinomainen esimerkki yhä vahvemmasta kyvystämme tarjota asiakkaille innovatiivisia kuitupohjaisia ratkaisuja. Se myös osoittaa, miten voimme hyödyntää yritysostojen tuomia liiketoiminnan synergioita. Yhteinen toiminta-alustamme mahdollistaa tehokkaan ja maailmanlaajuisen toiminnan, valmiuden vastata entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja keskittyä vahvasti tuotekehitykseen.

Olemme tänään myös julkistaneet suunnitelman uudesta liiketoimintarakenteesta, jonka avulla edistämme keskeisten liiketoimintojen toimintakykyä, terävöitämme strategisia tavoitteita ja yhtenäistämme kunkin liiketoiminta-alueen erityispiirteitä.. Tämä on on luonnollinen askel Expera Specialty Solutionsin oston toteuttamisen ja integroinnin alkuvaiheen jälkeen ja parantaan kilpailukykyämme ja asiakpalveluamme edelleen.

Meillä on johtavat markkina-asemat maailmanlaajuisesti sekä monipuolinen ja tasapainoinen tuotevavalikoima. Se tuo meille vakautta ja mahdollisuuksia. Jatkamme myös keskittymistä integraatioon, rahavirtaan ja luvattujen synergioiden toteuttamiseen.

NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen pro forma -käyttökate ylitti 330 miljoonaa euroa vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa asiakkaat reagoivat talouskasvun hidastumisen merkkeihin. Markkinoiden perustekijät ovat pysyneet kohtuullisen vakaina, vaikka kysynnän kasvu on hidastunut jonkin verran tietyissä tuotesegmenteissä ja asiakkaat ovat pienentäneet varastojaan. Ahlstrom-Munksjö jatkaa työtä tuloksensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tuotteiden bruttokatteiden kasvu jatkui vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, ja tavoitteena olevien synergiaetujen ja kustannussäästötoimien odotetaan vahvistavan koko vuoden tulosta.

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Ahlstrom-Munksjö altistuu makrotalouden ja teollisuuteen liittyvien tapahtumien aiheuttamille markkinaolosuhteiden muutoksille ja epävarmuudelle sekä riskeille, joita mahdollisesti syntyy sen toiminnoista, liiketoimintaympäristön muutoksista, maailmantalouden kehityksestä tai lainsäädännön muutoksista. Tällaisten riskien toteutumisella saattaisi olla oleellisia haittavaikutuksia yhtiön toimintaan, tuottoihin ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Selluun, titaanioksidiin ja muihin keskeisiin raaka-aineisiin liittyvät kustannukset ovat pysyneet korkeina, ja yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja.

Ahlstrom-Munksjö on saanut äskettäin päätökseen Expera- ja Caieiras-yritysostot, eivätkä kaikki tai mitkään niihin liittyvät odotetut hyödyt välttämättä toteudu. Lisäksi yhtiö ei välttämättä pysty yhdistämään hankittuja toimintoja onnistuneesti nykyisiin liiketoimintoihinsa. Meneillään olevat kauppakiistat ja Brexitin lopputulema lisäävät maailmantalouden näkymien epävarmuutta ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin.

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena.

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

Ahlstrom-Munksjön liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä yhtiön riskienhallinnasta on lisätietoa osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.

LISÄTIETOJA

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 10 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 25.4.2019 klo 11.00 Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa Helsingissä (Alvar Aallon katu 3 C). Tuloksen esittelee englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_0425_q1/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 046099

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhenlinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.