Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-mars 2019: Framsteg i förbättringen av kurrenskraften

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ DELÅRSRAPPORT, 25 APRIL 2019, kl. 08:30

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s delårsrapport januari-mars 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (www.ahlstrom-munksjo.com/sv).

HÖJDPUNKTER

 • Jämförbar EBITDA Q1/2019 ökade med 12,4% till MEUR 75,0 (IFRS MEUR 66,7 Q1/2018)

 • Efterfrågan förblev svag, delvis på grund av lagerminskning, men förbättrades mot slutet av kvartalet

 • Integrationen av Ahlstrom och Munksjö avslutades och synergifördelar uppnåddes enligt plan. Bra framsteg inom de planenliga synergieffekterna från de nyligen genomförda förvärven.

 • Lansering av nya produkter, bl.a. kompositfibertyg för sjöfartsindustrin och en fiberbaserad lösning för sugrör.

 • Nedläggning av en pappersmaskin för att förbättra konkurrenskraften inom enkelsidigt bestrukna produkter.

 • Ny affärsstruktur i syfte att genomföra en strategisk anpassning och integrering.

Q1/2019 JÄMFÖRT MED Q1/2018 PROFORMA

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 758,7 (MEUR 751,0), vilket motsvarar en ökning på 1,0 procent.

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 75,0 (MEUR 86,3), vilket motsvarar 9,9 % (11,5 %) av nettoomsättningen.

 • Lönsamheten påverkades av minskade försäljningsvolymer medan bruttomarginalen för produkter förbättrades ytterligare.

 • Nettoresultat uppgick till MEUR 4,1 (MEUR 24,3) med en väsentlig effekt av poster som påverkar jämförbarheten hänförbara till integration och åtgärder för kostnadsbesparingar

 • Resultat per aktie uppgick till 0,03 euro (0,21 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exkl. nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till allokeringen av köpeskillingen uppgick till 0,21 euro (0,32 euro).

 • Skuldsättningsgraden ökade främst som ett resultat av implementeringen av IFRS 16, standarden hade även en mindre positive effekt på EBITDA.

Nyckeltal

IFRS nyckeltal MEUR, eller vad som anges Q1/2019 Q1/2018 Q4/2018 2018
Nettoomsättning 758,7 572,4 712,2 2 438,0
Jämförbar EBITDA 75,0 66,7 72,1 277,7
Jämförbar EBITDA-marginal, % 9,9 11,7 10,1 11,4
Jämförelsestörande poster i EBITDA -14,8 -5,0 -34,5 -55,1
EBITDA 60,2 61,7 37,5 222,6
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 45,2 44,6 46,3 186,1
Jämförbart rörelseresultat 32,6 37,0 34,5 151,4
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 4,3 6,5 4,9 6,2
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -14,8 -5,0 -42,2 -62,7
Rörelseresultat 17,8 31,9 -7,7 88,7
Periodens resultat 4,1 21,2 -19,8 42,9
Resultat per aktie 0,03 0,22 -0,20 0,43
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,21 0,32 0,20 1,18
Kassaflöde från den löpande verksamheten 29,9 5,2 30,9 91,6
Avskrivningar och nedskrivningar 42,4 29,7 45,2 133,9
Investeringar 35,5 25,6 64,5 160,1
Nettoskuld 1 052,0 395,4 971,3 971,3
Skuldsättningsgrad, % 93,6 39,8 83,6 83,6

 

Proforma nyckeltal MEUR, eller vad som anges IFRS Q1/2019 proforma Q1/2018 proforma Q4/2018 proforma 2018
Nettoomsättning 758,7 751,0 734,8 2 996,9
Jämförbar EBITDA 75,0 86,3 71,4 329,9
Jämförbar EBITDA-marginal, % 9,9 11,5 9,7 11,0
Jämförelsestörande poster i EBITDA -14,8 -4,9 -24,0 -39,6
EBITDA 60,2 81,4 47,4 290,3
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 45,2 60,0 45,3 225,5
Jämförbart rörelseresultat 32,6 47,9 32,9 176,6
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 4,3 6,4 4,5 5,9
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -14,8 -4,9 -31,7 -47,3
Rörelseresultat 17,8 43,0 1,3 129,4
Periodens resultat 4,1 24,3 -10,3 63,2
Resultat per aktie 0,03 0,21 -0,09 0,54
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,21 0,32 0,18 1,15
Avskrivningar och nedskrivningar 42,4 38,4 46,2 161,0
Investeringar 35,5 29,0 65,9 176,3

*Nedskrivningar och avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (genom fördelning av köpesumman, PPA) består av avskrivningar från justeringar av verkligt värde avseende förvärv av verksamheter med början 2013.

VD-KOMMENTAR

Vi upplevde förbättrade försäljningsvolymer under den senare delan av kvartalet och ser inledande tecken på en förbättring inom en del av våra produktsegment. Det övergripande marknadsläget är ännu osäkert och efterfrågan förblev svag, delvis som följd av en en fortsatt lagerminskning inom leverantörskedjan.

Vårt finansiella resultat för första kvartalet 2019 var inte tillfredsställande. Bruttomarginalen för våra produkter var högre än fjolårets nivå, men förbättringen var inte tillräcklig för att kompensera de lägre försäljningsvolymerna. Våra råvaru-kostander var betydligt högre än under det första kvartalet 2018. Trots en säsongsbetingad förbättring av leveransvolymerna jämfört med det föregående kvartalet var volymerna inte på samma nivå som under det första kvartalet 2018. Bruttomarginalen för våra produkter utvecklades positivt, vilket kommer att möjliggöra en förbättring av lönsamheten när volymerna återhämtar sig.

Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster hänförliga till samgånedet av Ahlstrom och Munksjö, förvärven av Expera och Caieiras samt nedläggningen av maskinen i Stenay. Om inga beslut kring nya åtgärder fattas, kommer våra jämförelsetörande poster att på ett betydande sätt minska under resten av året.

FÖRBÄTTRAD KONKURRENSKRAFT

Vi är på god väg med våra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och driva en lönsam tillväxt i framtiden. Vi har slutfört åtgärderna för att uppnå de tilltänkta kostnadsbesparingarna och synergifördelarna med integrationen av Ahlstrom och Munksjö. Vi har gjort bra framsteg för att uppnå de utlovade kostnads- och affärssynergierna från förvärven av Expera och Caieiras. Det gläder mig även att vi lanserat ytterligare nya produkter som skapar mervärde för våra kunder, bland annat ett hållbart material som alternativ till plastsugrör. Lanseringen är ett bra exempel på vår förbättrade förmåga att leverera innovativa fiberbaserade lösningar och bevisar även vår förmåga att dra nytta av de affärsmässiga synergieffekterna från förvärven. Vår gemensamma plattform möjliggör en effektiv verksamhet, en global räckvidd och en beredskap att bättre tillgodose våra kunders behov samt en stark fokus på produktutveckling.

Idag har vi också annonserat en plan att implementera en ny affärsstruktur för att främja våra kärnkompetenser, finslipa strategiska mål och anpassa egenskaperna för respektive affärsområde. Detta är ett naturligt steg efter den inledande integreringen av Expera Specialty Solutions och kommer att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och kundservice.

Vi har globla positioner som marknadsledande och har en balanserad exponering mot en mängd olika slutanvändare. För oss medför detta både stabilitet och möjligheter. Vi kommer även att fortsätta att fokusera på integration och de utlovade synergieffekterna samt på vårt kassaflöde.

UTSIKTER FÖR 2019

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA proforma uppgick till 330 miljoner euro för 2018. Under början av 2019 reagerade kunderna på tecken på en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Trots att efterfråge-ökningen avtagit något inom vissa produktsegment och kunderna har dragit ner på lagren, är marknadens drivkrafter ändå relativt stabila. Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta stärka bolagets prestanda och konkurrensförmåga.

KORTSIKTIGA RISKER

Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker till följd av marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet, förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Om dessa risker realiseras kan de ha en negativ inverkan på Ahlstrom-Munksjös verksamhet och dess resultat samt på bolagets ekonomiska ställning.

De största riskerna med avseende på bolagets verksamhet hänför sig till utvecklingen av efterfrågan och priset på de produkter som säljs, kostnaderna för och tillgången av de huvudsakliga råvarorna, finansieringsrisken samt övriga omvärldsfaktorer och situationen på finansmarknaden. Kostnaden på viktiga råvaror som massa och titandioxid har legat kvar på en hög nivå och bolagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för eventuella råvaruprishöjningar och dess förmåga att höja försäljningspriser.   Pågående diskussioner om handelshinder och effekten av Brexit ökar osäkerheten i de globala ekonomiska utsikterna och kan ha en effekt på Ahlstrom-Munksjös marknader.

Ahlstrom-Munksjö har nyligen förvärvat Expera och Caieiras och det kanske inte kan förverkliga en del av eller någon av de förväntade fördelarna från dessa förvärv. Dessutom kanske bolaget inte lyckas väl med integrationen av de förvärvade verksamheter i de befintliga verksamheterna.

Bolagets huvudsakliga finansiella risker innefattar ränte- och valutarisker, likviditetsrisker och kreditrisker. Koncernen är exponerad för skattemässiga risker till följd av eventuella förändringar i eller tillämpningar av skattelagar och andra förordningar, eller som en följd av pågående eller framtida skatterevisioner eller -krav.

Bolaget bedriver verksamhet i flera länder och ibland är tvister oundvikliga i den dagliga verksamheten. Företaget är emellanåt involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndsanspråk och andra förfaranden. Utgången av dessa kan inte förutses, men med hänseende till all den information som finns tillgänglig i nuläget förväntas utgången inte påverka bolagets finansiella ställning i någon betydande utsträckning.

Ahlstrom-Munksjö redogör för risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten och bolagets riskhantering på www.ahlstrom-munksjo.com.

ÖVRIG INFORMATION

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 8882520
Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, tel +358 10 888 4760
Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

WEBB- OCH TELEFONKONFERENS

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 25 april 2019 kl. 11:00 (10:00 CET+1) på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, på engelska.

DETALJER FÖR WEBB- OCH TELEFONKONFERENSEN

Länk till webbkonferensen:

https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_0425_q1/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9104

Konferenskod: 046099

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonferensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.