Ahlstrom-Munksjö osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019: Vahva rahavirta ja vakaa kannattavuus

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.10.2019 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2019. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KOHOKOHTIA JA KAUDEN JÄLKEISIÄ TAPAHTUMIA

 • Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 16,4 % ja oli 83,6 miljoonaa euroa (IFRS 71,8 milj. euroa vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva: 125,4 miljoonaa euroa (28,0 milj. euroa)
 • Markkinaympäristö oli edelleen epävarma ja  kysyntä melko laimeaa
 • Aloitettiin vähintään 50 miljoonan euron säästöohjelma kilpailukyvyn parantamiseksi
 • Uusia tuotteita lanseerattiin markkinoille, kuten muoviton ratkaisu taittuvien juomapillien valmistukseen ja aiempaa laajempi valikoima teollisuuden ilmansuodatinmateriaaleja
 • Decor-liiketoiminnan strategisia vaihtoehtoja kartoitetaan
 • Ei-sitova aiesopimus taidepaperiliiketoiminnan myymisestä

Q3/2019 vs. Q3/2018 pro forma

 • Liikevaihto oli 712,9 miljoonaa euroa (745,2 milj. euroa), laskua 4,3 % 
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 83,6 miljoonaa euroa (89,4 milj. euroa) eli 11,7 % (12,0 %) liikevaihdosta
 • Tuotteiden bruttokatteet paranivat edelleen, mutta myyntimäärien lasku vaikutti kannattavuuteen
 • Tilikauden voitto oli 12,0 miljoonaa euroa (25,7 milj. euroa), missä näkyi poistojen ja nettorahoituserien kasvun vaikutus
 • Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (0,22 euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,22 euroa (0,33 euroa)

1–9/2019 vs. 1–9/2018 pro forma

 • Liikevaihto oli 2 216,9 miljoonaa euroa (2 262,2 milj. euroa), laskua 2,0 %   
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 242,4 miljoonaa euroa (258,4 milj. euroa) eli 10,9 % (11,4 %) liikevaihdosta
 • Tuotteiden bruttokatteet paranivat edelleen, mutta myyntimäärien lasku vaikutti kannattavuuteen
 • Tilikauden voitto oli 30,9 miljoonaa euroa (73,5 milj. euroa), missä näkyi vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien, poistojen ja nettorahoituserien kasvun vaikutus
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,63 euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,68 euroa (0,96 euroa)

Tässä osavuosikatsauksessa neljännesten ja koko vuoden vertailuluvut on esitetty pro forma -lukuina. Ne ilmentävät vaikutusta, joka Expera Specialty Solutions -yritysostolla ja MD Papéis Caieiras -yritysostolla sekä Ahlstromin ja Munksjön sulautumisella olisi ollut, jos ne olisivat toteutuneet vuoden 2017 alussa. Pro forma -lukujen esittämisen perusteista on lisätietoa liitteessä 2. Liite 1, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, on laadittu IFRS-standardien mukaisesti.

Avainlukuja

IFRS avainluvut
milj. euroa ellei muuta mainita
Q3/2019 Q3/2018 Q2/2019 1-9/2019 1-9/2018 2018
Liikevaihto 712,9 565,6 745,3 2 216,9 1 725,8 2 438,0
Vertailukelpoinen käyttökate 83,6 71,8 83,8 242,4 205,6 277,7
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,7 12,7 11,2 10,9 11,9 11,4
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,8 -8,7 -5,7 -26,3 -20,5 -55,1
Käyttökate 77,8 63,1 78,1 216,1 185,1 222,6
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja* 53,4 50,1 53,8 152,4 139,8 186,1
Vertailukelpoinen liiketulos 40,1 42,4 40,7 113,5 116,9 151,4
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 5,6 7,5 5,5 5,1 6,8 6,2
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,8 -8,7 -5,7 -26,3 -20,5 -62,7
Liiketulos 34,3 33,7 35,0 87,2 96,3 88,7
Tilikauden voitto / tappio 12,0 19,4 14,8 30,9 62,7 42,9
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,10 0,20 0,13 0,26 0,64 0,43
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,22 0,33 0,25 0,68 0,98 1,18
Liiketoiminnan nettorahavirta 125,4 28,0 63,1 218,4 60,7 91,6
Poistot ja arvonalentumiset 43,4 29,4 43,1 128,9 88,7 133,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 50,6 38,5 38,7 124,8 95,6 160,1
Nettovelka ** 981,7 453,2 1 044,7 981,7 453,2 962,5
Velkaantumisaste, % ** 85,4 43,8 92,8 85,4 43,8 82,8
Pro forma avainluvut
milj. euroa ellei muuta mainita
IFRS
Q3/2019
pro forma  Q3/2018 IFRS
Q2/2019
IFRS
1-9/2019
pro forma
1-9/2018
pro forma 2018
Liikevaihto 712,9 745,2 745,3 2 216,9 2 262,2 2 996,9
Vertailukelpoinen käyttökate 83,6 89,4 83,8 242,4 258,4 329,9
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,7 12,0 11,2 10,9 11,4 11,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,8 -4,4 -5,7 -26,3 -15,5 -39,6
Käyttökate 77,8 85,0 78,1 216,1 242,9 290,3
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja ** 53,4 63,8 53,8 152,4 180,2 225,5
Vertailukelpoinen liiketulos 40,1 51,6 40,7 113,5 143,6 176,6
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 5,6 6,9 5,5 5,1 6,3 5,9
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,8 -4,4 -5,7 -26,3 -15,5 -47,3
Liiketulos 34,3 47,2 35,0 87,2 128,1 129,4
Tilikauden voitto / tappio 12,0 25,7 14,8 30,9 73,5 63,2
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,10 0,22 0,13 0,26 0,63 0,54
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa * 0,22 0,33 0,25 0,68 0,96 1,15
Poistot ja arvonalentumiset 43,4 37,8 43,1 128,9 114,8 161,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 50,6 44,6 38,7 124,8 110,4 176,3

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.
** Tiettyjen tase-erien luokittelu korollisiin ja korottomiin varoihin ja velkoihin on määritelty uudelleen. Lisätietoja on liitteessä 1.
Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä tai hankintamenon kohdistamisia, ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja avainluvuista on liitteessä 2.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI 

Kannattavuutemme pysyi vakaana ja rahavirta oli vahva kolmannella neljänneksellä epävarmasta markkinaympäristöstä ja melko heikosta kysynnästä huolimatta. Tuotteidemme bruttokatteet paranivat edelleen ja nousivat ennätykselliselle tasolle. Alhaisella tasolla pysyneet myyntimäärät kuitenkin kumosivat suurimman osan tästä positiivisesta vaikutuksesta. Myyntimäärät pienenivät 4 prosenttia edellisvuodesta, kun ei oteta huomioon paperikoneen sulkemista Ranskan Stenayssa. Tämän seurauksena vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 84 miljoonaa euroa, eli se pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla. Kun ei oteta huomioon varastojen pienentymisestä johtuvaa negatiivista noin 6 miljoonan euron vaikutusta käyttökatteeseen, tulos oli edellisvuoden tasolla.

Käyttöpääoman akiivisen hallinnan ansiosta rahavirtamme kasvoi 125 miljoonaan euroon, minkä  johdosta pystyimme pienentämään nettovelkaamme. Voimme olla erityisen tyytyväisiä vahvaan rahavirtaan.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA TUKEE KANNATTAVUUTTA

Vallitseva markkinaympäristö ei juurikaan lupaa helpotusta kannattavuuspaineisiin. Siksi jatkamme kilpailukyvyn parannustoimien toteuttamista. Tavoitteenamme ovat vähintään 50 miljoonan euron säästöt vuodelle 2020 verrattuna vuoteen 2019. Lisäksi viimeaikaisten yritysostojen integrointi etenee hyvin, ja odotamme ylittävämme luvatut synergiaedut vuoden loppuun mennessä.

MERKITTÄVIÄ ASKELIA STRATEGIAN ETENEMISESSÄ

Arvioimme säännöllisesti, mikä on eniten arvoa luova rakenne liiketoiminnoillemme. Tämän tuloksena ilmoitimme syyskuussa, että kartoitamme strategisia vaihtoehtoja Decor-liiketoiminnallemme. Tänään ilmoitimme, että olemme allekirjoittaneet ei-sitovan aiesopimuksen taidepaperiliiketoimintamme myymisestä Ranskan Archesissa.

Vuoden kolmannella neljänneksellä saimme päätökseen kaksi strategista investointia. Soodakattilan uudistuksen ja sellulinjan tuotantokapeikkojen poiston Ruotsin Billingsforsissa, mikä parantaa toimintojen ympäristöystävällisyyttä ja kasvattaa sellun ja sähköteknisen eristepaperin tuotantoa Insulation-liiketoiminnassa. Coated Specialties -liiketoiminnassa laajensimme päällystyskapasiteettia Brasilian Jacareissa. Lisäksi olemme lanseeranneet jatkuvasti asiakkaillemme uusia lisäarvoa tuovia tuotteita. Niitä ovat muun muassa aiempaa laajempi teollisuuden ilmansuodatusmateriaalien valikoima ja innovatiivinen muoviton materiaali teknisesti haastavien taittuvien paperisten juomapillien valmistukseen.

Meillä on käynnissä toimenpiteitä, jotka parantavat kilpailukykyämme ja edistävät kannattavaa kasvua, ja olemme myös ryhtyneet toimiin strategisten mahdollisuuksiemme hyödyntämiseksi. Näistä johtuen suhtaudun tulevaisuuteen luottavaisesti markkinaympäristön heikkenemisestä huolimatta.

Näkymät vuodelle 2019  

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen pro forma -käyttökate saavutti 330 miljoonan euron rajan vuonna 2018. Vuoden 2019 alussa asiakkaat reagoivat talouskasvun hidastumisen merkkeihin. Kysyntä on hidastunut useissa tuotesegmenteissä, ja asiakkaat ovat pienentäneet varastoja. Yleinen markkinaympäristö pysyy epävarmana, ja kysyntä vaihtelee edelleen. Ahlstrom-Munksjö jatkaa työtään tuloksensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tuotteiden bruttokatteiden kasvu jatkui tammi–syyskuussa 2019, ja tavoitteena olevien synergiaetujen ja kustannussäästötoimien odotetaan vahvistavan koko vuoden tulosta.

Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä Aspan, Mosineen ja Thilmanyn sellutehtaiden suunniteltujen huoltoseisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samanlaajuisina kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Niiden negatiivisen kannattavuusvaikutuksen odotetaan olevan noin 6 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Ahlstrom-Munksjö altistuu makrotalouden ja teollisuuteen liittyvien tapahtumien aiheuttamille markkinaolosuhteiden muutoksille ja epävarmuudelle sekä riskeille, joita mahdollisesti syntyy sen toiminnoista, liiketoimintaympäristön muutoksista, maailmantalouden kehityksestä tai lainsäädännön muutoksista. Tällaisten riskien toteutumisella saattaisi olla oleellisia haittavaikutuksia yhtiön toimintaan, tuottoihin ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden kustannuksiin ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja. Meneillään olevat kauppakiistat ja Brexitin lopputulema lisäävät maailmantalouden näkymien epävarmuutta ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin.

Ahlstrom-Munksjö on saanut äskettäin päätökseen Expera- ja Caieiras-yritysostot ja yhtiö ei välttämättä pysty yhdistämään täysin hankittuja toimintoja onnistuneesti nykyisiin liiketoimintoihinsa.

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena.

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

Ahlstrom-Munksjön liiketoimintaan liittyvistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä yhtiön riskienhallinnasta on lisätietoa osoitteess www.ahlstrom-munksjo.com.

Lisätietoja

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 10 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 30.10.2019 klo 11.00 Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa Helsingissä (Alvar Aallon katu 3 C). Tuloksen esittelee englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_1030_q3/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 832656

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhenlinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti

Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa.

Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.