Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2019: Starkt kassaflöde och stabil lönsamhet

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ DELÅRSRAPPORT 30 JULI 2019 kl. 12:00 EEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s delrsrapport januari-september 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv

hÖJDPUNKTER

 • Jämförbar EBITDA Q3/2019 ökade med 16,4 % till MEUR 83,6 (IFRS EBITDA MEUR 71,8 för Q3/2018)
 • Starkt operativt kassaflöde om MEUR 125,4 (MEUR 28,0)
 • Marknadsläget förblev osäkert och överlag ganska svagt
 • Kostnadsbesparingsprogram om minst EUR 50 miljoner lanserades för att stärka konkurrenskraften
 • Nya produkter lanserades, inklusive en plastfri lösning för U-formade sugrör och ett breddat sortiment av filter för industriell luftrening
 • Strategiska alternativ för affärsområde Decor utreds
 • Icke-bindande samförståndsavtal om avyttring av fine art-verksamheten

Q3/2019 JÄMFÖRT MED Q3/2018 pro forma

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 712,9 (MEUR 745,2), en nedgång på 4,3 %.
 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 83,6 (EUR 89.4 million), vilket motsvarar 11,7 % (12,0 %) av nettoomsättningen.
 • Bruttomarginalen för produkter fortsatte att förbättras medan lönsamheten påverkades negativt av lägre volymer
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 12,0 (MEUR 25,7) och påverkades av högre nedskrivningar och finansnetto
 • Resultatet per aktie uppgick till EUR 0,10 (EUR 0,22)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive av- och nedskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,22 (EUR 0,33)

1-9/2019 jämfört med 1-9/2018 pro forma

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 2 216,9 (MEUR 2 262,2), en nedgång på 2,0 % 
 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 242,4 (MEUR 258,4), vilket motsvarar 10,9 % (11,4 %) av nettoomsättningen
 • Bruttomarginalen för produkter fortsatte att förbättras medan lönsamheten påverkades negativt av lägre volymer
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 30,9 (MEUR 73,5), och påverkades av större jämförelsestörande poster, högre nedskrivningar samt finansnettot
 • Vinsten per aktie uppgick till EUR 0,26 (EUR 0,63)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive av- och nedskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling uppgick till EUR 0,68 (EUR 0,96)

I denna delårsrapport presenteras jämförelsetalen för kvartalet och helåret på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av förvärvet av Expera Specialty Solutions, förvärvet av MD Papéis Caieiras och samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om de hade slutförts i början av 2017. Principerna för proformaredovisningen beskrivs i bilaga 2. Bilaga 1 innehållande koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS).

nyckeltal

IFRS nyckeltal
MEUR eller vad som anges
Q3/2019 Q3/2018 Q2/2019 1-9/2019 1-9/2018 2018
Nettoomsättning 712,9 565,6 745,3 2 216,9 1 725,8 2 438,0
Jämförbar EBITDA 83,6 71,8 83,8 242,4 205,6 277,7
Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,7 12,7 11,2 10,9 11,9 11,4
Jämförelsestörande poster i EBITDA -5,8 -8,7 -5,7 -26,3 -20,5 -55,1
EBITDA 77,8 63,1 78,1 216,1 185,1 222,6
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 53,4 50,1 53,8 152,4 139,8 186,1
Jämförbart rörelseresultat 40,1 42,4 40,7 113,5 116,9 151,4
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 5,6 7,5 5,5 5,1 6,8 6,2
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -5,8 -8,7 -5,7 -26,3 -20,5 -62,7
Rörelseresultat 34,3 33,7 35,0 87,2 96,3 88,7
Periodens resultat 12,0 19,4 14,8 30,9 62,7 42,9
Resultat per aktie 0,10 0,20 0,13 0,26 0,64 0,43
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,22 0,33 0,25 0,68 0,98 1,18
Kassaflöde från den löpande verksamheten 125,4 28,0 63,1 218,4 60,7 91,6
Av- och nedskrivningar 43,4 29,4 43,1 128,9 88,7 133,9
Investeringar 50,6 38,5 38,7 124,8 95,6 160,1
Nettoskuld ** 981,7 453,2 1 044,7 981,7 453,2 962,5
Skuldsättningsgrad, % ** 85,4 43,8 92,8 85,4 43,8 82,8
Proforma nyckeltal
MEUR eller vad som anges
IFRS
Q3/2019
proforma  Q3/2018 IFRS
Q2/2019
IFRS
1-9/2019
proforma
1-9/2018
proforma 2018
Nettoomsättning 712,9 745,2 745,3 2 216,9 2 262,2 2 996,9
Jämförbar EBITDA 83,6 89,4 83,8 242,4 258,4 329,9
Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,7 12,0 11,2 10,9 11,4 11,0
Jämförelsestörande poster i EBITDA -5,8 -4,4 -5,7 -26,3 -15,5 -39,6
EBITDA 77,8 85,0 78,1 216,1 242,9 290,3
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 53,4 63,8 53,8 152,4 180,2 225,5
Jämförbart rörelseresultat 40,1 51,6 40,7 113,5 143,6 176,6
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 5,6 6,9 5,5 5,1 6,3 5,9
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -5,8 -4,4 -5,7 -26,3 -15,5 -47,3
Rörelseresultat 34,3 47,2 35,0 87,2 128,1 129,4
Periodens resultat 12,0 25,7 14,8 30,9 73,5 63,2
Resultat per aktie 0,10 0,22 0,13 0,26 0,63 0,54
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,22 0,33 0,25 0,68 0,96 1,15
Av- och nedskrivningar 43,4 37,8 43,1 128,9 114,8 161,0
Investeringar 50,6 44,6 38,7 124,8 110,4 176,3

*Avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskillingar (PPA) består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013.
** Klassificering av vissa balansposter mellan räntebärande och icke-räntebärande tillgångar och skulder omdefinierades. För mer information se bilaga 1.
Ahlstrom-Munksjö har antagit Esmas (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror. Mer information om alternativa nyckeltal och nyckeltal finns i bilaga 2.

VD-KOMMENTAR  

Vår lönsamhet var fortsatt stabil och kassaflödet var starkt under det tredje kvartalet trots en osäker marknadsmiljö och ganska svag efterfrågan. Vår bruttomarginal för produkter fortsatte att förbättras och nådde en ny rekordnivå. Denna positiva effekt motverkades dock till stor del av fortsatt svaga volymer. Exklusive stängningen av en maskin i Stenay, Frankrike, var våra leveranser 4 % lägre än året innan. Som ett resultat av detta blev vår jämförbara EBITDA 84 miljoner euro, samma nivå som föregående kvartal. Exklusive inverkan om EUR 6 miljoner på EBITDA från att driva ned lagernivåerna låg resultatet i stort sätt i linje med förra årets nivå.

Efter vårt ökade fokus på, och aktiva hantering av rörelsekapitalet är jag mycket nöjd med det starka operativa kassaflödet på 125 miljoner euro, vilket gjorde det möjligt för oss att minska vår nettoskuld.

besparingsprogram för att stötta lönsamheten

Den rådande marknadsmiljön utlovar inte mycket medvind och därför fortsätter vi med åtgärder för att förbättra konkurrenskraften. Vi siktar på besparingar på minst 50 miljoner euro för år 2020 jämfört med 2019. Dessutom har integrationen av de senaste förvärven gått bra och vi är på väg att uppnå de utlovade synergierna vid årets slut.

väsentliga steg driver på stragisk utveckling

Som ett resultat av vår regelbundna utvärdering av vad som är den mest värdeskapande strukturen för våra affärsverksamheter meddelade vi i september att vi utreder strategiska alternativ för vår Decor-verksamhet. Idag meddelade vi också att vi har avtalat om att avyttra fine art-verksamheten i Arches, Frankrike.

Under det tredje kvartalet genomförde vi två strategiska investeringar. Inom affärsverksamheten Insulation avslutade vi ombyggnaden av sodapannan och elimineringen av flaskhalsar på massalinjen i Billingsfors, Sverige, vilket möjliggjorde förbättrad miljöprestanda samt högre produktion av massa och elektrotekniskt papper. Inom Coated Specialties utökade vi beläggningsmöjligheterna i Jacarei, Brasilien. Vi har också fortsatt att introducera nya mervärdesprodukter till våra kunder, inklusive ett utökat sortiment av filtermedier för industriella applikationer och ett innovativt plastfritt material för U-formade sugrör, som är tekniskt utmanande.

Vi har pågående åtgärder för att förbättra vår konkurrenskraft och driva på lönsam tillväxt, och vi agerar på våra strategiska möjligheter. På grund av dessa åtgärder känner jag tilltro inför framtiden, trots det svagare marknadsläget.

utsikter för 2019 

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA proforma uppgick till 330 miljoner euro för 2018. Under början av 2019 reagerade kunderna på tecken på en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Efterfrågan har mattats av inom flera produktsegment och kunder har minskat sina lager. Det generella marknadsläget fortsätter att vara osäkert och efterfrågan varierar. Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta stärka bolagets prestanda och konkurrensförmåga. Bruttomarginalen för produkter fortsatte att stiga under de första nio månaderna 2019 och de förväntade synergifördelarna och kostnadsbesparingsåtgärderna förväntas ha en positiv effekt på resultatet för helåret.

Under det fjärde kvartalet 2019 förväntas planerade underhållsstopp vid Aspa, Mosinee och Thilmany massafabriker genomföras i ungefär samma utsträckning som under det fjärde kvartalet 2018, med en negativ påverkan på resultatet om cirka 6 miljoner euro.

Kortsiktiga risker

Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker till följd av marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet, förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Om dessa risker realiseras kan de ha en negativ inverkan på Ahlstrom-Munksjös verksamhet och dess resultat samt på bolagets ekonomiska ställning.

De största riskerna med avseende på bolagets verksamhet hänför sig till utvecklingen av efterfrågan och priset på de produkter som säljs, kostnaderna av de huvudsakliga råvarorna, finansieringsrisken samt övriga omvärldsfaktorer och situationen på finansmarknaden. Bolagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för eventuella råvaruprishöjningar och dess förmåga att höja försäljningspriser.  Pågående diskussioner om handelshinder och effekten av Brexit ökar osäkerheten i de globala ekonomiska utsikterna och kan ha en effekt på Ahlstrom-Munksjös marknader.

Ahlstrom-Munksjö har nyligen förvärvat Expera och Caieiras och bolaget och det kan vara att bolaget inte lyckas väl med integrationen av de förvärvade verksamheter i de befintliga verksamheterna.

Bolagets huvudsakliga finansiella risker innefattar ränte- och valutarisker, likviditetsrisker och kreditrisker. Koncernen är exponerad för skattemässiga risker till följd av eventuella förändringar i eller tillämpningar av skattelagar och andra förordningar, eller som en följd av pågående eller framtida skatterevisioner eller -krav.

Bolaget bedriver verksamhet i flera länder och ibland är tvister oundvikliga i den dagliga verksamheten. Företaget är emellanåt involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndsanspråk och andra förfaranden. Utgången av dessa kan inte förutses, men med hänseende till all den information som finns tillgänglig i nuläget förväntas utgången inte påverka bolagets finansiella ställning i någon betydande utsträckning.

Ahlstrom-Munksjö redogör för risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten och bolagets riskhantering på www.ahlstrom-munksjo.com.

övrig information

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 888 2520
Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, tel +358 10 888 4760
Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

webb- och telefonkonferens

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 30 oktober 2019 kl. 11:00 EET på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, på engelska.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen:
https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_1030_q3/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9104

Konferenskod: 832656

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonferensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.