Ahlstrom-Munksjö osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2020: VAKAA TULOS JA RAHAVIRTA

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.10.2020 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2020. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

 • Vakaa vertailukelpoinen käyttökate ja parempi käyttökateprosentti, myyntimäärät elpyivät edellisen neljänneksen alhaiselta tasolta
 • Vertailukelpoinen käyttökate ja myyntimäärät eivät kuitenkaan yltäneet edellisvuoden tasolle
 • Vahvaa kysynnän elpymistä kuljetukseen ja kalusteisiin liittyvissä tuotteissa, mutta kysyntä oli edelleen heikkoa teollisen loppukäytön tuotteissa
 • Vakaa rahavirta ja entistä vahvempi taloudellinen asema 
 • Tuotevalikoiman lanseeraus lyijyhappoakuille Ahlstrom-Munksjön FortiCell-valikoimassa, joka sisältää kuitupohjaisia ratkaisuja energian varastointiin
 • Maailmanluokan Net Promoter Score -luokitus asiakastyytyväisyyskyselyssä
 • Hallituksen suosittelema julkinen ostotarjous kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista
 • Vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2020 odotetaan olevan 315–335 miljoonaa euroa (313 milj. euroa vuonna 2019).

Q3/2020 VS. Q3/2019

 • Liikevaihto laski 8,0 % ja oli 654,5 miljoonaa euroa (711,3) pääasiassa epäsuotuisan valuuttakurssivaikutuksen ja keskimääräisten myyntihintojen laskun seurauksena 
 • Vertailukelpoinen käyttökate laski  78,9 miljoonaan euroon (83,6) ja oli 12,1 % liikevaihdosta (11,7). Vertailukelpoisessa käyttökatteessa näkyy suunniteltujen huoltoseisokkien vaikutus.
 • Liiketulos oli 32,9 miljoonaa euroa (34,3)
 • Tilikauden tulos oli 15,5 miljoonaa euroa (12,0)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,13 euroa (0,10)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,24 euroa (0,22)

Q1-Q3/2020 VS. Q1-Q3/2019

 • Liikevaihto laski 9,9 % ja oli 1 994,1 miljoonaa euroa (2 214,1) pääasiassa keskimääräisten myyntihintojen laskun, myyntimäärien laskun ja epäsuotuisan valuuttakurssivaikutuksen seurauksena. 
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 244,7 miljoonaan euroon (242,4) ja oli 12,3 % liikevaihdosta (10,9). Muuttuvien kustannusten laskun vaikutus oli suurempi kuin myyntihintojen ja myyntimäärien laskun negatiivinen vaikutus. 
 • Liiketulos oli 132,5 miljoonaa euroa (87,2) mukaan lukien taidepaperiliiketoiminnan myynnistä saatu 32,0 miljoonan euron myyntivoitto
 • Tilikauden tulos oli 71,2 miljoonaa euroa (30,9)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,59 euroa (0,26)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,72 euroa (0,68)
 • Nettovelka pieneni ja oli 804,2 miljoonaa euroa (Q4/2019: 885,0) taidepaperiliiketoiminnan myynnin tukemana

AVAINLUKUJA

IFRS avainluvut Q3 Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa ellei muuta mainita 2020 2019 2020 2020 2019 2019
Liikevaihto 654,5  711,3  621,5  1 994,1  2 214,1  2 915,3 
Vertailukelpoinen käyttökate 78,9  83,6  74,0  244,7  242,4  312,9 
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 12,1  11,7  11,9  12,3  10,9  10,7 
Käyttökate 74,4  77,8  69,1  264,0  216,1  279,4 
Vertailukelpoinen liiketulos 37,5  40,1  31,8  118,4  113,5  139,0 
Liiketulos 32,9  34,3  25,8  132,5  87,2  103,2 
Tilikauden tulos 15,5  12,0  9,0  71,2  30,9  32,8 
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,13  0,10  0,07  0,59  0,26  0,27 
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,16  0,14  0,10  0,47  0,43  0,50 
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,24  0,22  0,18  0,72  0,68  0,84 
Oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,2  1,0  5,9  6,2  1,0  2,9 
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 5,6  5,4  5,4  5,6  5,4  5,2 
Sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,4  3,4  6,4  6,4  3,4  4,4 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,2  6,2  6,3  6,2  6,2  5,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta 104,3  125,4  8,5  124,6  218,4  286,7 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 25,5  50,6  24,4  76,2  124,8  161,1 
Nettovelka 804,2  981,7  878,7  804,2  981,7  885,0 
Velkaantumisaste, % 68,9  85,4  74,3  68,9  85,4  71,8 

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.
 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Olen tyytyväinen kolmannen neljänneksen tulokseemme ja etenkin ketterään tapaamme reagoida asiakkaiden aktiivisuuden elpymiseen. Vertailukelpoinen käyttökatteemme kasvoi 79 miljoonaan euroon, ja käyttökateprosentti nousi 12,1 %:iin edellisestä neljänneksestä asiakastoimitusten kasvun myötä. Tämä oli hyvä saavutus, kun otetaan huomioon suunnitellut huoltoseisokit. Ilman niiden ajoituksen vaikutusta tuloksemme olisi ollut viime vuoden tasolla. Kannattavuuttamme tuki muuttuvien kustannusten lasku, joka oli seurausta sekä raaka-aineiden hintojen laskusta että kustannussäästötoimista. Rahavirtamme oli vahva, kun käyttöpääoma pieneni kausiluonteisesti. Tämä vahvisti taloudellista asemaamme.

Asiakasaktiivisuus elpyi kolmannen neljänneksen aikana, kun rajoituksia alettiin purkaa ja maat ja markkinat avautuivat uudelleen. Tämä näkyi etenkin kuljetukseen, talonrakennukseen ja kalustukseen liittyvissä sovelluksissa, jotka ovat meille tärkeitä loppukäytön segmenttejä. Kysyntä jatkui hyvällä tasolla terveydenhuoltoon ja bioteknologiaan liittyvissä tuotteissa ja pysyi vakaana kulutustavaroihin liittyvillä alueilla. Neljänneksen lopulla oli myös merkkejä teollisuuteen liittyvien tuotteiden kysynnän kasvusta. Yleisesti myyntimäärämme kasvoivat huomattavasti toiseen neljännekseen verrattuna ja olivat lähellä edellisvuoden tasoa.

Sijoittajien muodostama konsortio on tehnyt julkisen ostotarjouksen Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajille. Pidän tätä osoituksena siitä, että olemme viime vuosina tehneet hyvää työtä ja onnistuneet luomaan houkuttelevan yrityksen maailmassa, jossa sidosryhmäodotukset kasvavat jatkuvasti. Luotan myös siihen, että suunniteltu omistajuuden muutos varmistaa kykymme kehittää yritystämme täysipainoisesti tulevaisuudessa.

ASIAKASTYYTYVÄISYYS PARANI

Olen erityisen tyytyväinen Opticom International Researchin toteuttaman kattavan asiakaskyselymme positiivisiin tuloksiin. Ne osoittavat, että olemme vahvistaneet edelleen asemaamme johtavana kuitupohjaisten materiaalien valmistajana. Tulokset olivat erityisen hyviä etenkin henkilökohtaisessa yhteydenpidossa ja teknisissä palveluissa sekä innovoinnissa ja kestävässä kehityksessä. Nämä ovat olennaisia asioita, kun halutaan lujittaa asiakassuhteita ja ratkaista yhteiskunnan haasteita. Lisäksi saimme maailmanluokan Net Promoter Score -luokituksen teollisuusalan yhtiönä, joka tekee yritysten välistä liiketoimintaa.

KETTERÄ ORGANISAATIO

Päämarkkina-alueidemme elpyminen näyttää jatkuvan. Epävarmuutta on kuitenkin jonkin verran, kun otetaan huomioon, että viimeaikainen koronatapausten määrän kasvu voi pakottaa hallitukset eri puolilla maailmaa määräämään alueellisia tai kansallisia rajoituksia. Kaiken kaikkiaan olen kovin ylpeä siitä, miten hyvin organisaatiomme on suoriutunut näissä erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa ja vastannut nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin. Tämä tuo todella hyvin esiin yrityksemme vahvuudet.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Asiakkaiden aktiivisuuden asteittainen kasvu näkyi laajana elpymisenä yhtiön liiketoiminnoissa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Kysynnän Ahlstrom-Munksjön tuotteille odotetaan pysyvän melko hyvänä vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä, mutta vaihtelevan jonkin verran tuotteiden loppukäytöstä riippuen.

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoisen käyttökatteen vuonna 2020 odotetaan olevan 315–335 miljoonaa euroa (313 milj. euroa vuonna 2019). Pandemian viimeaikainen kehitys on lisännyt epävarmuutta entisestään. 

LÄHIAJAN RISKIT

Koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja tuotevalikoima ja yhtiön tuotteilla on maailmanlaajuisesti lukuisia käyttötarkoituksia, yksittäisiin liiketoimintoihin liittyvät tekijät eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi yhtiöön kokonaisuudessa. Maailmantalouden kasvun hidastumisella ja rahoitusmarkkinoiden epävarmoilla olosuhteilla voi kuitenkin olla oleellisia haittavaikutuksia konsernin taloudelliseen tulokseen, toimintoihin ja taloudelliseen asemaan. 

Viime aikoina koronaviruspandemia on ollut keskeinen epävarmuutta kasvattava tekijä talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Laajemman talouden laskusuhdanteen riski on konkreettinen, ja jos riski toteutuu, se saattaa heikentää monien Ahlstrom-Munksjön tuotteiden kysyntää pidemmäksi aikaa. Kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan maailmantalous supistuu 4,4 prosenttia vuonna 2020, eli vähemmän kuin aiemmmin arvioitiin. Pandemian täyttä vaikutusta ei voida ennakoida tässä vaiheessa. Se riippuu pandemian kestosta ja vakavuudesta sekä sen rajoittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Vahvistetut tartuntamäärät ovat kasvussa maailmanlaajuisesti ja monissa maissa ollaan toisen aallon kynnyksellä. Tämä voi johtaa alueellisiin tai kansallisiin rajoituksiin. Pandemiasta on tullut uusi normaali, johon kuuluvat epävarmuus ja rajoitustoimenpiteet tilanteen hallitsemiseksi.  

Ahlstrom-Munksjö on arvioinut varojen ja velkojen kirjanpitoarvot (esim. liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, vaihto-omaisuus, laskennalliset verot, myyntisaamiset sekä eläkejärjestelyt) sekä arvioinut uudelleen arvonalentumisten tarpeen. Arviointien perusteella pandemian seuraukset eivät tällä hetkellä vaikuta omaisuuserien arvostuksiin.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden ja energian kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten maailmanpolitiikan, säännösten ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja. Meneillään olevat kauppakiistat uhkaavat maailmantaloutta, ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin. 

Operatiiviset riskit, kuten henkilöstön poissaolot, keskeisten raaka-aineiden toimitukset sekä toimitukset asiakkaille, ovat myös lisääntyneet pandemian seurauksena. Näitä riskejä on pienennetty nopeilla ja koordinoiduilla toimilla sekä Ahlstrom-Munksjön COVID-19-turvallisuusprotokollan käyttöönotolla. Jos pandemia kuitenkin jatkuu pidempään, altistuminen operatiivisille riskeille voi kasvaa. 

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Lyhyen aikavälin riskejä pienennetään esimerkiksi suojauksen ja luottovakuutuksen kaltaisilla menetelmillä. Ylimääräinen riskinarviointi on tehty asiakassaatavien osalta, jotta on voitu arvioida koronaviruspandemian mahdollisia vaikutuksia. Arvioinnin perusteella ei ole havaittu merkittävää kasvua luottotappioissa eikä Ahlstrom-Munksjön asiakassaataviin liittyvissä maksuviivästyksissä ole toistaiseksi tapahtunut merkittävää muutosta. Jos pandemia kuitenkin jatkuu pidempään, altistuminen luottoriskeille, kuten asiakkaiden maksuviivästyksille, voi kasvaa. 

Pandemia on lisännyt riskiä siitä, että rahoittajat tulevat entistä varovaisemmiksi ja pankkien halukkuus rahoituksen myöntämiseen vähenee. Tämä voi vaikuttaa jälleenrahoitukseen ja lisätä rahoituskuluja. Ahlstrom-Munksjön maksuvalmius on pysynyt hyvänä, ja yhtiö sopi toisella neljänneksellä lisärahoitusjärjestelyistä maksuvalmiutensa vahvistamiseksi. Yhtiöllä ei ole merkittäviä jälleenrahoituksen tarpeita lyhyellä aikavälillä.

Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena. 

Yhtiö arvioi säännöllisesti, mikä on sen liiketoimintakokonaisuuden kannalta paras rakenne, ja arvioi järjestelmällisesti yritysjärjestelymahdollisuuksia. Odotettujen synergioiden toteutuminen mahdollisten liiketoimintojen yhdistämisten yhteydessä edellyttää merkittävää integraatiotyötä. 

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. 

LISÄTIETOJA

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, 010 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suora verkkolähetys (webcast) ja puhelinkonferenssi järjestetään julkaisupäivänä 28.10.2020 klo 11.00. Tuloksen esittelevät englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa:

https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_1028_q3

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhelinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.