Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-september 2020: STABILT RESULTAT OCH KASSAFLÖDE

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ DELÅRSRAPPORT 28 oktober 2020 kl. 08.30 EET

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s delårsrapport januari-september 2020. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv

 HÖJDPUNKTER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Stabilt jämförbart EBITDA och ökad marginal, försäljningsvolymerna återhämtade sig från en låg nivå under föregående kvartal
 • Jämförbar EBITDA och försäljningsvolymer låg under fjolårets nivåer
 • Stark återhämtning i efterfrågan inom transport och möbelrelaterade områden, medan efterfrågan var fortsatt svag inom industriella slutanvändningssegmentet
 • Stabilt kassaflöde och den finansiella ställningen stärktes ytterligare
 • Lansering av produktportfölj för blysyrabatteri under Ahlstrom-Munksjös FortiCell-sortiment av fiberbaserade lösningar för energilagringsapplikationer
 • Rating i världsklass uppnås i en extern kundundersökning
 • Rekommenderat offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö
 • Jämförbara EBITDA 2020 förväntas ligga i intervallet 315 - 335 miljoner euro (313 miljoner euro 2019)

Q3/2020 jämfört med Q3/2019

 • Nettoomsättningen minskade 8,0 % till MEUR 654,5 (711,3) främst beroende på negativa valutakurseffekter och lägre genomsnittliga försäljningspriser
 • Jämförbar EBITDA minskade till MEUR 78,9 (83,6), vilket motsvarar 12,1 % (11,7) av nettoomsättningen, påverkat av planerat underhållsarbete
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 32,9 (34,3)
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 15,5 (12,0)
 • Vinst per aktie (före utspädning) uppgick till EUR 0,13 (0,10)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,24 (0,22)

Q1-Q3/2020 jämfört med Q1-Q3/2019

 • Nettoomsättningen minskade 9,9 % till 1 994,1 MEUR (2 214,1) främst på grund av lägre genomsnittliga försäljningspriser, lägre volymer och negativa valutakurseffekter
 • Jämförbar EBITDA ökade till MEUR  244,7 (242,4), vilket motsvarar 12,3 % (10,9) av nettoomsättningen, drivet av lägre rörliga kostnader som mer än kompenserade för lägre försäljningspriser och försäljningsvolymer
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 132,5 (87,2)) inklusive en realisationsvinst om MEUR 32,0 från försäljningen av konstnärspappersverksamheten
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 71,2 (30,9)
 • Vinst per aktie (före utspädning) uppgick till EUR 0,59 (0,26)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,72 (0,68)
 • Nettoskulden minskade till 804,2 miljoner euro (885,0 för Q4/2019), med stöd av försäljningen av konstnärspappersverksamheten

NYCKELTAL

IFRS nyckeltal Q3 Q3 Q2 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
MEUR eller vad som anges 2020 2019 2020 2020 2019 2019
Nettoomsättning 654,5  711,3  621,5  1 994,1  2 214,1  2 915,3 
Jämförbar EBITDA 78,9  83,6  74,0  244,7  242,4  312,9 
Jämförbar EBITDA-marginal, % 12,1  11,7  11,9  12,3  10,9  10,7 
EBITDA 74,4  77,8  69,1  264,0  216,1  279,4 
Jämförbart rörelseresultat 37,5  40,1  31,8  118,4  113,5  139,0 
Rörelseresultat 32,9  34,3  25,8  132,5  87,2  103,2 
Periodens resultat 15,5  12,0  9,0  71,2  30,9  32,8 
Resultat per aktie (före utspädning), EUR 0,13  0,10  0,07  0,59  0,26  0,27 
Jämförbart resultat per aktie (före utspädning), EUR 0,16  0,14  0,10  0,47  0,43  0,50 
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,24  0,22  0,18  0,72  0,68  0,84 
Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, % 6,2  1,0  5,9  6,2  1,0  2,9 
Jämförbar avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, % 5,6  5,4  5,4  5,6  5,4  5,2 
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, % 6,4  3,4  6,4  6,4  3,4  4,4 
Jämförbar avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, % 6,2  6,2  6,3  6,2  6,2  5,9 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 104,3  125,4  8,5  124,6  218,4  286,7 
Investeringar 25,5  50,6  24,4  76,2  124,8  161,1 
Nettoskuld 804,2  981,7  878,7  804,2  981,7  885,0 
Skuldsättningsgrad, % 68,9  85,4  74,3  68,9  85,4  71,8 

*Avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskillingar (PPA) består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013

.*Avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskillingar (PPA) består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013.

VD-KOMMENTAR

Jag är nöjd med vår finansiella utveckling under tredje kvartalet och särskilt vårt flexibla sätt att svara på återhämtningen i kundaktiviteten. Vår jämförbara EBITDA ökade till 79 miljoner euro och marginalen till 12,1% från föregående kvartal, med stöd från högre leveranser till kund. Det var en bra prestation med tanke på den planlagda underhållsaktiviteten, exklusive denna timing skillnad skulle vårt resultat ha legat på förra årets nivå. Vår lönsamhet fortsatte att gynnas av lägre rörliga kostnader på grund av både lägre råvarupriser och kostnadsbesparande åtgärder. Kassaflödet var starkt tack vare den säsongsmässiga minskningen av rörelsekapitalet och detta bidrog till att stärka vår finansiella ställning.

Kundaktiviteten återhämtade sig under tredje kvartalet allt eftersom länder och marknader öppnade igen efter nedstängningar. Detta var särskilt märkbart för transport såväl som för husbyggnad och möbelrelaterade områden, som är viktiga slutanvändningssegment för oss. Efterfrågan fortsatte på en god nivå inom segmenten hälso- och sjukvård och livsvetenskap och förblev stabil inom konsumentvarurelaterade segment. Mot slutet av kvartalet fanns också tecken på en ökad efterfrågan på industrirelaterade produkter. Sammantaget ökade våra försäljningsvolymer avsevärt från andra kvartalet och låg nära föregående års nivåer.

Ett konsortium av investerare har offentliggjort ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö. Jag anser att detta är ett bevis på det goda arbete vi har gjort de senaste åren och hur vi har lyckats skapa en attraktiv verksamhet i en värld av ökande förväntningar från våra intressenter. Jag är också övertygad om att den planerade ägarförändringen skulle säkerställa att vi kan utveckla vårt företag till att nå sin fulla framtida potential.

FÖRBÄTTRAD KUNDNÖJDHET

Jag är särskilt nöjd med det positiva resultaten av vår omfattande kundundersökning genomförd av Opticom International Research. Detta är ett bevis på att vi ytterligare har stärkt vår position som världsledande inom fiberbaserade lösningar. Vi klarade oss synnerligen väl inom kategorierna; personlig kontakt och teknisk service samt inom innovation och hållbarhet. Dessa områden är viktiga för att stärka vårt partnerskap med våra kunder, och också viktiga för att möta utmaningarna i dagens samhälle.

Vi uppnådde också en Net Promoter Score rating i världsklass för tillverkare inom business-to-business (B2B).

FLEXIBEL ORGANISATION

Återhämtningen på våra huvudmarknader verkar fortsätta. Det finns dock viss osäkerhet då den senaste tidens ökade fall av coronavirus kan tvinga regeringar runt om i världen att återinföra regionala eller nationella begränsningar. Sammantaget är jag mycket stolt över hur bra vår organisation har presterat under dessa mycket exceptionella omständigheter och svarat på snabbt förändrade marknadsförhållanden. Detta lyfter verkligen fram styrkan i vårt företag.

UTSIKTER FÖR 2020

Den gradvisa ökningen av kundaktiviteten har omsatts i en bred återhämtning för företagets verksamheter under tredje kvartalet 2020. Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös produkter förväntas förbli på en ganska god nivå under fjärde kvartalet 2020, visserligen med viss variation beroende på produkternas slutanvändning.

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA 2020 förväntas ligga i intervallet 315 - 335 miljoner euro (313 miljoner euro 2019). Den senaste pandemiutvecklingen har ytterligare ökat osäkerheten.

KORTSIKTIGA RISKER

Eftersom Ahlstrom-Munksjö förvaltar en bred portfölj av verksamheter med ett brett spektrum av slutkunder och användningsområden globalt, är det inte troligt att företaget påverkas avsevärt på koncernnivå av enskilda verksamhetsrelaterade faktorer. Men lägre global ekonomisk tillväxt och osäkra och finansiella marknadsförhållanden skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på bolagets finansiella resultat, verksamhet och finansiella ställning.

Den senaste tiden har den viktigaste orsaken till ökad osäkerhet globalt, sett ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv, varit coronaviruspandemin. Risken för en bredare ekonomisk nedgång är påtaglig och om den realiseras kan det försvaga efterfrågan för ett brett spann av Ahlstrom-Munksjös produkter under en längre tid. Enligt IMF beräknas den globala tillväxten till - 4,4% 2020, vilket är en mindre allvarlig nedgång än tidigare beräknat. Pandemins fulla inverkan kan inte förutses i detta skede.

Det kommer att bero på både pandemins varaktighet och svårighetsgrad och relaterade åtgärder som vidtagits för att begränsa pandemin. Bekräftade fall av coronavirus ökar runt om i världen och i flera länder hotar en andra våg, vilket kan leda till återupptagna regionala eller nationella begränsningar. Pandemisituationen har blivit det nya normala med osäkerheter och anpassning av motverkande aktiviteter för att hantera situationen.

Ahlstrom-Munksjö har bedömt redovisade värden på tillgångar och skulder, såsom goodwill och andra immateriella tillgångar, materiella tillgångar, lager, uppskjutna skatter, kundfordringar och pensionsplaner och utvärderat behovet av nedskrivningar. Baserat på dessa bedömningar har pandemins konsekvenser för närvarande ingen inverkan på värderingen av tillgångarna.

Företagets betydande risker och osäkerhetsfaktorer består huvudsakligen i utvecklingen av efterfrågan och priser på sålda produkter, kostnaden och tillgängligheten för viktiga råvaror och energi, finansiella risker samt andra affärsfaktorer, inklusive den geopolitiska utvecklingen och utvecklingen på finansmarknaderna. Företagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för möjliga prisökningar på råvaror och dess egna förmåga att höja försäljningspriserna. Pågående handelskonflikter utgör ett hot mot den globala ekonomin och detta kan påverka Ahlstrom-Munksjös marknader.

Rörelserisker som personalfrånvaro, tillgång till viktiga råvaror och leveranser till kunder har också ökat på grund av pandemin. Dessa risker har minskats genom en snabb och samordnad respons och implementering av Ahlstrom-Munksjös COVID-19 säkerhetsprotokoll. Men om pandemin fortsätter under en längre period kan exponeringen gentemot de operativa riskerna öka.

Företagets viktigaste finansiella risker inkluderar ränte- och valutarisker, likviditetsrisk och kreditrisk. För att mildra dessa kortsiktiga risker används metoder som hedging och kreditförsäkring. Ytterligare kreditriskbedömning har genomförts för kundfordringar för att utvärdera potentiella implikationer av coronaviruspandemin. Baserat på bedömningen har företaget inte identifierat någon väsentlig ökning av mängden osäkra fordringar och det har för närvarande inte skett någon väsentlig förändring av betalningsförseningar relaterade till Ahlstrom-Munksjös kundfordringar. Men om pandemin fortsätter under en längre period kan exponeringen mot kreditrisken, såsom sena betalningar från kunderna, öka.

Pandemin har ökat risken för att investerare blir mer försiktiga och att bankernas vilja att tillhandahålla finansiering minskar. Detta kan påverka refinansiering och öka finansieringskostnaderna. Ahlstrom-Munksjös likviditet fortsätter att vara god, och under andra kvartalet har företaget tecknat ytterligare finansieringsfaciliteter för att ytterligare stärka sin likviditetsposition. Det finns inga större refinansieringsbehov på kort sikt

Koncernen har exponering mot skatterisker på grund av potentiella förändringar i skatteregler eller förordningar, deras tillämpning eller som ett resultat av pågående eller framtida skatterevisioner eller anspråk.

Företaget analyserar regelbundet vad som är den bästa strukturen för de olika verksamheterna och affärsområdena och utvärderar systematiskt M & A-möjligheter. När det gäller potentiella företagskombinationer krävs betydande integrationsarbete för att realisera förväntade synergier.

Företaget har verksamhet i många länder och ibland kan inte tvister undvikas i den dagliga verksamheten. Företaget är ibland involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndskrav och andra förfaranden. Resultatet av dessa kan inte förutsägas, men med hänsyn till all i nuläget tillgänglig information förväntas dessa inte ha någon betydande inverkan på företagets finansiella ställning.

ÖVRIG INFORMATION

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 888 2520
Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, tel +358 10 888 4760
Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

WEBB- OCH TELEFONKONFERENS

Webb- och telefonkonferens ordnas på publiceringsdagen den 28 oktober 2020 kl. 11:00 EET. Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, på engelska.

DETALJER FÖR WEBB- OCH TELEFONKONFERENSEN

Länk till webbkonferensen:

https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_1028_q3

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0)330 336 9104

Konferenskod: 519832

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonferensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com