Ahlstrom-Munksjö Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 25.3.2020 klo. 15.45

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Koronaviruspandemiasta johtuen yhtiö teki merkittäviä varotoimenpiteitä osallistujien terveyden turvaamiseksi. Samalla turvattiin osakkeenomistajien oikeudet. Yhteensä 171 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa. Fyysisesti läsnä oli yhteensä yhdeksän henkilöä, sisältäen paikalla olleet osakkeenomistajat, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä teknistä henkilöstöä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta 2019.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa maksetaan 0,52 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan neljässä erässä. Ensimmäinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Tämän osinkoerän maksupäivä on 3.4.2020.

Osingon toinen erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan heinäkuussa 2020 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 2.7.2020 ja alustava maksupäivä 9.7.2020. 

Osingon kolmas erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan lokakuussa 2020 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 2.10.2020 ja alustava maksupäivä 9.10.2020.

Osingon neljäs erä 0,13 euroa osakkeelta maksetaan tammikuussa 2021 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 4.1.2021 ja alustava maksupäivä 11.1.2021.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron lahjoituksista hyväntekeväisyyteen tai muihin vastaaviin hallituksen tarkemmin määrittelemiin kohteisiin. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemispolitiikan hallituksen suosituksen mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten ja nimitystoimikunnan palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 130 000 euroa (aiemmin 130 000 euroa), varapuheenjohtajan 90 000 euroa (90 000 euroa) ja muiden jäsenten 65 000 euroa (65 000 euroa). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 15 000 euroa (15 000) ja muiden tarkastusvaliokunnan jäsenten 7 500 euroa (7 500 euroa). Henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa (10 000 euroa) ja muiden jäsenten 5 000 euroa (5 000 euroa).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa (8 000 euroa) ja muiden jäsenten 4 000 euroa (4 000 euroa).

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Kukin hallituksen jäsen on oikeutettu pidättäytymään palkkiosta.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärää on yhdeksän.

Yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valittiin uudelleen Jaakko Eskola, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Lasse Heinonen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen ja Valerie A. Mars. Nathalie Ahlström valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla verkkosivuilla www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous-2020.

Tilintarkastajan valitseminen ja tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilintarkastajaksi uudelleen KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

Yhtiökokous päätti edelleen, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 11 500 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus on valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeudesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman osakeantivaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 11 500 000 yhtiön omaa osaketta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön osakemäärästä ehdotuksen tekohetkellä, ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja joko kaikille osakkeenomistajille samoin ehdoin suunnatun tarjouksen kautta tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä. Valtuutus kumoaa yhtiön aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2019 antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/yhtiokokous-2020 viimeistään 8.4.2020 alkaen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallituksen puheenjohtajan ja pysyvien valiokuntien jäsenten valitseminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan, joka pidettiin heti yhtiökokouksen jälkeen, puheenjohtajaksi Jaakko Eskola ja varapuheenjohtajaksi Elisabet Salander Björklundin.

Hallitus päätti perustaa kaksi pysyvää hallitusvaliokuntaa, tarkastus- ja vastuullisuusvaliokunnan  ja henkilöstövaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Elisabet Salander Björklund (puheenjohtaja), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Harri-Pekka Kaukonen ja Valerie A. Mars. Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Hannele Jakosuo-Jansson (puheenjohtaja), Jaakko Eskola, Johannes Gullichsen ja Nathalie Ahlström.

Lisätietoja:

Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 050 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.