Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den ordinarie bolagsstämman och styrelsens konstituerande möte

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 25 mars 2020 kl. 15.45 EET

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. På grund av den pågående Coronapandemin hade bolaget vidtagit strikta åtgärder för att säkerställa säkerheten på mötet, men samtidigt ge möjlighet för aktieägarna att utöva sina rättigheter. Totalt var 171 aktieägare representerade på stämman. Antalet personer som fysiskt närvarade på bolagstämman var dock endast nio, vilket inkluderade aktieägare, styrelseledamöter, VD, ordförande och sekreterare för bolagsstämman samt teknisk personal.

Bolagsstämman fastställde bokslutet för 2019 samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att i dividend utdela 0,52 euro per aktie för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2019.

Dividenden utdelas i fyra rater. Den första dividendraten på 0,13 euro per aktie skall betalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 27 mars 2020 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Utbetalningsdag för denna dividendrat är den 3 april 2020.

Den andra dividendraten på 0,13 euro per aktie betalas i juli 2020 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Styrelsen ska besluta om utbetalningen separat. Den preliminära avstämningsdagen för utbetalningen är den 2 juli 2020 och den preliminära utbetalningsdagen den 9 juli 2020. 

Den tredje dividendraten på 0,13 euro per aktie betalas i oktober 2020 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Styrelsen ska besluta om utbetalningen separat. Den preliminära avstämningsdagen för utbetalningen är den 2 oktober 2020 och den preliminära utbetalningsdagen den 9 oktober 2020. 

Den fjärde dividendraten på 0,13 euro per aktie betalas i januari 2021 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Styrelsen ska besluta om utbetalningen separat. Den preliminära avstämningsdagen för utbetalningen är den 4 januari 2021 och den preliminära utbetalningsdagen den 11 januari 2021.

Bolagsstämman fastställde vidare att reservera högst 150 000 euro för donationer till välgörenhets- eller dylika ändamål som styrelsen närmare beslutar om. Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma.

Fastställande av ersättningspolicy för bolagets organ

Bolagsstämman fastställde ersättningspolicy för bolagets organ i enlighet med styrelsens förslag.

Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att ersättningen till styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 130 000 euro i årsarvode (tidigare 130 000 euro), styrelsens viceordförande 90 000 euro (90 000 euro) och övriga styrelseledamöterna 65 000 euro (65 000 euro) var. Revisionskommitténs ordförande erhåller 15 000 euro (15 000 euro) i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 7 500 euro (7 500 euro) var. Personalkommitténs ordförande erhåller 10 000 euro (10 000 euro) i årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 5 000 euro (5 000 euro) var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro (8 000 euro) i årsarvode och de övriga medlemmarna 4 000 euro (4 000 euro) var.

Ersättning för resekostnader skall utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Varje styrelseledamot skall ha rätt att avstå från sitt arvode.

Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter är nio.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med valberedningens förslag att Jaakko Eskola, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Johannes Gullichsen, Lasse Heinonen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen och. Valerie A. Mars omvaldes. Nathalie Ahlström valdes till ny styrelseledamot.

Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma. Styrelsemedlemmarnas CV:n finns till påseende på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagsstamma-2020.

Val av revisor och beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att återvälja KPMG Oy Ab till revisor. KPMG Oy Ab har utsett CGR Anders Lundin till huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag vidare att revisorns arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller särskilda rättigheter som berättigar till aktier enligt 10 kapitlet 1 § i aktiebolagslagen, i en eller flera omgångar, antingen mot vederlag eller vederlagsfritt. Bemyndigandet skulle gälla totalt högst 11 500 000 aktier (inklusive aktier som erhålls på basis av särskilda rättigheter), vilket vid tidpunkten för förslaget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen skulle bemyndigas att antingen emittera nya aktier eller avyttra aktier i bolagets ägo.

Bemyndigandet kunde användas för att finansiera eller verkställa företagsköp eller andra arrangemang, för att stärka bolagets balansräkning och finansiella ställning, för att implementera bolagets aktiebaserade incentivsystem eller för andra syften i enlighet med vad styrelsen beslutar.

Bemyndigandet ger även rätt att besluta om en vederlagsfri emission till bolaget självt, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas av bolaget eller dess dottersammanslutningar beaktas.

Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående emission av aktier och särskilda rättigheter som berättigar till aktier, inklusive rätten att avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie bolagsstämmans utgång. Bemyndigandet upphäver bolagets emissionsbemyndigande som givits av ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2019.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier samt att motta egna aktier som pant

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets egna aktier som pant. Genom bemyndigandet kan högst 11 500 000 stycken av bolagets egna aktier förvärvas eller mottas som pant, vilket vid tidpunkten för förslaget motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller dess dottersammanslutningar beaktas.

Aktierna kan förvärvas eller mottas som pant i en eller flera omgångar och antingen genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare på lika villkor eller på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas tidigare aktieinnehav i offentlig handel till gällande marknadspris. Aktierna skulle förvärvas med medel från bolagets fria egna kapital.

Aktierna skulle förvärvas för ändamål enligt vad styrelsen beslutar, för att hållas i bolagets ägo eller för att ogiltigförklaras. Styrelsen skulle vara bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och mottagande som pant av bolagets egna aktier.

Bemyndigandet föreslås vara i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma, dock högst arton (18) månader från ordinarie bolagsstämmans utgång. Bemyndigandet upphäver bolagets bemyndigande angående förvärv av egna aktier som givits av ordinarie bolagsstämman den 27 mars 2019.

Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagstamma-2020  senast den 8 april 2020.

Beslut tagna av styrelsen efter bolagsstämman

Val av ordförande och medlemmarna av de permanenta utskotten

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valdes Jaakko Eskola till ordförande och Elisabet Salander Björklund till vice ordförande.

Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta utskott, revisions och hållbarhetskommittén och personalkommittén. Medlemmar av revisionskommittén är Elisabet Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Harri-Pekka Kaukonen och Valerie A. Mars. Medlemmar av personalkommittén är Hannele Jakosuo-Jansson (ordförande), Jaakko Eskola, Johannes Gullichsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com