Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020: Vahvaa kasvua vertailukelpoisessa käyttökatteessa

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE, 23.4.2020 KLO 8.35 

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuulta 2020. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

 • Vahvaa kasvua vertailukelpoisessa käyttökatteessa kaikkien liiketoiminta-alueiden parantaessa  
 • Toimitusmäärät kasvoivat
 • 50 miljoonan euron säästöohjelma saatu päätökseen etuajassa
 • Nopea ja hallittu reagointi COVID-19-pandemiaan, rajalliset vaikutukset ensimmäisellä neljänneksellä
 • Erittäin vahva kysyntä terveydenhuollon tuotteille ja biotiedetuotteille, kasvomaskimateriaalien tuotantoa laajennettiin
 • 31 miljoonan euron myyntivoitto taidepaperiliiketoiminnan myynnistä Ranskan Archesissa

Q1/2020 VS. Q1/2019

 • Liikevaihto laski 5,2 % ja oli 718,1 miljoonaa euroa (757,7). Lasku johtui osittain epäsuotuisasta myyntivalikoimasta 
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 22 % ja oli 91,7 miljoonaa euroa (75,0). Muuttuvien kustannusten lasku ja myyntimäärien nousu tukivat kasvua. Vertailukelpoinen käyttökate oli 12,8 % liikevaihdosta (9,9)
 • Liiketulos oli 73,7 miljoonaa euroa (17,8) mukaan lukien taidepaperiliiketoiminnan myynnistä saatu myyntivoitto
 • Tilikauden tulos oli 46,6 miljoonaa euroa (4,1)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,03)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,30 euroa (0,21)
 • Nettovelka pieneni ja oli 854,3 miljoonaa euroa (Q4/2019: 885,0) taidepaperiliiketoiminnan myynnin tukemana

AVAINLUKUJA

IFRS avainluvut Q1 Q1 Q4 Q1-Q4
Milj. euroa ellei muuta mainita 2020 2019 2019 2019
Liikevaihto 718,1 757,7 701,3 2 915,3
Vertailukelpoinen käyttökate 91,7 75,0 70,5 312,9
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 12,8 9,9 10,1 10,7
Käyttökate 120,5 60,2 63,3 279,4
Vertailukelpoinen liiketulos 49,1 32,6 25,5 139,0
Liiketulos 73,7 17,8 16,0 103,2
Tilikauden tulos 46,6 4,1 1,9 32,8
 
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,40 0,03 0,01 0,27
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,21 0,13 0,08 0,50
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,30 0,21 0,16 0,84
 
Oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,5 2,4 2,9 2,9
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,0 7,4 5,2 5,2
 
Sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,8 3,7 4,4 4,4
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 6,6 7,3 5,9 5,9
 
Liiketoiminnan nettorahavirta 11,8 29,9 68,4 286,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit 26,3 35,5 36,3 161,1
Nettovelka 854,3 1 040,6 885,0 885,0
Velkaantumisaste, % 72,3 92,6 71,8 71,8

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Vertailukelpoinen käyttökatteemme parani vahvasti, ja käyttökateprosentti oli 12,8 eli korkein kahteen ja puoleen vuoteen. Myyntimäärämme elpyivät odotetusti, ja asiakkaiden aktiivisuus oli hyvällä tasolla lähes koko neljänneksen ajan. Koronaviruspandemia alkoi vaikuttaa liiketoimintaamme katsauskauden lopulla. Pystyimme vahvistamaan tasettamme neljänneksen aikana kannattavuuden paranemisen ja taidepaperiliiketoiminnan myynnin ansiosta. Meillä on vahva likviditeetti, eikä meillä ole merkittävää tarvetta uudelleenrahoitukseen lähitulevaisuudessa.

NOPEA REAGOINTI PANDEMIAAN

Koronaviruksen leviäminen kaikkialla maailmassa on luonut vahvaa kysyntää terveydenhuollon tuotteille ja etenkin kuiduistamme valmistetuille suojavarusteille. Hyödynnämme kuitupohjaisten ratkaisujen syvällistä tuntemustamme ja maailmanlaajuista tuotantojärjestelmäämme. Tuemme terveydenhuollon asiakkaita maailmanlaajuisesti sekä paikallisyhteisöjä alueilla joilla toimimme.

Medical-liiketoimintamme kirurgisten suu-nenäsuojusmateriaalien valmistus lähes kolminkertaistui ensimmäisellä neljänneksellä. Pandemian rajoittamiseksi olemme myös laajentaneet kasvomaskimateriaalien tuotantoa Italian ja Suomen tehtaillemme linjoille, joilla tavallisesti valmistetaan teollisuuden suodatinmateriaaleja. Tutkimme valmistuksen laajennusmahdollisuuksia maailmanlaajuisessatuotantoverkostossamme.

Työntekijöidemme turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, ja perustimme jo tammikuussa keskitetyn kriisiryhmän toteuttamaan maailmanlaajuista valmius- ja jatkuvuussuunnitelmaa. Koko organisaatiomme kattava COVID-19-turvaprotokolla on auttanut meitä olennaisesti pitämään tehtaamme toiminnassa ja varmistamaan työntekijöidemme turvallisuuden.

Toteutamme parhaillaan välittömiä toimenpiteitä, kuten lomautuksia, työajan lyhennyksiä sekä ulkoisten työntekijöiden ja palvelujen käytön minimointia. Näin lievennämme taloudellisia vaikutuksia, koska odotamme myyntivolyymiemme pienenevän toisella neljänneksellä. Samalla kuitenkin jatkamme kilpailukyvyn varmistamista pitkällä aikavälillä. Olemme tunnistaneet uusia mahdollisuuksia pienentää valmistuksen kiinteitä kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla asteittain vuoden 2020 lopusta alkaen.

KATSE TULEVAISUUTEEN  

Olemme ryhtyneet nopeasti toimenpiteisiin pandemian rajoittamiseksi ja vaimentaneet samalla sen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia. Olen ylpeä siitä, että organisaatiomme on suoriutunut erittäin hyvin tässä ennennäkemättömässä tilanteessa. Selviämme yhdessä näistä vaikeista ajoista – vahvempina kuin aiemmin.

NÄKYMÄT VUODEN 2020 TOISELLE NELJÄNNEKSELLE  

Yleiset kysyntänäkymät ovat muuttuneet epävarmoiksi COVID-19-pandemian myötä. Kysynnän odotetaan jatkuvan erittäin vahvana terveydenhuollon ja biotieteiden tuotteissa. Kulutustavaroihin liittyvissä tuotteissa kysynnän odotetaan pysyvän tyydyttävänä. Kysynnän odotetaan laskevan kuljetusteollisuudessa, talonrakennuksessa ja kalustuksessa sekä teollisuuden tuotteissa. Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoisen käyttökatteen vuoden 2020 toisella neljänneksellä odotetaan olevan pienempi kuin vuoden 2019 toisella neljänneksellä toimitusmäärien laskun seurauksena. 

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja tuotevalikoima ja yhtiön tuotteilla on maailmanlaajuisesti laaja kirjo käyttötarkoituksia, yksittäiset tekijät eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi yhtiöön konsernitasolla. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella voi kuitenkin olla oleellisia haittavaikutuksia konserniin, sen toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden ja energian kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten maailmanpolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja.

Meneillään olevat kauppakiistat lisäävät maailmantalouden näkymien epävarmuutta, ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin. Koronaviruksen taloudellista vaikutusta ei voi tällä hetkellä ennustaa. Sen vaikutus riippuu sekä pandemian kestosta että vakavuudesta ja siihen liittyvistä rajoitustoimenpiteistä.

Odotettujen synergioiden toteutuminen mahdollisten liiketoimintojen yhdistämisten yhteydessä edellyttää merkittävää integraatiotyötä. Experan ja Caieirasin integroinnit ovat käynnissä ja etenevät suunnitellusti, mutta riski liittyy myös mahdollisiin yritysostoihin tulevaisuudessa.

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Näitä riskejä pienennetään esimerkiksi suojauksen ja luottovakuutuksen kaltaisilla menetelmillä. Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena.

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.             

LISÄTIETOJA

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, 010 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

WEBCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suora verkkolähetys (webcast) ja puhelinkonferenssi järjestetään julkaisupäivänä 23.4.2020 klo 11.00. Tuloksen esittelee englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_0423_q1/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 167742

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhelinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.       


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.