Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-mars 2020: Stark förbättring av jämförbar ebitda

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ DELÅRSRAPPORT, 23 APRIL 2020, kl. 08.35 EEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s delårsrapport januari-mars 2020. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv.

HÖJDPUNKTER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Stark förbättring av jämförbar EBITDA, förbättring inom alla affärsområden
 • Kostnadsbesparingsprogram om 50 miljoner euro slutfördes i förtid
 • Ökade leveransvolymer
 • Snabb och samordnad reaktion på COVID-19-pandemin, begränsad påverkan i första kvartalet
 • Mycket stark efterfrågan på slutanvändningsprodukter inom sjukvård och livsvetenskap. Expansion av produktion av material för ansiktsmasker
 • Försäljning av konstnärspappersverksamheten i Arches, Frankrike, resulterade i en realisationsvinst på 31 miljoner euro

Q1/2020 JÄMFÖRT MED Q1/2019

 • Nettoomsättningen minskade 5,2 % till MEUR 718,1 (757,7) delvis beroende på en ogynnsam produktmix
 • Jämförbar EBITDA ökade 22 % till MEUR 91,7 (75,0), vilket motsvarar 12,8 % (9,9) av nettoomsättningen, med stöd från lägre rörliga kostnader och högre försäljningsvolymer.
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 73,7 (17,8) inklusive reavinsten från försäljningen av konstnärspappersverksamheten
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 46,6 (4,1)
 • Vinst per aktie uppgick till EUR 0,40 (0,03)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,30 (0,21)
 • Nettoskulden minskade till 854,3 miljoner euro (885,0 för Q4/2019), med stöd av försäljningen av konstnärspappersverksamheten

NYCKELTAL

IFRS nyckeltal Q1 Q1 Q4 Q1-Q4
MEUR eller vad som anges 2020 2019 2019 2019
Nettoomsättning 718,1 757,7 701,3 2 915,3
Jämförbar EBITDA 91,7 75,0 70,5 312,9
Jämförbar EBITDA-marginal, % 12,8 9,9 10,1 10,7
EBITDA 120,5 60,2 63,3 279,4
Jämförbart rörelseresultat 49,1 32,6 25,5 139,0
Rörelseresultat 73,7 17,8 16,0 103,2
Periodens resultat 46,6 4,1 1,9 32,8
 
Resultat per aktie (före utspädning), EUR 0,40 0,03 0,01 0,27
Resultat per aktie (efter utspädning), EUR 0,21 0,13 0,08 0,50
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,30 0,21 0,16 0,84
 
Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, % 6,5 2,4 2,9 2,9
Jämförbar avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, % 6,0 7,4 5,2 5,2
 
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, % 6,8 3,7 4,4 4,4
Jämförbar avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, % 6,6 7,3 5,9 5,9
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 29,9 68,4 286,7
Investeringar 26,3 35,5 36,3 161,1
Nettoskuld 854,3 1 040,6 885,0 885,0
Skuldsättningsgrad, % 72,3 92,6 71,8 71,8

*Avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskillingar (PPA) består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013.

VD-KOMMENTAR

Vi åstadkom en stark förbättring av jämförbar EBITDA och den uppnådda marginalen på 12,8 % var den högsta på två och ett halvt år. Våra försäljningsvolymer återhämtade sig som förväntat och kundaktiviteten låg på en bra nivå under större delen av kvartalet medan coronaviruspandemin började påverka vår verksamhet mot slutet av rapporteringsperioden. Under kvartalet kunde vi stärka vår balansräkning tack vare den förbättrade lönsamheten och försäljningen av konstnärspappersverksamheten, och vi har en stark likviditet framöver utan några större refinansieringsbehov på kort sikt.

SNABB REAKTION PÅ PANDEMIN

Spridningen av COVID-19-viruset runt om i världen har skapat en stark efterfrågan på hälsovårdsprodukter i allmänhet, och speciellt för medicinska skyddsprodukter som är tillverkade av våra material. Vi utnyttjar vår djupa kunskap om fiberbaserade lösningar och vår globala tillverkningsplattform i arbete för att stödja globala kunder inom hälsovård såväl som lokala samhällen.

Under det första kvartalet har affärsområdet Medical nästan tredubblat sin produktion av material till ansiktsmasker. För att bekämpa pandemin har vi också utökat produktionen av material till ansiktsmasker till produktionslinjer som normalt används för material till industriell filtrering, vid anläggningarna i Italien och Finland. Vi utvärderar ytterligare expansionsmöjligheter över vår globala tillverkningsplattform.

Våra anställdas säkerhet är av yttersta vikt och redan i januari samlade vi en centraliserad krisberedskapsgrupp för att ta fram en global beredskaps- och åtgärdsplan för pandemier. Vårt COVID-19 säkerhetsprotokoll som vi har använt över hela organisationen har varit avgörande för att hålla anläggningarna i drift samtidigt som våra medarbetares säkerhet säkerställs.

Vi genomför för närvarande omedelbara åtgärder, som korttidspermitteringar, kortare arbetstid och minimering av användningen av extern personal och tjänster för att mildra den ekonomiska effekten eftersom vi förväntar oss att våra volymer kommer att minska under andra kvartalet. Samtidigt fortsätter vi att arbeta för att säkerställa konkurrenskraften på längre sikt och har identifierat ytterligare effektiviseringsmöjligheter inom fasta kostnader hänförliga till produktionen. De ligger i häradet kring 20 miljoner euro, och får gradvis effekt från och med slutet av 2020.

FRAMÖVER

Vi reagerar snabbt för att bekämpa pandemin och samtidigt dämpa de negativa finansiella effekterna. Vår organisation har gjort mycket bra ifrån sig i denna speciella situation och det gör mig stolt. Tillsammans kan vi rida ut dessa svåra tider och komma ur de starkare än tidigare.

UTSIKTER FÖR Q2/2020  

De övergripande efterfrågeutsikterna har blivit osäkra på grund av COVID-19-pandemin. En mycket stark efterfrågan förväntas fortsätta inom slutanvändningssegmenten för hälsovård och livsvetenskap. Efterfrågan från segment relaterade till konsumentvaror förväntas förbli tillfredsställande, medan en nedgång väntas inom transport, bostadsbyggande och möbler samt inom industriella slutanvändningssegment. Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA under andra kvartalet 2020 förväntas bli lägre än under andra kvartalet 2019 på grund av lägre leveransvolymer.

KORTSIKTIGA RISKER

Eftersom Ahlstrom-Munksjö förvaltar en bred portfölj av verksamheter med ett brett spektrum av slutkunder och användningsområden globalt, är det inte troligt att företaget påverkas avsevärt på koncernnivå av enskilda faktorer. Osäkra globala ekonomiska och finansiella marknadsförhållanden kan dock ha en väsentlig negativ effekt på koncernen, dess verksamhetsresultat och finansiella ställning.

Företagets betydande risker och osäkerhetsfaktorer består huvudsakligen i utvecklingen av efterfrågan och priser på sålda produkter, kostnaden och tillgängligheten för viktiga råvaror och energi, finansiella risker samt andra affärsfaktorer, inklusive den geopolitiska utvecklingen och utvecklingen på finansmarknaderna. Företagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för möjliga prisökningar på råvaror och dess egna förmåga att höja försäljningspriserna.

Pågående handelskonflikter utgör ett hot mot den globala ekonomin och detta kan påverka Ahlstrom-Munksjös marknader. Den ekonomiska konsekvensen av coronaviruset kan inte förutses i detta skede, det kommer att bero på både pandemins varaktighet och svårighetsgrad och relaterade åtgärder som vidtagits för att begränsa pandemin.

När det gäller potentiella företagsförvärv krävs betydande integrationsarbete för att realisera förväntade synergier. Integrationen av Expera och Caieiras pågår och går enligt plan men risken gäller också framtida potentiella förvärv.

Företagets viktigaste finansiella risker inkluderar ränte- och valutarisker, likviditetsrisk och kreditrisk. För att mildra dessa risker används metoder som hedging och kreditförsäkring. Koncernen har exponering mot skatterisker på grund av potentiella förändringar i skatteregler eller förordningar, deras tillämpning eller som ett resultat av pågående eller framtida skatterevisioner eller anspråk.

Företaget har verksamhet i många länder och ibland kan inte tvister undvikas i den dagliga verksamheten. Företaget är ibland involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndskrav och andra förfaranden. Resultatet av dessa kan inte förutsägas, men med hänsyn till all i nuläget tillgänglig information förväntas dessa inte ha någon betydande inverkan på företagets finansiella ställning.

ÖVRIG INFORMATION

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 888 2520
Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, tel +358 10 888 4760
Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

WEBB- OCH TELEFONKONFERENS

Webb- och telefonkonferens ordnas på publiceringsdagen den 23 april 2020 kl. 11:00 EEST. Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, på engelska.

DETALJER FÖR WEBB- OCH TELEFONKONFERENSEN

Länk till webbkonferensen:

https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_0423_q1/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0)330 336 9104

Konferenskod: 167742

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonferensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com