Ahlstrom-Munksjön tilinpäätöstiedote 2019: Erittäin vahva rahavirta ja vakaa kannattavuus

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2020 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön tilinpäätöstiedotteesta 2019. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

katsauskauden KOHOKOHTIA

 • Erittäin vahva liiketoiminnan rahavirta
 • Markkinaympäristö oli edelleen epävarma, joskin myyntimäärien lasku tasaantui
 • Aiesopimus kiinalaisen laminaattipaperivalmistaja Minglian New Materials Technologyn hankkimiseksi johtavan maailmanlaajuisen aseman saavuttamiseksi laminaattipapereissa
 • Suodattimien jalostuskapasiteetin osto houkuttelevan Liquid Technologies -liiketoiminnan kasvattamiseksi Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Sopimukset taidepaperiliiketoiminannan myymisestä Ranskan Archesissa ja lasikuitulujiteliiketoiminnan myymisestä Mikkelissä

Q4/2019 vs. Q4/2018 pro forma

 • Liikevaihto oli 699,4 miljoonaa euroa (734,8 milj. euroa), laskua 4,8 % 
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 70,5 miljoonaa euroa (71,4 milj. euroa) eli 10,1 % (9,7 %) liikevaihdosta
 • Tuotteiden bruttokatteet paranivat, mutta jonkin verran nousseet kiinteät kulut ja alhaisemmat myyntimäärät vaikuttivat kannattavuuteen
 • Liiketulos oli 16,0 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa), missä näkyi  vertailupoisuuteen vaikuttavien erien lasku
 • Tilikauden voitto oli 1,9 miljoonaa euroa (-10,3 milj. euron tappio)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,09 euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,16 euroa (0,18 euroa)

2019 vs. 2018 pro forma

 • Liikevaihto oli 2 916,3 miljoonaa euroa (2 996,9 milj. euroa), laskua 2,7 %   
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 312,9 miljoonaa euroa (329,9 milj. euroa) eli 10,7 % (11,0 %) liikevaihdosta
 • Tuotteiden bruttokatteet paranivat, mutta myyntimäärien lasku vaikutti kannattavuuteen
 • Liiketulos oli 103,2 miljoonaa euroa (129,4 milj. euroa), missä näkyi poistojen ja arvonalentumisten nousu
 • Tilikauden voitto oli 32,8 miljoonaa euroa (63,2 milj. euroa), missä näkyi nettorahoituserien kasvun vaikutus
 • Osakekohtainen tulos oli 0,27 euroa (0,54 euroa)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,84 euroa (1,15 euroa)

EHDOTUS OSINGONJAOKSI

 • Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan yhteensä 0,52 euroa (0,52 euroa) osakkeelta neljässä erässä.

Avainlukuja

IFRS avainluvut
milj. euroa ellei muuta mainita
Q4/2019 Q4/2018 Q3/2019 2019 2018
Liikevaihto 699,4 712,2 712,9 2 916,3 2 438,0
Vertailukelpoinen käyttökate 70,5 72,1 83,6 312,9 277,7
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 10,1 10,1 11,7 10,7 11,4
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7,2 -34,5 -5,8 -33,4 -55,1
Käyttökate 63,3 37,5 77,8 279,4 222,6
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja* 38,7 46,3 53,4 191,1 186,1
Vertailukelpoinen liiketulos 25,5 34,5 40,1 139,0 151,4
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 3,7 4,9 5,6 4,8 6,2
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -9,6 -42,2 -5,8 -35,8 -62,7
Liiketulos 16,0 -7,7 34,3 103,2 88,7
Tilikauden voitto / tappio 1,9 -19,8 12,0 32,8 42,9
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,01 -0,20 0,10 0,27 0,43
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,16 0,20 0,22 0,84 1,18
Liiketoiminnan nettorahavirta 68,4 30,9 125,4 286,7 91,6
Poistot ja arvonalentumiset 47,4 45,2 43,4 176,2 133,9
Käyttöomaisuusinvestoinnit 36,3 64,5 50,6 161,1 160,1
Nettovelka ** 885,0 962,5 981,7 885,0 962,5
Velkaantumisaste, % ** 71,8 82,8 85,4 71,8 82,8
Pro forma avainluvut
milj. euroa ellei muuta mainita
IFRS
Q4/2019
pro forma  Q4/2018 IFRS
Q3/2019
IFRS
2019
pro forma 2018
Liikevaihto 699,4 734,8 712,9 2 916,3 2 996,9
Vertailukelpoinen käyttökate 70,5 71,4 83,6 312,9 329,9
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 10,1 9,7 11,7 10,7 11,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -7,2 -24,0 -5,8 -33,4 -39,6
Käyttökate 63,3 47,4 77,8 279,4 290,3
Vertailukelpoinen liiketulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja * 38,7 45,3 53,4 191,1 225,5
Vertailukelpoinen liiketulos 25,5 32,9 40,1 139,0 176,6
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 3,7 4,5 5,6 4,8 5,9
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -9,6 -31,7 -5,8 -35,8 -47,3
Liiketulos 16,0 1,3 34,3 103,2 129,4
Tilikauden voitto / tappio 1,9 -10,3 12,0 32,8 63,2
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,01 -0,09 0,10 0,27 0,54
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa * 0,16 0,18 0,22 0,84 1,15
Poistot ja arvonalentumiset 47,4 46,2 43,4 176,2 161,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit 36,3 65,9 50,6 161,1 176,3

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen.
** Tiettyjen tase-erien luokittelu korollisiin ja korottomiin varoihin ja velkoihin on määritelty uudelleen. Lisätietoja on liitteessä 1.


Ahlstrom-Munksjö on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevat ohjeet. Yhtiö käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja operatiivisen liiketuloksen kuvaamiseen ja vertailukelpoisuuden parantamiseen. Ne eivät kuitenkaan korvaa IFRS-standardien mukaisia tulosmittareita. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on johdettu IFRS-standardien mukaisesti raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä tai hankintamenon kohdistamisia, ja niitä kutsutaan vertailukelpoisiksi. Lisätietoja vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja avainluvuista on liitteessä 2.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Jatkoimme strategiamme nopeaa ja määrätietoista toteutusta monella rintamalla vahvistaaksemme kilpailukykyä, kannattavuutta ja tasetta. Keskityimme ostettujen liiketoimintojen integrointiin, kannattavuustoimien toteutukseen, yrityskulttuurimme vahvistamiseen ja liiketoimintarakenteemme aktiiviseen kehittämiseen. Rahavirtamme oli erittäin vahva vuonna 2019, koska panostimme erityisesti käyttöpääoman hallintaan. Vahva rahavirta auttoi meitä vahvistamaan taloudellista asemaamme. Markkinat olivat kuitenkin odotettua haasteellisemmat, ja vertailukelpoinen käyttökatteemme heikkeni hieman.

Lopputuotekysynnän ja varastotasojen lasku arvoketjussa heikensivät toimitus- ja tuotantomääriä, ja tällä puolestaan oli negatiivinen vaikutus tulokseemme. Tuotteidemme bruttokatteet kuitenkin paranivat haasteellisesta markkinaympäristöstä huolimatta. Tämä osoittaa, että kaupallinen strategiamme toimii hyvin. Strategiamme perustuu johtaviin asemiin erikoistuotemarkkinoilla ja asiakkaiden erityistarpeisiin vastaaviin tuotteisiin. Lisäksi hyödyimme äskettäisten yritysostojen tuomista kustannussynergioista. Raaka-aine- ja energiahinnoilla oli negatiivinen vaikutus koko vuoden osalta, mutta hinnanlaskun positiivinen vaikutus alkoi voimistua vuoden toisella puoliskolla.

Kannattavuutemme ei kuitenkaan yltänyt tyydyttävälle tasolle vielä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Tuotteiden bruttokatteet pysyivät hyvällä tasolla, kun taas myyntimäärät vakautuivat alhaiselle tasolle. Tästä voi päätellä, että kustannussäästötoimemme ovat olleet välttämättömiä, mutta eivät vielä riittäviä: lokakuussa kartoitimme vuodelle 2020 säästömahdollisuuksia, joiden yhteisvaikutus on vähintään 50 miljoonaa euroa.

Liiketoimintojen aktiivista kehittämistä

Kehitimme aktiivisesti liiketoimintamme rakennetta. Allekirjoittamalla ei-sitovan aiesopimuksen kiinalaisen laminaattipaperinvalmistajan ostosta otimme askeleen eteenpäin prosessissa, jonka myötä Decor-liiketoiminnastamme voi tulla maailman johtava itsenäinen laminaattipaperiyritys. Lisäksi teimme yritysoston, joka edistää kasvua erittäin houkuttelevassa Liquid Technologies -liiketoiminnassamme, ja ilmoitimme kahdesta liiketoimintayksikön myynnistä.

Strateginen investointiohjelmamme on pitänyt investointikulumme poikkeuksellisen suurina kahden viime vuoden ajan. Saamme ohjelman pian päätökseen: neljä jäljellä olevaa hanketta on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tuotekehityksessä jatkoimme uusien lisäarvoa tuovien ratkaisujen kehittämistä asiakkaillemme.

Katse tulevaisuuteen

Markkinaympäristö on edelleen epävarma, mutta tilanteen paranemisesta on nähtävissä ensimmäisiä merkkejä. Jatkamme liiketoimintarakenteemme kehittämistä, investointiohjelmamme toteuttamista ja toimitamme lisäarvoa tuovia ratkaisuja asiakkaillemme. Tältä pohjalta luotan siihen, että voimme saavuttaa vuoden 2020 tavoitteemme.

Näkymät vuodelle 2020  

Ahlstrom-Munksjön vertailukelpoinen käyttökate oli 313 miljoonaa euroa vuonna 2019. Myyntimäärien lasku, jolla oli negatiivinen tulosvaikutus vuonna 2019, tasaantui vuoden loppua kohden. Vuoden 2020 alussa on nähtävissä ensimmäisiä paranemisen merkkejä kysynnässä. Raaka-aineiden ja energian hinnoilla oli negatiivinen vaikutus koko vuoden 2019 tulokseen, mutta vaikutus muuttui positiiviseksi toisella vuosipuoliskolla. Myyntihintojen ja muuttuvien kulujen suhde oli hyvällä tasolla vuoden 2020 alussa. Ahlstrom-Munksjö jatkaa toimia tuloksensa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Tunnistettujen kustannussäästötoimien, jotka liittyvät pääsääntöisesti muuttuviin kuluihin, vaikutuksen arvioidaan olevan yhteensä vähintään 50 miljoonaa euroa vuonna 2020.  Yhtiö odottaa vuoden 2020 vertailukelpoisen käyttökatteen olevan korkeampi kuin vuonna 2019. 

EHDOTUS VOITONJAOSTA

Hallitus on muuttanut yhtiön osinkopolitiikkaa. Uuden politiikan mukaisesti Ahlstrom-Munksjö pyrkii jakamaan vakaata ja vuosittain kasvavaa osinkoa, joka maksetaan neljästi vuodessa. Aikaisemman politiikan mukaan Ahlstrom-Munksjö pyrki jakamaan vakaata ja vuosittain kasvavaa osinkoa, joka maksettiin kahdesti vuodessa.

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n taseessa 31.12.2019 olevat jakokelpoiset varat olivat 801 327 209,86 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,52 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan neljässä erässä. Ensimmäinen erä (0,13 euroa osakkeelta) maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 27.3.2020 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus ehdottaa, että ensimmäinen erä maksetaan 3.4.2020. 

Toinen erä (0,13 euroa osakkeelta) maksetaan heinäkuussa 2020 osakkaalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 2.7.2020 ja alustava maksupäivä 9.7.2020.

Kolmas erä (0,13 euroa osakkeelta) maksetaan lokakuussa 2020 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 2.10.2020 ja alustava maksupäivä 9.10.2020.

Neljäs erä (0,13 euroa osakkeelta) maksetaan tammikuussa 2021 osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää maksusta erikseen. Maksun alustava täsmäytyspäivä on 4.1.2021 ja alustava maksupäivä 11.1.2021.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 150 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

 

Koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja tuotevalikoima ja yhtiön tuotteilla on maailmanlaajuisesti laaja kirjo käyttötarkoituksia, yksittäiset tekijät eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi yhtiöön konsernitasolla. Maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuudella voi kuitenkin olla oleellisia haittavaikutuksia konserniin, sen toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden ja energian kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten maailmanpolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja. Meneillään olevat kauppakiistat ja Brexitin lopputulos lisäävät maailmantalouden näkymien epävarmuutta, ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin.  Tällä hetkellä on liian aikaista tehdä arviota koronaviruksen leviämisen vaikutuksesta yhtiön liiketoimintoihin.  

Odotettujen synergioiden toteutuminen mahdollisten liiketoimintojen yhdistämisten yhteydessä edellyttää merkittävää integraatiotyötä. Experan ja Caieirasin integroinnit ovat käynnissä ja etenevät suunnitellusti, mutta riski liittyy myös mahdollisiin yritysostoihin tulevaisuudessa.

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Näitä riskejä pienennetään esimerkiksi suojauksen ja luottovakuutuksen kaltaisilla menetelmillä. Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena.

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.             

Lisätietoja

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, +358 10 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Yhdistetty tiedotustilaisuus ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 13.2.2020 klo 11.00 Ahlstrom-Munksjön pääkonttorissa Helsingissä (Alvar Aallon katu 3 C). Tuloksen esittelee englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström sekä varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi.

Webcast-linkki ja puhelinkonferenssinumerot

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana osoitteessa: https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_0213_q4/

Suomessa +358 (0)9 7479 0360
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6573
Iso-Britanniassa +44 (0)330 336 9104

Osallistumiskoodi on 228540

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä. Soittaessaan puhenlinkonferenssiin osallistuja hyväksyy henkilötietojensa, kuten oman- ja yrityksensä nimen, keräämisen. Puhelu myös nauhoitetaan.


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.