Ahlstrom-Munksjös bokslutskommunike 2020: Mycket starkt kassaflöde och stabil lönsamhet

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BOKSLUTKOMMUNIKE, 13 FEBRUARI 2020, kl. 08:30 EET

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjös Bokslutkommunike 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv.

höjdpunkter

 • Mycket starkt kassaflöde från den löpande verksamheten
 • Marknadsläget förblev osäkert men volymnedgången planade ut
 • Avsiktsförklaring att förvärva den kinesiska dekorpapperstillverkaren Minglian New Materials för att bli en verkligt global ledare inom dekorpapper
 • Förvärv av konverteringskapacitet för filter för att expandera Liquid Technologies i Asien och Nordamerika
 • Avtal om att avyttra konstnärspappersverksamheten i Arches, Frankrike och glasfiberarmeringsverksamheten i Mikkeli, Finland

Q4/2019 jämfört med Q4/2018 proforma

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 699,4 (MEUR 734,8), en nedgång på 4,8 %.
 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 70,5 (MEUR 71,4), vilket motsvarar 10,1 % (9,7 %) av nettoomsättningen.
 • Bruttomarginalen för produkter förbättrades medan lönsamheten påverkades negativt av något högre fasta kostnader och lägre volymer
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 16,0 (MEUR 1,3) med stöd från lägre jämförelsestörande poster
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 1,9 (MEUR -10,3 förlust)
 • Vinst per aktie uppgick till EUR 0,01 (EUR -0,09)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling uppgick till EUR 0,16 (EUR 0,18)

2019 jämfört med 2018 proforma

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 2 916,3 (MEUR 2 996,9), en nedgång på 2,7 %
 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 312,9 (MEUR 329,9), vilket motsvarar 10,7 % (11,0 %) av nettoomsättningen
 • Bruttomarginalen för produkter förbättrades medan lönsamheten påverkades negativt av lägre volymer
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 103,2 (MEUR 129,4), och påverkades av högre av- och nedskrivningar
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 32,8 (MEUR 63,2), och påverkades av högre finansiella kostnader
 • Vinsten per aktie uppgick till EUR 0,27 (EUR 0,54)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive avskrivningar och nedskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling uppgick till EUR 0,84 (EUR 1,15)

förslag till aktieutdelning

 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,52 euro (0,52) per aktie att betalas i fyra omgångar.

nyckeltal

IFRS nyckeltal
MEUR eller vad som anges
Q4/2019 Q4/2018 Q3/2019 2019 2018
Nettoomsättning 699,4 712,2 712,9 2 916,3 2 438,0
Jämförbar EBITDA 70,5 72,1 83,6 312,9 277,7
Jämförbar EBITDA-marginal, % 10,1 10,1 11,7 10,7 11,4
Jämförelsestörande poster i EBITDA -7,2 -34,5 -5,8 -33,4 -55,1
EBITDA 63,3 37,5 77,8 279,4 222,6
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 38,7 46,3 53,4 191,1 186,1
Jämförbart rörelseresultat 25,5 34,5 40,1 139,0 151,4
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 3,7 4,9 5,6 4,8 6,2
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -9,6 -42,2 -5,8 -35,8 -62,7
Rörelseresultat 16,0 -7,7 34,3 103,2 88,7
Periodens resultat 1,9 -19,8 12,0 32,8 42,9
Resultat per aktie (före utspädning), EUR 0,01 -0,20 0,10 0,27 0,43
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,16 0,20 0,22 0,84 1,18
Kassaflöde från den löpande verksamheten 68,4 30,9 125,4 286,7 91,6
Av- och nedskrivningar 47,4 45,2 43,4 176,2 133,9
Investeringar 36,3 64,5 50,6 161,1 160,1
Nettoskuld ** 885,0 962,5 981,7 885,0 962,5
Skuldsättningsgrad, % ** 71,8 82,8 85,4 71,8 82,8
Proforma nyckeltal
MEUR eller vad som anges
IFRS
Q4/2019
proforma  Q4/2018 IFRS
Q3/2019
IFRS
2019
proforma 2018
Nettoomsättning 699,4 734,8 712,9 2 916,3 2 996,9
Jämförbar EBITDA 70,5 71,4 83,6 312,9 329,9
Jämförbar EBITDA-marginal, % 10,1 9,7 11,7 10,7 11,0
Jämförelsestörande poster i EBITDA -7,2 -24,0 -5,8 -33,4 -39,6
EBITDA 63,3 47,4 77,8 279,4 290,3
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 38,7 45,3 53,4 191,1 225,5
Jämförbart rörelseresultat 25,5 32,9 40,1 139,0 176,6
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 3,7 4,5 5,6 4,8 5,9
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -9,6 -31,7 -5,8 -35,8 -47,3
Rörelseresultat 16,0 1,3 34,3 103,2 129,4
Periodens resultat 1,9 -10,3 12,0 32,8 63,2
Resultat per aktie (före utspädning), EUR 0,01 -0,09 0,10 0,27 0,54
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,16 0,18 0,22 0,84 1,15
Av- och nedskrivningar 47,4 46,2 43,4 176,2 161,0
Investeringar 36,3 65,9 50,6 161,1 176,3

*Avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskillingar (PPA) består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013.
** Klassificering av vissa balansposter mellan räntebärande och icke-räntebärande tillgångar och skulder omdefinierades. För mer information se bilaga 1.

Ahlstrom-Munksjö har antagit Esmas (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror. Mer information om alternativa nyckeltal och nyckeltal finns i bilaga 2

.

VD-KOMMENTAR

Vi fortsatte med genomförandet av vår strategi, med god fart och beslutsamhet på flera områden för att stärka vår konkurrenskraft, lönsamhet och balansräkning. Vi fokuserade mycket på integration av förvärvade företag, genomförde vinstförbättringsåtgärder, stärkte vår företagskultur och utvecklade aktivt vår affärsverksamhetsportfölj. Vårt kassaflöde var mycket starkt 2019 på grund av ett obevekligt fokus på rörelsekapital och det hjälpte oss att stärka vår finansiella ställning. Marknadsläget visade sig dock tuffare än väntat och vår jämförbara EBITDA försvagades något.

Lägre efterfrågan från slutkunder och lagerneddragningar i värdekedjan satte press på leverans- och produktionsvolymer som i sin tur hade en negativ inverkan på vårt resultat. Trots det utmanande marknadsläget förbättrades dock vår bruttomarginal för produkter. Detta bekräftar att vår affärsstrategi, baserad på ledande positioner på nischmarknader och ett differentierat produktutbud, fungerar väl. Dessutom gynnades vi av uppnådda kostnadssynergier från de senaste förvärven. Nedgången i råvarupriserna hade en negativ påverkan för helåret men började ha en positiv inverkan under det andra halvåret.

Under det fjärde kvartalet var vår lönsamhet fortfarande otillfredsställande. Bruttomarginalen för produkter förblev på en god nivå medan volymerna stabiliserades på en låg nivå. Detta visar att våra kostnadsminskningsåtgärder har varit nödvändiga men ännu inte tillräckliga; i oktober identifierade vi besparingar med en total effekt på minst 50 miljoner euro för år 2020.

en aktiv affärsutveckling

Vi utvecklade aktivt vår affärsstruktur. Vi tog ett kliv framåt i processen för att vårt affärsområde Decor ska kunna bli en globalt ledande, fristående verksamhet genom att underteckna en avsiktsförklaring om att förvärva en kinesisk dekorpapperstillverkare. Vi gjorde också ett förvärv för att expandera vår mycket attraktiva Liquid Technologies-verksamhet och tillkännagav två avyttringar.

Vårt strategiska investeringsprogram, som har hållit våra investeringar på en exceptionellt hög nivå under de senaste två åren, närmar sig slutfasen och vi räknar med att ha slutfört de återstående fyra projekten i slutet av 2021. På produktutvecklingsfronten fortsatte vi att utveckla nya lösningar som levererar mervärde för våra kunder.

En framåtblick

Det finns en del tidiga tecken på förbättring även om marknadsläget fortfarande är osäkert. Vi kommer att fortsätta utveckla vår affärsstruktur, fortsätta med vårt investeringsprogram och leverera lösningar med mervärde för våra kunder. Detta ger mig tillförsikt att vi kan uppnå våra mål för innevarande år.

utsikter för 2020

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA nådde 313 miljoner euro 2019. Volymnedgången, som hade en negativ inverkan på resultatet 2019, jämnades ut mot slutet av året. I början av 2020 finns det en del tidiga tecken på förbättring av efterfrågan. Råvaru- och energipriser påverkade negativt helåret 2019 medan de började ha en positiv inverkan under andra halvåret. Förhållandet mellan genomsnittligt försäljningspris och rörliga kostnader låg på en god nivå i början av 2020. Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta sina ansträngningar för att förbättra prestanda och konkurrenskraft. Identifierade kostnadsbesparingar, främst relaterade till rörliga kostnader, beräknas ha en total påverkan på minst 50 miljoner euro för 2020. Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA 2020 förväntas bli högre än 2019.

styrelsens förslag till utdelning av vinster

Styrelsen har reviderat bolagets dividendpolitik. Den nya politiken: Ahlstrom-Munksjö strävar efter att betala en stabil över tiden ökande dividend, vilken betalas ut fyra gånger per år. Den tidigare politiken: Ahlstrom-Munksjö strävar till att betala en stabil över tiden ökande dividend, vilken betalas ut två gånger per år.

De utdelningsbara medlen i balansräkningen för Ahlstrom-Munksjö Oyj den 31 december 2019 uppgick till 801 327 209,86 euro. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, baserat på bolagets finansiella rapporter för 2019, om en utdelning med 0,52 euro per aktie.

Utdelningen ska betalas ut i fyra omgångar. Den första utbetalningen på 0,13 euro per aktie ska betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen, den 27 mars 2020, är registrerade i aktieägarförteckningen vilken förs av Euroclear Finland Ltd eller i avstämningsregistretregistret vilket förs av Euroclear Sweden AB. Styrelsen föreslår den 3 april 2020 som utbetalningsdag för detta belopp.

Den andra utbetalningen på 0,13 euro per aktie ska betalas ut i juli 2020 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerade i aktieägarförteckningen vilken förs av Euroclear Finland Ltd eller i avstämningsregistretregister vilket förs av Euroclear Sweden AB. Den preliminära avstämningsdagen för utbetalningen är den 2 juli 2020 och det preliminära betalningsdatumet är den 9 juli 2020.

Den tredje utbetalningen på 0,13 euro per aktie ska betalas ut i oktober 2020 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerade i aktieägarförteckningen vilken förs av Euroclear Finland Ltd eller i avstämningsregistretregister vilket förs av Euroclear Sweden AB. Den preliminära avstämningsdagen för utbetalningen är den 2 oktober och det preliminära betalningsdatumet den 9 oktober 2020.

Den fjärde utbetalningen på 0,13 euro per aktie ska betalas ut i januari 2021 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerade i aktieägarförteckningen vilken förs av Euroclear Finland Ltd eller i avstämningsregistretregister vilket förs av Euroclear Sweden AB. Den preliminära avstämningsdagen för utbetalningen är den 4 januari 2021 och det preliminära betalningsdatumet den 11 januari 2021.

Dessutom föreslår styrelsen att 150 000 euro reserveras för donationer med full handlingsfrihet för styrelsen.

kortsiktiga risker

Eftersom Ahlstrom-Munksjö förvaltar en bred portfölj av verksamheter med ett brett spektrum av slutkunder och användningsområden globalt, är det inte troligt att företaget påverkas avsevärt på koncernnivå av enskilda faktorer. Osäkra globala ekonomiska och finansiella marknadsförhållanden kan dock ha en väsentlig negativ effekt på koncernen, dess verksamhetsresultat och finansiella ställning.

Företagets betydande risker och osäkerhetsfaktorer består huvudsakligen i utvecklingen av efterfrågan och priser på sålda produkter, kostnaden och tillgängligheten för viktiga råvaror och energi, finansiella risker samt andra affärsfaktorer, inklusive den geopolitiska utvecklingen och utvecklingen på finansmarknaderna. Företagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för möjliga prisökningar på råvaror och dess egna förmåga att höja försäljningspriserna. Pågående handelstvister och resultatet av Brexit ökar osäkerheten i de globala ekonomiska utsikterna och detta kan påverka Ahlstrom-Munksjös marknader. Det är för tidigt att bedöma påverkan på bolagets affärsverksamhet av det nyligen utbredda koronaviruset.

När det gäller potentiella företagsförvärv krävs betydande integrationsarbete för att realisera förväntade synergier. Integrationen av Expera och Caieiras pågår och går enligt plan men risken gäller också framtida potentiella förvärv.

Företagets viktigaste finansiella risker inkluderar ränte- och valutarisker, likviditetsrisk och kreditrisk. För att mildra dessa risker används metoder som hedging och kreditförsäkring. Koncernen har exponering mot skatterisker på grund av potentiella förändringar i skatteregler eller förordningar, deras tillämpning eller som ett resultat av pågående eller framtida skatterevisioner eller anspråk.

Företaget har verksamhet i många länder och ibland kan inte tvister undvikas i den dagliga verksamheten. Företaget är ibland involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndskrav och andra förfaranden. Resultatet av dessa kan inte förutsägas, men med hänsyn till all i nuläget tillgänglig information förväntas dessa inte ha någon betydande inverkan på företagets finansiella ställning.

övrig information

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 888 2520
Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, tel +358 10 888 4760
Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

webb- och telefonkonferens

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 13 februari 2020 kl. 11:00 EET på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, på engelska.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen:
https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_0213_q4

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9104

Konferenskod: 228540

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonferensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com