Uudet jaksot Ahlstrom-Munksjön osakepohjaisissa kannustinohjelmissa sekä uusi lisäosakeohjelma

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2020 klo 9.45

Ahlstrom-Munksjön hallitus on päättänyt uudesta ansaintajaksosta 24. 10.2017 julkistetussa osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä. Yhtiön hallitus on lisäksi päättänyt kiinteämääräisen lisäosakeohjelman perustamisesta sekä uudesta jaksosta ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä, joka julkistettiin 28.3.2019. Osakepohjaisen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön avainhenkilöiden tavoitteet osakkeenomistajien etujen kanssa yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt Ahlstrom-Munksjön osakkeiden omistamiseen perustuvan kannustinjärjestelmän avulla.

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään kuuluva pääohjelma

Hallitus on päättänyt uuden ansaintajakson alkamisesta pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän pääohjelmassa, suoritusperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa, vuosille 2020-2022. Suoritusperusteinen osakepalkkio-ohjelma on suunnattu noin sadalle henkilölle, joihin kuuluu Ahlstrom-Munksjön ylin johto sekä valittuja avainhenkilöitä.

Ansaintajaksoon sovellettavat suorituskriteerit ovat yhtiön osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (TSR) huomioiden osakkeen hintakehityksen ja ansaintajakson aikana maksetut osingot sekä osakekohtainen tulos (EPS). Ansaintajaksolta 2020-2022 mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan keväällä 2023. Palkkio maksetaan Ahlstrom-Munksjön osakkeina.

Mikäli hallituksen ansaintajaksolle 2020-2022 asettamat tavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 625 400 osaketta (bruttomäärä ennen kaikkien soveltuvien verojen vähentämistä).

Ohjelman kokonaisarvo ansaintajaksolta 2020-2022, perustuen yhtiön osakkeen tämänhetkiseen arvoon, on arviolta enintään noin 9,6 miljoonaa euroa (ilman palkan sivukuluja).

Kiinteämääräinen lisäosakeohjelma

Kiinteämääräinen lisäosakeohjelma perustuu vuodesta 2020 alkaen rullaavaan rakenteeseen, jonka ensimmäinen jakso käsittää vuodet 2020-2022. Ohjelmaan osallistuminen edellyttää henkilön omaa sijoitusta Ahlstrom-Munksjön osakkeisiin. Lisäosakeohjelmassa osallistuja saa yhden lisäosakkeen kutakin kahta sijoittamaansa osaketta kohti (bruttopalkkio ennen kaikkien soveltuvien verojen vähentämistä) noin kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson jälkeen keväällä 2023. Osakepalkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja edelleen omistaa sijoittamansa osakkeet ja että hänen työsuhteensa Ahlstrom-Munksjössä jatkuu koko ohjelman ajan.

Lisäosakeohjelmaan ovat oikeutettuja osallistumaan samat henkilöt kuin suoritusperusteiseen osakepalkkio-ohjelmaan.

Jos kaikki osallistumiseen oikeutetut henkilöt osallistuvat lisäosakeohjelmaan tekemällä osakesijoituksen täysimääräisenä, ohjelman nojalla annettavien lisäosakkeiden enimmäismäärä on yhteensä noin 127 450 osaketta (bruttomäärä ennen kaikkien soveltuvien verojen vähentämistä).

Lisäosakeohjelman kokonaisarvo, perustuen yhtiön osakkeen tämänhetkiseen arvoon, on arviolta enintään noin 1,95 miljoonaa euroa (ilman palkan sivukuluja).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta vuosille 2020-2022 ehdollisessa osakepalkkiojärjestelmässä. Ohjelman nojalla mahdollisesti maksettavat osakepalkkiot maksetaan Ahlstrom-Munksjön osakkeina keväällä 2023.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin sitouttamisohjelmana erikseen valituille Ahlstrom-Munksjön avainhenkilöille.

Edellytyksenä osakepalkkion maksamiselle ehdollisen osakepalkkio-ohjelman nojalla on, että osallistujan työsuhde Ahlstrom-Munksjössä edelleen jatkuu palkkioiden maksamisajankohtana.

Ehdollisen osakepalkkio-ohjelman 2020-2022 nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 62 000 osaketta (bruttomäärä ennen kaikkien soveltuvien verojen vähentämistä).

Ehdollisen osakepalkkio-ohjelman 2020-2022 kokonaisarvo, perustuen yhtiön osakkeen tämänhetkiseen arvoon, on arviolta enintään noin 0,95 miljoonaa euroa (ilman palkan sivukuluja).

Lisätietoja antaa:

Tarja Takko, henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja, puh. +358 (0)50 433 3682 tarja.takko@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä.  Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista sekä terveydenhuollon kankaista ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 3 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 8 000 henkilöä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.