Nya prestationsperioder inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentprogrammet och en ny aktiematchningsplan för Ahlstrom-Munksjö

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 februari 2020, kl 9.45 EET

Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om en ny prestationsperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentprogrammet som meddelades 24 oktober 2017. Dessutom har styrelsen beslutat att upprätta en plan för fasta matchningsaktier såväl som att upprätta en ny prestationsperiod i det villkorade aktieprogrammet som meddelades 28 mars 2019. Syftet med planerna är att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas intressen och därigenom öka företagets värde och uppmuntra lojaliteten hos nyckelpersonalen gentemot företaget med ett incitamentsystem som baseras på innehav av aktier i Ahlstrom-Munksjö.

Det primära långsiktiga incitamentprogrammets struktur

Styrelsen har beslutat att en ny prestationsperiod för 2020–2022 ska börja gälla inom strukturen för det primära långsiktiga incitamentprogrammet. Prestationsaktieplanen riktar sig till ca 100 personer hos Ahlstrom-Munksjö. Dessa ingår i företagsledningen eller tillhör övriga utvalda nyckelpersoner inom personalen.

Prestationskriteriet för prestationsperioden 2020–2022 blir den totala aktieavkastningen (TSR, total shareholder return) inklusive aktiekursutvecklingen och vinstutdelning under prestationsperioden samt vinst per aktie (EPS, earnings per share). Den potentiella ersättningen för planen under 2020–2022 utfaller våren 2023. Ersättningen utfaller i aktier i Ahlstrom-Munksjö.

Om de mål som styrelsen satt upp, för prestationsperioden 2020–2022 i planen, till fullo blir uppfyllda är det maximala sammanlagda antalet aktier som utfaller, baserad på denna individuella planperiod, ca 625 400 aktier (brutto innan avdrag för alla tillämpliga skatter).

Det uppskattade maximala sammanlagda värdet i planen under prestationsperioden 2020-2022, baserat på företagsaktiens aktuella värde, är ca 9,6 miljoner euro (exklusive sociala kostnader).

Fast matchningsaktieplan

Den fasta matchningsaktieplanen gäller från 2020 och framåt, baserat på en rullande sammansättning, och dess första planperiod omfattar åren 2020–2022. En berättigad individs deltagande har dennes personliga investering i aktier i Ahlstrom-Munksjö som förhandsvillkor.

I matchningsaktieplanen får deltagaren våren 2023 kostnadsfritt en matchningsaktie (brutto innan avdrag av tillämpliga skatter) per vardera två köpta aktier. Det innebär en begränsningsperiod på ca tre år. Ett förhandsvillkor för mottagande av aktiepremien är det fortsatta ägandet av de köpta aktierna och fortsatt anställning hos Ahlstrom-Munksjö under hela planens period. 

Berättigade att delta i planen är samma individer som är berättigade att delta i prestationsaktieplanen.

Om alla individer som är berättigade att delta i matchningsaktieplanen gör en full aktieinvestering blir det maximala sammantagna antalet matchningsaktier som utfaller baserat på planen ca 127 450 aktier (brutto innan avdrag av tillämpliga skatter).

Det maximala sammantagna värdet av matchningsaktieplanen, baserat på företagsaktiens aktuella värde, är ca 1,95 miljoner euro (exklusive sociala kostnader).

Villkorade aktieprogrammet

Styrelsen har nu beslutat om en ny planperiod för 2020–2022 inom strukturen för det villkorade aktieprogrammet. Den potentiella aktiepremien inom den här planen utfaller i aktier i Ahlstrom-Munksjö våren 2023.

Syftet med planen för det villkorade programmet är att den ska fungera som ytterligare ett hjälpmedel i arbetet med att behålla individuellt utvalda nyckelpersoner hos Ahlstrom-Munksjö.

Ett förhandsvillkor för utbetalning av aktier enligt det villkorade aktieprogrammet är att den individuella deltagaren kvarstår i anställningsförhållande hos Ahlstrom-Munksjö dagen då premien utfaller.

Det maximala sammantagna antalet aktier som utfaller baserat på planperioden 2020–2022 är ca 62 000 aktier (brutto innan avdrag av tillämpliga skatter).

Det maximala sammantagna värdet för planperioden 2020–2022, baserat på företagsaktiens aktuella värde, är ca 0,95 miljoner euro (exklusive sociala kostnader).

För mer information, vänligen kontakta:

Tarja Takko, EVP, People and Safety, tel. +358 (0)50 443 3682, tarja.takko@ahlstrom-munksjo.com  


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com