Ahlstrom-Munksjö tilinpäätöstiedote 2020: VAHVA TULOSPARANNUS JA RAHAVIRTA

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2021 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

 • Vahvaa kasvua vertailukelpoisessa käyttökatteessa ja kasvua myös käyttökateprosentissa, parannusta kaikilla liiketoiminta-alueilla
 • Alhaisemmilla muuttuvilla kuluilla oli suurempi vaikutus kuin laskeneilla myyntihinnoilla, myyntimäärät kasvoivat
 • Epäsuotuisat valuuttakurssimuutokset vaikuttivat liikevaihtoon  
 • Vahva rahavirta ja entistä vahvempi taloudellinen asema
 • Laaja-alaista kysynnän elpymistä, COVID-19-pandemian toisen aallon vaikutus rajallinen      
 • Työntekijöiden sitoutuminen todella hyvällä tasolla - indeksi 80 henkilöstökyselyssä
 • Julkinen ostotarjous käynnistetty Q4/2020 ja saatu päätökseen helmikuussa 2021

Q4/2020 VS. Q4/2019

 • Liikevaihto laski 1,7 % ja oli 689,2 miljoonaa euroa (701,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto parani 3,5 % volyymien kasvun seurauksena.     
 • Vertailukelpoinen käyttökate nousi  89,6 miljoonaan euroon (70,5) ja oli 13,0 % liikevaihdosta (10,1). Muuttuvien kustannusten lasku ja volyymien kasvu tukivat nousua.
 • Liiketulos parani 43,7 miljoonaan euroon (16,0). Vertailukelpoisen käyttökatteen kasvu ja entistä pienemmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tukivat liiketuloksen kehitystä. 
 • Tilikauden tulos oli 23,3 miljoonaa euroa (1,9)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,19 euroa (0,01)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 0,31 euroa (0,16)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta loka–joulukuussa 2020 oli 130,5 miljoonaa euroa (68,4), sen kehitystä tukivat tulosparannus ja käyttöpääoman lasku

Q1-Q4/2020 VS. Q1-Q4/2019

 • Liikevaihto laski 8,0 % ja oli 2 683,3 miljoonaa euroa (2 915,3). Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 5,3 % myyntihintojen laskun ja epäsuotuisemman tuotevalikoiman seurauksena.
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 334,2 miljoonaan euroon (312,9) ja oli 12,5 % liikevaihdosta (10,7). Kustannusten lasku tuki vertailukelpoisen käyttökatteen kehitystä. 
 • Liiketulos parani 176,2 miljoonaan euroon (103,2). Sen kehitystä tukivat taidepaperiliiketoiminnan myynnistä saatu 32,0 miljoonan euron myyntivoitto sekä entistä pienemmät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät.
 • Tilikauden tulos oli 94,5 miljoonaa euroa (32,8)
 • Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,78 euroa (0,27)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja oli 1,03 euroa (0,84)
 • Liiketoiminnan nettorahavirta tammi–joulukuussa 2020 oli 255,1 miljoonaa euroa (286,7)

AVAINLUKUJA

IFRS avainluvut Q4 Q4 Q3 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa ellei muuta mainita 2020 2019 2020 2020 2019
Liikevaihto 689,2  701,3  654,5  2 683,3  2 915,3 
Vertailukelpoinen käyttökate 89,6  70,5  78,9  334,2  312,9 
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 13,0  10,1  12,1  12,5  10,7 
Käyttökate 90,6  63,3  74,4  354,5  279,4 
Vertailukelpoinen liiketulos 46,7  25,5  37,5  165,1  139,0 
Liiketulos 43,7  16,0  32,9  176,2  103,2 
Tilikauden tulos 23,3  1,9  15,5  94,5  32,8 
Osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,19  0,01  0,13  0,78  0,27 
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (laimentamaton), euroa 0,23  0,08  0,16  0,70  0,50 
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvia poistoja, euroa* 0,31  0,16  0,24  1,03  0,84 
Oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 7,9  2,9  6,2  7,9  2,9 
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 7,1  5,2  5,6  7,1  5,2 
Sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 7,7  4,4  6,4  7,7  4,4 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, 12 kk liukuva, % 7,2  5,9  6,2  7,2  5,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta 130,5  68,4  104,3  255,1  286,7 
Käyttöomaisuusinvestoinnit 41,2  36,3  25,5  117,5  161,1 
Nettovelka 735,8  885,0  804,2  735,8  885,0 
Velkaantumisaste, % 62,1  71,8  68,9  62,1  71,8 

* Hankintamenon kohdistamisesta aiheutuvat poistot sisältävät liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät käyvän arvon oikaisut vuodesta 2013 alkaen

 

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Paransimme tulostamme ja kehitimme liiketoimintaamme menestyksekkäästi vuonna 2020 koronaviruspandemian aiheuttamista haasteista huolimatta. Nopea reagointimme pandemiaan oli osoitus ketteryydestämme, tiimityöstämme ja liiketaloudellisesta ajattelutavastamme.

Asiakkaiden aktiivisuus kasvoi asteittain toisella vuosipuoliskolla, kun valtiot ja markkinat sopeutuivat pandemiaan. Tartuntojen määrän nopea kasvu sai valtiot ottamaan rajoituksia uudelleen käyttöön, mutta niillä ei ollut yhtä merkittävää vaikutusta kysyntään neljännellä vuosineljänneksellä kuin vuoden alkupuolella.

Olen tyytyväinen taloudelliseen tulokseemme vaikeasti ennakoitavassa markkinaympäristössä. Kannattavuutemme parani alhaisempien kustannusten ansiosta. Niihin vaikuttivat osittain omat toimenpiteemme. Edistyimme hyvin myös innovaatioissa kun uusien tuotteiden osuus myynnistä nousi 12 prosenttiin ja lähestyimme 15 prosentin pitkän ajan tavoitettamme.

Asiakas- ja henkilöstökyselyjen positiiviset tulokset osoittavat, että olemme tehneet oikeita toimenpiteitä. Asiakaskyselyn tulokset kertovat, että olemme vahvistaneet edelleen asemaamme johtavana kuitupohjaisten materiaalien valmistajana. Saimme erityisen hyvät tulokset henkilökohtaisessa yhteydenpidossa ja teknisissä palveluissa sekä innovoinnissa ja kestävässä kehityksessä. Nämä ovat olennaisia asioita, kun vahvistamme kumppanuuksiamme asiakkaiden kanssa. Vuoden 2020 henkilöstökyselyn tulokset osoittivat myös, että työntekijämme ovat vahvasti sitoutuneita.

Ahlström Capitalin, Bain Capitalin hallinnoimien rahastojen sekä Viknumin ja Belgrano Inversionesin muodostama konsortio teki 24.9.2020 julkisen, hallituksemme suositteleman, käteisostotarjouksen kaikista Ahlstrom-Munksjön osakkeista. Konsortio ilmoitti 9.2.2021, että sen omistus nousee yli 90 % ja sen ryhtyvän lunastusmenettelyyn ja yhtiön osakkeiden poistamiseen pörssistä.

 Pidän tätä osoituksena siitä, että olemme tehneet hyvää ja kovaa työtä ja onnistuneet luomaan houkuttelevan yrityksen. Liiketoimintamme menestyy, koska teimme yhdessä hyvää työtä vuonna 2020. Olen varma, että jatkamalla työtä yhtenä tiiminä voimme nopeuttaa arvonluontia ja rakentaa menestystä pitkällä aikavälillä.

NÄKYMÄT Q1/2021

Ahlstrom-Munksjö odottaa tuotteiden kysynnän pysyvän tämän hetkisellä tasolla.  

EHDOTUS VOITONJAOSTA

Ahlstrom-Munksjön taseessa 31.12.2020 olevat jakokelpoiset varat olivat 901 057 524,65 euroa. Hallituksen osingonjakoehdotus yhtiökokoukselle päätetään 19.2.2021 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen jälkeen.

LÄHIAJAN RISKIT

Koska Ahlstrom-Munksjöllä on laaja tuotevalikoima ja yhtiön tuotteilla on maailmanlaajuisesti lukuisia käyttötarkoituksia, yksittäisiin liiketoimintoihin liittyvät tekijät eivät todennäköisesti vaikuta merkittävästi yhtiöön kokonaisuudessa. Maailmantalouden kasvun hidastumisella ja rahoitusmarkkinoiden epävarmoilla olosuhteilla voi kuitenkin olla oleellisia haittavaikutuksia konsernin taloudelliseen tulokseen, toimintoihin ja taloudelliseen asemaan. 

Viime aikoina koronaviruspandemia on ollut keskeinen epävarmuutta kasvattava tekijä talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta maailmanlaajuisesti. Laajemman talouden laskusuhdanteen riski ei ole yhtä konkreettinen kuin aiemmin, mutta jos riski toteutuu, se saattaa heikentää monien Ahlstrom-Munksjön tuotteiden kysyntää pidemmäksi aikaa. Pandemian täyttä vaikutusta ei voida ennakoida tässä vaiheessa. Se riippuu pandemian kestosta ja vakavuudesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä. Tartunnat lisääntyivät nopeasti syksyllä 2020, ja eri maiden hallitukset ottivat uudelleen käyttöön väliaikaisia ja paikallisia rajoituksia.

Koronaviruspandemia on hankaloittanut kuluttajien elämää eri puolilla maailmaa. Pandemian kesto on todennäköisesti keskeinen tekijä siinä, muuttaako pandemia pysyvästi elintapaamme ja miten se vaikuttaa yritysten tuleviin liiketoimintamahdollisuuksiin. Koronavirusrokotukset on aloitettu maailmanlaajuisesti, ja niiden odotetaan hillitsevän viruksen leviämistä.

Ahlstrom-Munksjö on arvioinut varojen ja velkojen kirjanpitoarvot (esim. liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet, vaihto-omaisuus, laskennalliset verot, myyntisaamiset sekä eläkejärjestelyt) sekä arvioinut uudelleen arvonalentumisten tarpeen. Arviointien perusteella pandemian seuraukset eivät tällä hetkellä vaikuta omaisuuserien arvostuksiin.

Yhtiön merkittävät riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa tuotteiden kysynnän ja hintojen kehitykseen, keskeisten raaka-aineiden ja energian kustannuksiin ja saatavuuteen ja rahoitusriskeihin sekä muihin liiketoimintatekijöihin, kuten maailmanpolitiikan, säännösten ja rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Yhtiön taloudelliseen tulokseen voi vaikuttaa raaka-aineiden mahdollisten hinnankorotusten ajoitus ja yhtiön kyky nostaa myyntihintoja. Meneillään olevat kauppakiistat uhkaavat maailmantaloutta, ja tällä voi olla vaikutusta Ahlstrom-Munksjön markkinoihin. 

Operatiiviset riskit, kuten henkilöstön poissaolot, keskeisten raaka-aineiden toimitukset sekä toimitukset asiakkaille, ovat myös lisääntyneet pandemian seurauksena. Näitä riskejä on pienennetty nopeilla ja koordinoiduilla toimilla sekä Ahlstrom-Munksjön COVID-19-turvallisuusprotokollan käyttöönotolla. Jos pandemia kuitenkin jatkuu pidempään, altistuminen operatiivisille riskeille voi kasvaa. 

Yhtiön keskeisiä rahoitusriskejä ovat korko- ja valuuttariskit, likviditeettiriski ja luottoriski. Lyhyen aikavälin riskejä pienennetään esimerkiksi suojauksen ja luottovakuutuksen kaltaisilla menetelmillä. Ylimääräinen riskinarviointi on tehty asiakassaatavien osalta, jotta on voitu arvioida koronaviruspandemian mahdollisia vaikutuksia. Arvioinnin perusteella ei ole havaittu merkittävää kasvua luottotappioissa eikä Ahlstrom-Munksjön asiakassaataviin liittyvissä maksuviivästyksissä ole toistaiseksi tapahtunut merkittävää muutosta. Jos pandemia kuitenkin jatkuu pidempään, altistuminen luottoriskeille, kuten asiakkaiden maksuviivästyksille, voi kasvaa. 

Pandemia on lisännyt riskiä siitä, että rahoittajat tulevat entistä varovaisemmiksi ja pankkien halukkuus rahoituksen myöntämiseen vähenee. Tämä voi vaikuttaa jälleenrahoitukseen ja lisätä rahoituskuluja. Ahlstrom-Munksjön maksuvalmius on pysynyt hyvänä, ja yhtiö sopi toisella neljänneksellä lisärahoitusjärjestelyistä maksuvalmiutensa vahvistamiseksi. Yhtiöllä ei ole merkittäviä jälleenrahoituksen tarpeita lyhyellä aikavälillä.

Konserni altistuu veroriskeille verolakien ja -säännösten mahdollisten muutosten tai niiden soveltamisen seurauksena tai käynnissä olevien tai tulevien verotarkastusten tai verovaateiden seurauksena. 

Yhtiö arvioi säännöllisesti, mikä on sen liiketoimintakokonaisuuden kannalta paras rakenne, ja arvioi järjestelmällisesti yritysjärjestelymahdollisuuksia. Odotettujen synergioiden toteutuminen mahdollisten liiketoimintojen yhdistämisten yhteydessä edellyttää merkittävää integraatiotyötä. 

Yhtiöllä on toimintaa monessa maassa, eikä erimielisyyksiltä voi päivittäisissä toimissa aina välttyä. Yhtiö on ajoittain osallisena kanteissa, kiistoissa, vahingonkorvausvaateissa ja muissa menettelyissä. Niiden lopputulosta ei ole mahdollista ennustaa, mutta kaiken saatavilla olevan tiedon perusteella niillä ei odoteta olevan merkittävää vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan.

LISÄTIETOJA

Hans Sohlström, toimitusjohtaja, 010 888 2520
Sakari Ahdekivi, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, 010 888 4760
Johan Lindh, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 010 888 4994
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 010 888 4731 


Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja, joka tarjoaa innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asiakkailleen maailmanlaajuisesti. Tavoitteenamme on laajentaa kuitupohjaisten arkipäivän ratkaisujen käyttöä. Tarjontamme koostuu suodatinmateriaaleista, irrokepohjapapereista, elintarvike- ja juomateollisuuden käsittelymateriaaleista, laminaattipapereista, hiomatuotteiden ja teippien pohjapapereista, sähköteknisistä papereista, lasikuitumateriaaleista, terveydenhuollon kankaista sekä energian varastointi- ja diagnostiikkasovelluksista. Lisäksi tarjoamme laajan valikoiman muita erikoispapereita teollisuuden ja kuluttajien käyttöön. Liikevaihtomme on noin 2,7 miljardia euroa vuodessa ja meitä on noin 7 800 henkilöä. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.