Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om en ny prestationsperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet, ett Aktiematchingsprogram och ett Villkorat Aktieprogram

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 28 mars 2019, kl. 12:30 

Ahlstrom-Munksjös styrelse har beslutat om en ny prestationsperiod inom det långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammet som meddelades i oktober 2017. Styrelsen har därutöver beslutat om införande av en ”fixed matching share plan” samt införande av en komplementerande aktiebaserad incitamentsstruktur för specifika situationer.

Syftet med programmet är att förena nyckelpersonernas målsättningar med aktieägarnas intressen och att öka bolagets värde samt att behålla nyckelpersoner i bolaget genom ett incitamentsprogram som baserar sig på innehav av aktier i Ahlstrom-Munksjö.

Det primära långsiktiga incitamentsprogrammet 

Inom programmet införs årligen ett nytt enskilt program, vart och ett med en treårig prestationsperiod. Den första prestationsperioden började från och med 2017 och styrelsen har nu beslutat om införandet av en ny programperiod för 2019-2021.

Resultatkriteriet för prestationsperioden 2019-2021 är totalavkastningen på Ahlstrom-Munksjös aktie (TSR, total shareholder return) beaktande aktiekursutvecklingen samt dividender (utdelningar) som utbetalas under prestationsperioden. En förutsättning för utbetalning är, förutom att det ovannämnda kriteriet uppnås, att en av styrelsen uppsatt miniminivå för EBITDA nås.

Cirka 100 nyckel personer kommer att utses som berättigade att delta i programmet 2019-2021.

Eventuell utbetalning från programmet 2019-2021 sker 2022. Utbetalningen sker i bolagets aktier.

Om målet för programmet 2019-2021 uppnås, uppgår utbetalningarna från programmet till cirka 672 000 Ahlstrom-Munksjö aktier.

Den erhållna förmånen utgörs av ett bruttobelopp från vilket avdrag görs för inkomstskatt, varvid resterande nettobelopp utbetalas till deltagaren i aktier. 

Det beräknade totala värdet för programmet 2019-2021 uppgår till cirka 9,4 miljoner euro (brutto), exklusive sociala kostnader, baserat på aktiens nuvarande värde.

Aktiematchningsprogram

Aktiematchningsprogrammet är en engångsplan som täcker åren 2019-2021. Programmet innebär att deltagarna i planen måste ha investerat i bolaget genom köp av aktier i Ahlstrom-Munksjö. Deltagande personer kommer att under 2022 vederlagsfritt erhålla en matchande aktie för varje aktie som vederbörande köpt, efter en ca tre år lång restriktionsperiod, förutsatt att deltagaren fortsatt äger de köpta aktierna och att denne kvarstår i anställning hos Ahlstrom-Munksjö.  

Den erhållna förmånen utgörs av ett bruttobelopp från vilket avdrag görs för inkomstskatt, varvid resterande nettobelopp utbetalas till deltagaren i aktier. 

Cirka 50 nyckel personer kommer att utses som berättigade att delta i aktiematchingsprogammet.

Om samtliga berättigade individer deltar fullt ut i aktiematchingsprogammet genom att investera i maximalt antal aktier kommer det maximala antalet aktier att delas ut från programmet uppgå till cirka 109 000 aktier (bruttoutdelning före avdrag för löneskatt).

Det beräknade totala värdet för aktiematchingsprogammet uppgår till cirka 1,5 miljoner euro (brutto), exklusive sociala kostnader, baserat på aktiens nuvarande värde.

Villkorade aktieprogram

Villkorade aktieprogram består av årligen påbörjade individuella villkorade aktieprogram, samtliga med en treårig restriktionsperiod efter vilken utbetalning enligt planen betalas till deltagarna i Ahlström-Munksjö aktier.

Styrelsen beslutar separat om påbörjande av varje individuell villkorade aktieprogram.

Syfte med villkorade aktieprogram är att vara ett komplement till det långsiktiga incitamenstprogrammet för individuellt utvalda befattningshavare, i specifika situationer.  

Ett villkor för utbetalning av aktier enligt det villkorade aktieprogrammet är att anställningsförhållandet för den individuella deltagande kvarstår vid utbetalningstillfället.

Den första planen (RSP 2019-2021) inom det villkorade aktieprogrammet påbörjas i början av 2019 och den eventuella utbetalningen sker under 2022.

Det maximala totala antalet aktier att utbetalas baserat på RSP 2019-2021 uppgår till cirka 60.000 Ahlstrom-Munksjö aktier. Den erhållna förmånen utgörs av ett bruttobelopp från vilket avdrag görs för inkomstskatt, varvid resterande nettobelopp utbetalas till deltagaren i aktier. 

Det beräknade totala värdet för RSP 2019-2021 uppgår till cirka 0,84 miljoner euro (brutto), exklusive sociala kostnader, baserat på aktiens nuvarande värde.

Övriga villkor  

Medlemmarna i Ahlstrom-Munksjös ledningsgrupp förväntas att ackumulera, samt efter att det uppnåtts, upprätthålla ett aktieägande i bolaget som till sitt värde motsvarar minst vederbörandes årslön (brutto). Medlemmarna i ledningsgruppen förväntas att använda minst femtio procent av erhållet nettoarvode från de långsiktiga incitamentsprogrammen till att ackumulera sitt aktieinnehav i bolaget till dess att ovannämnda aktieinnehavsnivå har uppnåtts.

Styrelsen har möjlighet att använda de aktier som ägs av bolaget eller utfärda nya aktier inom det aktiebaserade incitamentsprogrammet.

För mer information, vänligen kontakta:

Dan Adrianzon, EVP, People and Safety, +46 70 8303388, dan.adrianzon@ahlstrom-munksjo.com


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.