Uttalande från styrelsen för Ahlstrom-Munksjö Oyj gällande det frivilliga kontanta offentliga uppköpserbjudande från Spa Holdings 3 Oy

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDE den 16 oktober 2020 kl. 13.00 EEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.

Den 24 september 2020 offentliggjorde Spa Holdings 3 Oy (“Budgivaren“) att det kommer att lämna ett frivilligt kontant offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utgivna och utestående aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Ahlstrom-Munksjö”) som inte innehas av Ahlstrom-Munksjö eller något av dess dotterbolag (”Uppköpserbjudandet”).

Styrelsen för Ahlstrom-Munksjö har den 16 oktober beslutat att lämna det bifogade uttalandet angående Uppköpserbjudandet i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen.

Ytterligare information

Jaakko Eskola, Styrelseordförande, tel. +358 10 709 5602, jaakko.eskola@wartsila.com

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS PÅ ANNAT SÄTT, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR DÄRMED INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING. I SYNNERHET UTGÖR DETTA PRESSMEDDELANDE INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI OCH UTGÖR INTE EN UTVIDGNING AV UPPKÖPSERBJUDANDET TILL ATT OMFATTA AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. INVESTERARE SKA ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET AVSEENDE AKTIERNA ENBART BASERAT PÅ INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS I EN ERBJUDANDEHANDLINGEN. ERBJUDANDET KOMMER INTE ATT LÄMNAS DIREKT ELLER INDIREKT TILL NÅGON JURISDIKTION I VILKEN ANTINGEN ETT ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I ETT SÅDANT SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG ELLER I VILKEN EN ERBJUDANDEHANDLING ELLER REGISTRERING ELLER ANDRA KRAV SKULLE VARA TILLÄMPLIGA UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I FINLAND.

UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE DIREKT ELLER INDIREKT I NÅGON JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN, NÄR DEN HAR OFFENTLIGGJORTS, OCH DÄRTILL RELATERADE ACCEPTFORMULÄR KOMMER INTE ATT OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS, VIDAREBEFORDRAS ELLER SÄNDAS TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION I VILKEN SÅDANA ÅTGÄRDER SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. I SYNNERHET LÄMNAS UPPKÖPSERBJUDANDET INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER MED ANVÄNDANDE AV POSTVÄSENDET I, ELLER MED HJÄLP AV NÅGOT KOMMUNIKATIONSMEDEL (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, TELEFAX, TELEX, TELEFON ELLER INTERNET) SOM ANVÄNDS VID NATIONELL ELLER INTERNATIONELL HANDEL I, ELLER VID NÅGON NATIONELL BÖRS ELLER HANDELSPLATS I, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE ACCEPTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING AV ELLER MEDELST ELLER FRÅN AUSTRALIEN, KANADA HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA OCH VARJE FÖRSÖK ATT ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DESSA RESTRIKTIONER DIREKT ELLER INDIREKT HAR ÖVERTRÄTTS KOMMER ATT VARA OGILITIGT.

DETTA PRESSMEDDELANDE HAR UPPRÄTTATS I ENLIGHET MED FINSK LAG, NASDAQ HELSINKIS REGLER OCH KODEN FÖR UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH DEN INFORMATION SOM LÄMNATS KANSKE INTE HADE VARIT DENSAMMA OM OFFENTLIGGÖRANDET HADE UPPRÄTTATS I ENLIGHET MED LAGEN I JURISDIKTIONER UTANFÖR FINLAND.

Information till Ahlstrom-Munksjö aktieägare i USA

Ahlstrom-Munksjös aktieägare i USA görs uppmärksamma på att Aktierna inte är noterade på en amerikansk börs och att Ahlstrom-Munksjö inte omfattas av kraven för periodisk rapportering i enlighet med den i var tid gällande U.S. Securities Exchange Act från 1934 (”Exchange Act”) och att Ahlstrom-Munksjö inte är skyldigt att lämna in några rapporter, och lämnar inte heller in några rapporter, till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) i enlighet med nämnda lag.

Uppköpserbjudandet lämnas avseende de emitterade och utestående aktierna i Ahlstrom-Munksjö, vilket har säte i Finland och är föremål för finska offentliggörande- och förfaranderegler. Uppköpserbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i U.S. Securities Exchange Act och i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av finsk rätt, innefattande, tidplanen för Uppköpserbjudandet avräkningsförfaranden, återkallelserätt, rätten att avstå från villkor och tidpunkt för erläggande av betalning, vilka skiljer sig från de krav som gäller i USA.. I synnerhet har den finansiella informationen i detta pressmeddelande upprättats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, som kanske inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information från amerikanska bolag. Ahlstrom-Munksjö Uppköpserbjudandet riktas till Ahlstrom-Munksjös aktieägare som är bosatta i USA på samma villkor som de ges till Ahlstrom-Munksjös övriga aktieägare, till vilka ett erbjudande riktas. Alla informationsdokument, inklusive detta pressmeddelande, sprids till amerikanska aktieägare på basis som är jämförbar med metoden sådana dokument tillhandahålls Ahlstrom-Munksjös andra aktieägare.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, kan Budgivaren och dess närstående eller dess mäklare eller dess mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, från fall till fall, dess närstående, såsom tillämpligt) kan från tid till annan efter dagen för detta börsmeddelande och under Uppköpserbjudandet samt vid sidan Uppköpserbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av Aktier, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av Aktier. Sådana förvärv kan komma att ske antingen på den öppna marknaden till rådande pris eller i privata transaktioner till förhandlat pris. I den utsträckning information om sådana förvärv eller arrangemang om sådana förvärv offentliggörs i Finland, kommer informationen offentliggöras i ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Ahlstrom-Munksjö om sådan information. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i sedvanlig handel avseende värdepapper i Ahlstrom-Munksjö, vilket kan omfatta förvärv eller arrangemang om förvärv av sådana värdepapper. I den utsträckning som krävs i Finland kommer information om sådana förvärv att offentliggöras i Finland i enlighet med vad som krävs enligt finsk lag.

Vare sig SEC eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat Uppköpserbjudandet, kommenterat fördelarna eller rättvisheten av Uppköpserbjudandet, eller kommenterat riktigheten eller lämpligheten av detta offentliggörandet av Uppköpserbjudandet. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Uppköpserbjudandet av en Amerikansk Aktieägare kan komma att utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska, och andra skattelagar. Varje aktieägare i Ahlström-Munksjö uppmanas att konsultera en oberoende skatterådgivare angående skattekonsekvenserna av att acceptera Uppköpserbjudandet.

Det kan vara svårt för Ahlstrom-Munksjös aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning, eftersom Budgivaren och Ahlstrom-Munksjö är belägna utanför USA och vissa eller samtliga av deras ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan ha hemvist i andra länder än USA. Ahlstrom-Munksjös aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Budgivaren eller Ahlstrom-Munksjö eller deras ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att få Budgivaren och Ahlstrom-Munksjö och deras närstående att underkasta sig en dom från en amerikansk domstol.

Ansvarsfriskrivning

UBS Europe SE, vilket är auktoriserat och står under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungaufsicht (BaFin) och Europeiska centralbanken (ECB), handlar uteslutande för Bolaget och inte för någon annan i samband med Uppköpserbjudandet eller frågorna som hänvisas till i detta dokument, kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta dokument) som sin klient i förhållande till Uppköpserbjudandet ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till klienter eller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till Uppköpserbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som hänvisas till i detta dokument.


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com