Ahlstromin IFRS:n mukaiset vertailutiedot vuodelta 2004

Ahlstrom siirtyi vuoden 2005 alusta suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (International Financial Reporting Standards, IFRS). Vuoden 2005 osavuosikatsaukset laaditaan IFRS:n mukaisesti.
 
Tässä esitettävien vuoden 2004 IFRS-vertailulukujen tarkoituksena on kertoa siirtymisen vaikutuksista konsernin taseeseen ja tuloslaskelmaan käyttäen siirtymäajankohtana 1.1.2004.
 
Ahlstromin kannalta IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät vaikutukset liittyvät arvonalentumisiin, eläkevelvoitteiden ja liikearvon käsittelyyn sekä näiden verovaikutuksiin. Muut muutokset liittyvät pääasiassa varausten ja rahoitusleasingsopimusten kirjaamiseen ja käsittelyyn. IFRS-raportointiin siirtymisellä ei ole vaikutusta konsernin kassavirtaan.
 
IFRS:ään siirtymisen johdosta yhtiön tase ja oma pääoma pienenevät ja vastaavasti velkaantumisaste kasvaa hieman. Siirtymisellä on liikearvon poistojen loppumisen vuoksi myönteinen vaikutus konsernin tulokseen.
 
 
2004
2004
 
IFRS
FAS
Milj. euroa
 
 
 
 
 
Liikevaihto
1 568
1 568
Liikevoitto
63,7
51,0
Tilikauden voitto
34,3
17,5
Tulos/osake, euroa
0,94
0,48
Kassavirta/osake, euroa
3,52
3,52
 
 
 
Oma pääoma
588
633
Korolliset nettovelat
359
342
Taseen loppusumma
1 383
1 400
Sijoitettu pääoma
983
1 009
 
 
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %
7,2
5,3
Oman pääoman tuotto, %     
5,8
2,7
Velkaantumisaste, %
61,1
53,9
 
 
Tarkemmat IFRS:n mukaiset vertailutiedot lisätietoineen vuoden 2004 tilinpäätöksen ja välitilinpäätösten osalta esitetään alla olevassa liitteessä. Liitteessä selostetaan myös pääasialliset muutokset laadintaperiaatteissa ja niiden vaikutukset esitettyihin lukuihin.
 
Lisätietoja:
 
Talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 010 888 4768