AHLSTROM OYJ KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 14. helmikuuta 2006 klo 17.00 alkaen ravintola Savoyn tiloissa, osoitteessa Eteläesplanadi 14 (8. krs), 00130 Helsinki.
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Yhtiöjärjestyksen 13§:ssä esitetyt asiat.
 
2. Hallituksen ehdotus 31.12.2005 päivätyn taseen perusteella maksettavasta osingosta. Hallitus aikoo ehdottaa osingon määrää varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Hallitus arvioi, että varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä ehdotetun osingon määrä on välillä 0,90 ja 1,79 euroa osakkeelta.
 
3. Ehdotus osakepääoman korottamisesta siten, että osakepääomaa korotettaisiin vähintään 1,50 eurolla ja enintään 13.725.000 eurolla 54.627.628,50 eurosta enintään 68.352.628,50 euroon laskemalla liikkeelle vähintään yksi (1) ja enintään 9.150.000 kappaletta uusia 1,50 euron nimellisarvoisia osakkeita. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:
 
Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle Suomessa. Merkintäoikeus voidaan myöntää myös yhtiön lähipiiriin kuuluville osakkeenomistajille.
 
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi sen johdosta, että Ahlstrom Oyj:n hallitus aikoo ehdottaa yhtiön osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin päälistalle. Osakeannilla ja osakkeiden listaamisella yhtiö laajentaa osakaspohjaansa uusilla sijoittajilla, luo uusia rahoituslähteitä, mahdollistaa yhtiön osakkeiden käytön vastikkeena yrityskaupoissa ja parantaa yhtiön henkilöstön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttömahdollisuuksia. Ahlstrom Oyj:n osakkeen listaaminen on yhtiön pitkän aikavälin strategian mukaista ja vahvistaa Ahlstrom Oyj:n kansainvälistä tunnettuutta. Etuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 
Osakkeiden merkintähinta määräytyy osakeannin järjestävien investointipankkien tarjousmenettelyssä saamien tarjousten perusteella, eli niin sanotun book building -menetelmän avulla. Nimellisarvon ja merkintähinnan välinen ero kirjataan ylikurssirahastoon. Tarjousmenettelyllä määritelty merkintähinta vastaa yhtiön osakkeiden käypää markkina-arvoa.
 
4. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että
 
(i)  nykyisen yhtiöjärjestyksen 4§ poistetaan ja numerointia muutetaan vastaavasti. Yhtiöjärjestyksen 4§:n poistamisen jälkeen yhtiön osakesarjat yhdistyvät ja yhtiöllä on vain yksi osakesarja.
 
(ii)  nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§:n kolmas kappale poistetaan. Poistettavan kappaleen sisältö on seuraava: "Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan kirjatuilla kirjeillä".
 
(iii) nykyisen yhtiöjärjestyksen 14§ (lunastuslauseke) poistetaan ja numerointia muutetaan vastaavasti.
 
(iv) nykyisen yhtiöjärjestyksen 15§ (lunastusvelvollisuus) muutetaan yhtiön osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Lisäksi sanottua yhtiöjärjestyksen kohtaa muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaukset niihin tilanteisiin, että yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena.
 
Yhtiön hallituksen tulee rekisteröidä tämä yhtiöjärjestyksen muutosta koskeva päätös kaupparekisteriviranomaisille viipymättä sen jälkeen, kun yhtiön, järjestäjien edustajan Enskilda Securities AB:n ja listautumisen yhteydessä järjestettävään mahdolliseen osakemyyntiin osallistuvien osakkeenomistajien kesken solmittava Underwriting Agreement -sopimus on allekirjoitettu.
 
Uusmerkintää ja yhtiöjärjestyksen muutosta koskevat päätökset raukeavat, eikä niitä tule rekisteröidä kaupparekisteriin, mikäli Underwriting Agreement -sopimusta ei ole allekirjoitettu viimeistään 19.6.2006.
 
Hallituksen ehdotuksia koskevat asiakirjat sekä jäljennös tilinpäätöksestä pidetään osakkeenomistajien nähtävinä 6. helmikuuta 2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite: Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. Jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista lähetetään niitä pyytävälle osakkeenomistajalle.
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 3. helmikuuta 2006 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
 
Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on ilmoittauduttava viimeistään 9. helmikuuta 2006 klo 16.30 mennessä yhtiön pääkonttoriin, puhelimitse toimistoaikana (+358 (0) 10 888 4726, Armi Jaakkola), telefaxilla (+358 (0) 10 888 4789), sähköpostitse (armi.jaakkola@ahlstrom.com)  tai kirjallisesti osoitteella Ahlstrom Oyj, Armi Jaakkola, PL 329, 00101 Helsinki. Kirjallisesti ilmoittauduttaessa on kirjeen tai telefaxin oltava perillä ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.
 
Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, pyydetään tästä kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirja tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen.
 
Helsingissä 18. tammikuuta 2006
 
AHLSTROM OYJ
 
HALLITUS