AHLSTROM OYJ:N KYMMENEN SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA 17.3.2006

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.3.2006 klo 13.50
Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.
 
Kaupankäynti Ahlstrom Oyj:n osakkeilla Helsingin Pörssin päälistalla alkoi 17.3.2006. Annissa liikkeelle lasketut osakkeet toimitettiin yleisöannin sijoittajille 14.3.2006 ja instituutioannin sijoittajille 17.3.2006. Alla on lueteltu Ahlstromin kymmenen suurinta osakasluetteloon rekisteröityä osakkeenomistajaa ja osakeomistuksen jakautuminen Ahlstromin osakeannin jälkeen. Alla olevat tiedot perustuvat Ahlstromin osakasluetteloon 17.3.2006.
 
 
Osakkeenomistaja
Osakkeiden lukumäärä
Omistus, %
Antti Ahlströmin Perilliset Oy
4 574 802
10,0
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
1 532 200
3,4
Huber, Mona
1 256 700
2,8
Tracewski, Jacqueline
1 007 600
2,2
Ahlström, Krister
970 919
2,1
Ahlström, Ulla
743 538
1,6
Nahi, Kaj
717 538
1,6
Lund, Niklas
693 738
1,5
Kylmälä, Kim
663 000
1,5
Huber, Samuel
639 600
1,4
Hallintarekisteröidyt yhteensä
3 755 555 
8,2
Muut yhteensä
29 031 547
63,7
Yhteensä
45 586 737
100,0
 
Omistuksen jakauma osakasryhmittäin
 
Omistaja
Prosenttiosuus osakkeista
Ulkomaiset omistajat
12,2
Kotitaloudet
58,0
Julkisyhteisöt
5,6
Rahoituslaitokset
11,4
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
1,6
Yritykset
11,2
Yhteensä
100,0
 
Osakkeenomistajien kokonaismäärä on 15 950.
 
Ahlstrom Oyj
Jukka Moisio
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esimerkiksi suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 525 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 miljardia euroa vuonna 2005. Yhtiön Internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ahlstrom ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
 
Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 
Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"). Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite on julkaistu Suomessa ja se on ollut yleisön saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa.
 
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.
 
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)