AHLSTROM OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINTÄHINTA 22,00 EUROA

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.
Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt, että yhtiön osakeannissa lasketaan liikkeelle kaikkiaan 8.000.000 osaketta. Hallituksen päätös perustuu yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 14.2.2006 tekemään osakeantipäätökseen. Osakkeet muodostavat noin 18,0 prosenttia Ahlstrom Oyj:n koko osakemäärästä osakeannin jälkeen. Osakkeen hinnaksi Ahlstrom on päättänyt 22,00 euroa kappaleelta sekä instituutioannissa että yleisöannissa. Ahlstrom saa uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta noin 176,0 miljoonan euron bruttotuotot ja noin 172,1 miljoonan euron nettotuotot järjestäjien palkkion vähentämisen jälkeen.
 
Lisäksi Ahlstrom Oyj on antanut SEB Enskildalle oikeuden merkitä 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssi Oy:n Prelistalla enintään 1.150.000 lisäosaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi. Mikäli lisäosakeoptiota käytetään, Ahlstrom saa näiden uusien osakkeiden liikkeeseenlaskusta noin 25,3 miljoonan euron bruttotuotot ja noin 24,7 miljoonan euron nettotuotot järjestäjien palkkion vähentämisen jälkeen. Lisäksi Ahlstrom Oyj voi päättää 22.3.2006 mahdollisen lisäpalkkion maksamisesta järjestäjille. Lisäpalkkio voi olla enintään 1,0 miljoonaa euroa. Ahlstrom Oyj aikoo käyttää osakeannissa saamansa tuotot liiketoimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen sekä konsernin yleisiin tarkoituksiin.
 
Instituutioannin koko oli alustavien ehtojen mukaan 7.300.000 osaketta ja yleisöannin koko 700.000 osaketta. Instituutioanti ylimerkittiin 9,5-kertaisesti ja yleisöanti 6,6-kertaisesti. Ahlstrom Oyj:n hallitus on kokouksessaan 13.3.2006 päättänyt instituutioannin kooksi 6.600.000 osaketta ja yleisöannin kooksi 1.400.000 osaketta. Yleisöantiin osallistui 14.159 sijoittajaa. Noin 43 prosenttia instituutioannin kysynnästä tuli suomalaisilta sijoittajilta ja noin 57 prosenttia ulkomaisilta sijoittajilta.
 
Antti Ahlströmin Perilliset Oy:lle tarjottiin oikeus säilyttää suhteellinen omistusosuutensa yhtiössä, mikäli SEB Enskilda käyttää yllä kuvatun lisäosakeoption kokonaisuudessaan.
 
Yleisöannissa merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaisuudessaan 50 osakkeeseen saakka. Yleisöannissa yli 50 osakkeen merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille jaetaan tämän lisäksi noin 18 prosenttia 50 osakkeen ylittävästä merkintäsitoumuksen määrästä. 50 osaketta ylittävät määrät pyöristetään lähimpään pörssierään. Pörssierä on 50 osaketta.
 
Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä merkintäsitoumuksista arviolta 20.3.2006. Ylimääräiset merkintämaksut palautetaan sijoittajille arviolta 16.3.2006.
 
Ahlstrom Oyj:n osakkeiden noteeraus alkaa Helsingin Pörssin Prelistalla arviolta 14.3.2006 ja Päälistalla arviolta 17.3.2006.
 
Ahlstrom Oyj
Jukka Moisio
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ahlstrom ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
 
Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 
Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"). Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa.
 
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.
 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Ahlstromin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Ahlstromin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Ahlstrom varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Ahlstromin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Ahlstrom ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
 
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)