AHLSTROMIN LISTALLEOTTOHAKEMUS JÄTETTY PÖRSSIIN

Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.
Ahlstrom Oyj:n hallitus päätti 27.2.2006 hakea yhtiön osakkeen listaamista Helsingin Pörssin päälistalle. Yhtiö on tänään jättänyt listalleottohakemuksensa Helsingin Pörssiin. Kaupankäynnin odotetaan alkavan prelistalla arviolta 14.3.2006 ja päälistalla arviolta 17.3.2006.
 
Lisätietoja listautumisannista löytyy listalleottoesitteestä, joka on saatavilla merkintäpaikoista (OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit), Helsingin Pörssin palvelupisteestä OMX Way sekä internetistä osoitteista www.ahlstrom.fi ja www.op.fi/merkinta.
 
Ahlstrom Oyj
 
Jukka Moisio
toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ahlstrom ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
 
Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 
Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"). Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa.
 
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.
 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Ahlstromin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Ahlstromin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Ahlstrom varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Ahlstromin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Ahlstrom ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
 
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)