AHLSTROMIN OSAKEANTI ALKAA 27.2.2006

Ahlstrom Oyj:n ("Ahlstrom") hallitus on tänään 27.2.2006 päättänyt järjestää osakeannin, jossa yhtiö tarjoaa merkittäväksi enintään 8 000 000 Ahlstrom Oyj:n uutta osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ("Instituutioanti") sekä yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti", yhdessä Instituutioannin kanssa "Osakeanti"). Ahlstromin varsinainen yhtiökokous teki 14.2.2006 päätöksen yhtiön osakepääoman korottamisesta osakeannilla.
Instituutioanti alkaa 27.2.2006 kello 9:00 ja päättyy arviolta 13.3.2006 kello 12.00. Yleisöanti alkaa 1.3.2006 ja päättyy arviolta 9.3.2006 kello 16.30.
 
Ahlstrom tulee jättämään listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille yhtiön osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin päälistalle. Kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 14.3.2006 ja Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 17.3.2006.
 
Osakeannin alustava hintaväli on 20,00 - 24,00 euroa osakkeelta. Ahlstrom tekee lopullisen päätöksen merkittäväksi tarjottavien osakkeiden määrästä ja myyntihinnasta Instituutioannin markkinointivaiheen päätyttyä, arviolta 13.3.2006.
 
Ahlstrom aikoo käyttää Osakeannista saamansa tuotot liiketoimintansa laajentamiseen ja kehittämiseen (i) investoimalla uuteen kapasiteettiin, uusiin teknologioihin sekä nykyisten toimintojen tehostamiseen, (ii) investoimalla toiminnan laajentamiseen Aasiassa, Venäjällä/Itä-Euroopassa sekä Amerikan mantereilla ja kasvattaakseen näin toimintojaan maailmanlaajuisten asiakkaiden rinnalla, sekä (iii) mahdollisiin yritysostoihin laajentaakseen maailmanlaajuisia toimintojaan ja tuotetarjontaa asiakkaille, sekä konsernin yleisiin tarkoituksiin. Yhtiö ei ole päättänyt, miten se jakaa Osakeannista saamansa tuotot näiden käyttötarkoitusten välillä.
 
Ahlstromin osakepääoma jakautuu 36 436 737 osakkeeseen. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 8 000 000 uutta osaketta. Instituutioanti käsittää alustavasti 7 300 000 ja Yleisöanti alustavasti 700 000 osaketta. Tätä allokaatiota voidaan muuttaa riippuen muun muassa osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö- ja Instituutioannin välillä. Lisäksi yhtiö on antanut järjestäjien puolesta toimivalle SEB Enskildalle oikeuden merkitä 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla enintään 1 150 000 lisäosaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi.
 
SEB Enskilda toimii Osakeannin pääjärjestäjänä. CALYON ja Opstock toimivat Osakeannin järjestäjinä ja Opstock Yleisöannin pääjärjestäjänä.
 
Yleisöannin merkintäpaikkoina toimivat OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit, OP 0100 0500 Puhelinpalvelu (suomeksi) sekä OP-ryhmän Internetpalvelu www.op.fi/merkinta.
 
Listalleottoesite on saatavana OMX waysta sekä osoitteista www.ahlstrom.fi ja www.op.fi/merkinta 27.2.2006 alkaen, ja merkintäpaikoista viimeistään 1.3.2006.
 
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 525 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 mrd euroa vuonna 2005. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Liite A sisältää Yleisöannin ehdot ja Instituutioannin ehdot, Liite B lyhyen kuvauksen Ahlstromista, ja Liite C kuvauksen yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta.
 
Ahlstrom Oyj
Jukka Moisio
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Ahlstrom Oyj, toimitusjohtaja Jukka Moisio, puh. 010 888 4700
 
Lisäksi lisätietoja listautumisesta:
SEB Enskilda, johtaja Mika Laukia, puh. 09 616 28126
 
Kutsu tiedotustilaisuuteen
 
Osakeannista ja listautumisesta järjestetään suomenkielinen lehdistötilaisuus tänään maanantaina 27.2. klo 10.00 Ahlstromin pääkonttorissa, osoite Eteläesplanadi 14, 2. krs. Tilaisuuden isäntänä toimii toimitusjohtaja Jukka Moisio.
 
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ahlstrom ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
 
Tätä tiedotetta ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 
Tämä tiedote on mainos Direktiivin 2003/71/EY implementointitoimenpiteiden mukaisesti (Direktiivi mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet kyseisessä jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"). Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite julkaistaan Suomessa ja se on yleisön saatavilla Osakeannin merkintäpaikoista Suomessa.
 
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Esitedirektiivin, tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.
 
Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät seikkoja, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, lausuntoja koskien muun muassa Ahlstromin tulosta, taloudellista asemaa, maksukykyä, mahdollisuuksia, kasvua, strategioita ja sen toimialaa koskevia Ahlstromin aikomuksia, uskomuksia tai tämän hetkisiä odotuksia. Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa ja ilmaisevat siksi vain niiden antamishetken olosuhteita. Ahlstrom varoittaa Teitä siitä, että tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita suorituskyvystä tulevaisuudessa ja että sen todellinen tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys voi merkittävästi erota siitä, mitä on mainittu tai ehdotettu tämän esityksen sisältämissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa. Lisäksi vaikka Ahlstromin tulos, taloudellinen asema ja maksukyky ja sen toimialan kehitys vastaavat tämän tiedotteen sisältämiä tulevaisuutta koskevia lausumia, ne tulokset tai kehitys ei ole osoitus tulevaisuuden tuloksista tai kehityksestä. Ahlstrom ei sitoudu tarkastamaan tai vahvistamaan odotuksia tai arvioita tai julkisesti tiedottamaan tulevaisuutta koskeviin lausumiin tehtävistä korjauksista, jotka heijastavat tämän tiedotteen julkaisemisen jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.
 
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA)
 

Liite A: Osakeannin ehdot
 
 
Tarjottavat osakkeet
 
Yleisöannissa tarjotaan alustavasti 700 000 osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöannissa tarjottava osakkeiden lukumäärä on alustava ja lopullinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Osakkeita voidaan siirtää Yleisö- ja Instituutioannin välillä riippuen muun muassa osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö- ja Instituutioannin välillä. Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä on kuitenkin 700 000 osaketta, tai, jos merkintäsitoumuksia tehdään tätä vähemmän, merkintäsitoumusten kokonaismäärä.
 
Osallistumisoikeus
 
Yleisöannissa osakkeet tarjotaan yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Yleisöantiin voivat osallistua sijoittajat, joiden pysyvä osoite tai kotipaikka on Euroopan talousalueella (ETA) ja jotka antavat merkintäsitoumuksensa Suomessa.
 
Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty ja maksettu näiden ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.
 
Merkintäsitoumuksen vähimmäis- ja enimmäismäärät
 
Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 50 osaketta ja enintään 7 500 osaketta. Merkintäsitoumuksen mukaisen osakkeiden määrän tulee olla 50:llä jaollinen. Saman sijoittajan yhdessä tai useammassa merkintäpaikassa antamat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.
 
Merkintäaika
 
Merkintäaika alkaa 1.3.2006 kello 9:30 ja päättyy arviolta 9.3.2006 kello 16:30. Yhtiön hallituksella on oikeus Yleisöannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 8.3.2006 kello 16:30. Yleisöanti voidaan keskeyttää Instituutioannista riippumatta.
 
Merkintähinta
 
Merkintähinta määräytyy tarjousmyynnillä eli book-building-menettelyllä, jossa yhtiö päättää lopullisen Merkintähinnan institutionaalisten sijoittajien osakkeiden markkinointivaiheen aikana antamien merkintätarjousten perusteella. Alustava hintaväli on 20,00 - 24,00 euroa osakkeelta. Lopullinen merkintähinta päätetään ja tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta 13.3.2006. Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Merkintähinta on sama kaikille Osakeantiin osallistuville sijoittajille.
 
Merkintäpaikat
 
Yleisöannissa merkintäsitoumuksia ottavat vastaan seuraavat merkintäpaikat:
 
- OP-ryhmään kuuluvien osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit konttoreiden aukioloaikoina.
 
- OP 0100 0500 Puhelinpalvelu (suomeksi). Puhelinpalvelussa merkintäsitoumuksia otetaan vastaan OP-ryhmän verkkopalvelutunnuksilla tunnistautuvilta asiakkailta.
 
- OP-ryhmän Internetpalvelu www.op.fi/merkinta. Internetin kautta merkintäsitoumuksen tekevillä tulee olla OP-ryhmän verkkopalvelutunnukset tai Nordean verkkopankin Solo-tunnukset. Merkintäsitoumuksen antajan on tarkistettava oma päivälimiittinsä tilipankistaan. Maksun ylittäessä päivälimiitin Internet-merkintäsitoumusta ei voi tehdä. Merkintävarausmaksu on maksettava tililtä, joka on merkintäsitoumuksen tekijän nimissä.
 
Merkintäsitoumusta tehtäessä on otettava huomioon mahdolliset merkintäpaikan antamat tarkemmat ohjeet.
 
Yleisöannissa annettu merkintäsitoumus on sitova, eikä sitä voi peruuttaa eikä muuttaa muutoin kuin näissä ehdoissa kuvatuissa tilanteissa.
 
Osakkeiden maksu
 
Osakkeet maksetaan merkintäsitoumusta annettaessa suorittamalla merkintävarausmaksu. Merkintävarausmaksu on 24,00 euroa osakkeelta eli alustavan hintavälin mukainen korkein Merkintähinta.
 
Osuuspankin ja Okopankin arvopaperikonttorissa tehdyn merkintäsitoumuksen osalta maksu veloitetaan suoraan sijoittajan OP-ryhmässä olevalta tililtä tai sijoittaja suorittaa maksun käteisellä. OP 0100 0500 Puhelinpalvelun kautta merkintäsitoumusta vastaava tiliveloitus tapahtuu OP-ryhmässä olevalta tililtä. Internetin merkintäpaikan kautta tehdyn merkintäsitoumuksen maksu suoritetaan joko OP-ryhmän Internetpalvelun tai Nordean verkkopankin kautta käyttäen tarvittavia verkkopalvelutunnuksia.
 
Merkintävarausmaksun palauttaminen
 
Mikäli merkintäsitoumus hylätään kokonaan tai hyväksytään vain osittain ja/tai mikäli osakkeiden lopullinen merkintähinta yleisöannissa on alempi kuin merkintävarausmaksu, maksettu määrä tai sen osa palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen merkintäsitoumuksen antamisen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille Suomessa arviolta 16.3.2006. Mahdollisesti palautettaville varoille ei makseta korkoa.
 
Yli- ja alikysyntätilanteet
 
Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä. Yhtiö pyrkii hyväksymään merkintäsitoumukset kokonaan 50 osakkeeseen saakka. Ylikysyntätilanteessa mahdollisimman monelle merkintäsitoumuksen tehneelle sijoittajille pyritään allokoimaan tämä vähimmäismäärä.
 
Osakeantia koskevat päätökset
 
Yhtiön hallitus päättää lopullisen merkintähinnan ja tarjottavien osakkeiden määrän institutionaalisten sijoittajien osakkeiden markkinointivaiheen aikana antamien merkintätarjousten perusteella, arviolta 13.3.2006.
 
Yhtiön hallitus päättää Yleisöannissa annettujen merkintäsitoumusten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta 13.3.2006. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 20.3.2006. Merkintäsitoumus on vahvistusilmoituksesta ja sen vastaanottamisesta riippumatta merkintäsitoumuksen antajaa sitova.
 
Yhtiö tiedottaa osakeannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 13.3.2006.
 
Osakasoikeudet
 
Osakeannissa tarjottavat osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Ahlstromin osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
 
Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille
 
Yleisöannissa merkityt ja maksetut osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille erissä arviolta 14.3.2006 kuluessa.
 
Osakeannin ehdollisuus
 
Osakeanti on ehdollinen yhtiön ja järjestäjien välisen järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.
 
Myyntirajoitukset (lock-up)
 
Yhtiö ja suurimmat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät tietyin poikkeuksin ilman SEB Enskildan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) 10.9.2006 asti laske liikkeeseen, tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet.
 
Yhtiön hallitukseen ja johtoryhmään kuuluvat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät tietyin poikkeuksin ilman SEB Enskildan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) 31.12.2006 asti myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet.
 
Kuvatut myyntirajoitukset eivät estä yhtiötä laskemasta liikkeelle tai sitoumuksen antanutta tahoa merkitsemästä osakkeita voimassa olevien optio-ohjelmien tai muiden kannustinjärjestelmien mukaisesti, eivätkä rajoitukset koske sitoumuksen antamisen hetkellä voimassa olevia panttioikeuksia tai niihin perustuvia osakeluovutuksia.
 
Osakkeiden listaaminen
 
Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen osakeantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille koskien yhtiön osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin päälistalle. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 14.3.2006 ja Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 17.3.2006.
 
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on AHL1V ja ISIN-koodi FI0009010391.
 
Menettely Alustavaa Hintaväliä muutettaessa ja merkintäsitoumuksen peruuttaminen
 
Tehty merkintäsitoumus on sitova ja sitä ei voi muuttaa tai peruuttaa muutoin kuin arvopaperimarkkinalain edellyttämissä tilanteissa.
 
Mikäli alustavaa hintaväliä muutetaan, siitä ilmoitetaan pörssitiedotteella. Mikäli alustavaa hintaväliä muutetaan tai mikäli lopullinen merkintähinta eroaa alustavasta hintavälistä, Yleisöannissa merkintäsitoumuksen ennen alustavan hintavälin muuttamista tehneellä sijoittajalla on oikeus peruuttaa tehty merkintäsitoumus kahden pankkipäivän ajan uuden hintavälin tai alustavasta hintavälistä eroavan merkintähinnan julkistamisesta. Mikäli merkintäsitoumusta ei peruuteta, sijoittajan antaman merkintäsitoumuksen osakemäärä lasketaan uudelleen uuden enimmäishinnan mukaan. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei voi tehdä OP-ryhmän Internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa.
 
Arvopaperimarkkinalain mukaan Listalleottoesitettä tulee täydentää tietyissä tilanteissa, kuten sellaisten uusien tekijöiden tai virheiden tai puutteiden johdosta, jotka liittyvät Listalleottoesitteessä esitettyyn tietoon ja joilla saattaa olla olennaista merkitystä sijoittajalle. Jos Listalleottoesitettä täydennetään, on sijoittajille, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään arvopapereita ennen täydennyksen julkistamista, annettava oikeus peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän, kuluessa siitä, kun täydennys on julkistettu. Mahdollinen peruutus koskee peruutettavalla merkintäsitoumuksella tehtyjä merkintöjä kokonaisuudessaan.
 
Jos merkitsijä haluaa peruuttaa merkintänsä, merkintäsitoumuksen peruuttamisesta tulee ilmoittaa kirjallisesti sille merkintäpaikalle, jossa merkintäsitoumus on tehty, kahden pankkipäivän sisällä täydennetyn Listalleottoesitteen julkistamisesta. Merkintäsitoumuksen peruutusta ei voi tehdä OP-ryhmän Internetpalvelun kautta, vaan se tulee tehdä muussa merkintäpaikassa. Peruuttamisoikeus alkaa täydennyksen julkistamisen jälkeen ja päättyy kahden pankkipäivän, tai Rahoitustarkastuksen erityisestä syystä päättämän pidemmän ajan, kuitenkin enintään neljän pankkipäivän jälkeen peruuttamisoikeuden alkamisesta.
 
Jos merkintäsitoumus peruutetaan, merkintähinta palautetaan merkintäpaikan toimesta osakkeenomistajan merkintäsitoumuksen yhteydessä ilmoittamalle pankkitilille. Varat palautetaan mahdollisimman pian peruuttamisen jälkeen, arviolta kolmen päivän sisällä merkintäpaikalle annetusta peruuttamisilmoituksesta. Mikäli merkitsijän pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin.
 
Yhtiön osakkeiden määrä
 
Ahlstromin osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen osakeantia oli 36 436 737. Ahlstromin osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 44 436 737, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään. Mikäli SEB Enskilda käyttää Lisäosakeoptiotaan täysimääräisesti, Ahlstromin osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 45 586 737.
 
Yhtiö on myöntänyt sen johdolle ja avainhenkilöille optioita, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön osakkeita alustavaa hintaväliä alhaisemmalla hinnalla.
 
Sovellettava laki
 
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
 
 
Tarjottavat osakkeet
 
Yhtiö tarjoaa alustavasti 7 300 000 osaketta suomalaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille. Osakkeita tarjotaan Instituutioannissa (i) Yhdysvaltojen ulkopuolella institutionaalisille sijoittajille Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti ja (ii) Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksen mukaisesti hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille ("qualified institutional buyers"). Instituutioannissa tarjottava osakkeiden lukumäärä on alustava ja todellinen lukumäärä voi poiketa tästä lukumäärästä. Osakkeita voidaan siirtää Yleisö- ja Instituutioannin välillä riippuen muun muassa osakkeiden kysynnän jakautumisesta Yleisö- ja Instituutioannin välillä.
 
Lisäosakeoptio
 
Yhtiö on antanut Järjestäjien puolesta toimivalle SEB Enskildalle oikeuden merkitä 30 päivän kuluessa osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssin prelistalla enintään 1 150 000 lisäosaketta yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi.
 
Osallistumisoikeus
 
Instituutioannissa merkintätarjouksen tulee käsittää vähintään 7 500 osaketta. Institutionaalisella sijoittajalla tarkoitetaan tällaista vähintään 7 500 osakkeen merkintätarjouksen antanutta sijoittajaa. Luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät eivät voi merkitä osakkeita Instituutioannissa, lukuun ottamatta omaisuudenhoitajan kautta ja toimesta Rahoitustarkastuksen sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavista menettelytavoista antaman ohjeen numero 201.7 (diaarinumero 11/268/98) kohdassa 5.2 tarkoitetun täyden valtakirjan omaisuudenhoidon nojalla merkintätarjouksen tekeviä luonnollisia henkilöitä tai kuolinpesiä.
 
Järjestäjillä on oikeus hylätä merkintä osittain tai kokonaan, ellei sitä ole tehty näiden ehtojen mukaisesti.
 
Ensisijainen allokointi
 
Yhtiön suurimmalle osakkeenomistajalle Antti Ahlströmin Perilliset Oy:lle varataan Instituutioannin osakeallokoinnissa mahdollisuus säilyttää omistusosuutensa yhtiössä ennallaan Osakeannin jälkeen. Tämän Listalleottoesitteen päivämääränä Antti Ahlströmin Perilliset Oy omistaa 10,0 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.
 
Merkintäaika
 
Instituutioannin merkintäaika alkaa 27.2.2006 kello 9:00 ja päättyy arviolta 13.3.2006 kello 12:00. Yhtiön hallituksella on oikeus Instituutioannin keskeyttämiseen mahdollisessa ylikysyntätilanteessa. Instituutioanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 8.3.2006 kello 17:00. Instituutioanti voidaan keskeyttää Yleisöannista riippumatta.
 
Merkintähinta
 
Merkintähinta määräytyy tarjousmyynnillä eli book-building-menettelyllä, jossa yhtiö päättää lopullisen Merkintähinnan institutionaalisten sijoittajien osakkeiden markkinointivaiheen aikana antamien merkintätarjousten perusteella. Alustava Hintaväli on 20,00-24,00 euroa osakkeelta. Lopullinen merkintähinta päätetään ja tiedotetaan pörssitiedotteella arviolta 13.3.2006. Osakkeiden lopullinen merkintähinta voi olla alustavan hintavälin ylä- tai alapuolella. Merkintähinta on sama kaikille Osakeantiin osallistuville sijoittajille.
 
Merkintäpaikat
 
Instituutioannissa institutionaalisten sijoittajien merkintätarjouksia ottavat vastaan SEB Enskilda, Opstock, ja Calyon.
 
Osakkeiden maksu
 
Institutionaaliset sijoittajat maksavat hyväksyttyä merkintätarjousta vastaavat osakkeet järjestäjien antamien ohjeiden mukaan viimeistään arviolta 17.3.2006.
 
Järjestäjällä on arvopaperinvälittäjän huolellisuusvelvollisuuden mukainen oikeus tarvittaessa vaatia merkintätarjousta annettaessa tai ennen merkintätarjouksen hyväksymistä tarjouksen antajalta selvitys tämän kyvystä maksaa tarjousta vastaavat osakkeet tai tarjousta vastaavaa määrää suoritettavaksi etukäteen. Maksettava määrä on tällöin alustavan hintavälin mukainen 24,00 euron enimmäismerkintähinta kerrottuna merkintätarjouksen mukaisella osakkeiden määrällä. Mikäli alustavaa hintaväliä korotetaan, sovelletaan tämän jälkeen annettuihin merkintätarjouksiin uuden hintavälin mukaista osakekohtaista enimmäishintaa. Mahdollisesti palautettaville erille ei makseta korkoa. Mahdolliset maksujen palautukset tapahtuvat kolmantena pankkipäivänä osakkeiden allokoinnin jälkeen, arviolta 16.3.2006.
 
Yli- ja alikysyntätilanteet
 
Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa. Merkintätarjoukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös hylätä.
 
Osakeantia koskevat päätökset
 
Yhtiön hallitus päättää lopullisen merkintähinnan ja tarjottavien osakkeiden määrän institutionaalisten sijoittajien osakkeiden markkinointivaiheen aikana antamien merkintätarjousten perusteella, arviolta 13.3.2006.
 
Yhtiön hallitus päättää Instituutioannissa annettujen merkintätarjousten hyväksymisestä kokonaan tai osittain arviolta 13.3.2006. Hyväksytyistä merkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus sijoittajille arviolta 14.3.2006.
 
Yhtiö tiedottaa Osakeannin tuloksesta pörssitiedotteella arviolta 13.3.2006.
 
Osakasoikeudet
 
Osakeannissa tarjottavat osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Ahlstromin osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. Jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.
 
Osakeannin ehdollisuus
 
Osakeanti on ehdollinen yhtiön ja järjestäjien välisen järjestämissopimuksen allekirjoittamiselle.
 
Myyntirajoitukset (lock-up)
 
Yhtiö ja suurimmat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät tietyin poikkeuksin ilman SEB Enskildan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) 10.9.2006 asti laske liikkeeseen, tarjoa, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat kyseisellä ajanjaksolla tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet.
 
Yhtiön hallitukseen ja johtoryhmään kuuluvat osakkeenomistajat ovat sitoutuneet siihen, että ne eivät tietyin poikkeuksin ilman SEB Enskildan antamaa etukäteistä kirjallista suostumusta (jota ei saa kohtuuttomasti evätä) 31.12.2006 asti, myy, myy lyhyeksi, panttaa tai muutoin luovuta suoraan tai välillisesti Yhtiön osakkeita tai ostamiseen oikeuttavia optioita tai warrantteja tai muita Yhtiön osakkeiksi muunnettavia tai vaihdettavia arvopapereita, jotka ne omistavat tai hankkivat kyseisellä ajanjaksolla tai joiden luovuttamiseen heillä on valtuudet.
 
Kuvatut myyntirajoitukset eivät estä yhtiötä laskemasta liikkeelle tai sitoumuksen antanutta tahoa merkitsemästä osakkeita voimassa olevien optio-ohjelmien tai muiden kannustinjärjestelmien mukaisesti, eivätkä rajoitukset koske sitoumuksen antamisen hetkellä voimassa olevia panttioikeuksia tai niihin perustuvia osakeluovutuksia.
 
Osakkeiden listaaminen
 
Osakkeet eivät ole olleet julkisen kaupankäynnin kohteena ennen Osakeantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille koskien yhtiön osakkeiden listaamista Helsingin Pörssin päälistalle. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 14.3.2006 ja Helsingin Pörssin päälistalla arviolta 17.3.2006.
 
Osakkeiden kaupankäyntitunnus on AHL1V ja ISIN-koodi FI0009010391.
 
Yhtiön osakkeiden määrä
 
Ahlstromin osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia oli 36 436 737. Ahlstromin osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 44 436 737, mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään. Mikäli SEB Enskilda käyttää Lisäosakeoptiotaan täysimääräisesti, Ahlstromin osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on 45 586 737.
 
Yhtiö on myöntänyt sen johdolle ja avainhenkilöille optioita, jotka oikeuttavat merkitsemään yhtiön osakkeita alustavaa hintaväliä alhaisemmalla hinnalla.
 
Luovutusrajoitukset
 
Osakeannissa tarjottavien osakkeiden luovutukseen sovelletaan tiettyjä rajoituksia.
 
Osakkeiden maksaminen ja selvitys
 
Osakkeet selvitetään maksua vastaan arviolta 17.3.2006 alkaen Suomen arvo-osuusjärjestelmän, Euroclear-järjestelmää hallinnoivan Euroclear Bank S.A./N.V.:n tai Clearstream Banking S.A.:n kautta. Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi Suomen arvo-osuusjärjestelmän kautta arviolta 14.3.2006.
 
Sovellettava laki
 
Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.
 
 
Liite B: Ahlstrom lyhyesti
 
Ahlstrom ("Yhtiö") on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava toimittaja. Ahlstromin kehittämiä, valmistamia ja markkinoimia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään maailmanlaajuisesti useissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, sairaalavaatteissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Yhtiöllä on useilla liiketoiminta-alueillaan vahva markkina-asema, joka perustuu 150 vuoden aikana kertyneeseen kuituosaamiseen, innovaatioihin ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Ahlstromin arvion mukaan yli 50 % Yhtiön liikevaihdosta vuonna 2005 oli peräisin tuotteista, jotka olivat markkinajohtajia omalla alallaan.
 
Ahlstromin tuotteet myydään pääasiassa rullatavarana lopputuotteita valmistaville yhtiöille eli jatkojalostajille. Jatkojalostajien valmistamat varsinaiset lopputuotteet toimitetaan vähittäiskaupan ja teollisuuden alalla toimiville asiakkaille esimerkiksi kuljetusteollisuudessa, terveydenhuollossa, elintarvike- ja juomateollisuudessa, pakkaus- ja etikettialalla sekä kuluttaja- ja toimistotuotesektoreilla.
 
Ahlstrom kehittää tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa uusia tuotteita ja parantaa tuotteiden ominaisuuksia, kuten lujuutta, kestävyyttä, imukykyä ja suodatuskykyä. Tavoitteena on parantaa lopputuotteiden toiminnallisia ominaisuuksia ja alentaa kustannuksia. Ahlstrom tarjoaa asiakkailleen kehittyneitä tuotteita, jotka perustuvat Yhtiön luonnon- ja tekokuituihin sekä kemikaaleihin liittyvään erikoisosaamiseen. Yhtiön monipuoliset ja joustavat tuotantolaitokset auttavat kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja tuoteominaisuuksia tehokkaasti.
 
Ahlstromilla on yhteensä 33 tuotantolaitosta Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa. Ahlstromilla oli 31.12.2005 yhteensä 5 525 työntekijää 22 maassa ja kuudessa maanosassa. Yhtiön liikevaihto oli 1552,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto 117,2 miljoonaa euroa vuonna 2005. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,4 %. Ahlstromin tärkeimmät maantieteelliset markkinat olivat vuonna 2005 liikevaihdon mukaan laskettuna Eurooppa (64 %), Pohjois-Amerikka (22 %), Aasia (9 %) ja muu maailma (5 %).
 
Keskeiset vahvuudet ja strategia
 
Ahlstromin arvion mukaan sen asema korkealaatuisten kuitumateriaalien johtavana toimittajana perustuu seuraaviin keskeisiin vahvuuksiin:
 
- Markkinoiden tarpeiden, asiakkaiden prosessien ja sovellusten ymmärtäminen
- Kuituosaaminen
- Johtavat markkina-asemat
- Maailmanlaajuinen toiminta
- Kilpailukykyiset ja joustavat toiminnot
- Kokenut johtoryhmä
 
Ahlstrom pyrkii vahvistamaan asemaansa kuitumateriaalien maailmanlaajuisena toimittajana seuraavilla liiketoimintastrategioilla:
 
- Keskittyminen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin laajentamalla avainasiakkaille tarjottavaa tuotevalikoimaa
- Merkittävän kasvun tavoittelu korkealaatuisiin kuitumateriaaleihin liittyvillä innovaatioilla, orgaanisilla investoinneilla ja yritysostoilla
- Maailmanlaajuisen toiminnan vahvistaminen laajentamalla myyntiverkostoa ja investoimalla tuotantoon eri puolilla maailmaa
- Kilpailukyvyn parantaminen hyödyntämällä Konsernin sisäisiä synergioita sekä toiminnan jatkuvalla parantamisella
 
Ahlstromin liiketoiminta
 
Ahlstromin liiketoiminta raportoidaan kahtena segmenttinä, jotka ovat FiberComposites (Kuitukomposiitit) ja Specialty Papers (Erikoispaperit). FiberComposites-segmentti jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Kuitukankaat, Suodatinmateriaalit ja Lasikuitumateriaalit. Specialty Papers -segmentti jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: Etiketti- ja pakkauspaperit sekä Tekniset paperit. Näillä viidellä liiketoiminta-alueella on 22 tuotelinjaa, jotka muodostavat Ahlstromin liiketoiminnan ytimen. Vuonna 2005 FiberComposites-segmentti vastasi 48 %:n osuutta koko Konsernin liikevaihdosta ja Specialty Papers -segmentti vastaavasti 52 %:n osuutta koko Konsernin liikevaihdosta.
 
FiberComposites-segmentti toimittaa kuitukankaita, suodatinmateriaaleja ja lasikuitumateriaaleja rullatavarana useilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla toimiville asiakkaille. FiberComposites-segmentin liikevaihto vuonna 2005 oli 742,3 miljoonaa euroa. Ahlstromin arvion mukaan FiberComposites-segmentin palvelemien tuotemarkkinoiden kokonaisvoluumi kasvaa yhteensä noin 6-7 % vuodessa.
 
Specialty Papers-segmentti toimittaa etiketti- ja pakkauspapereita sekä teknisiä papereita rullatavarana useilla toimialoilla ja maantieteellisillä alueilla toimiville asiakkaille. Specialty Papers-segmentin liikevaihto vuonna 2005 oli 814,7 miljoonaa euroa. Ahlstromin arvion mukaan Specialty Papers -segmentin palvelemat tuotemarkkinat kasvavat yhteensä noin 3-4 % vuodessa.
 
Liite C: Kuvaus yhtiön taloudellisesta asemasta ja liiketoiminnan tuloksesta
 
Yhteenveto Ahlstromin taloudellisista tiedoista
 
Seuraava yhteenveto on kooste Ahlstromin tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä johdetuista tuloslas­kelma-, rahavirta-, tase-, ja tietyistä muista taloudellisista tiedoista sekä tietyistä Ahlstromin taloudellisista tunnusluvuista. Yhteenveto ei sisällä kaikkia konsernitilinpäätöksen tietoja.
 
Koosteet tuloslaskelma-, rahavirta-, tase-, ja tietyistä muista Ahlstromin tunnusluvuista vuosilta 2003 ja 2004 on johdettu Ahlstromin tilintarkastetuista (ellei toisin mainita) konsernitilinpäätöksistä 31.12.2004 ja 31.12.2003 päättyneiltä tilikausilta, jotka on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaisesti. Ahlstrom siirtyi Euroopan unionissa käyttöön otettuun kansainväliseen tilintarkastuskäytäntöön (IFRS) 1.1.2005. Tilintarkastettu (ellei toisin mainita) konsernitilinpäätös 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta sekä tilinpäätökseen sisältyvät tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta on laadittu IFRS:n mukaisesti. Alla esitetyt kyseisten kausien eräät taloudelliset tiedot on johdettu konsernitilinpäätöksestä 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta, eivätkä ne ole suoraan vertailtavissa FAS:n mukaan laadittujen taloudellisten tietojen kanssa. Suomalainen tilinpäätöskäytäntö eroaa kansainvälisestä tilinpäätöskäytännöstä tiettyjen olennaisten periaatteiden osalta.
 

 
 
 
(1) Luvut on johdettu yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä, ellei toisin mainita.
 
(2)Kulut; Kulut-rivi yllä olevassa taulukossa sisältää FAS 2003 ja FAS 2004 tilinpäätösten seuraavat tuloslaskelmaerät: Valmistevaraston muutos, Valmistus omaan käyttöön, Aineet ja palvelut, Henkilöstökulut sekä Liiketoiminnan muut kulut. IFRS 2005 tilinpäätöksen tuloslaskelmaeristä kulut-rivi sisältää seuraavat: Valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos, Valmistus omaan käyttöön, Aineet ja tarvikkeet, Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut sekä liiketoiminnan muut kulut.
 
(3) Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta; Yhtiö on raportoinut osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta FAS:n mukaisessa raportoinnissa liikevoiton yläpuolella ja IFRS:n mukaisessa raportoinnissa liikevoiton alapuolella.
 
(4) Liikearvon poistot, FAS; FAS:n mukaan liikearvosta tehdään säännönmukaiset poistot, kun taas IFRS:n mukaan liikearvoa testataan vähintään vuosittain arvonalentumistestein. Tästä johtuen liikearvosta tehdyt FAS:n mukaiset poistot esitetään vuosien 2003 ja 2004 osalta omalla rivillään yllä olevassa taulukossa.
 
(5) Rahoitusarvopaperien muutos sisältyy FAS luvuissa Rahoitustoimintojen nettokassavirtaan ja IFRS luvuissa investointien nettorahavirtaan.
 
(6) FAS 2003 ja FAS 2004 luvut on johdettu yhtiön laskentajärjestelmästä.
 
 
Konsernin tunnuslukuja
 
(1) Luvut on johdettu yhtiön tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä, ellei toisin mainita.
 
(2) Tunnuslukujen laskentaperiaatteet; Tunnusluvut tulos per osaketta lukuun ottamatta eivät ole IFRS:ssä määriteltyjä tunnuslukuja. IFRS:ään siirryttäessä raportoinnin terminologia muuttui, jolloin tunnuslukujen laskentakaavat on vastaavasti muutettu. Tunnuslukujen sisältö ja tekninen laskentatapa on kuitenkin säilynyt muuttumattomana. Sen sijaan IFRS:ään siirtyminen aiheutti oikaisuja konsernin taloudellisen asemaan, taloudellisen toiminnan tulokseen ja rahavirtoihin. IFRS:ään siirtymisen vaikutukset siltalaskelmineen on selostettu tilinpäätöksen 2005 liitetiedossa.
 
(3) EBITDA ei ole tilinpäätösstandardien mukainen tunnusluku. EBITDA vastaa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoilla sekä aineellisten hyödykkeiden, liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisilla oikaistua liikevoittoa. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhtiön FAS:n mukaisessa raportoinnissa käsitelty EBITDA-lukuun sisältyvänä eränä, jolloin sen vaikutus EBITDA-lukuun vuoden 2003 osalta on 3,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2004 osalta 2,8 miljoonaa euroa. IFRS:n mukaisesti raportoiduissa luvuissa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyy EBITDA:n alapuolelle tuloslaskelmassa. EBITDA-lukua käytetään yhtiön toimialoilla lisätunnuslukuna kuvaamaan liiketoimintaa. Johto arvioi, että EBITDA on yleisesti käytetty tunnusluku, jota käyttävät myös analyytikot, sijoittajat sekä muut osapuolet toimialalla.
 
(4) Laimennettu tulos per osake ja osakkeiden laimennettu lukumäärä; Laimennettu osakkeiden lukumäärä on liikkeellä olevien osakkeiden painotettu keskiarvo oikaistuna potentiaalisten uusien kantaosakkeiden vaikutuksella.
 
(5) Henkilöstön lukumäärä, keskimäärin; Vuoden 2004 tilinpäätöksessä keskimääräinen henkilöstön lukumäärä on laskettu vuoden alun ja lopun arvojen keskiarvona, vuoden 2005 tilinpäätöksessä neljännesten keskiarvona"
 
Tunnusluvut oikaistuna Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintojen luvuilla sekä kertaluonteisilla erillä*
(Taulukon luvut ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin mainita)
 
 
* Ahlstromin Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoiminnot siirrettiin Sonoco-Alcore -yhtiöön vuonna 2004. Taulukon luvut on oikaistu (i) kuvaamaan Ahlstromin Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintojen siirtoa siten, että siirto olisi tapahtunut 1.1.2003 ja (ii) muilla kertaluonteisilla erillä.
 
(1) FAS oikaistu ja IFRS oikaistu tarkoittaa oikaistuja lukuja, jotka on oikaistu FAS:n ja IFRS:n mukaan laaditusta raportoinnista ja perustuu samoihin tietoihin, joita on käytetty laadittaessa tilintarkastettuja konsernitilinpäätöksiä. Merkittävin oikaisu lukuihin on aiheutunut eliminoitaessa niistä johdon arvion mukaisesti Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintojen luvut sekä kertaluonteiset erät, joita ei ole erikseen määritelty FAS:ssa tai IFRS:ssä.
 
(2) Liikevaihdon oikaisut liittyvät Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintoihin, 97,8 miljoonaa euroa vuonna 2003 ja 77,9 miljoonaa euroa vuonna 2004.
 
(3) EBITDA ei ole tilinpäätösstandardien mukainen tunnusluku. EBITDA vastaa aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoilla sekä aineellisten hyödykkeiden, liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisilla oikaistua liikevoittoa. Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta on yhtiön FAS:n mukaisessa raportoinnissa käsitelty EBITDA-lukuun sisältyvänä eränä, jolloin sen vaikutus EBITDA-lukuun vuoden 2003 osalta on 3,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2004 osalta 2,8 miljoonaa euroa. IFRS:n mukaisesti raportoiduissa luvuissa osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista sisältyy EBITDA:n alapuolelle tuloslaskelmassa. EBITDA-lukua käytetään yhtiön toimialoilla lisätunnuslukuna kuvaamaan liiketoimintaa. Johto arvioi, että EBITDA on yleisesti käytetty tunnusluku, jota käyttävät myös analyytikot, sijoittajat sekä muut osapuolet toimialalla.
 
(4) Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintojen oikaiseminen pienentää Investoinnit käyttöomaisuuteen ja yrityshankinnat -erää 3,4 miljoonaa euroa vuonna 2003 ja 2,0 miljoonaa euroa vuonna 2004.
 
(5) Hylsy- ja hylsykartonkiliiketoimintojen oikaiseminen pienentää Sijoitettu pääoma -erää 55,5 miljoonaa euroa vuonna 2003.