Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2007

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.2.2007 klo 10.00
 
Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen perjantaina 30.3.2007 klo 13.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä esitetyt asiat sekä seuraavat hallituksen ehdotukset:
 
Ehdotus voitonjaosta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon täsmäytyspäivä on 4.4.2007 ja maksupäivä 13.4.2007. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 70.000 euroa.
 
Ehdotus omien osakkeiden takaisinostamisesta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
Ehdotus omien osakkeiden luovuttamisesta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa Ahlstrom Oyj:n yhtiöjärjestystä seuraavasti:
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 3 § poistetaan ja numerointia muutetaan vastaavasti.
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai kaksi yhdessä."
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 12 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
 
päätettävä
 
 
 
-
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
 
-
taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
 
-
vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle,
 
-
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
 
-
hallituksen jäsenten lukumäärästä, ja
 
-
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta
 
käsiteltävä
 
 
 
-
muut kokouskutsussa mainitut asiat."
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 13 § (osakkeenomistajan lunastusvelvollisuus) poistetaan.
 
Yhtiö julkistaa erikseen pörssitiedotteella nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.
 
Yllämainitut ehdotukset tulevat sisältymään myöhemmin julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.
 
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
 
Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727
 
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
 
Ahlstrom lyhyesti
 
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 mrd euroa vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.