Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007 - Kasvuhankkeiden toteuttaminen jatkui toisella neljänneksellä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.7.2007
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 436,9 milj. euroa (4-6/2006: 409,6 milj. euroa). Liikevoitto oli 21,0 milj. euroa (28,9 milj. euroa, ilman kertaluonteisia eriä 26,0 milj. euroa) eli 4,8 % liikevaihdosta (7,1 %, ilman kertaluonteisia eriä 6,4 %). Voitto ennen veroja oli 16,4 milj. euroa (25,2 milj. euroa, ilman kertaluonteisia eriä 22,3 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 8,0 % (11,7 %, ilman kertaluonteisia eriä 10,6 %). Tulos/osake (EPS) oli 0,26 euroa (0,36 euroa). Vuoden 2007 toisen neljänneksen tulokseen ei sisälly kertaluonteisia eriä.
 
Huhti-kesäkuu 2007 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi 8,7 % vuoden 2006 toiseen neljännekseen verrattuna (ilman valuuttakurssien vaikutusta)
 
- Liikevoitto parani 7,4 % vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä myyntimäärien kasvun ansiosta
 
- Kolmen FiberComposites-toimialalla tehdyn yritysoston integrointi aloitettiin
 
- Irrokepohjapapereita valmistavan koneen uudistushanke Ranskassa valmistui kesäkuun lopussa. Investointiseisokki pienensi liikevoittoa 3,5 milj. eurolla.
 
Avainlukuja
 

 Milj. euroa
4-6/
2007
4-6/
2006
1-6/ 2007
1-6/
2006
2006
Liikevaihto
436,9
409,6
853,3
824,2
1 599,1
Liikevoitto
21,0
28,9
44,4
58,5
96,1
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
21,0
26,0
40,6
52,3
87,3
Voitto ennen veroja
16,4
25,2
36,7
50,3
81,2
Voitto ennen veroja pl. kertaluonteiset erät
16,4
22,3
32,9
44,1
72,5
Tilikauden voitto
11,9
16,6
25,3
32,4
57,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
9,0
11,3
-3,0
37,2
119,2
Velkaantumisaste, %
50,9
30,0
50,9
30,0
20,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
8,0
11,7
8,5
12,4
10,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % pl. kertaluonteiset erät
8,0
10,6

7,8

11,2
9,5
Rahavirta/osake, euroa
0,20
0,21
-0,06
0,89
2,72
Tulos/osake, euroa
0,26
0,36
0,55
0,77
1,31
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella keskimäärin, 1000 kpl
46 636
45 587
46 279
41 977
43 802
 
 
 
Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi yhtiön toista vuosineljännestä:
 
- Vuoden toisella neljänneksellä toteutimme aktiivisesti kasvustrategiaamme. Teimme kolme yritysostoa ja käynnistimme niiden integroinnin nykyisiin liiketoimintoihimme. Odotamme saavamme integrointiprosessin päätökseen vuoden loppuun mennessä. Lisäksi meillä on käynnistysvaiheessa useita uusia tuotantolinjoja, joiden avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme uusia tuotteita ja suurempia volyymeja. Irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin laajennusohjelmamme Euroopassa saatiin päätökseen katsauskauden lopussa, kun La Gèren tehtaalla Ranskassa tehty investointi otettiin käyttöön. Valmistunut laajennus ja Brasiliassa vireillä oleva yhteisyritys vahvistavat kykyämme palvella kasvavia etikettimarkkinoita globaalisti. Olen tyytyväinen kasvuhankkeiden edistymiseen toisella neljänneksellä ja uskon myös loppuvuoden olevan työntäyteinen.
 
- Ahlstromin liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 9 % kasvustrategian toteutuksen ansiosta. Arvioimme liikevaihdon kasvavan edelleen tulevien vuosineljännesten aikana, kun orgaaninen kasvu kiihtyy ja ostettujen liiketoimintojen vaikutus on nähtävissä koko vuosineljänneksen luvuissa. Huolimatta investointien aiheuttamasta liikevoiton pienenemisestä ja yritysostoista johtuvasta tilapäisestä kiinteiden kulujen noususta liikevoittomme kasvoi 7 % vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,0 %, joka on alle 13 %:n pitkän tähtäimen tavoitteemme. Pyrimme edelleen parantamaan katteitamme ja pitämään kiinteät kustannukset kurissa.
 
 
Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2007
 
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
Toimintaympäristö
Ahlstromin tuotteiden kysyntä pysyi hyvänä useimmilla markkina-alueilla. Aasiassa ja Etelä-Amerikassa kysyntä kasvoi nopeammin kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, ja myös Euroopassa kehitys oli edelleen hyvää. Pohjois-Amerikan markkinoilla kokonaiskysyntä pysyi vakaana, mutta asuntomarkkinoiden heikkeneminen painoi ilmansuodatinmateriaalien kysyntää.
 
Raaka-aineiden ja energian, erityisesti sellun, hinnat pysyivät hyvin korkeina. Markkinasellun (NBSK) keskimääräinen dollarihinta nousi edelleen ja oli noin 19 % korkeampi kuin vuoden 2006 toisella vuosineljänneksellä ja 4 % korkeampi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Synteettisten kuitujen ja kemikaalien hinnat pysyivät korkealla tasolla mutta eivät nousseet ensimmäisestä vuosineljänneksestä.
 
Energiakustannukset pysyivät korkeina, vaikka Euroopassa yhtiön sähkökustannukset alenivat hieman sen jälkeen, kun Ranskassa palattiin sähkön hinnan säännöstelyyn ja Saksassa poistettiin energiavero. Ahlstromin pääasialliset energialähteet ovat maakaasu ja sähkö.
 
Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2007
 
Katsauskauden liikevaihto oli 436,9 milj. euroa (409,6 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen, pienensi Ahlstromin liikevaihtoa 8,5 milj. eurolla. Yritysostot (Fabriano, Orlandi ja Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden liiketoiminta) kasvattivat katsauskauden liikevaihtoa 22,3 milj. eurolla. Orlandi on mukana konsernin luvuissa toukokuusta alkaen, Fabriano ja Fiberwebin kuluttajapyyheliiketoiminta kesäkuusta lähtien. Yritysostoilla, La Gèren tehtaan investointiseisokilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 %.
 
Myyntimäärät kasvoivat 5,4 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Kasvua vauhdittivat pääasiassa yritysostot, kasvuinvestoinnit sekä useimmilla liiketoiminta-alueilla vallinnut hyvä kysyntä. 
 
Toisen vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 21,0 milj. euroa (26,0 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät raaka-aineiden korkea hintataso ja La Gèren tehtaan viiden viikon investointiseisokki, joka pienensi Ahlstromin liikevoittoa noin 3,5 milj. eurolla. Ostettujen liiketoimintojen integroinnista aiheutuvat kulut heikensivät kannattavuutta noin 0,5 milj. eurolla.
 
Nettorahoituskulut olivat 4,3 milj. euroa (4,1 milj. euroa). Nettokorkokulut kasvoivat 3,9 milj. euroon (2,3 milj. euroa) pääasiassa nettovelkojen kasvun vuoksi. Valuuttakurssivoitot olivat 0,2 milj. euroa (1,4 milj. euron tappio).
 
Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin tappioista oli 0,3 milj. euroa (0,4 milj. euron voitto).
 
Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä oli 16,4 milj. euroa (22,3 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 4,5 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 11,9 milj. euroa (16,6 milj. euroa).
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 8,0 % (10,6 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 6,4 % (9,0 %). Tulos/osake (EPS) oli 0,26 euroa (0,36 euroa).
Pääoman kiertonopeus oli 1,7 (1,6).
 
Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2007
 
Tammi-kesäkuussa 2007 Ahlstromin liikevaihto oli 853,3 milj. euroa (824,2 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen, alensi liikevaihtoa 20,6 milj. eurolla. Yritysostoilla, investointiseisokeilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,4 %. Myyntimäärät kasvoivat 4,3 %.
 
Vuoden 2007 kuuden ensimmäisen kuukauden liikevoitto oli 44,4 milj. euroa (58,5 milj. euroa). Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli 40,6 milj. euroa (52,3 milj. euroa). Katsauskauden 3,8 milj. euron kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kolmen voimalaitoksen myyntiin Italiassa. 
 
Katsauskaudella kannattavuutta painoivat korkeat raaka-aine- ja energiakustannukset, La Gèren ja Karhulan tehtaan investointiseisokit sekä yritysostojen integrointikustannukset.
 
Nettorahoituskulut olivat 7,3 milj. euroa (8,6 milj. euroa). Nettokorkokulut olivat 6,3 milj. euroa (4,5 milj. euroa). Valuuttakurssivoitot olivat 0,2 milj. euroa (3,1 milj. euron tappio). Muutos johtuu pääasiassa vuonna 2006 toteutetuista toimenpiteistä alentaa valuuttamääräisten sijoitusten suojaustasoa.
 
Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin tappioista oli 0,4 milj. euroa (0,4 milj. euron voitto).
 
Voitto ennen veroja oli 36,7 milj. euroa (50,3 milj. euroa). Ilman kertaluonteisia eriä voitto ennen veroja oli 32,9 milj. euroa (44,1 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 11,4 milj. euroa (17,9 milj. euroa). Katsauskauden kumulatiivinen veroaste oli 31 %. Tilikauden voitto oli 25,3 milj. euroa (32,4 milj. euroa). Tulos/osake (EPS) oli 0,55 euroa (0,77 euroa).
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,5 % (12,4 %). Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto oli 7,8 % (11,2 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 6,7 % (9,7 %).
 
  
Rahoitus ja rahoitusasema tammi-kesäkuussa 2007
 
Liiketoiminnan nettorahavirta oli -3,0 milj. euroa (37,2 milj. euroa). Rahavirran pieneneminen johtui pääasiassa eläkerahastoon Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdystä 20,8 milj. euron maksusta. Korollisten nettovelkojen määrä nousi 227,4 milj. eurolla 382,6 milj. euroon yritysostojen ja investointien seurauksena (31.12.2006: 155,2 milj. euroa).
 
Velkaantumisaste oli 50,9 % (31.12.2006: 20,3 %) ja omavaraisuusaste 47,3 % (31.12.2006: 56,5 %).
 
Ahlstromin sovittujen luottolimiittien määrä 30.6.2007 oli 342 milj. euroa.
 
Investoinnit tammi-kesäkuussa 2007
 
Investoinnit ilman yrityskauppoja olivat 65,8 milj. euroa (47,0 milj. euroa). Yritysostojen arvo oli 127,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa).
 
Tilikaudella 2007 Ahlstrom-konsernin investointien ilman yritysostoja odotetaan ylittävän vuoden 2006 tason (120,1 milj. euroa) noin 15-20 %:lla.
 
Kasvustrategia
 
Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti.
 
Ahlstromin kasvuinvestointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.
 
Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ahlstrom toteutti kasvustrategiaansa tekemällä yritysostoja ja kasvuinvestointeja neljässä maanosassa.
 
Yritysostot ja investointipäätökset tammi-kesäkuussa 2007
 
Ahlstromin helmikuussa julkistama Italian Sassoferratossa sijaitsevan Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007. Fabriano valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa ilmansuodattimissa. Kauppahinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppaan kuului yksi tehdas, jonka liikevaihto on noin 7 milj. euroa. Tehdas työllistää 32 henkilöä, ja sen toiminta on integroitu Ahlstromin Torinon tehtaan liiketoimintaan Italiassa.
 
Ahlstromin maaliskuussa julkistama Fiberweb plc:n kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan osto vahvistui 25.5.2007. Kauppahinta oli noin 65 milj. euroa. Kauppaan kuului yhteensä neljä tehdasta, joista kolme on Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2006 oli noin 110 milj. euroa, ja se työllisti noin 400 henkilöä. Yrityskaupan myötä Ahlstromista tulee arvionsa mukaan maailman kolmanneksi suurin rullatavarana myytävien kuitukankaiden valmistaja. Fiberwebin valmistamia kuluttajille suunnattuja pyyhkimistuotteita käytetään pääasiassa henkilökohtaiseen hygieniaan, vauvanhoitoon ja kodinhoitoon tarkoitetuissa pyyhkeissä.
 
Ahlstrom päätti 11.5.2007 investoida 8 milj. euroa uuteen neulausmenetelmällä kuitukankaita valmistavaan linjaan Darlingtonin tehtaalla Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa. Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän kesäkuussa 2008, ja se palvelee pääasiassa Pohjois-Amerikan kasvavia pölynsuodatinmarkkinoita.
 
Ahlstrom allekirjoitti 9.5.2007 sopimuksen brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa erikoispapereita valmistavan yhteisyrityksen perustamisesta Brasiliaan. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 60 % ja VCP 40 %. Ahlstromin omistusosuuden hinta on noin 80 milj. euroa. Yhteisyritys muodostuu Jacarein tehtaalla lähellä São Pauloa olevasta paperikoneesta ja päällystyskoneesta jälkikäsittelyineen. Paperikoneen liikevaihto on noin 100 milj. euroa. Ahlstrom arvioi kaupan vahvistuvan vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.
 
Ahlstrom allekirjoitti 7.5.2007 aiesopimuksen Intian Gujaratin osavaltiossa sijaitsevan Mundran erikoistalousalueen kanssa 5 hehtaarin suuruisen tontin ostamisesta erikoistalousalueen tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille tarkoitetussa teollisuuspuistossa. Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkaista.
 
Ahlstromin helmikuussa julkistama italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden liiketoiminnan osto vahvistui 30.4.2007. Kauppahinta oli noin 60 milj. euroa. Ostettu liiketoiminta käsittää kaksi noin 120 henkilöä työllistävää tehdasta Cressassa ja Gallaratessa Pohjois-Italiassa. Yrityskaupan myötä Ahlstromin tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä sellupitoisia kuitukankaita. Yrityskaupan yhteydessä Ahlstrom investoi noin 2,5 milj. euroa Cressan tehtaalla Italiassa sijaitsevaan tuotantolinjaan. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto investoinnin jälkeen on noin 65 milj. euroa vuonna 2007.
 
Ahlstrom päätti 2.2.2007 investoida 5 milj. euroa uuteen kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja valmistavaan kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaallaan Texasissa Yhdysvalloissa. Uusi linja valmistaa suodatinmateriaaleja pääasiassa Pohjois-Amerikan lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointisuodatinmarkkinoille. Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 alussa.
 
 
Käynnistetyt kasvuinvestoinnit tammi-kesäkuussa 2007
 
La Gèren tehtaalla saatiin kesäkuussa valmiiksi merkittävä, noin 30 milj. euroa maksanut irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin laajennus. Investointiseisokki kesti viisi viikkoa.
 
Ahlstromin uusi erikoislujitteita tuulivoimala-, vene- sekä kuljetusvälineteollisuudelle valmistava tehdas Bishopvillessä Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa aloitti tuotannon ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Investoinnin arvo oli noin 10 milj. euroa.
 
Joulukuun lopussa 2006 Ahlstrom otti käyttöön uuden vesineulaustekniikkaa hyödyntävän kuitukankaiden tuotantolinjan Green Bayn tehtaalla Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Linja aloitti tuotannon ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Investoinnin kokonaisarvo oli noin 25 milj. euroa.
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom uusi lasiuunin ja lisäsi mattokoneen tuotantokapasiteettia Karhulan tehtaalla. Näiden investointien kokonaisarvo oli noin 6 milj. euroa.
 
Divestoinnit tammi-kesäkuussa 2007
 
Maaliskuussa Ahlstrom päätti myydä kolme vesivoimalaitosta Italian Torinossa paikalliselle energiayhtiölle. Myyntihinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa keskittyä korkealuokkaisiin kuitumateriaaleihin samalla kun yhtiö luopuu ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä ja vähentää niihin liittyviä kustannuksia.
 
Henkilöstö
 
Kesäkuun lopussa 2007 Ahlstromilla oli 6 325 työntekijää (5 831). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 5 794 (5 661).
 
Pääasialliset riskit ja epävarmuustekijät
 
Lyhyellä tähtäimellä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat tekijät:
 
- Yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysyntä
- Raaka-aineiden hintojen nousu (esim. sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut)
- Energian hinnannousu
- Valuuttakurssien vaihtelu
 
Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa vuodelta 2006, sivuilla 22-23.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
Tammi-kesäkuussa 2007 vaihdettiin kaikkiaan 7,0 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 156,4 milj. euroa. Osakkeen alin kauppahinta oli 21,20 euroa ja ylin 24,50 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 29.6.2007 hintaan 21,75 euroa. Ahlstromin osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 1 015 milj. euroa.
 
Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 16,11 euroa (31.12.2006: 16,79 euroa).
 
Katsauskauden lopussa Ahlstromilla ei ollut yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.
 
Ahlstromin optio-ohjelmaan I (2001) ja II (2001) kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittiin tammi-kesäkuussa yhteensä 1 008 871 uutta Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää vastaavien osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 70 005 912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 46 670 608 kappaletta.
 
Ahlstrom Oyj:n hallituksella on valtuutus hankkia enintään 4 500 000 Ahlstromin osaketta, joka vastaa alle 10 % osuutta kaikista yhtiön osakkeista. Hallituksella on myös valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Näkymät vuoden 2007 jälkimmäiselle vuosipuoliskolle
 
Kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Ahlstromin päämarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Kysynnän kehittymistä Yhdysvalloissa on kuitenkin edelleen vaikea ennustaa. Ahlstromin tuotteita käytetään pääasiassa teollisissa prosesseissa, joten kuluttajakysynnän muutokset heijastuvat Ahlstromin tuotteiden kysyntään pienellä viiveellä.
 
Ahlstromin tärkeimmän yksittäisen raaka-aineen sellun hinta nousi edelleen vuoden toisella neljänneksellä. Öljyn hinta jatkoi nousuaan, minkä odotetaan pitävän energiakustannukset korkeina vuoden toisella puoliskolla sekä nostavan Ahlstromin käyttämien synteettisten kuitujen ja kemikaalien kustannuksia.
 
Ahlstromilla on useita uusia tuotantolinjoja käynnistymisvaiheessa, ja yhtiö on aloittanut kolmen yritysoston integroinnin. Investointien ja yritysostojen odotetaan kasvattavan yhtiön myyntimääriä ja liikevaihtoa vuoden toisella puoliskolla. Kolmannen vuosineljänneksen aikana toteutetaan normaalit kesän huoltoseisokit. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla yhtiö jatkaa yritysostojen integrointia ja käynnistää uusia tuotantolinjoja. Suurin käynnissä oleva orgaaninen kasvuinvestointi on lasihuopatehtaan käyttöönotto Tverissä Venäjällä. Fabrianon ja Orlandin sekä Fiberwebin kuluttajapyyheliiketoiminnan integroinnit odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä. VCP:n kanssa perustettavan yhteisyrityksen integroinnin odotetaan alkavan kolmannen vuosineljänneksen aikana. Yritysostot ja orgaaniset investoinnit vaikuttavat positiivisesti yhtiön taloudelliseen kehitykseen vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen.
 
Näemme kuitupohjaisten materiaalien toimialalla edelleen lupaavia kasvumahdollisuuksia ja arvioimme yhtiön liiketoiminnan kehittyvän positiivisesti vuosina 2007 ja 2008.
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2007
 
Ahlstrom Oyj julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta perjantaina 26.10.2007.
 
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
 
Helsingissä 25.7.2007
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja antavat:
 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään keskiviikkona 25.7.2007 klo 11.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 1.8.2007 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 756617.
 
Suomenkielinen presentaatiomateriaali on saatavilla 25.7.2007 osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
 
Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet lähetetään tilaajille sähköpostitse.
 
Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 200 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Liitteet
 
1. Toimialakatsaukset
2. Tilinpäätös
Liite 1
 
Toimialakatsaukset huhti-kesäkuu 2007
FiberComposites-toimiala
 

Avainlukuja, milj. euroa
4-6/
2007
4-6/
2006
Muutos, %
1-6/ 2007
1-6/
2006
2006
Liikevaihto
235,5
204,9
15,0
441,9
417,6
808,2
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
17,3
13,9
24,9
30,7
29,7
54,1
Liikevoitto, % pl. kertaluonteiset erät
7,3
6,8
 
6,9
7,1
6,7
Sidotun pääoman tuotto (RONA) % pl. kertaluonteiset erät
9,5
9,0
 
8,7
9,7
8,9
 
Toimialan liikevaihto kasvoi 15,0 % ja oli 235,5 milj. euroa (204,9 milj. euroa). Yritysostot (Fabriano, Orlandi ja Fiberwebin kuluttajapyyheliiketoiminta) kasvattivat toisen vuosineljänneksen liikevaihtoa 22,3 milj. eurolla. Myyntimäärät kasvoivat 19,5 %. Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen, puolestaan pienensi toimialan liikevaihtoa 6,7 milj. eurolla.
 
Liikevoitto parani huomattavasti viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 17,3 milj. euroa. Kannattavuuden paraneminen johtui hyvästä kysynnästä kaikilla tuotealueilla.
 
Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (25 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa, terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa sekä muissa teollisissa sovelluksissa.
 
Liiketoiminta-alueen markkinatilanne pysyi hyvänä vuoden toisella neljänneksellä. Myyntimäärät kasvoivat 46,4 % uusien tuotantolinjojen käyttöönoton, yritysostojen sekä erityisesti pyyhkimistuotteiden ja teollisissa sovelluksissa käytettävien kuitukankaiden vahvan kysynnän ansiosta. Liikevaihto nousi 29,4 % ja oli 119 milj. euroa. Yritysostoilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 5,8 %. Valuuttakurssien vaihtelu puolestaan pienensi liikevaihtoa. Noin puolet liiketoiminta-alueen liikevaihdosta on dollarimääräistä.
 
Eräiden raaka-aineiden, kuten raionin, hintojen nousu jatkui. Raion ja polyesteri ovat tärkeimpiä kuitukankaiden valmistuksessa käytettäviä synteettisiä kuituja. Energiakustannukset laskivat hieman vuoden ensimmäisen neljänneksen tasolta mutta olivat korkeampia kuin vuoden 2006 toisella neljänneksellä.
 
Liiketoiminta-alue jatkaa joulukuussa 2006 valmistuneen uuden vesineulaustekniikkaa hyödyntävän pyyhkimistuotelinjan kaupallista käyttöönottoa Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa.
 
Ahlstromin ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistama Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan osto vahvistui 25.5.2007 ja Orlandin kuitukangasliiketoiminnan osto 30.4.2007. Liiketoimintojen integrointi on edennyt hyvin, ja se saataneen päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä.  Ostettujen toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 170 milj. euroa.
 
Ahlstromin kuitukankaiden kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä vuoden toisella puoliskolla.
 
Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (20 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa.
 
Suodatinmateriaalien markkinatilanne kehittyi huhti-kesäkuussa edelleen suotuisasti. Kysyntä oli vahvaa Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa, mutta Pohjois-Amerikassa kysyntä vaihteli. Tilanne Pohjois-Amerikan asuntomarkkinoilla jatkui vaisuna, mikä heikensi ilmansuodatinmateriaalien kysyntää. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 1,6 % ja oli 87 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 3,4 %. Valuuttakurssivaihtelut pienensivät liikevaihtoa.
 
Energian ja raaka-aineiden, erityisesti metanolin ja sen johdannaisten, hinnat pysyivät korkeina. Kustannusten nousun vaikutusta on pyritty osittain kompensoimaan hinnankorotuksilla useimmissa tuoteryhmissä. 
 
Ahlstrom päätti kesäkuussa sulkea Bellinghamin tehtaan Yhdysvalloissa ja siirtää osan tehtaan toiminnoista ja tuotantovälineistä Darlingtonin tehtaalle Yhdysvalloissa. Tehtaan sulkemisesta ja tuotantovälineiden siirrosta aiheutuva noin 2 milj. euron kustannus kirjataan Ahlstromin tulokseen toisella vuosipuoliskolla. Ahlstrom päätti myös rakentaa uuden suodatinmateriaaleja valmistavan tuotantolinjan Darlingtonin tehtaalle. Linjan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 kesäkuun loppuun mennessä.
 
Ahlstromin ensimmäisellä vuosineljänneksellä julkistama italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007. Ostetun liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin 7 milj. euroa.
 
Liiketoiminta-alueen näkymät vuoden jälkimmäiselle puoliskolle ovat hyvät. Kuljetusvälineteollisuudessa ja nesteiden suodatuksessa käytettävien suodatinmateriaalien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana, mutta ilmansuodatinmateriaalien markkinatilanne jatkuu epävarmana Pohjois-Amerikassa.
 
Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (7 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa, vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä urheiluvälineissä.
 
Kysyntä kehittyi toisen vuosineljänneksen aikana suotuisasti kaikissa liiketoiminta-alueen päätuoteryhmissä (rakennusmateriaalit, tuulivoimala- ja veneteollisuus sekä kuljetusvälineteollisuus) ja kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla. Liikevaihto kasvoi 9,8 % ja oli 31 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 6,8 %. Erityisesti myynti Venäjälle ja Yhdysvaltoihin kasvoi voimakkaasti. Ahlstromin uuden erikoislujitteita valmistava Bishopvillen tehtaan käynnistyminen Etelä-Carolinassa Yhdysvalloissa kasvatti liiketoiminta-alueen liikevaihtoa Yhdysvalloissa. Myös muutokset tuotevalikoimassa kasvattivat liikevaihtoa.
 
Korkeiden raaka-aine- ja energiakustannusten vaikutusta pystyttiin osittain kompensoimaan myyntihintojen korotuksilla eräissä tuoteryhmissä.
 
Uuden lasihuopatehtaan rakentaminen Venäjän Tveriin etenee aikataulussa, ja tehtaan odotetaan aloittavan tuotannon vuoden 2007 viimeisen neljänneksen aikana.
 
Vuoden 2007 jälkimmäisen puoliskon aikana kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla.
 
 
Specialty Papers -toimiala
 

Avainlukuja, milj. euroa
4-6/
2007
4-6/
2006
Muutos, %
1-6/ 2007
1-6/
2006
2006
Liikevaihto
202,7
205,2
-1,2
414,1
408,5
794,0
Liikevoitto pl. kertaluonteiset
erät
5,4
10,3
-47,6
14,0
23,3
36,4
Liikevoitto, % pl. kertaluonteiset erät
2,7
5,0
 
3,4
5,7
4,6
Sidotun pääoman tuotto (RONA) % pl. kertaluonteiset erät
6,4
13,1
 
8,5
15,2
11,8
 
Specialty Papers -toimialan liikevaihto laski 1,2 % ja oli 202,7 milj. euroa (205,2 milj. euroa). Myyntimäärät pysyivät viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Myyntimääriä pienensi Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueeseen kuuluvan ranskalaisen La Gèren tehtaan investointiseisokki, kun taas Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat voimakkaasti.
 
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen myyntihinnat laskivat hieman markkinoilla vallinneen tilapäisen irrokepohjapapereiden ylitarjonnan vuoksi.
 
Toimialan liikevoitto oli 5,4 milj. euroa (10,3 milj. euroa). Kannattavuuden heikentyminen johtui pääasiassa La Gèren tehtaan investointiseisokista, joka pienensi liikevoittoa 3,5 milj. eurolla.
 
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue (30 % konsernin liikevaihdosta)
 
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue valmistaa erilaisia erikoispapereita tarroihin, etiketteihin, pakkauksiin sekä graafisiin sovelluksiin.
 
Irrokepohjapapereiden kysyntä pysyi toisella vuosineljänneksellä ennallaan, mutta markkinoilla vallinnut tilapäinen ylitarjonta painoi hintoja. Märkäliimattavien ja metalloitavien etikettipapereiden kysyntä oli hyvää juomateollisuuden etikettivalmistajien sesongin vuoksi, vaikkakin sesonki alkoi tavallista myöhemmin. Pakkauspapereiden kysyntä parani viime vuoden tasosta, mutta myyntihintoihin kohdistui edelleen paineita.
 
Liiketoiminta-alueen myyntimäärät laskivat 4,2 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta pääasiassa La Gèren tehtaan investointiseisokin vuoksi. Liikevaihto laski 6,8 % ja oli 126 milj. euroa.
 
Liiketoiminta-alueen tärkeimmän raaka-aineen sellun hinta nousi edelleen ja oli korkeammalla tasolla kuin vuoden 2006 vastaavana ajanjaksona. Energiakustannukset laskivat ensimmäisestä vuosineljänneksestä ja olivat viime vuoden toisen neljänneksen tasolla.
 
Irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin laajennus La Gèren tehtaalla otettiin käyttöön kesäkuun lopussa. Investointiseisokki kesti viisi viikkoa. Tuotantolinjan odotetaan toimivan täydellä teholla elokuun 2007 loppuun mennessä.
 
Toisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom sopi perustavansa brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa erikoispapereita valmistavan yhteisyrityksen Brasiliaan. Kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 60 % ja VCP 40 %. Yhteisyrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 100 milj. euroa, ja se vahvistaa Ahlstromin asemaa etiketti- ja pakkauspapereissa Euroopan ulkopuolella.
 
Irrokepohjapapereiden kysynnän arvioidaan vahvistuvan vuoden loppua kohti. Etikettipapereiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä lähikuukaudet, mutta kolmannen vuosineljänneksen lopulla kysyntä heikkenee juomateollisuuden etikettivalmistajien sesongin päättyessä. Pakkauspapereiden markkinatilanne pysyy ennallaan lähitulevaisuudessa.
 
Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (18 % konsernin liikevaihdosta)
 
Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat hiomapaperien pohjapaperit, krepatut paperit (esim. maalarinteippien pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon sovellukset), esikyllästetyt sisustuslaminaattipaperit, tiiviste- ja suojapaperit (esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin), päällystetyt paperit (esim. tapettien pohjapaperit, julistepaperit) sekä pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue palvelee pääasiassa rakennus-, sisustus-, elintarvike- ja autoteollisuutta sekä terveydenhuoltosektoria.
 
Ahlstromin teknisten papereiden kysyntä jatkui vahvana toisella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta 9,5 % ja oli 77 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 10,2 % pääasiassa julistepapereiden, krepattujen papereiden, pergamenttipapereiden ja esikyllästettyjen sisustuslaminaattipapereiden vahvan kysynnän ansiosta.
 
Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta nousi edelleen katsauskaudella, mutta korkeiden kustannusten vaikutusta pystyttiin osittain kompensoimaan parantamalla tuottavuutta. Myös myyntihintoja korotettiin eräissä tuoteryhmissä kireästä kilpailutilanteesta huolimatta. Liiketoiminta-alue on ilmoittanut korottavansa krepattujen papereiden sekä huonekalu- ja sisustuslaminaattipapereiden hintoja kolmannella vuosineljänneksellä.
 
Markkinatilanteen odotetaan pysyvän hyvänä useimmissa tuoteryhmissä toisen vuosipuoliskon aikana.
 

 
Liite 2
 
Tilinpäätös
 
LAADINTAPERIAATTEET
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen
 
Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2007 alkaen:
 
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät liitetiedot
- IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
 
Edellä mainituilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.
Ne vaikuttavat konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.
 
Tilintarkastamaton.
 

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 
1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Kertyneet voittovarat
7) Vähemmistöosuus

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
YRITYSOSTOT 2007
 
Vuoden 2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ahlstrom teki useita kasvustrategiansa mukaisia yritysostoja.
 
Huhtikuussa Ahlstrom osti italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden valmistuksen. Yrityskaupan myötä Ahlstromin tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä sellupitoisia vesineulattuja kuitukankaita. Toukokuussa Ahlstrom osti Fiberweb plc -yhtiön kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan. Näiden kahden yrityskaupan myötä Ahlstrom nousee maailman johtavaksi pyyhkimistuotteiden valmistajaksi. Toukokuussa Ahlstrom osti myös italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n, joka valmistaa mikrolasikuidusta korkeaa suodatustehoa vaativia suodatinmateriaaleja ilmansuodattimiin.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto tammi-kesäkuulta 2007 olisi ollut noin 937 miljoonaa euroa, mikäli yritysostot olisi toteutettu 1.1.2007.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty tammi-kesäkuun 2007 yritysostot yhteenlaskettuina. Liiketoimintojen yhdistely ja hankintahinnan kohdistaminen on tehty alustavana, koska hankittujen yhtiöiden varojen ja velkojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken. Liikearvo, joka syntyi pääosin Orlandi Groupin hankinnasta, kuvastaa laajemmasta kuluttajapyyhe- ja suodatinmateriaalituotevalikoimasta syntyviä synergiaetuja sekä uusien kasvumahdollisuuksien tuomia etuja.
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTA