Ahlstrom Oyj:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007: Liikevaihto kasvoi selvästi, kannattavuus epätyydyttävä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2007
 
Korkealaatuisia kuitumateriaaleja valmistavan Ahlstromin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 444,9 milj. euroa (7-9/2006: 385,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 16,1 milj. euroa (25,3 milj. euroa) eli 3,6 % liikevaihdosta (6,5 %). Voitto ilman veroja oli 6,7 milj. euroa (21,4 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 5,5 % (10,3 %). Tulos/osake (EPS) oli 0,10 euroa (0,36 euroa).
 
Ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2007 kolmannen neljänneksen liikevoitto oli 16,2 milj. euroa (20,8 milj. euroa) eli 3,6 % liikevaihdosta (5,4 %). Voitto ennen veroja oli 6,7 milj. euroa (17,0 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto 5,5 % (8,5 %), molemmat ilman kertaluonteisia eriä.
 
Heinä-syyskuu 2007 lyhyesti
 
- Liikevaihto ilman valuuttakurssien vaikutusta kasvoi 18 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta yritysostojen ja kasvuinvestointien seurauksena.
 
- Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen heikko kannattavuus ja raaka-aineiden hintojen nousu pienensivät Ahlstromin liikevoittoa. Yhtiö on käynnistänyt toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi.
 
- Brasilialainen Ahlstrom-VCP-yhteisyritys on ollut osa konsernia syyskuusta alkaen.
 
- Ahlstrom jatkoi neljän ostamansa yrityksen integrointia. Integrointiprosessi saadaan päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä. Yritysostojen odotetaan vaikuttavan positiivisesti yhtiön taloudelliseen kehitykseen vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen.
 


Avainlukuja, milj. euroa
7-9/
2007
7-9/
2006
1-9/
2007
1-9/
2006
2006
Liikevaihto
444,9
385,9
1 298,3
1 210,1
1 599,1
Liikevoitto
16,1
25,3
60,5
83,8
96,1
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
16,2
20,8
56,8
73,2
87,3
Voitto ennen veroja
6,7
21,4
43,4
71,8
81,2
Voitto ennen veroja pl. kertaluonteiset erät
6,7
17,0
39,6
61,2
72,5
Tilikauden voitto
5,0
16,4
30,3
48,8
57,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
37,1
57,0
34,1
94,2
119,2
Velkaantumisaste, %
60,1
25,0
60,1
25,0
20,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
5,5
10,3
7,4
11,8
10,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
pl. kertaluonteiset erät
5,5
8,5
6,9
10,4
9,5
Rahavirta/osake, euroa
0,79
1,29
0,73
2,18
2,72
Tulos/osake, euroa
0,10
0,36
0,65
1,13
1,31
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella
keskimäärin, 1000 kpl
46 671
45 592
46 411
43 195
43 802

 
Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi yhtiön kolmatta vuosineljännestä:
 
- Liikevaihtomme kasvoi selvästi toteutettujen yritysostojen ja investointien ansiosta. Jatkoimme toimintamme laajentamista Euroopan ulkopuolella käynnistämällä Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen toiminnan Brasiliassa ja allekirjoittamalla KAN Paperin kanssa sopimuksen yhteisyrityksen perustamiseksi Kiinaan. Tämänhetkinen liikevaihtomme vastaa vuositasolla noin 1,9 miljardin euron liikevaihtoa. Olemme myös saaneet vahvan jalansijan viidellä mantereella, mikä mahdollistaa liiketoimintamme laajentamisen edelleen.
 
- Etiketti- ja pakkauspaperit -toimialan heikko kannattavuus alensi konsernin taloudellista tulosta, ja sijoitetun pääoman tuottomme jäi 5,5 %:iin. Kuten olemme aiemmin ilmoittaneet, olemme ryhtyneet tarvittaviin kannattavuutemme parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin heikkoa tulosta tekevien yksiköiden osalta. Olen kuitenkin tyytyväinen siitä, että Ahlstrom pystyi parantamaan muiden liiketoimintojen liikevoittoa vuoteen 2006 verrattuna.
 
- Korotamme parhaillaan hintoja kaikilla liiketoiminta-alueillamme kompensoidaksemme raaka-ainekustannusten nousua. Jatkamme myös vuonna 2007 ostamiemme yritysten integrointia osaksi Ahlstromia. Näiden toimenpiteiden vaikutus taloudelliseen kehitykseemme alkaa näkyä neljännestä vuosineljänneksestä alkaen.
 
 
Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2007
 
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
Toimintaympäristö
 
Etiketti- ja pakkauspapereiden kysyntä heikkeni Euroopassa. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin halpeneminen heikensi Ahlstromin kilpailukykyä Euroopan vientimarkkinoilla. Ahlstromin muiden liiketoiminta-alueiden osalta kysyntä pysyi kuitenkin hyvänä Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Yhdysvalloissa kysynnästä yhä suurempi osuus perustui lyhyen aikavälin sopimuksiin. Lisäksi Yhdysvaltojen asuntomarkkinat heikkenivät edelleen, mikä painoi ilmansuodatinmateriaalien kysyntää.
 
Ahlstromin pääraaka-aineiden hinnat nousivat edelleen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Ahlstromin tärkeimmän raaka-aineen pitkäkuituisen markkinasellun (NBSK) keskimääräinen dollarihinta  oli noin 14 % korkeampi kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä ja 3 % korkeampi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Eukalyptussellun (BHKP) keskimääräinen markkinahinta  oli noin 8 % korkeampi kuin vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä ja 5 % korkeampi kuin vuoden 2007 toisella neljänneksellä. Eukalyptussellu on ollut noin 100 dollaria / tonni edullisempaa kuin pitkäkuituinen sellu. Useimpien synteettisten kuitujen ja kemikaalien hinnat nousivat, koska öljy kallistui ja markkinoilla oli pulaa tietyistä raaka-aineista Aasian voimakkaan kysynnän vuoksi.
 
Energiakustannukset pysyivät korkeina katsauskaudella. Ahlstromin pääasialliset energialähteet ovat maakaasu ja sähkö.
 

 
 
Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2007
 
Katsauskauden liikevaihto kasvoi 15,3 % ja oli 444,9 milj. euroa (385,9 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen, pienensi Ahlstromin liikevaihtoa 10.4 milj. eurolla eli 2,7 %. Yritysostot (Votorantim Celulose e Papel
-yhtiön kanssa perustettu yhteisyritys Ahlstrom-VCP, Fabriano, Orlandin kuitukangasliiketoiminta ja Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden liiketoiminta) kasvattivat katsauskauden liikevaihtoa 55,4 milj. eurolla. Ahlstrom-VCP on mukana konsernin luvuissa syyskuusta alkaen ja Orlandi, Fabriano and Fiberweb koko vuosineljänneksen ajalta. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,6 %.
 
Myyntimäärät kasvoivat 15,4 % vertailujaksosta. Kasvua vauhdittivat pääasiassa sekä FiberComposites- että Specialty Papers -toimialoilla tehdyt yritysostot ja orgaaniset kasvuinvestoinnit.
 
Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 22,4 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta ja oli 16,2 milj. euroa (20,8 milj. euroa). Liikevoittoa pienensivät markkinoilla vallinnut irrokepohjapapereiden ylikapasiteetti sekä toispuoleisesti päällystettyjen papereiden kireä kilpailutilanne ja kysynnän heikkeneminen Euroopassa. Lisäksi tärkeimpien raaka-aineiden hintojen nousu heikensi liikevoittoa. Energiakustannukset pysyivät suunnilleen vuoden toisen neljänneksen tasolla. Yritysostojen integrointikulut heikensivät kannattavuutta noin 1,5 milj. eurolla.
 
Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen sisältyi nettosuuruudeltaan -0,1 milj. euron kertaluonteiset erät, jotka liittyivät pääasiassa Bellinghamin tehtaan sulkemiseen Yhdysvalloissa ja valtiolta saatuun avustukseen Brasiliassa.
 
Nettorahoituskulut olivat 9,7 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Lukuun sisältyy Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen rahoittamiseen liittyvä 1,5 milj. euron kulu. Nettokorkokulut kasvoivat 7,7 milj. euroon (2,2 milj. euroa) pääasiassa nettovelkojen kasvun ja korkosuojausten markkina-arvostuksen vuoksi. Valuuttakurssitappiot olivat 0,9 milj. euroa (0,9 milj. euroa).
 
Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin voitosta oli 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euron tappio).
 
Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 6,7 milj. euroon (17,0 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 6,7 milj. euroa (21,4 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 1,6 milj. euroa (5,0 milj. euroa). Tilikauden voitto laski 5,0 milj. euroon (16,4 milj. euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,10 euroon (0,36 euroa). Rahoituskulujen kasvu pienensi tilikauden voittoa ja osakekohtaista tulosta.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 % (8,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 2,6 % (8,7 %). Pääoman kiertonopeus oli 1,5 (1,6).
 
Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2007
 
Tammi-syyskuussa 2007 Ahlstromin liikevaihto kasvoi 7,3 % vertailujaksosta ja oli 1 298,3 milj. euroa (1 210,1 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen, alensi liikevaihtoa 31,0 milj. euroa eli 2,6 %. Myyntimäärät kasvoivat 7,8 %. Yritysostoilla, investointiseisokeilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,2 %.
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 56,8 milj. euroon (73,2 milj. euroa). Katsauskaudella kannattavuutta painoivat korkeat raaka-aine- ja energiakustannukset, useiden mittavien investointihankkeiden käynnistys sekä yritysostojen integrointikustannukset. Kysynnän heikkeneminen Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueella ja markkinoilla vallinnut irrokepohjapapereiden ylikapasiteetti kolmannen vuosineljänneksen aikana pienensivät myös liikevoittoa.
 
Katsauskauden 3,7 milj. euron kertaluonteiset erät liittyivät pääasiassa kolmen voimalaitoksen myyntiin Italiassa, Bellinghamin tehtaan sulkemiseen Yhdysvalloissa ja valtiolta saatuun avustukseen Brasiliassa.
 
Nettorahoituskulut olivat 16,9 milj. euroa (12,3 milj. euroa). Nettokorkokulut nousivat 14,0 milj. euroon (6,7 milj. euroa) pääasiassa nettovelkojen kasvun ja korkosuojausten markkina-arvostuksen vuoksi. Valuuttakurssitappiot olivat 0,7 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Tappion pieneneminen johtuu pääasiassa vuonna 2006 toteutetuista toimenpiteistä alentaa valuuttamääräisten sijoitusten suojaustasoa.
 
Ahlstromin osuus osakkuusyhtiö Jujo Thermalin tappioista oli 0,2 milj. euroa (0,2 milj. euron voitto).
 
Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 39,6 milj. euroon (61,2 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 43,4 milj. euroa (71,8 milj. euroa). Tuloverot olivat yhteensä 13,0 milj. euroa (23,0 milj. euroa). Katsauskauden kumulatiivinen veroaste oli 30,0 %. Tilikauden voitto oli 30,3 milj. euroa (48,8 milj. euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,65 euroa (1,13 euroa).
 
Ilman kertaluonteisia eriä sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 6,9 % (10,4 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 5,2 % (9,6 %). Pääoman kiertonopeus oli 1,6 (1,7).
 
Rahoitus ja rahoitusasema tammi-syyskuussa 2007
 
Ahlstromin liiketoiminnan nettorahavirta oli 34,1 milj. euroa (94,2 milj. euroa). Rahavirran pieneneminen johtui pääasiassa eläkerahastoon Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdystä 20,8 milj. euron maksusta. Korollisten nettovelkojen määrä nousi 314,0 milj. eurolla 469,2 milj. euroon. (31.12.2006: 155,2 milj. euroa).
 
Velkaantumisaste oli 60,1 % (31.12.2006: 20,3 %) ja omavaraisuusaste 45,2 % (31.12.2006: 56,5 %).
 
Ahlstromin sovittujen luottolimiittien määrä 30.9.2007 oli 342 milj. euroa, josta käyttämättömiä limiittejä oli 117 milj. euroa.
 
Investoinnit tammi-syyskuussa 2007
 
Investoinnit ilman yritysostoja olivat 115,1 milj. euroa (80,5 milj. euroa). Yritysostojen arvo oli 215,8 milj. euroa (8,0 milj. euroa).
 
Tilikaudella 2007 Ahlstrom-konsernin investointien ilman yritysostoja odotetaan ylittävän vuoden 2006 tason (120,1 milj. euroa) noin 25 %:lla.
 
Kasvustrategia
 
Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaaniseen kasvuun että yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti.
 
Ahlstromin kasvuinvestointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.
 
Tammi-syyskuussa 2007 Ahlstrom toteutti kasvustrategiaansa tekemällä yritysostoja ja kasvuinvestointeja neljässä maanosassa.
 
Yritysostot ja investointipäätökset tammi-syyskuussa 2007
 
Ahlstrom allekirjoitti 21.9.2007 Zhejiang Kan Specialty Material Co -yhtiön (KAN Paper) ja sen johdon kanssa yhteisyritystä koskevat sopimukset, joiden mukaan Ahlstrom ostaa enemmistöosuuden erikoispapereita valmistavasta yrityksestä Kiinassa. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 70 %. Velaton kauppahinta on noin 10 milj. euroa. Yhteisyrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 12 000 tonnia ja se työllistää 130 henkilöä. Yrityskaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä.
 
Ahlstromin yhdessä brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa perustama yhteisyritys Ahlstrom-VCP aloitti toimintansa 3.9.2007. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 60 % ja VCP 40 %. Ahlstromin omistusosuuden hinta oli noin 80 milj. euroa. Yhteisyrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 100 milj. euroa.
 
Italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007. Fabriano valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa ilmansuodattimissa. Kauppahinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppaan kuului yksi tehdas, jonka liikevaihto on noin 7 milj. euroa ja joka työllistää 32 henkilöä.
 
Fiberweb plc:n kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan osto vahvistui 25.5.2007. Kauppahinta oli noin 65 milj. euroa. Kauppaan kuului yhteensä neljä tehdasta, joista kolme on Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. Ostetun kokonaisuuden liikevaihto vuonna 2006 oli noin 110 milj. euroa, ja se työllisti noin 400 henkilöä.
 
Ahlstrom päätti 11.5.2007 investoida 8 milj. euroa uuteen neulausmenetelmällä kuitukankaita valmistavaan linjaan Darlingtonin tehtaalla Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa. Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän kesäkuussa 2008, ja se palvelee pääasiassa Pohjois-Amerikan kasvavia pölynsuodatinmarkkinoita.
 
Ahlstrom allekirjoitti 7.5.2007 aiesopimuksen Intian Gujaratin osavaltiossa sijaitsevan Mundran erikoistalousalueen kanssa 5 hehtaarin suuruisen tontin ostamisesta erikoistalousalueen tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille tarkoitetussa teollisuuspuistossa. Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkaista.
 
Italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden liiketoiminnan osto vahvistui 30.4.2007. Kauppahinta oli noin 60 milj. euroa. Ostettu liiketoiminta käsittää kaksi yhteensä noin 120 henkilöä työllistävää tehdasta Italiassa. Yrityskaupan yhteydessä Ahlstrom investoi noin 2,5 milj. euroa Cressan tehtaalla sijaitsevaan tuotantolinjaan. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto on noin 65 milj. euroa vuonna 2007.
 
Ahlstrom päätti 2.2.2007 investoida 5 milj. euroa uuteen kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja valmistavaan kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaallaan Texasissa Yhdysvalloissa. Uusi linja valmistaa suodatinmateriaaleja pääasiassa Pohjois-Amerikan ilmansuodatinmarkkinoille. Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2008 alussa.

 
 
Käynnistetyt kasvuinvestoinnit tammi-syyskuussa 2007
 
La Gèren tehtaalla saatiin kesäkuussa valmiiksi merkittävä irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin laajennus. Investointiseisokki kesti viisi viikkoa.
 
Ahlstromin uusi erikoislujitteita tuulivoimala-, vene- sekä kuljetusvälineteollisuudelle valmistava tehdas Bishopvillessä Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa aloitti tuotannon ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.
 
Joulukuun lopussa 2006 Ahlstrom otti käyttöön uuden vesineulaustekniikkaa hyödyntävän kuitukankaiden tuotantolinjan Green Bayn tehtaalla Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Linja aloitti tuotannon ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom uusi lasiuunin ja lisäsi mattokoneen tuotantokapasiteettia Karhulan tehtaalla.
 
Divestoinnit tammi-syyskuussa 2007
 
Maaliskuussa Ahlstrom päätti myydä kolme vesivoimalaitosta Italian Torinossa paikalliselle energiayhtiölle. Myyntihinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy korkealuokkaisiin kuitumateriaaleihin ja luopuu ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä sekä vähentää niihin liittyviä kustannuksia.
 
Henkilöstö
 
Syyskuun lopussa 2007 Ahlstromilla oli 6 544 työntekijää (5 675). Henkilöstön lukumäärä oli tammi-syyskuussa keskimäärin 5 989 (5 690).
 
Pääasialliset riskit ja epävarmuustekijät
 
Lyhyellä tähtäimellä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat tekijät:
 
- Yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysyntä
- Raaka-aineiden hintojen nousu (esim. sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut)
- Energian hinnannousu
- Valuuttakurssien vaihtelu
 
Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa vuodelta 2006, sivuilla 22-23.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
Tammi-syyskuussa 2007 vaihdettiin kaikkiaan 8,6 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 190,1 milj. euroa. Osakkeen alin kauppahinta oli 19,43 euroa ja ylin 24,50 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 28.9.2007 hintaan 19,88 euroa. Ahlstromin osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 928 milj. euroa.
 
Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 16,10 euroa (31.12.2006: 16,79 euroa).
 
Katsauskauden lopussa Ahlstromilla ei ollut yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.
 
Ahlstromin optio-ohjelmaan I (2001) ja II (2001) kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittiin tammi-syyskuussa yhteensä 1 008 871 uutta Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää vastaavien osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 70 005 912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 46 670 608 kappaletta.
 
Ahlstrom Oyj:n hallituksella on valtuutus hankkia enintään 4 500 000 Ahlstromin osaketta, joka vastaa alle 10 % osuutta kaikista yhtiön osakkeista. Hallituksella on myös valtuutus päättää yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Ahlstromin Specialty Papers -toimialan organisaatiota muutettiin 1.10.2007 alkaen. Aikaisemmin Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueeseen kuuluneet ranskalaiset Stenayn ja Rottersacin tehtaat siirrettiin Tekniset Paperit -liiketoiminta-alueeseen. Tehtaissa on yhteensä 410 työntekijää. Uudelleenjärjestelyn seurauksena Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen nimi muutettiin Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueeksi. Ahlstromin taloudellinen raportointi vastaa uutta rakennetta 1.10.2007 alkaen.
 
Ahlstromin suodatinmateriaaliliiketoiminnasta Euroopassa ja Etelä-Amerikassa vastannut Daniele Borlatto nimitettiin Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi 11.10.2007 alkaen.  Daniele Borlatto on ollut Ahlstromin palveluksessa myynnin ja taloushallinnon johtotehtävissä vuodesta 1990 alkaen.
 
Ahlstromin Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueesta aiemmin vastannut Diego Borello nimitettiin innovaatioista ja teknologiasta vastaavaksi johtajaksi 11.10.2007 alkaen. Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä.
 
Ahlstrom asetti 10.10.2007 italialaisen Ascolin ja ranskalaisen Chantrainen tehtaan erikoistarkkailuun tehtaiden epätyydyttävän kannattavuuden ja kassavirran vuoksi. Ahlstrom arvioi vuoden 2007 viimeisen neljänneksen aikana Ascolin ja Chantrainen pitkän tähtäimen taloudellista elinvoimaisuutta sekä mahdollisuuksia myydä tai sulkea tehtaat.
 
Tulevaisuuden näkymät lokakuu 2007 - maaliskuu 2008
 
Ahlstromin päämarkkina-alueilla Euroopassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä, poikkeuksena etikettipapereiden markkinat Euroopassa ja Euroopan vientimarkkinoilla. Kysynnän kehittymistä Yhdysvalloissa on kuitenkin vaikea ennustaa. Yhdysvallat on Ahlstromin suurin yksittäinen markkina-alue. Ahlstromin tuotteita käytetään pääasiassa teollisissa prosesseissa, joten kuluttajakysynnän muutokset heijastuvat Ahlstromin tuotteiden kysyntään pienellä viiveellä.
 
Ahlstromin kasvuhankkeiden odotetaan Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisestä huolimatta kasvattavan yhtiön koko vuoden liikevaihtoa yli 10 %:lla vuoteen 2006 verrattuna. Suurin käynnissä oleva orgaaninen kasvuinvestointi on Venäjän Tveriin rakenteilla oleva lasihuopatehdas, joka otetaan käyttöön vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. KAN Paperin kanssa Kiinaan perustettavan yhteisyrityksen toteutumisen arvioidaan vahvistuvan vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä.
 
Ahlstromin pääraaka-aineiden hintojen odotetaan pysyvän nykyisellä korkealla tasolla tai nousevan katsauskauden aikana. Ahlstromin tärkeimmän raaka-aineen puusellun hinta nousi vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä, ja hinnan ennakoidaan nousevan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Öljyn hinta jatkoi nousuaan, minkä seurauksena energiakustannusten odotetaan pysyvän nykyisellä korkealla tasolla tai nousevan. Öljyn hinnannousun arvioidaan nostavan myös Ahlstromin käyttämien synteettisten kuitujen ja kemikaalien kustannuksia.
 
Ahlstrom on korottamassa hintoja kaikilla liiketoiminta-alueillaan kompensoidakseen raaka-aineiden ja energian hintojen nousua. Eukalyptussellu on nousemassa Ahlstromin tärkeimmäksi yksittäiseksi raaka-aineeksi, mikä alentaa pitkällä tähtäimellä yhtiön keskimääräisiä raaka-ainekustannuksia.
 
Orlandin, Fiberwebin ja Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen integrointi osaksi Ahlstromia saataneen päätökseen vuoden 2007 loppuun mennessä. Yritysostojen ja investointien odotetaan vaikuttavan positiivisesti yhtiön taloudelliseen kehitykseen vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä alkaen.
 
Ahlstrom ilmoitti 10.10.2007, että sen liikevoitto vuodelta 2007 ilman kertaluonteisia eriä jää jonkin verran vuoden 2006 tasoa alhaisemmaksi. Liikevoiton pieneneminen johtuu pääasiassa raaka-aine- ja energiakustannusten jatkuvasta noususta sekä kysynnän heikkenemisestä Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueella. Ahlstromin Specialty Papers -toimialaan kuuluvan Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen ja FiberComposites-toimialan liikevoiton odotetaan paranevan vuoden 2006 tasosta. 
 
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2008
 
Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2008 seuraavasti:
 
Tilinpäätöstiedote 2007             perjantaina 1.2.2008
Vuosikertomus 2007                 viikko 12
Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu   perjantaina 25.4.2007
Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu     perjantaina 25.7.2007
Osavuosikatsaus tammi - syyskuu      tiistaina 28.10.2007
 
 
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 2.4.2008 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
 
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
 
Helsinki, 26.10.2007
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus

 
 
Lisätietoja antavat:
 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään perjantaina 26.10.2007 klo 14.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 2.11.2007 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 770726.
 
Suomenkielinen presentaatiomateriaali on saatavilla 26.10.2007 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot.
 
Ahlstromin pörssi- ja lehdistötiedotteet voi tilata osoitteesta www.ahlstrom.com > Media. Tiedotteet lähetetään tilaajille sähköpostitse.
 
Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 miljardia euroa vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Liitteet
 
1. Toimialakatsaukset
2. Tilinpäätös
Liite 1
 
Toimialakatsaukset heinä-syyskuu 2007
 
FiberComposites-toimiala
 


Avainlukuja, milj. euroa
7-9/
2007
7-9/
2006
Muutos,
%
1-9/
2007
1-9/
2006
2006
249,8
195,3
27,9
691,7
612,8
808,2
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
14,1
13,3
6,0
44,8
43,1
54,1
Liikevoitto, % pl. kertaluonteiset erät
5,7
6,8
 
6,5
7,0
6,7
Sidotun pääoman tuotto (RONA) % pl. kertaluonteiset erät
7,1
8,7
 
8,5
9,4
8,9
 
 
Toimialan liikevaihto kasvoi 27,9 % ja oli 249,8 milj. euroa (195,3 milj. euroa). Kolme yritysostoa (Fabriano, Orlandin kuitukangasliiketoiminta ja Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden liiketoiminta) kasvattivat kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa 47,8 milj. eurolla. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,7 %. Myyntimäärät kasvoivat 37,6 %. Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen, pienensivät toimialan liikevaihtoa 8,3 milj. eurolla.
 
Liikevoitto parani viime vuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 14,1 milj. euroa. Yritysostojen integrointikustannukset heikensivät toimialan kannattavuutta noin 1,5 milj. eurolla.
 
Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (25 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa, terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa sekä muissa teollisissa sovelluksissa.
 
Kysyntä pysyi vakaana useimmilla tuotealueilla ja kasvoi voimakkaimmin pyyhkimistuotteissa ja tapeteissa. Myyntimäärät kasvoivat 82,6 % erityisesti pyyhkimistuotteisiin tehtyjen investointien ja yritysostojen ansiosta. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 51,1 % ja oli 134 milj. euroa. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,1 % eli hitaammin kuin toisella vuosineljänneksellä tuotevalikoiman muutosten ja Yhdysvaltojen dollarin heikkenemisen seurauksena. Noin 50 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta on dollarimääräistä.
 
Synteettiset kuidut, erityisesti raion, kallistuivat edelleen tilapäisen raaka-ainepulan vuoksi. Raion ja polyesteri ovat tärkeimpiä kuitukankaiden valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita. Ahlstrom nosti kolmannella vuosineljänneksellä pyyhkimistuotteidensa hintoja kompensoidakseen raaka-ainekustannusten nousua.
 
Fiberwebin kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan ja Orlandin kuitukangasliiketoiminnan integrointi etenee aikataulun mukaisesti, ja se saataneen päätökseen vuoden loppuun mennessä. Ostettujen toimintojen yhteenlaskettu vuotuinen liikevaihto on noin 170 milj. euroa.
 
Ahlstromin kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä seuraavan kuuden kuukauden aikana vuoden lopun lomakauden aiheuttamasta sesonkiluontoisesta hidastumisesta huolimatta.
 
Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (20 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa.
 
Suodatinmateriaalien kysyntä pysyi samalla tasolla kuin vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä oli vahvaa erityisesti Aasiassa ja Etelä-Amerikassa näissä maanosissa vallinneen voimakkaan taloudellisen kasvun ansiosta.  Lisäksi tietyt Ahlstromin asiakkaat siirsivät toimintojaan näille alueille. Euroopassa suodatinmateriaalien kysyntä oli vakaata kaikissa tuotesegmenteissä. Yhdysvalloissa kysyntä vaihteli, ja asuntomarkkinoiden hidastuminen heikensi jonkin verran ilmansuodatinmateriaalien kysyntää. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 4,2 % ja oli 84 milj. euroa. Myyntimäärät kasvoivat 5,6 %. Valuuttakurssivaihtelut pienensivät liikevaihdon kasvua.
 
Energian ja raaka-aineiden, erityisesti sellun, metanolin ja metanolijohdannaisten hinnat pysyivät korkeina. Ahlstrom korotti myyntihintojaan useimmissa tuoteryhmissä. Ilmansuodatinmateriaaleissa toimintaympäristö oli haastava, sillä asuntomarkkinoiden hidastuminen piti kilpailutilanteen kireänä.
 
Italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n integraatioprosessi vietiin päätökseen kolmannen vuosineljänneksen aikana. Ostetun liiketoiminnan vuotuinen liikevaihto on noin 7 milj. euroa.
 
Kuljetusvälineteollisuudessa ja nesteiden suodatuksessa käytettävien suodatinmateriaalien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana Ahlstromin päämarkkina-alueilla. Ilmansuodatinmateriaalien markkinatilanne jatkuu kuitenkin epävarmana erityisesti Pohjois-Amerikassa.
 
Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (7 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa, vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä urheiluvälineissä.
 
Kysyntä kehittyi kolmannen vuosineljänneksen aikana myönteisesti kaikissa liiketoiminta-alueen päätuoteryhmissä (rakennusmateriaalit, tuulivoimala- ja veneteollisuus sekä kuljetusvälineteollisuus) ja kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla. Erityisesti tuulivoimalateollisuudessa markkinat jatkoivat vahvaa kasvuaan. Liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 33 milj. euroon eli 23,5 %. Myyntimäärät kasvoivat 25,9 %. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi liikevaihdon kasvua.
 
Ahlstromin uuden erikoislujitteita valmistavan tehtaan käynnistyminen Bishopvillessa Yhdysvalloissa ja Karhulan tehtaalla alkuvuonna tehty investointi kasvattivat liiketoiminta-alueen liikevaihtoa kolmannella vuosineljänneksellä.
 
Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineiden ja energian hinnat nousivat toisesta vuosineljänneksestä. Kustannusten nousun vaikutusta pystyttiin osittain kompensoimaan myyntihintojen korotuksin.
 
Tverissä Venäjällä sijaitsevan uuden lasihuopatehtaan odotetaan aloittavan tuotannon aikataulussa joulukuussa 2007.
 
Kysynnän odotetaan seuraavien kuuden kuukauden aikana jatkuvan vakaana kaikissa tuoteryhmissä ja kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla.
 
Specialty Papers -toimiala
 
 


Avainluvut, milj. euroa
7-9/
2007
7-9/
2006
Muutos,
%
1-9/
2007
1-9/
2006
2006
Liikevaihto
196,3
191,5
2,5
610,3
600,0
794,0
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
2,7
8,7
-68,8
16,7
32,0
36,4
Liikevoitto, % pl. kertaluonteiset erät
1,4
4,5
 
2,7
5,3
4,6
Sidotun pääoman tuotto (RONA) % pl. kertaluonteiset erät
2,7
11,2
 
5,7
14,1
11,8
 
Specialty Papers -toimialan liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 2,5 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta ja oli 196,3 milj. euroa (191,5 milj. euroa). Myyntimäärät kasvoivat 6,6 %. Ahlstrom-VCP-yhteisyritys kasvatti liikevaihtoa 7,6 milj. euroa mutta yritysostoilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,5 %.
 
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen keskimääräiset myyntihinnat laskivat irrokepohjapapereiden ylitarjonnan ja toispuoleisesti päällystettyjen papereiden markkinoilla Euroopassa vallinneen kireän kilpailun ja kysynnän heikkenemisen vuoksi. Lisäksi La Gèren tehtaalle tehdyn investoinnin käynnistäminen heikensi osaltaan toimialan liikevoittoa, joka laski 2,7 milj. euroon (8,7 milj. euroa).
 
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue (30 % konsernin liikevaihdosta)
 
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alue valmistaa erilaisia erikoispapereita tarroihin, etiketteihin, pakkauksiin sekä graafisiin sovelluksiin.
 
Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen markkinatilanne oli haastava vuoden kolmannella neljänneksellä. Irrokepohjapapereiden ylitarjonta markkinoilla jatkui ja märkäliimattavissa etiketeissä sekä pakkauspapereissa käytettävien toispuoleisesti päällystettyjen papereiden kysyntä Euroopassa heikkeni, minkä vuoksi myyntihintoihin kohdistui kasvavia paineita. Etelä-Amerikassa etiketti- ja pakkauspapereiden markkinat kehittyivät suotuisasti.
 
Liiketoiminta-alueen myyntimäärät nousivat 6,0 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Nousu johtui pääasiassa Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen perustamisesta Brasiliassa. Liikevaihto oli 126 milj. euroa eli suunnilleen viime vuoden tasolla. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu liikevaihto laski 5,5 %. Irrokepohjapapereiden tuotantokapasiteetin laajennusinvestointia La Gèren tehtaalla Ranskassa käynnistettiin kolmannen vuosineljänneksen aikana, mikä heikensi taloudellista kehitystä katsauskaudella.
 
Liiketoiminta-alueen tärkeimmän raaka-aineen sellun hinta nousi edelleen ja oli selvästi korkeammalla tasolla kuin vuoden 2006 vastaavana ajanjaksona.
 
 
 
Ahlstrom ilmoitti 10.10.2007 asettavansa italialaisen Ascolin tehtaan ja ranskalaisen Chantrainen tehtaan erikoistarkkailuun tehtaiden epätyydyttävän kannattavuuden ja kassavirran vuoksi. Kumpikin tehdas valmistaa toispuoleisesti päällystettyjä papereita märkäliimattaviin etiketteihin, joustopakkauksiin sekä graafisiin käyttökohteisiin. Tuotteet on suunnattu pääasiassa Länsi-Euroopan markkinoille. Ahlstrom arvioi Ascolin ja Chantrainen pitkän tähtäimen taloudellista elinvoimaisuutta sekä mahdollisuuksia myydä tai sulkea tehtaat. Ascolin ja Chantrainen tehtaiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 100 000 tonnia ja ne työllistävät yhteensä noin 300 henkilöä. Niiden yhteenlaskettu kirja-arvo on 5 milj. euroa.
 
Irrokepohjapapereiden kysynnän odotetaan seuraavien kuuden kuukauden aikana jatkuvan samalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Etikettipapereiden sesonki on päättynyt, ja Euroopassa niiden kysynnän odotetaan vähenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana. Etelä-Amerikassa etiketti- ja pakkauspapereiden kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä.
 
Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (18 % konsernin liikevaihdosta)
 
Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat hiomapaperien pohjapaperit, krepatut paperit (esim. maalarinteippien pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon sovellukset), esikyllästetyt sisustuslaminaattipaperit, tiiviste- ja suojapaperit (esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin), päällystetyt paperit (esim. tapettien pohjapaperit, julistepaperit) sekä pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue palvelee pääasiassa sisustus-, elintarvike- ja autoteollisuutta sekä terveydenhuoltosektoria.
 
Teknisten papereiden kysyntä jatkui hyvänä useimmissa tuoteryhmissä vaikka kesälomakausi pienensi kysyntää hieman toiseen vuosineljännekseen verrattuna.
 
Liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä 7,9 % pääasiassa hiomapapereiden pohjapapereiden ja krepattujen papereiden vahvan kysynnän ansiosta. Liikevaihto kasvoi 7,9 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 71 milj. euroa.
 
Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta nousi edelleen katsauskaudella. Korkeiden kustannusten vaikutuksen kompensoimiseksi Ahlstrom on ilmoittanut korottavansa hiomapapereiden pohjapapereiden, kaapeleiden suojapapereiden ja esikyllästettyjen sisustuslaminaattipapereiden myyntihintoja.
 
Ahlstrom allekirjoitti 17.9.2007 Zhejiang Kan Specialty Material Co -yhtiön (KAN Paper) ja sen johdon kanssa yhteisyritystä koskevat sopimukset, joiden mukaan Ahlstrom ostaa enemmistöosuuden erikoispapereita valmistavasta yrityksestä Kiinassa. Tehdas palvelee pääasiassa paikallisia krepattujen papereiden markkinoita ja luo pohjan Ahlstromin liiketoimintojen kasvulle Kiinassa. Yrityskaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 70 %.
 
Liiketoiminta-alueen markkinatilanteen odotetaan pysyvän melko hyvänä seuraavien kuuden kuukauden aikana.

 
Liite 2
 
KONSERNITILINPÄÄTÖS
 
LAADINTAPERIAATTEET
 
Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2006 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1.2007 alkaen
 
Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai muutettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2007 alkaen:
 
- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät liitetiedot
- IAS 1 -standardin muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen - Tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi
- IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen
 
Edellä mainituilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen. Ne vaikuttavat konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen liitetietoihin.
 
Tilintarkastamaton.
 


  
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 
1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Kertyneet voittovarat
7) Vähemmistöosuus
 


 
 


 
 


 
 


 

 
 


 


 


 

 
 
Yritysostot 2007
 
Vuoden 2007 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Ahlstrom teki useita kasvustrategiansa mukaisia yritysostoja.
 
Huhtikuussa Ahlstrom osti italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden valmistuksen. Yrityskaupan myötä Ahlstromin tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä sellupitoisia vesineulattuja kuitukankaita. Toukokuussa Ahlstrom osti Fiberweb plc -yhtiön kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan. Näiden kahden yrityskaupan myötä Ahlstrom nousee maailman johtavaksi pyyhkimistuotteiden valmistajaksi. Toukokuussa Ahlstrom osti myös italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n, joka valmistaa mikrolasikuidusta korkeaa suodatustehoa vaativia suodatinmateriaaleja ilmansuodattimiin.
 
Syyskuussa Ahlstrom osti 60% brasilialaisesta erikoispaperituotantolaitoksesta ja muodosti yhteisyrityksen myyjän, Votorantim Celulose e Papel (VCP), kanssa. Yhteisyritys valmistaa lähinnä etiketti- ja joustopakkauspapereita, mutta myös päällystettyjä ja päällystämättömiä papereita muille loppukäyttäjille.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto tammi-syyskuulta 2007 olisi ollut noin 1450 miljoonaa euroa, mikäli yritysostot olisi toteutettu 1.1.2007.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty tammi-syyskuun 2007 yritysostot yhteenlaskettuina. Liiketoimintojen yhdistely ja hankintahinnan kohdistaminen on tehty alustavana, koska hankittujen yhtiöiden varojen ja velkojen käypien arvojen määrittäminen on vielä kesken.
 
Liikearvo, joka syntyi pääosin Orlandi Groupin ja Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen hankinnoista, kuvastaa laajemmasta kuluttajapyyhe- ja suodatinmateriaalituotevalikoimasta syntyviä synergiaetuja, pääsyä maantieteellisesti uusille markkinoille sekä uusien kasvumahdollisuuksien tuomia etuja.
 


 
TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


 

 
 
TOIMIALAT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN


 


 
 
  
TUNNUSLUKUJEN LASKENTA