Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 2.4.2008 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2008
 
Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen keskiviikkona 2.4.2008 klo 13.00. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä esitetyt asiat sekä seuraavat hallituksen ehdotukset:
 
Voitonjako
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2008 ja maksupäivä 14.4.2008. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 70 000 euroa.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen seitsemän.
 
Valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Urban Jansson, joka on toiminut hallituksen jäsenenä 8 vuoden ajan, on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Martin Nüchtern.
 
Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
 
Tiivistelmä Martin Nüchternin CV:stä
 
- Fulbright Scholarship - University of Notre Dame, Indiana
                        Master of Science in Administration (1978)
- University of Economics and Business Administration, Wien
                        Doctor's Degree in Business Administration (1977)
                        Master of Business Administration (1975)
 
- April 2007-, Senior Advisor, N M Rothschild & Sons, Lontoo
- 2004-2005, President Special Assignment, Procter&Gamble, Lontoo
- 1999-2004, President Global Haircare, Procter&Gamble, Lontoo
- 1995-1999, President AAI (ASEAN/Australasia/India), Procter & Gamble Far East, Singapore
- 1983-1995 useita johtotason tehtäviä Procter&Gamblella
 
Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät entisellään. Näin ollen hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
 
Puheenjohtaja 5 400 euroa / kuukausi
Jäsenet            2 700 euroa / kuukausi
 
Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 150 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen valiokuntien kokouksista. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
 
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
 
Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy (PWC), joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.
 
Tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Lisätietoja:
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja Ahlstrom Oyj, puh. 010 888 4727
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
Ahlstrom lyhyesti
 
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.