Ahlstromin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.4.2008
 
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 2.4.2008 klo 13.00.
 
Päätös voitonjaosta
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2008 ja maksupäivä 14.4.2008. Lisäksi yhtiökokous päätti varata yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin 70.000 euroa.
 
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
 
Hallituksen jäsenten palkkiot ja valinta
 
Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstromin hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler valittiin uudelleen hallitukseen. Martin Nüchtern valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Ahlstrom Oyj:n kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 400 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkio 2 700 euroa /kk. Lisäksi hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan 1 150 euron kokouskohtainen palkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
 
Tilintarkastajan palkkio ja valinta
 
PricewaterhouseCoopers Oy (PWC) valittiin yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy (PWC) on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
 
Valtuutus omien osakkeiden hankintaan
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 4.500.000 kappaletta eli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta). Valtuutus on hallituksen ehdotuksen mukainen. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Hallituksen päätökset
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Bertel Pauligin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tilintarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Willem F. Zetteler. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Jan Inborr ja Sebastian Bondestam.
 
Ahlstrom Oyj
Risto Anttonen, toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Risto Anttonen, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4166
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 mrd euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.