Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2008: Liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.10.2008
 
Heinä-syyskuu lyhyesti
-         Liikevaihto kasvoi 1,4 % 451,2 miljoonaan euroon (444,9 milj. euroa), ja orgaaninen kasvu oli 6,9 %.
-         Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 28,9 % ja oli 11,5 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa). Lasku johtui erityisesti pienentyneistä myyntikatteista ja tiettyjen Ahlstromin tuotteiden vähentyneestä kysynnästä.
-         Ahlstrom osti jäljellä olevan 40 % osuuden brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa vuonna 2007 perustamastaan yhteisyrityksestä.
-         Jan Lång nimitettiin Ahlstromin toimitusjohtajaksi 1.1.2009 alkaen.
 
Tulevaisuuden näkymät
-         Koko vuoden liikevaihdon ennakoidaan kasvavan vuoteen 2007 verrattuna. Koko vuoden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan jäävän selvästi pienemmäksi kuin vuonna 2007.
 
Avainlukuja, milj. euroa
 
7-9/2008
 
7-9/2007
 
1-9/2008
 1-9/2007
2007
Liikevaihto
451,2
444,9
1 383,4
1 298,3
1 760,8
Liikevoitto
* pl. kertaluonteiset erät
11,3
11,5
16,1
16,2
50,0
49,4
60,5
56,8
25,8
67,8
Voitto ennen veroja
* pl. kertaluonteiset erät
3,5
3,7
6,7
6,7
28,9
28,3
43,4
39,6
0,2
42,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
* pl. kertaluonteiset erät
3,9
3,9
5,5
5,5
5,5
5,4
7,4
6,9
2,5
6,3
Tulos/osake, euroa
* pl. kertaluonteiset erät
0,04
0,05
0,10
0,11
0,41
0,40
0,65
0,60
0,01
0,62
Rahavirta/osake, euroa
0,53
0,79
1,52
0,73
0,94
Velkaantumisaste, %
84,8
60,1
84,8
60,1
65,3
 
 
Toimitusjohtaja Risto Anttonen kommentoi Ahlstromin kolmatta vuosineljännestä:
 
- Ahlstromin liiketoimintaa leimasi kaksijakoinen kehitys kolmannella vuosinel-jänneksellä. Myönteistä oli se, että liikevaihdon orgaaninen kasvu oli vahvaa, 6,9 % viime vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna. Myös hinnankorotustemme vaikutus alkoi näkyä yhä selvemmin. Raaka-aineiden ja energian hinnat olivat edelleen korkeita, mutta vuosineljänneksen loppua kohti esimerkiksi sellun hinta kääntyi jo selvään laskuun ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen.
 
-          Vuosineljänneksen haasteet liittyivät siihen, että raaka-ainemarkkinoiden käänne ei vielä ehtinyt vaikuttaa Ahlstromin kustannusrakenteeseen, sekä siihen, että vaikka valtaosa liiketoiminnastamme kasvoi, eräiden tuotteidemme kysyntä heikkeni ennakoitua voimakkaammin. Tällaisia tuotteita olivat esimerkiksi pyyhkimistuotteet sekä rakennus-, auto- ja veneteollisuuden tuotteet. Olemme ryhtyneet toimenpiteisiin sopeuttaaksemme tuotantomme heikentyneeseen kysyntään muun muassa sulkemalla tilapäisesti joitakin tuotantolinjoja sekä vähentämällä työvuorojen määrää.
 
- Jatkossa raaka-aine- ja energiakustannusten lasku vaikuttaa myönteisesti Ahlstromin kustannusrakenteeseen. Lisäksi suuri osa integrointityöstä, joka liittyy viime vuosien mittaviin yritysostoihin (esimerkiksi Fiberwebin ja Orlandin pyyhkimistuoteliiketoiminnat) on nyt takanapäin, kuten myös valtaosa orgaanisiin kasvuinvestointeihin liittyvistä tuotannon käynnistyksistä (esimerkiksi La Gère ja Tver). Tämä on luo hyvän lähtökohdan vuodelle 2009.
 
 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
 
Ahlstromin toimintaympäristö oli edelleen haasteellinen vuoden kolmannella neljänneksellä. Maailmantalouden epävarmuus heijastui tiettyjen Ahlstromin tuotteiden kysyntään, kuten pyyhkimistuotteisiin sekä rakennus-, auto- ja veneteollisuuden tuotteisiin. Toisaalta kysyntä kasvoi edelleen valtaosassa tuotesegmenteistä, esimerkiksi sairaalakuitukankaissa, tuulivoimasovelluksissa käytettävissä lasikuitulujitteissa sekä tapettimateriaaleissa, pergamenttipapereissa ja krepatuissa papereissa.
 
Raaka-ainekustannukset pysyivät korkeina koko katsauskauden ajan edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhytkuituisen sellun (BHKP) keskimääräinen dollarihinta oli noin 17 % korkeampi, pitkäkuituisen markkinasellun (NBSK) hinta 10 % korkeampi ja raionkuidun hinta noin 8 % korkeampi kuin vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä. Öljyn hinta on noussut noin 59 % edellisvuoteen verrattuna.
 
Vuosineljänneksen loppua kohti Ahlstromin tärkeimpien raaka-aineiden hinnat alkoivat laskea huipputasoltaan maailmantalouteen liittyvien epävarmuustekijöiden seurauksena. Esimerkiksi pitkäkuituisen markkinasellun (NBSK) dollarihinta oli vuosineljänneksen lopulla noin 6 %, raionin hinta noin 4 % ja öljyn hinta yli 30 % alhaisempi kuin vuosineljänneksen alussa.
 
 
TALOUDELLINEN KEHITYS
 
Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena toimialana, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers.
Ahlstrom ottaa uuden liiketoiminta-aluerakenteen käyttöön tästä osavuosikatsauksesta alkaen 24.6.2008 annetun ilmoituksen mukaisesti. Näin ollen Fiber Composites -toimiala muodostuu Advanced Nonwovens-, Home & Personal Nonwovens-, Glass Nonwovens- ja Filtration-liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -toimiala muodostuu Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueista.
 
Ahlstrom julkaisee tietoja liikevaihdon jakautumisesta toimialoittain, liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisesti alueittain. Liikevoiton jakautuminen raportoidaan toimialoittain.
 
 
Liikevaihto heinä-syyskuussa 2008
 
Konsernin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 1,4 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 451,2 miljoonaa euroa (444,9 milj. euroa). Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli edelleen voimakasta, ja vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6,9 % vuotta aiemmasta. Vertailukelpoiset, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistut myyntimäärät kasvoivat 2,7 %.
 
Fiber Composites -toimialan osuus konsernin liikevaihdosta oli 55 % ja Specialty Papers -toimialan osuus 45 %.
 
Fiber Composites -toimialan liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa (249,8 milj. euroa) eli 0,2 % pienempi kuin vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä. Lasku johtui valuuttakurssivaikutuksista ja kannattamattomien yksiköiden sulkemisesta vuoden 2008 aikana. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,2 % ja vertailukelpoiset myyntimäärät olivat samaa tasoa kuin vuotta aiemmin. Orgaaninen kasvu oli erityisen voimakasta Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueella sairaalakuitukankaiden voimakkaan kysynnän ansiosta. Liikevaihto ja myyntimäärät kasvoivat myös Glass Nonwovens -liiketoiminta-alueella tuulivoimalatuotteiden vahvan kysynnän myötä. Home & Personal Nonwovens- ja Filtration-liiketoiminta-alueiden liikevaihto pieneni pyyhkimistuotteiden ja autoteollisuuden suodatinmateriaalien pienentyneiden myyntimäärien, tuotantolaitosten sulkemisten sekä valuuttakurssivaikutuksen takia.
 
Specialty Papers -toimialan liikevaihto oli 204,0 miljoonaa euroa (196,3 milj. euroa) eli 4,0 % suurempi kuin vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 7,0 % ja vertailukelpoinen myyntimäärä 4,3 % viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Etenkin tapettimateriaalien, pergamenttipaperin ja krepattujen papereiden liikevaihto kasvoi voimakkaasti. Hiomapaperien pohjapapereiden ja julistepapereiden liikevaihto ja myyntimäärät olivat sen sijaan edellisvuotta pienempiä. 
 
Maantieteellisesti tarkasteltuna suurin osa Ahlstromin liikevaihdosta muodostuu edelleen Euroopassa, kolmannella neljänneksellä Euroopan osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 53 % (60 %). Euroopan suhteellinen osuus kuitenkin pieneni edelleen, ja liikevaihdon kasvu olikin voimakkainta Etelä-Amerikassa päätökseen saatujen yritysostojen sekä tiettyjen Ahlstromin tuotteiden, kuten kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien ja etikettituotteiden, hyvän kysynnän ansiosta.

Liikevaihto tammi-syyskuussa 2008
 
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 383,4 miljoonaa euroa (1 298,3 milj. euroa) eli 6,6 % enemmän kuin vuoden 2007 vastaavalla jaksolla. Vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6,9 % vuotta aiemmasta. Vertailukelpoiset, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistut myyntimäärät kasvoivat 3,9 %.
 
Fiber Composites -toimialan osuus konsernin liikevaihdosta oli 55 % ja Specialty Papers -toimialan osuus 45 %.
 
Fiber Composites -toimialan liikevaihto kasvoi 758,3 miljoonaan euroon (691,7 milj. euroa), eli kasvua edellisvuodesta oli 9,6 %. Vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto kasvoi 8,8 % vuotta aiemmasta. Vertailukelpoiset myyntimäärät kasvoivat 4,8 %.
 
Specialty Papers -toimialan liikevaihto oli 630,7 miljoonaa euroa (610,3 milj. euroa) eli 3,3 % suurempi kuin vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä. Vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5,0 % ja vertailukelpoiset myyntimäärät 3,8 %.
 
 
 
Liikevaihto toimialoittain ja
liiketoiminta-alueittain
7-9/2008
 
7-9/2007
 
1-9/
2008
1-9/
2007
2007
 
Fiber Composites
249,3
249,8
758,3
691,7
941,4
    Advanced Nonwovens
71,8
65,1
217,5
220,5
291,8
    Home & Personal Nonwovens
67,5
69,7
201,1
132,9
203,4
    Glass Nonwovens
34,5
32,8
106,3
91,2
122,0
    Filtration
77,6
84,1
240,3
253,9
332,6
Specialty Papers
204,0
196,3
630,7
610,3
824,7
    Technical Papers
123,4
116,1
389,7
368,0
485,6
    Release & Label Papers
80,7
80,5
241,0
243,3
340,4
 
 
Liikevaihto maantieteellisen alueen mukaan
7-9/2008
 
7-9/2007
 
1-9/
2008
1-9/
2007
2007
 
Eurooppa
241,0
269,1
796,3
813,4
1 086,5
Pohjois-Amerikka
114,9
109,9
327,6
295,3
399,3
Etelä-Amerikka
53,3
27,1
140,8
61,3
104,0
Aasian ja Tyynenmeren alue
33,7
28,2
92,0
97,9
130,3
Muu maailma
8,4
10,6
26,6
30,3
40,6
 
 
 
Taloudellinen tulos heinä-syyskuussa 2008
 
Konsernin liikevoitto heinä-syyskuussa oli 11,3 miljoonaa euroa (16,1 milj. euroa) eli 29,8 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 11,5 miljoonaa euroa (16,2 milj. euroa) eli 28,9 % pienempi kuin vuoden 2007 kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevoiton pieneneminen johtui pääasiassa pienentyneistä myyntikatteista sekä tiettyjen Ahlstromin tuotteiden, kuten pyyhkimistuotteiden, vähentyneestä kysynnästä, mikä johti varastojen kasvuun ja tuotannon sopeuttamiseen. Lisäksi kasvuinvestointien käynnistämiseen ja yritysostojen integrointiin liittyvät kustannukset heikensivät tulosta.
 
Aiemmin tänä vuonna toteutetut rakennemuutokset vaikuttivat kiinteisiin kustannuksiin, jotka pienenivät noin 0,7 prosenttiyksikköä suhteessa liikevaihtoon vuoden 2007 kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna.
 
Nettorahoituskulut olivat yhteensä 7,1 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Ahlstromin osuus osakkuusyritysten tappioista oli 0,7 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa voittoa).
 
Voitto ennen veroja pieneni 3,5 miljoonaan euroon (6,7 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 3,7 miljoonaan euroon (6,7 milj. euroa).
 
Tuloverot olivat 1,0 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa). Tilikauden voitto pieneni 2,5 miljoonaan euroon (5,0 milj. euroa) ja tulos/osake 0,04 euroon (0,10 euroa).
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 3,9 % (5,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 1,4 % (2,6 %).
 
 
Taloudellinen tulos tammi-syyskuussa 2008
 
Tammi-syyskuussa konsernin liikevoitto oli 50,0 miljoonaa euroa (60,5 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 49,4 miljoonaa euroa (56,8 milj. euroa) eli 12,9 % edellisvuotta vähemmän.
 
Voitto ennen veroja oli 28,9 miljoonaa euroa (43,4 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 28,3 miljoonaa euroa (39,6 milj. euroa).
 
Toteutetut rakennemuutokset vaikuttivat suotuisasti kiinteisiin kustannuksiin, jotka pienenivät noin 1,6 prosenttiyksikköä suhteessa liikevaihtoon.
 
Tuloverot olivat 7,9 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa). Tilikauden voitto pieneni 20,9 miljoonaan euroon (30,3 milj. euroa) ja tulos/osake 0,41 euroon (0,65 euroa).
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 5,5 % (7,4 %) ja ilman kertaluonteisia eriä 5,4 % (6,9 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 3,9 % (5,2 %). Pääoman kiertonopeus oli 1,4 (1,6).
 
 
Taloudellinen tulos toimialoittain
 
Heinä-syyskuussa 2008 Fiber Composites -toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,4 miljoonaa euroa (14,1 milj. euroa). Tammi-syyskuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 37,8 miljoonaa euroa (44,8 milj. euroa). Pääsyitä liikevoiton heikkenemiseen olivat pienentyneet myyntikatteet sekä tiettyjen Ahlstromin tuotteiden, kuten pyyhkimistuotteiden ja suodatinmateriaalien, vähentynyt kysyntä, dollarin heikko kurssi suhteessa euroon, voimakas kustannusinflaatio sekä kasvuinvestointien käynnistyksestä ja yritysostojen integroinnista aiheutuneet kustannukset.
 
Heinä-syyskuussa Specialty Papers -toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 6,4 miljoonaan euroon (2,7 milj. euroa). Tammi-syyskuussa liikevoitto kasvoi 17,3 miljoonaan euroon (16,7 milj. euroa). Liikevoittoa paransivat erityisesti Technical Papers -liiketoiminta-alueen hyvä kehitys sekä Release & Label Papers -liiketoiminta-alueen suorituksen paraneminen.
 
 
Taloudellinen tulos toimialoittain*
7-9/2008
 
7-9/2007
 
1-9/
2008
1-9/
2007
2007
 
Fiber Composites
 
   Liikevoitto*
7,4
14,1
37,8
44,8
60,6
   Liikevoitto*, %
3,0
5,7
5,0
6,5
6,4
   Sidotun pääoman tuotto*, %
3,7
7,1
6,3
8,5
8,7
Specialty Papers
 
   Liikevoitto*
6,4
2,7
17,3
16,7
13,9
   Liikevoitto*, %
3,1
1,4
2,7
2,7
1,7
   Sidotun pääoman tuotto*, %
5,6
2,7
5,0
5,7
3,6
*Ilman kertaluonteisia eriä
 
 
 
RAHOITUS
 
Tammi-syyskuussa 2008 liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 70,8 miljoonaan euroon (34,1 milj. euroa). Kasvu johtui lähinnä käyttöpääoman kiertonopeuden paranemisesta, sekä siitä, että vuoden 2007 kassavirtaa rasitti Isossa-Britanniassa tehty 20,8 miljoonan euron maksu eläkerahastoon.
 
Korolliset nettovelat nousivat 97,1 miljoonalla eurolla 588,2 miljoonaan euroon (31.12.2007: 491,1 milj. euroa). Velkaantumisaste oli 84,8 % (31.12.2007: 65,3 %) ja omavaraisuusaste 39,5 % (31.12.2007: 44,0 %).
 
 
INVESTOINNIT
 
Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaanisiin investointeihin että yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti. Investointien odotetaan 3-5 vuoden kuluessa tuottavan liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran. Lisäksi investointien sijoitetun pääoman tuoton odotetaan olevan vähintään 13 %.
 
Tammi-syyskuussa 2008 Ahlstromin investoinnit ilman yritysostoja olivat 90,5 miljoonaa euroa (115,1 milj. euroa).
 
Vuonna 2008 orgaanisten investointien arvon odotetaan olevan noin 120 miljoonaa euroa seuraavat aiemmin julkistetut investoinnit mukaan luettuina: Isossa-Britanniassa sijaitsevalle Chirnsiden tehtaalle rakennettava elintarvikealaa palveleva kuitukangaslinja, Pauliniaan Brasiliaan rakennettava pyyhkimistuotelinja sekä osittain myös Intian Gujaratin osavaltioon rakennettava uusi terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistava tehdas.
 
 
Yritysostot ja uudet investointipäätökset
 
Ahlstrom ilmoitti 29.8.2008 ostavansa jäljellä olevan 40 prosentin osuuden brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa perustamastaan yhteisyrityksestä. Ahlstrom omistaa nyt 100 % yrityksen osakkeista. Ahlstrom pyrkii strategiansa mukaisesti laajentamaan toimintaansa nopeasti kasvavilla Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan markkinoilla. 
 
Yhteisyritys Ahlstromin ja Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön välille perustettiin syyskuussa 2007. Jacareissa, São Paolon lähellä Brasiliassa sijaitseva tehdas valmistaa erikoispaperia ja tuotantolaitoksen yhteydessä sijaitsee VCP:n sellutehdas. Aiemmin Ahlstrom omisti yhteisyrityksestä 60 % ja VCP 40 %. Sopimuksen mukaisesti Ahlstromilla oli optio ostaa VCP:n omistama loppuosuus yhteisyrityksestä kahden vuoden kuluessa alkuperäisestä kaupasta. Kaupan kokonaisarvo on noin 116 miljoonaa euroa.
 
 
Orgaanisia kasvuinvestointeja koskevat päätökset
 
Ahlstrom ei tehnyt päätöksiä uusista merkitävistä orgaanisista kasvuinvestoinneista vuoden 2008 kolmannen vuosineljänneksen aikana. Seuraavassa on tilannekatsaus aiemmin julkistetuista merkittävistä orgaanisista investoinneista.
 
 
Investointien käyttöönotto
 
Ahlstromin kahden uuden ilmansuodatintuotteiden tuotantolinjan rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti. Linjoista toinen sijaitsee Wuxissa, Kiinassa ja toinen Etelä-Carolinan Bethunessa, Yhdysvalloissa. Tuotanto Wuxissa käynnistettiin vuoden 2008 toisella vuosineljänneksellä ja Bethunessa vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.
 
Vuonna 2007 Venäjän Tveriin perustetun uuden lasihuopatehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2008 kuluessa. Tehdas palvelee pääasiassa venäläistä rakennus- ja komposiittimateriaaliteollisuutta, ja se vahvistaa Ahlstromin asemaa erikoislasihuopien johtavana kehittäjänä ja valmistajana.
 
Ahlstromin uuden elintarviketeollisuuden kuitukangaslinjan rakentaminen Chirnsidessa Isossa-Britanniassa on edennyt aikataulussa, ja tuotanto alkaa vuoden 2008 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Uusi spunmelt-teknologiaa hyödyntävä tuotantolinja palvelee pääasiassa kasvavia infuusiotuotteiden markkinoita uuden sukupolven spunmelt-tuotteilla, joita käytetään esimerkiksi teepusseissa.
 
Ahlstrom on rakentamassa Brasilian Pauliniaan pyyhkimistuotekuitukankaiden tuotantolinjaa, joka aloittaa toimintansa vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä. Investointi sisältää rakennuksen ja koneita. Uusi tuotantolinja hyödyntää vesineulausteknologiaa, ja sen pääasiakkaat toimivat kotitalous- ja teollisten pyyhkimistuotteiden toimialoilla Latinalaisessa Amerikassa.
 
Ahlstrom rakentaa Intian Gujaratin osavaltiossa uutta terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavaa tehdasta, jonka odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uusi tehdas valmistaa spunmelt-kuitukankaita erityisesti terveydenhoitoalalle, ja tehdas tukee Ahlstromin liiketoiminnan tulevaa kasvua Intiassa. Tehdas sijaitsee Mundran erikoistalousalueella.
 
 
MUUTOKSET ORGANISAATIOSSA JA YHTIÖN JOHDOSSA
 
Toimitusjohtaja
Ahlstrom Oyj:n hallitus on nimittänyt KTM Jan Långin yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2009 alkaen. Lång (s. 1957) siirtyy Ahlstromin palvelukseen Uponor Oyj:n toimitusjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2003 lähtien. Aiemmin Lång on työskennellyt Huhtamäki Oyj:ssä useissa johtotehtävissä.

Risto Anttonen jatkaa Ahlstromin toimitusjohtajana 31.12.2008 asti. Tämän jälkeen Anttonen siirtyy Ahlstromin varatoimitusjohtajaksi ja jatkaa Ahlstromin johtoryhmän jäsenenä, kunnes jää eläkkeelle viimeistään vuonna 2010.
 
 
HENKILÖSTÖ
 
Syyskuun 2008 lopussa Ahlstromilla oli 6 452 työntekijää (6 544). Tammi-syyskuussa henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 6 537 (5 989).
 
 
PÄÄASIALLISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
 
Lyhyellä aikavälillä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat epävarmuustekijät:
 
- yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysynnän muutokset
- raaka-aineiden hintojen nousu (esim. sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut)
- energian hinnannousu
- valuuttakurssien vaihtelu.
 
- Ahlstrom arvioi omaisuuseriään säännöllisesti kansainvälisten tilinpäätösstan-dardien (IFRS) ja omien laskentaperiaatteidensa mukaisesti. Tammi-syyskuun 2008 aikana ei ole kirjattu arvonalentumistappioita. Yhtiö suorittaa seuraavan arvonalentumistestuksen 31.12.2008.
 
Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa 2007 sivuilla 20-23.
 
 
OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
 
Tammi-syyskuussa 2008 vaihdettiin kaikkiaan 4,5 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 75 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta katsauskaudella oli 12,85 euroa ja ylin 18,78 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 30.9.2008 hintaan 12,93 euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli 603 miljoonaa euroa.
 
Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 14,86 euroa (31.12.2007: 15,35 euroa).
 
Katsauskauden lopussa ei ollut voimassa Ahlstromin osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia. Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 70 005 912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä 30.9.2008 oli 46 670 608.
 
 
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
 
Ahlstromin varsinaisen yhtiökokouksen 2.4.2008 päätösten mukaan hallituksella on valtuutus hankkia yhtiön omia osakkeita enintään 4 500 000 kappaletta. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös luovuttamaan enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Valtaosassa Ahlstromin tuotteista kysyntä on jatkanut kasvuaan, ja yhtiö odottaa koko vuoden liikevaihdon kasvavan vuodesta 2007.
 
Vaikka valtaosa Ahlstromin liiketoiminnan volyymista kasvoikin kolmannella neljänneksellä, tiettyjen Ahlstromin tuotteiden kysyntä pieneni ennakoitua enemmän. Tällaisia tuotteita olivat esimerkiksi pyyhkimistuotteet sekä rakennus-, auto- ja veneteollisuuden sovellukset.
 
Ahlstrom ennakoi, että koko vuoden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on selvästi pienempi kuin vuonna 2007, jolloin se oli 67,8 miljoonaa euroa. Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden avulla tuotantoa sopeutetaan pienentyneeseen kysyntään.
 
Ahlstromin tärkeimpien raaka-aineiden, erityisesti sellun, hintojen odotetaan laskevan nykyiseltä korkealta tasoltaan. Laskevien raaka-aineiden ja öljyn hintojen odotetaan vaikuttavan myönteisesti Ahlstromin kustannusrakenteeseen. Lisäksi viime vuosien voimakkaalla kasvuinvestointiohjelmalla odotetaan olevan suotuisa vaikutus Ahlstromin tulokseen vuonna 2009 verrattuna vuoteen 2008.
 
 
Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
 
Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
 
Helsinki, 28.10.2008
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA ANTAVAT 28.10.2008:
 
Risto Anttonen, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4166, klo 14.30 -15.30

Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh.  010 888 4768
 
 
Tiedotustilaisuus klo 10.00
 
Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille pidetään tiistaina 28.10.2008 klo 10.00 ravintola Savoyssa (Eteläesplanadi 14, 7. kerros, kabinetti 2, Helsinki). Tilaisuus on suomenkielinen. Tervetuloa.
 
 
Puhelinkonferenssi klo 13.00
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään klo 13.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +358 (0)9 2313 9201 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom conference call. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 27.11.2008 asti numerossa +358 (0)9 2314 4681 koodilla 814197.
 
Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR presentaatiot 28.10.2008 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. 
 
 
AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMIEN VUONNA 2009
 
Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2009 seuraavasti:
 
Tilinpäätöstiedote vuodelta 2008     torstaina 5.2.2009
Vuosikertomus 2008                      viikolla 12 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu keskiviikkona 29.4.2009
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu     perjantaina 24.7.2009
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu     keskiviikkona 28.10.2009
 
Ahlstromin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2009 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
 
 
 
Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
 
Jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia materiaaleja käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq OMX Helsingissä. Yhtiön Internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
LIITE
Tilinpäätös

LIITE
 
KONSERNITILINPÄÄTÖS
 
LAADINTAPERIAATTEET
 
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1.2008 alkaen
 
Konserni on soveltanut seuraavia tulkintoja 1.1.2008 alkaen:
 
- IFRIC 11 IFRS 2 - Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
- IFRIC 12 Service Concession Arrangements (ei vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa)
- IFRIC 14 IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their interaction (ei vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa)
 
Edellä mainituilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
 
Tilintarkastamaton.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 
1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto         
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Kertyneet voittovarat
7) Vähemmistöosuus
8) Oma pääoma yhteensä
 
 
 
 
*) sisältää 20,8 milj. euron maksun, jolla katettiin noin puolet etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä kertynyttä eläkevastuuta Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2007.

 
 
 
 

 
Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.                                                   
 
 
 
 

Yritysostot 2008
 
Helmikuussa Ahlstrom osti yhdysvaltalaisen Friend Group Inc. -yhtiön. Friend Groupilla on kaksi tehdasta West Carrolltonissa, jotka toimivat pääasiassa elintarvikepakkausmarkkinoilla Yhdysvalloissa. Kauppaan kuuluu kaksi yhtiötä, West Carrollton Parchment Company ja West Carrollton Converting Company, joilla on pergamentointi- ja jalostustoimintaa West Carrolltonissa, Ohiossa.
 
Ahlstrom West Carrollton on yhdistelty konsernin lukuihin 1.2.2008 lähtien, osana Erikoispaperit-toimialaa. Johto arvioi, että yritysostolla ei olisi ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tilikauden tulokseen, mikäli yritysosto olisi tapahtunut 1.1.2008.
 
Hankintahinta sisältää 0,1 milj. euroa juridisia ja muita palkkioita. Liikearvo, joka syntyi Friend Groupin osakkeiden hankinnasta, kuvastaa Tekniset paperit liiketoiminta-alueen laajemmasta pergamenttipaperituotevalikoimasta syntyviä synergiaetuja sekä uusia kasvumahdollisuuksia. Liiketoimintojen yhdistely ja hankintahinnan kohdistaminen on tehty alustavana.
 
Hankinnan vaikutus konsernin varoihin ja velkoihin on kuvattu alla olevassa taulukossa:
 
 
Ahlstrom on hankkinut jäljellä olleen 40 % vähemmistön Votorantim Celulose e Papel (VCP) yhteisyrityksestä, joka perustettiin syyskuussa 2007. Tämän osuuden hankintahinta oli 27,9 milj. euroa.
 
Lisäksi Ahlstrom on hankkinut kahden omistamansa myyntiyhtiön jäljellä olleet vähemmistöosuudet yhteensä 1,4 milj. eurolla.      

 
 
* Ilman kertaluonteisia eriä.
 
 
 

 
 

 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTA