Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 25.3.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.2.2009
 
Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen keskiviikkona 25.3.2009 klo 13.00. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. Hallitus tekee yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
 
Voitonjako
 
Yhtiöllä on taseen 31.12.2008 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 645 356 691,77 euroa. 
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhtiön voittovaroista osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 4.2.2009 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella jaettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 21 001 773,60 euroa.
 
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 30.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy:n) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 6.4.2009. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 35 000 euroa.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen seitsemän.
 
Valiokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Martin Nüchtern, Bertel Paulig ja Peter Seligson. Willem F. Zetteler, joka on toiminut hallituksen jäsenenä kahdeksan vuotta, on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa uudeksi hallituksen jäseneksi Anders Mobergia (s. 1950).
 
Tiivistelmä Anders Mobergin CV:stä:
 
-          1970-1999 Ikea International (vuodesta 1986 President and CEO)
-          1999-2002 The Home Depot (Group President International)
-          2003-2007 Royal Ahold (President and CEO)
-          2007-2008 Majid Al Futtaim Group (CEO)
-          Hallituksen jäsenenä seuraavissa yhtiöissä: Lego A/S (1999-2004), Velux A/S (2002-2008), Ica AB (2003-2007), Clas Ohlson AB (2003-), DFDS A/S (2004- ), Husqvarna AB (2006-), Byggmax (2006-)
-          Adjunct Professor, Copenhagen Business School, 2009- 
 
Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).
 
Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa myös, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät entisellään. Näin ollen hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:
 
Puheenjohtaja  5 400 euroa / kuukausi
Jäsenet  2 700 euroa / kuukausi
 
Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 150 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen jäsenten osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
 
Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio
 
Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.
 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
 
Lisätietoja:
 
Gustav Adlercreutz, lakiasiainjohtaja, Ahlstrom Oyj, puh. 010 888 4727
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 400 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.