Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 2.3.2009 klo 10.00
 
Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2009 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja pysäköintialueen puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.
 
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1.      Kokouksen avaaminen

2.      Kokouksen järjestäytyminen

3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.      Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että tilivuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 30.3.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy:n) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 6.4.2009. Yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin hallitus ehdottaa varattavaksi 35 000 euroa.

9.      Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät entisellään. Puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 5 400 euroa ja jäsenille 2 700 euroa kuukaudessa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 150 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta hallituksen valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on edelleen seitsemän.

12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen kompensaatio- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Martin Nüchtern, Bertel Paulig ja Peter Seligson. Willem F. Zetteler, joka on toiminut hallituksen jäsenenä kahdeksan vuotta, on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa uudeksi hallituksen jäseneksi Anders Mobergia (s. 1950), joka on toiminut vuodesta 1970 lähtien kansainvälisissä johtotehtävissä Ikea Internationalissa, The Home Depot'ssa, Royal Aholdissa sekä Majid Al Futtaim Groupissa. Hän on hallituksen jäsen Clas Ohlson AB:ssä, DFDS A/S:ssä, Husqvarna AB:ssä sekä Byggmax AB:ssä. Aiemmin hän on toiminut hallituksen jäsenenä Lego A/S:ssä, Velux A/S:ssä ja Ica AB:ssä. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).
 
13.  Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

14.  Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

15.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

16.  Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.

Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

17.  Kokouksen päättäminen

 
B. Yhtiökokousasiakirjat
 
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/yhtiokokous viimeistään 9.3.2009. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla, kun se on julkaistu viikolla 12. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 8.4.2009 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 
1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13. maaliskuuta 2009 rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
 
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siten, että ilmoittautuminen on perillä yhtiössä viimeistään 20. maaliskuuta 2009 klo 16.00.  Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-          yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous,
-          sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
-          kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101 Helsinki,
-          telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
-          puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726 (Armi Jaakkola) tai 010 888 4746 (Merja Tuovinen)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla.

3.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13. maaliskuuta 2009. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4.      Muut ohjeet ja tiedot

Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 4.2.2009 on 46 670 608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46 670 608 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.

Helsingissä 4. helmikuuta 2009
 
AHLSTROM OYJ
 
Hallitus
 
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 400 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.