Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 31.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.20

 

 

Ahlstrom Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen keskiviikkona 31.3.2010 klo 13.00. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan myöhemmin. Hallitus tekee yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

 

Voitonjako

 

Yhtiöllä on taseen 31.12.2009 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 652 268 818,91 euroa. 

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhtiön voittovaroista osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 3.2.2010 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella jaettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään

25 668 834,40 euroa.

 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2010.

 

 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

 

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Lisäksi ehdotetaan, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson. Useita vuosia hallituksen jäseninä toimineet Jan Inborr ja Martin Nüchtern ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Lori J. Cross (s. 1960).

 

Tiivistelmä Lori J. Crossin CV:stä:

 

Koulutus:

-          1986 Executive MBA

-          1983 Insinööri (Master of Science, Biomedical Systems Engineering)

 

Keskeinen työkokemus:

-          2007 lähtien MindSpan Consulting, LLC (President)

-          2003 - 2007 VIASYS Healthcare

o        VIASYS Healthcare, Inc. (Executive Vice President)

o        VIASYS Neurocare (Group President)

-          1989 - 2003 Instrumentarium

o        1998 - 2003 Datex-Ohmeda (Group President, ADVENT Business  Group)

o        1997 - 1998 Datex-Engstrom (General Manager, Global Solutions Business)

o        1989 - 1997 Datex Medical Instrumentation, Inc. (Vice President, Product Development and Marketing)

-          1987 - 1989 Smith & Nephew Richards Dyonics Division (Senior Product Manager)

 

Jäsenyydet hallituksissa ja muissa ammatillisissa yhteisöissä:

-          Mortensen, Matzelle and Meldrum Insurance, Inc.

-          Electrosonic Group Oy Ab

-          NeuroMatrix, LLC

-          Center for Advanced Studies in Business (Wisconsin yliopisto)

-          Anesthesia Patient Safety Foundation (päättynyt jäsenyys) 

-          Vieraileva professori (Wisconsin yliopisto)  

 

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja he ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

 

Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

 

Puheenjohtaja 72 000 euroa / vuosi

Jäsenet                       36 000 euroa / vuosi

 

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 200 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 200 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

 

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

 

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

 

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden  hankinnasta ja luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

 

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

 

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä selkeytetään ja että se saatetaan vastaamaan osakeyhtiölain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä. Hallitus ehdottaa siten, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehtäisiin seuraavat muutokset:

 

- yhtiöjärjestyksen 3 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

 

"3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

 

- yhtiöjärjestyksen 9 § muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:

 

"9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

 

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille sekä muihin yleishyödyllisiin tarkoituksiin

 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 500 000 euron lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille. Muihin yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin hallitus ehdottaa varattavaksi 35 000 euroa.

Ahlstrom Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Gustav Adlercreutz

Lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727

 

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.ahlstrom.com

 

 

Ahlstrom lyhyesti

 

Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.