Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010: Kannattavuus parani kysynnän vahvistuessa

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.08.2010 klo 12.00


Huhti-kesäkuu 2010 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2009:

 • Liikevaihto 489,4 miljoonaa euroa (398,9).
 • Liikevoitto 29,8 miljoonaa euroa (9,7). Luku sisältää
  0,8 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-3,0).
 • Tulos ennen veroja 22,5 milj. euroa (4,7), tulos/osake 0,29 euroa (0,05).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 45,1 miljoonaa euroa (72,8).

Tammi-kesäkuu 2010 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2009:

 • Liikevaihto 930,4 miljoonaa euroa (775,0).
 • Liikevoitto 43,8 miljoonaa euroa (liiketappio 1,0). Luku sisältää 1,1 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-3,7).
 • Tulos ennen veroja 29,8 miljoonaa euroa (tappio 13,9) ja tulos/osake 0,38 (-0,21).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 77,2 miljoonaa euroa (93,7).

Tapahtumat huhti-kesäkuussa 2010

 • Ahlstrom ilmoitti toukokuussa uudistavansa organisaationsa ja toimintamallinsa uuden strategiansa mukaiseksi. Uusi organisaatio tuli voimaan 1.7.2010.
 • Mundran sairaalakuitukankaita valmistava tehdas otettiin käyttöön Intiassa.
 • Yhtiö käynnisti kehitysprojektin tuotannon materiaalihukan vähentämiseksi, tavoitteenaan noin 20 miljoonan euron tulosvaikutus vuodessa.


Näkymät vuodelle 2010

 • Ahlstrom nostaa liikevaihtoarviotaan vuodelle 2010 vahvan kysynnän ja onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta. Yhtiö arvioi liikevaihdon vuonna 2010 ylittävän vuoden 2008 tason, kun aikaisemmin liikevaihdon arvioitiin nousevan suunnilleen vuoden 2008 tasolle. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009 aiemman ohjeistuksen mukaisesti.

Toimitusjohtaja Jan Lång:

- Hyvänä jatkunut kysyntä useimmissa asiakassegmenteissämme oli päällimmäinen syy kannattavuuden merkittävään paranemiseen toisella neljänneksellä. Tämän lisäksi aiemmin aloitetut tehostamistoimenpiteet kantavat nyt hedelmää. Olemme myös onnistuneet siirtämään nopeasti nousseita raaka-ainekustannuksia myyntihintoihimme.

- On ollut ilahduttavaa nähdä kysynnän elpyneen näin nopeasti ja liikevaihtomme palanneen taantumaa edeltävälle, vuoden 2008 toisen neljänneksen tasolle. Kasvu oli jälleen voimakkainta Aasiassa, jossa tänään otimme merkittävän askeleen kasvustragiassamme sopimalla Shandong Puri Filter & Paper Products Limitedin ostosta.

- Vuoden alkupuoliskolla valmistelimme mittavan organisaatio- ja toimintamalliuudistuksen, joka tuli voimaan 1.7.2010. Tämän avulla pystymme tehokkaammin toteuttamaan viime vuonna uudistamaamme strategiaa. Sen myötä haluamme myös tuoda melko perinteiselle alalle vahvempaa asiakassuuntautuneisuutta. Lisäksi tavoittelemme kustannustehokkuuden paranemista koko toimitusketjussa.


AVAINLUKUJA

Milj. euroa 4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
Liikevaihto 489,4 398,9 22,7 930,4 775,0 20,0
Liikevoitto/-tappio
(EBIT)
29,8 9,7 205,2 43,8 -1,0 -
Voitto/tappio ennen
veroja
22,5 4,7 380,3 29,8 -13,9 -
Kauden tulos 15,1 2,5 506,5 20,6 -9,9 -
Tulos/osake 0,29 0,05  - 0,38  -0,21 -
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %
10,9 3,2  - 8,0  -0,1 -
Omavaraisuusaste, % 44,4 37,9  - 44,4 37,9 -
Velkaantumisaste, % 50,3 92,0 - 50,3  92,0 -
Korolliset nettovelat 364,9 569,5 -35,9 364,9 569,5 -35,9
Investoinnit (ilman yritysostoja) 5,3 14,6 -63,9 11,8 41,5 -71,6
Liiketoiminnan nettorahavirta 45,1 72,8 -38,0 77,2 93,7 -17,6
Henkilöstö keskimäärin 5 787 6 023 -3,9 5 789 6 104 -5,2
Henkilöstö kauden
lopussa
5 799 5 992 -3,2 5 799 5 992 -3,2


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ahlstromin tuotteiden kysyntä alkoi nousta kesällä 2009 ja sama trendi jatkui edelleen huhti-kesäkuussa 2010. Maailmantalouden elpymisen jatkuessa taantuman jäljiltä matalien varastojen täydentäminen on jatkunut, mikä on tukenut kysyntää Osassa yhtiön liiketoiminta-alueita kysyntä nousi taantumaa edeltäneelle, vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen tasolle.

Fiber Composites -segmentissä Ahlstromin kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien ja rakennusmateriaalien kysyntä hyötyi taloustilanteen yleisestä paranemisesta. Yhtiön elintarvikepakkaus- ja teepussimateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden kysyntä jatkui tasaisena. Pyyhkimistuotteissa kysyntä jatkoi kasvuaan vuotta aikaisemmasta vertailujaksosta. Tuulivoima- ja veneteollisuudessa nähtiin edelleen merkkejä toipumisesta.

Specialty Papers -segmentissä[*] lähes kaikkien Ahlstromin erikoispaperien kysyntä jatkoi kasvuaan. Markkinatilannetta paransi taloustilanteen yleinen elpyminen. Irroke- ja etikettipaperien kysynnän kasvu oli erityisen voimakasta Euroopassa. Teknisten paperien kysyntä jatkui vahvana lähes kaikilla yhtiön markkina-alueilla taantuman jäljiltä matalien varastojen täydentämisen tukemana.

*Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.


Raaka-aineiden hinnannousu

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Sellun ja useimpien muiden raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta kesäkuussa 2009, ja nousutrendi jatkui edelleen.

Selluntuotanto Chilessä on pääsääntöisesti palannut normaaliksi helmikuisen maanjäristyksen jälkeen ja ensimmäiset toimitukset Euroopan satamiin saapuivat kesäkuun jälkipuoliskolla. Helmikuun lopussa tapahtuneen järistyksen vuoksi noin 8 % maailman selluntuotantokapasiteetista oli väliaikaisesti suljettuna maaliskuussa.

Yhtiö ryhtyi erityistoimiin tehtaidensa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi tiukentuneessa sellumarkkinatilanteessa ja pystyikin jatkamaan toimintaansa normaalisti.

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Liikevaihto
segmenteittäin
ja liiketoiminta-

alueittain
4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,
%
1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos,
%
Fiber Composites 257,9 212,4 21,4 489,6 421,2 16,2
Advanced

Nonwovens
49,7 44,3 12,1 93,7 89,7 4,5
Filtration 88,7 69,5 27,6 167,8 134,5 24,7
Glass &

Industrial

Nonwovens
56,0 42,7 31,1 105,8 87,2 21,3
Home &

Personal

Nonwovens
66,5 58,0 14,8 127,6 114,3 11,7
Specialty Papers 234,2 188,2 24,4 446,5 358,3 24,6
Release &

Label Papers
92,1 70,4 30,8 172,0 133,7 28,6
Technical

Papers
142,1 118,3 20,1 274,5 225,0 22,0
Muut toiminnot*

ja eliminoinnit
-2,7 -1,7  - -5,6 -4,5  -
Liikevaihto yhteensä 489,4 398,9 22,7 930,4 775,0 20,0

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.


Liikevaihdon kehitys huhti-kesäkuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi 22,7 % huhti-kesäkuuhun 2009 verrattuna ja oli 489,4 miljoonaa euroa (398,9 milj. euroa). Noin puolet liikevaihdon kasvusta kertyi myyntimäärien kasvusta ja noin puolet hinnankorotusten vaikutuksista. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (+ 40,5 %) sekä Etelä-Amerikassa (+ 33,4 %). Pohjois-Amerikan liikevaihto kääntyi 15,7 % kasvuun suosiollisten valuuttakurssimuutosten vuoksi sekä nousseiden myyntimäärien ja hintojen myötä.

Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 257,9 miljoonaa euroa (212,4 milj. euroa) eli 52 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto kasvoi 21,4 % vuoden 2009 huhti-kesäkuuhun verrattuna. Eniten kasvoi Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihto (+ 31,1 %) rakennustuotemarkkinoiden elpyessä, erityisesti tapettimarkkinoiden kehitys Kiinassa oli vahvaa ja lattiamateriaalien kysyntä Euroopassa ja Venäjällä voimistui. Tuulimylly- ja veneenrakentamismateriaalien kysyntä oli yhä taantumaa edeltäneen tason alapuolella. Valuuttakurssimuutokset käänsivät Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihdon kasvuun (+ 12,1 %) sen vielä laskiessa edellisellä vuosineljänneksellä.

Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 234,2 miljoonaa euroa (188,2 milj. euroa) eli 48 % konsernin liikevaihdosta. Koko segmentin liikevaihto oli 24,4 % vuoden 2009 toista neljännestä parempi. Teknisten papereiden kysyntä vahvistui vertailukauteen verrattuna lähes kaikissa tuoteryhmissä juliste- ja tapettipapereita lukuun ottamatta. Irroke- ja etikettipaperien kysyntä ylitti taantumaa edeltäneen, vuoden 2008 toisen neljänneksen tason


Liikevaihdon kehitys tammi-kesäkuussa 2010

Ahlstromin tuotteiden kysynnän nousu jatkui tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja yhtiö mukautti tuotteidensa hintoja nopeasti kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 930,4 miljoonaa euroa, mikä oli 20,0 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (775,0 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu kertyi pääosin myyntimäärien noususta.

Fiber Composites-segmentin liikevaihto oli 489,6 miljoonaa euroa (421,2 milj. euroa), eli 52 % koko konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto nousi 16,2 % kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvattaessa myyntiään. Suurin nousu koettiin Filtration (+ 24,7 %) ja Glass & Industrial Nonwovens (+ 21,3 %) -liiketoiminta-alueilla.

Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 446,5 miljoonaa euroa (358,3 milj. euroa), eli 48 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto nousi 24,6 % tammi-kesäkuuhun 2009 verrattuna. Liikevaihto kohosi sekä Release & Label Papers (+ 28,6 %) että Technical Papers -liiketoiminta-alueilla (+ 22,0 %).


TULOS JA KANNATTAVUUS

Taloudellinen tulos

segmenteittäin
4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos,

milj. €
1-6/
2010
1-6/

2009
Muutos, milj. €
Fiber Composites

Liikevoitto/-tappio

(EBIT)
14,0 5,3 8,7 23,6 2,9 20,7
Liikevoitto/-tappio

(EBIT), %
5,4 2,5 - 4,8 0,7 -
Sidotun pääoman

tuotto, RONA, %
7,7 2,7 - 6,6 0,7 -
Specialty Papers

Liikevoitto/-tappio

(EBIT)
21,1 6,8 14,3 28,8 3,4 25,4
Liikevoitto/-tappio

(EBIT), %
9,0 3,6 - 6,5 1,0 -
Sidotun pääoman

tuotto, RONA, %
24,3 6,8 - 16,3 1,7 -
Muut toiminnot*
ja eliminoinnit


Liikevoitto/-tappio -5,4 -2,4 -3,0 -8,6 -7,3 -1,3
Ahlstrom-konserni
yhteensä


Liikevoitto/-tappio
(EBIT)
29,8 9,7 20,0 43,8 -1,0 44,8
Liikevoitto/-tappio
(EBIT), %
6,1 2,4 - 4,7 -0,1 -
ROCE, % 10,9 3,2 - 8,0 -0,1 -

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.


Tulos ja kannattavuus huhti-kesäkuussa 2010

Konsernin liikevoitto oli 29,8 miljoonaa euroa (9,7 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi 0,8 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 29,0 miljoonaa euroa sisältäen noin 4,2 miljoonan euron tuoton liittyen edellisen vuoden lisäallokaatiossa saatujen hiilidioksidin päästöoikeuksien myyntiin. Se oli merkittävästi vertailukautta korkeampi (12,8 milj. euroa).

Liiketoiminnan tulosta paransivat ennen kaikkea kysynnän piristyminen ja kasvaneet tuotanto- ja toimitusmäärät, mutta myös toiminnan jatkuva tehostaminen ja vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat..

Kohonneet raaka-ainehinnat ja muut kustannukset eivät heikentäneet tulosta, koska kustannusten nousu pystyttiin kompensoimaan hinnankorotusten avulla. Ahlstrom nosti erityisesti erikoispaperien, suodatinmateriaalien ja pyyhkimistuotteiden hintoja. Uusista hinnankorotuksista on ilmoitettu kattamaan viimeaikaiset raaka-ainekustannusten nousut tulostason ylläpitämiseksi.

Fiber Composites -segmentin liikevoitto kasvoi 14,0 miljoonaan euroon (5,3 milj. euroa). Specialty Papers -segmentin liikevoitto nousi 21,1 miljoonaan euroon (6,8 milj. euroa).

Parantuneen kysynnän ansiosta markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus tuotannosta oli huhti-kesäkuussa 2010 enää 9,3 %, kun se vuotta aiemmin oli 21,1 %.

Nettorahoituskulut olivat 6,9 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 5,6 miljoonaa euroa (4,1 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,1 miljoonaa euroa (tappio 0,2 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Voitto ennen veroja oli 22,5 miljoonaa euroa (4,7 milj. euroa).

Tuloverot olivat 7,4 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa).

Kauden voitto oli 15,1 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,29 euroa (0,05 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 10,9 % (3,2 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 8,6 % (1,6 %).


Tulos ja kannattavuus tammi-kesäkuussa 2010

Konsernin liikevoitto oli 43,8 miljoonaa euroa (liiketappio 1,0 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi 1,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 42,7 miljoonaa euroa. Se oli merkittävästi vertailukautta korkeampi (2,7 milj. euroa).

Fiber Composites -segmentin liikevoitto kasvoi 23,6 miljoonaan euroon (2,9 milj. euroa). Specialty Papers -segmentin liikevoitto nousi 28,8 miljoonaan euroon (3,4 milj. euroa).

Parantuneen kysynnän ansiosta markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus tuotannosta oli tammi-kesäkuussa enää 10,0 %, kun se vuotta aiemmin oli 22,8 %.

Vuosina 2007 ja 2008 toteutettuun 500 miljoonan euron investointiohjelmaan kuuluneiden hankkeiden kapasiteetin käyttöasteet ovat parantuneet, mutta ne eivät ole vielä nousseet tavoitetasoille. Tverin lasihuopatehtaan käynnistys Venäjällä on ollut menestyksellinen. Toisaalta, irrokepohjapapereita valmistava La Geren tehdas Ranskassa on parantanut kannattavuuttaan, mutta se ei ole vielä tyydyttävällä tasolla. Chirnsidessa Iso-Britanniassa vuoden 2008 lopulla avatun teepussimateriaalien kuitukangaslinjan kaupallistaminen on viivästynyt.

Nettorahoituskulut olivat 13,5 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 11,3 miljoonaa euroa (12,4 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,5 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 2,7 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa).

Voitto ennen veroja oli 29,8 miljoonaa euroa (-13,9 milj. euroa).

Tuloverot olivat 9,3 miljoonaa euroa (laskennalliset verotuotot 4,0 milj. euroa).

Kauden voitto oli 20,6 miljoonaa euroa (tappio 9,9 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,38 euroa (-0,21 euroa).


RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa oli 77,2 miljoonaa euroa (93,7 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 64,1 miljoonaa (50,1 milj. euroa).

Operatiivinen käyttöpääoma on ollut erityisen huomion kohteena vuoden 2009 alusta alkaen. Operatiivinen käyttöpääoma laski 3,8 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 loppuun, mutta nousi 10,3 miljoonaa euroa maaliskuun lopusta. Käyttöpääoman kiertonopeus jatkoi paranemistaan tammi-kesäkuun ajan laskien 8 päivää. Kauden lopussa käyttöpääoma oli 241,0 miljoonaa euroa, mikä oli 108,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ennen käyttöpääoman tehostamisprojektin aloittamista. Kesäkuun 2010 lopussa käyttöpääoman kiertonopeus oli parantunut 31 päivällä 45 päivään vuoden 2008 lopun tilanteeseen verrattuna.

Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 31,0 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopusta 364,9 miljoonaan euroon (31.12.2009: 395,9 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 385,0 miljoonaa euroa. Lainasalkusta noin 66,9 % oli sidottu kiinteään korkoon korkojohdannaisilla tai lainasopimuksien perusteella. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 27 kuukautta ja efektiivinen keskikorko 4,5 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 28 kuukautta.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit sekä konsernitililimiitit oli yhteensä 319,0 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 159,3 miljoonan euron arvosta.

Velkaantumisaste laski 50,3 prosenttiin (31.12.2009: 57,7 %). Omavaraisuusaste oli 44,4 % (31.12.2009: 44,8 %).


INVESTOINNIT

Ahlstrom ei tehnyt merkittäviä investointeja eikä investointipäätöksiä tammi-kesäkuun aikana. Yhtiön investoinnit olivat 11,8 miljoonaa euroa (41,5 milj. euroa).Ahlstromin uusi sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian luoteisrannikolla Gujaratissa vihittiin käyttöön toukokuussa. Tehdasinvestoinnin suuruus oli noin 42 miljoonaa euroa ja se työllistää alkuvaiheessa noin 70 henkilöä.


UUDET LIIKETOIMINTA-ALUEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osana 10.5.2010 ilmoitettua organisaatiouudistusta yhtiö jakoi toimintansa viiteen uuteen liiketoiminta-alueeseen 1.7.2010 alkaen. Uusi liiketoiminta-aluejako tukee yhtiön strategiaa, joka perustuu kahteen liiketoimintaklusteriin, lisäarvoa tuottavaan ja toiminnan tehokkuuteen perustuvaan klusteriin.

Uudet liiketoiminta-alueet ovat:

 • Building and Energy: kattaa Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueen sekä tapeteissa käytettävät paperituotteet
 • Filtration: nykyinen Filtration-liiketoiminta-alue
 • Food and Medical: nykyinen Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alue sekä krepatut paperit ja pergamenttipaperit
 • Home and Personal: nykyinen Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alue
 • Label and Processing: sisältää suurimman osan Technical Papers- ja Release & Label Papers -liiketoiminta-alueista

Liiketoiminta-alueista Building and Energy, Filtration ja Food and Medical kuuluvat lisäarvoa tuottavaan klusteriin, ja Home and Personal sekä Label and Processing toimintojen tehokkuuteen perustuvaan klusteriin.

Taloudellisessa raportoinnissa nämä viisi liiketoiminta-aluetta muodostavat Ahlstromin uudet raportointisegmentit, ja tähänastisista Fiber Composites- ja Specialty Papers -segmenteistä luovutaan. Ahlstrom julkaisee uuden segmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2009 ja vuoden 2010 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä tämän vuoden kolmannen neljänneksen loppuun mennessä.

Aikaisemmasta, liiketoiminta-alueiden sisällä toimivasta, 18 tuotelinjan organisaatiosta on luovuttu. Se integroidaan osaksi uuden liiketoiminta-aluejaon mukaista organisaatiota, jotta asiakaslähtöisyyttä ja toimitusketjun hallintaa voidaan edelleen vahvistaa.


MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ

Organisaatiomuutoksen yhteydessä konsernin johtoryhmässä tehtiin seuraavat muutokset 1.7.2010 alkaen.


Erikoispaperiliiketoiminta-alueet yhdistettiin ja Patrick Jeambar nimitettiin uuden Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Daniele Borlatto otti uuden roolin irroke- ja etikettipaperiliiketoiminnan sekä liiketoiminta-alueen tuotanto- ja toimitusketjun johtajana ja raportoi Patrick Jeambarille. Gustav Adlercreutz toimii lakiasioiden johtajana ja raportoi talousjohtaja Seppo Parville. Daniele Borlatto, aiemmin johtaja, Release & Label Papers, ja Gustav Adlercreutz, johtaja, lakiasiat, eivät enää ole johtoryhmän jäseniä.

Lisäksi Ahlstrom vahvistaa globaalin tuotantoketjunsa kehittämistä uudella johtoryhmätasoisella tuotanto- ja toimitusketjun johtajalla. Nimitys tähän tehtävään julkaistaan myöhemmin.

Ahlstromin johtoryhmä 1.7.2010 alkaen:

Jan Lång, toimitusjohtaja
Risto Anttonen, varatoimitusjohtaja
Paula Aarnio, johtaja, henkilöstö ja yritysvastuu
Jean-Marie Becker, johtaja, Home and Personal
Tommi Björnman, johtaja, Filtration
William Casey, johtaja, Food and Medical
Claudio Ermondi, johtaja, tuotekehitys ja teknologia
Patrick Jeambar, johtaja, Label and Processing
Seppo Parvi, talousjohtaja
Laura Raitio, johtaja, Building and Energy
Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja


TEHOSTAMISOHJELMAT

Ahlstrom toteutti vuoden 2009 aikana kaksi rakennemuutosohjelmaa toiminnan tehostamiseksi. Ohjelmien yhteenlasketut vuotuiset säästöt ovat noin 55 miljoonaa euroa, jotka saavutetaan täysimääräisinä tämän vuoden aikana.

Vuonna 2009 käynnistetty käyttöpääoman tehostamisprojekti on loppuvaiheessa ja se jatkuu vuoden loppuun asti.

Uutena tehostamisohjelmana on tänä vuonna aloitettu tuotannon materiaalihukan vähentämisprojekti tavoitteenaan vähentää tuotantohukan määrää 15 prosentilla. Parannus vastaa noin 20 miljoonan euron säästöjä vuodessa. Projekti on aloitettu kahdessa pilottiyksikössä ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tuotantoyksiköihin seuraavan 18 kuukauden kuluessa.


HENKILÖSTÖ

Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin 5 789 henkeä[*] (6 104) ja kauden lopussa 5 799 henkeä (5 992).

Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä noin 700 henkilön vähennykseen, joista 635 henkilön vähennykset toteutuivat tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä.. Toisaalta yhtiö palkkasi uutta henkilöstöä, esim. Intiassa alkuvuoden aikana.

Eniten työntekijöitä kesäkuun lopussa oli Yhdysvalloissa (25 %), Ranskassa (21 %), Italiassa (12 %), Suomessa (10 %), Saksassa (9 %) ja Brasiliassa (7 %).

[*]Henkilöstöluvut on laskettu henkilötyövuosina.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Ahlstrom Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhteistyö Eureka Forbesin kanssa

Ahlstrom ilmoitti 19.7.2010 tuovansa yhteistyössä Eureka Forbes Limitedin kanssa ainutlaatuisen tuotteen kasvaville puhtaan veden markkinoille Intian niemimaalla.

Eureka Forbesin suunnittelema ja valmistama tuote, jota myydään tuotenimellä AquaSure, sisältää Ahlstromin Disruptor(TM) -suodatinmateriaalia. Disruptor(TM) perustuu teknologiaan, joka poistaa vedestä erilaisia haitallisia aineita, kuten viruksia, bakteereita ja humuspitoisia yhdisteitä. Uusi AquaSure vedensuodatin poistaa vedestä sekä fysikaalisia, kemiallisia että mikrobiologisia aineita ilman haitallisia kemikaaleja. Tuloksena on mikrobiologisesti puhdasta vettä, joka ei sisällä jäämiä kemikaaleista ja on juomakelpoista.

Shandong Puri Filter & Paper Products Limited -yritysosto

Ahlstrom ilmoitti 11.8.2010 sopineensa kiinalaisen Shandong Puri Filter & Paper Products Limitedin ostosta Purico Groupilta osana Aasian kasvustrategiaansa. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleja valmistavan yhtiön velaton kauppahinta on 22,5 milj. euroa. Yrityskaupan odotetaan toteutuvan syyskuun loppuun mennessä ja se on ehdollinen tarvittaville viranomaisluville.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-kesäkuussa 2010 vaihdettiin kaikkiaan 4,86 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 54,8 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 9,31 euroa ja ylin 12,52 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 30.6.2010 hintaan 11,18 euroa. Osakkeiden markkina-arvo kesäkuun lopussa oli 520,9 miljoonaa euroa.

Ahlstromin hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2009 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin 75 000 kappaletta, joka on alle 0,2 % Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin 10.2.2010 ja saatiin päätökseen 16.3.2010. Keskihinta oli 11,68 euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,85 euroa (31.12.2009: 12,98 euroa).

Yhtiö sai Erkki Etolalta 21.5.2010 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Etolan omistusosuus on 20.5.2010 noussut yli 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vahvana jatkuneen kysynnän ja onnistuneiden hinnankorotusten ansiosta Ahlstrom muuttaa näkymiään liikevaihdon kehityksestä vuodelle 2010. Yhtiö arvioi nyt liikevaihdon vuonna 2010 ylittävän vuoden 2008 tason, kun sen aiemmin ennakoitiin nousevan suunnilleen vuoden 2008 tasolle. Toisella vuosipuoliskolla liikevaihdon kehityksessä korostuu nousevien hintojen vaikutus myyntimäärien kehityksen tasoittuessa verrattuna edelliseen vuoteen.

Myyntihintojen korotuksia jatketaan viimeaikaisten raaka-ainekustannusten nousun kattamiseksi. Myös mahdolliset tulevat raaka-ainehintojen nousut pyritään kattamaan hinnankorotusten avulla.

Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueella erikoislujitteiden markkinatilanne on yhä haasteellinen, mutta tuulivoima- ja veneteollisuuden kysynnän Ahlstromin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa odotetaan elpyvän loppuvuonna.

Yhtiön tehokkaamman kulurakenteen ja parantuneen kysynnän odotetaan parantavan kannattavuutta. Jatkuva toiminnan tehostaminen on edelleen etusijalla. Tilinpäätöstiedotteessa annettu arvio liikevoitosta on ennallaan. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009.

Vuonna 2010 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa vuonna 2009).


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Viime kuukausien kehityksen perusteella maailmantalouden toipuminen näyttää lupaavalta, mutta elpymisen nopeutta, tasaisuutta ja jatkoa on vaikea ennustaa. Myös kehittyneiden teollisuusvaltioiden suunnitellut budjettileikkaukset taantumassa syntyneiden julkisten alijäämien pienentämiseksi voivat heikentää talouskasvua ja Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntää. Mikäli taantumasta toipuminen pitkittyy, ja kysyntää tukenut varastotasojen täydentäminen pysähtyy, tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen nostamisen epäonnistumisesta kasvaa.

Toistaiseksi luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta epävarman taloustilanteen vuoksi Ahlstromin asiakasluottoriskejä on yhä vaikea saada kokonaan suojattua luottovakuutuksien avulla.

Lisäksi raaka-aineiden, erityisesti sellun, tekokuitujen ja polymeerien hinnat, ovat nousseet viime kesästä lähtien, ja niiden oletetaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2010. Sellumarkkinan uskotaan olevan tasapainoisempi kolmannella neljänneksellä ja viskoosin ja polypropyleenin hintojen saavuttaneen korkeimman tasonsa edeltävällä neljänneksellä. Toisaalta polyesterin ja lasikuidussa käytettävien materiaalien hintojen uskotaan nousevan edelleen markkinatilanteen ja vahvistuneen dollarin takia.

Myyntihintoja pyritään korottamaan aktiivisesti nousevien kustannusten kattamiseksi. Mikäli raaka-ainehinnat pysyvät korkeina tai jatkavat yhä nousuaan, eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, loppuvuoden 2009 ja tammi-kesäkuun 2010 aikana saavutettu kannattavuuden parantuminen vaarantuu.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla www.ahlstrom.com ja toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa 2009. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön internetsivuilla.

* * *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 11.8.2010

Ahlstrom Oyj
Hallitus


LISÄTIETOJA

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi kertovat vuoden 2010 toisen neljänneksen tuloksesta medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 11.8.2010 klo 14.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään puhelinkonferenssi englanniksi tänään 11.8.2010 klo 16.00 toimitusjohtaja Långin ja talousjohtaja Parvin johdolla. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon (09) 2319 4345 Suomessa tai +44 (0)20 7136 2051 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 8978241.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 11.8.2010 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2010. Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2010.


AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2010 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Tiistaina 26.10. 1.10.-26.10

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet


Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.

LIITE

KonsernitilinpäätösLIITE

KONSERNITILINPÄÄTÖS


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009Liikevaihto 489,4 398,9 930,4 775,0 1 596,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut -416,3 -349,4 -801,6 -696,5 -1 421,5
Bruttokate 73,1 49,5 128,8 78,5 174,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,1 -11,7 -27,4 -24,5 -49,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,1 -4,9 -9,7 -10,4 -21,6
Hallinnon kulut -29,5 -25,1 -54,5 -48,5 -95,0
Liiketoiminnan muut tuotot 5,9 3,5 8,0 6,1 13,4
Liiketoiminnan muut kulut -0,6 -1,6 -1,4 -2,2 -36,3
Liikevoitto / -tappio 29,8 9,7 43,8 -1,0 -14,6
Rahoitustuotot ja -kulut -6,9 -4,8 -13,5 -13,0 -26,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4 -0,3 -0,4 0,1 0,7
Voitto / tappio ennen veroja 22,5 4,7 29,8 -13,9 -40,1
Tuloverot -7,4 -2,2 -9,3 4,0 7,1
Tilikauden voitto / tappio 15,1 2,5 20,6 -9,9 -32,9
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 15,1 2,5 20,6 -9,9 -32,9
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Osakekohtainen tulos euroa
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 0,29 0,05 0,38 -0,21 -0,72

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

LAAJA TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009Tilikauden voitto / tappio 15,1 2,5 20,6 -9,9 -32,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
Muuntoerot 31,8 11,9 54,8 21,3 32,5
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset -0,8 1,3 -2,8 0,4 -1,0
Rahavirran suojaukset -0,0 0,1 -0,4 0,1 0,4
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 31,0 13,3 51,7 21,8 31,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä 46,0 15,8 72,2 11,9 -1,1
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 46,0 15,8 72,2 11,9 -1,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -TASE 30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009

VARAT


Pitkäaikaiset varat


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 736,0 750,1 717,6
Liikearvo 169,9 173,6 151,3
Muut aineettomat hyödykkeet 55,9 52,9 52,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 11,6 11,5 12,1
Muut sijoitukset 0,4 0,2 0,2
Muut saamiset 24,8 17,6 23,0
Laskennalliset verosaamiset 56,7 44,4 54,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 055,4 1 050,3 1 010,8
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 203,3 206,8 175,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 354,1 342,7 319,9
Tuloverosaamiset 2,4 3,1 3,7
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 20,0 32,6 19,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 579,9 585,3 519,4
Varat yhteensä 1 635,2 1 635,5 1 530,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 645,6 619,0 605,6
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 - 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -
Oma pääoma yhteensä 725,6 619,0 685,6
Pitkäaikaiset velat


Korolliset velat 202,5 196,1 235,1
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 80,3 84,5 78,2
Varaukset 3,8 4,5 5,0
Muut velat 3,1 0,1 0,4
Laskennalliset verovelat 32,2 18,8 23,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 321,9 303,9 342,5
Lyhytaikaiset velat


Korolliset velat 182,5 406,0 180,7
Ostovelat ja muut velat 390,2 290,5 305,1
Tuloverovelat 5,6 2,7 3,7
Varaukset 9,5 13,3 12,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 587,8 712,5 502,1
Velat yhteensä 909,7 1 016,5 844,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 635,2 1 635,5 1 530,2


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä


Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Oma pää-
oma
1.1.2009
70,0 209,3 8,3 -1,2 -49,1 - 390,9 628,1 0,0 - 628,1
Tilikauden
voitto /tappio
- - - - - - -9,9 -9,9 - - -9,9
Muut laajan
tuloksen
erät, verojen
jälkeenMuuntoerot - - - - 21,3 - - 21,3 - - 21,3
Ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
netto-
sijoitusten
suojaukset
- - - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4
Rahavirtojen
suojaukset
- - - 0,1 - - - 0,1 - - 0,1
Osingonjako
ja muu
- - - - - - -21,0 -21,0 - - -21,0
Oman pää-
oman
ehtoinen
laina
- - - - - - - - - - -
Oman pää-
oman
ehtoisen
lainan
korot
- - - - - - - - - - -
Omien osak-
keiden
hankinta
- - - - - - - - - - -
Muutos mää-
räysval-
lattomien omistajien-
osuuksissa
- - - - - - - - -0,0 - -0,0
Osakepalkkio-
ohjelma
- - - - - - - - - - -
Oma pää-
oma
30.6.2009
70,0 209,3 8,3 -1,1 -27,4 - 360,1 619,0 - - 619,0
Oma pää-
oma
1.1.2010
70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6
Tilikauden
voitto /
tappio
- - - - - - 20,6 20,6 - - 20,6
Muut laajan
tuloksen
erät, verojen
jälkeenMuuntoerot - - - - 54,8 - - 54,8 - - 54,8
Ulkomaisiin
yksiköihin
tehtyjen
nettosijoitusten
suojaukset
- - - - -2,8 - - -2,8 - - -2,8
Rahavirtojen
suojaukset
- - - -0,4 - - - -0,4 - - -0,4
Osingonjako
ja muu
- - - - - - -26,0 -26,0 - - -26,0
Oman pää-
oman
ehtoinen
laina
- - - - - - - - - - -
Oman pää-
oman
ehtoisen
lainan
korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osak-
keiden
hankinta
- - - - - -0,9 - -0,9 - - -0,9
Muutos mää-
räysvallat-
tomien
omistajien
osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-
ohjelma
- - - - - - 0,2 0,2 - - 0,2
Oma pää-
oma
30.6.2010
70,0 209,3 8,3 -1,2 34,3 -0,9 325,8 645,6 - 80,0 725,6RAHAVIRTALASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto / tappio 15,1 2,5 20,6 -9,9 -32,9
Oikaisut yhteensä 40,8 33,4 74,4 59,9 146,3
Nettokäyttöpääoman muutokset 12,6 30,6 25,3 56,4 129,3
Varausten muutos -1,2 -0,8 -3,4 -5,2 -5,3
Rahoituserät -20,5 4,3 -36,7 -9,0 -28,2
Maksetut / saadut tuloverot -1,7 2,9 -2,9 1,4 0,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 45,1 72,8 77,2 93,7 209,6Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta - -0,0 - -0,0 -0,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -5,8 -22,5 -13,3 -44,6 -69,8
Muut investointitoiminnot -0,3 0,5 0,3 1,1 3,5
Investointien nettorahavirta -6,1 -22,0 -13,1 -43,5 -66,3Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot -25,6 -21,0 -25,6 -21,0 -21,0
Omien osakkeiden lunastukset - - -0,9 - -
Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut - - - - 80,0
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset -21,5 -14,2 -39,0 -55,9 -242,6
Rahoituksen nettorahavirta -47,1 -35,2 -65,5 -76,9 -183,6Rahavarojen muutos -8,1 15,6 -1,4 -26,8 -40,2Rahavarat tilikauden alussa 27,2 16,6 19,9 58,2 58,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,9 0,4 1,5 1,2 2,0
Rahavarat tilikauden lopussa 20,0 32,6 20,0 32,6 19,9
TUNNUSLUVUT Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4


2010 2009 2010 2009 2009Henkilöstökulut -91,4 -82,8 -175,5 -166,3 -337,8
Poistot -26,6 -25,9 -52,1 -51,3 -106,7
Arvonalentumiset -0,1 -0,0 -0,1 -0,0 -31,1Liikevoitto, % 6,1 2,4 4,7 -0,1 -0,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,9 3,2 8,0 -0,1 -1,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,6 1,6 5,8 -3,2 -5,0Korolliset nettovelat, milj. euroa 364,9 569,5 364,9 569,5 395,9
Omavaraisuusaste, % 44,4 37,9 44,4 37,9 44,8
Velkaantumisaste, % 50,3 92,0 50,3 92,0 57,7Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,29 0,05 0,38 -0,21 -0,72
Oma pääoma/osake, euroa 13,85 13,26 13,85 13,26 12,98
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kauden aikana,
1000
46 596 46 671 46 619 46 671 46 671
Osakkeiden lukumäärä, kauden lopussa, 1000 46 596 46 671 46 596 46 671 46 671Investoinnit, milj. euroa 5,3 14,6 11,8 41,5 63,8
Sijoitettu pääoma, kauden lopussa, milj. euroa 1 110,5 1 221,2 1 110,5 1 221,2 1 101,5
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 787 6 023 5 789 6 104 5 993

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2010 alkaen:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (uudistettu)
Uudistettu standardi eroaa aikaisemmasta mm. seuraavilta osin:
Ehdollinen kauppahinta arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja kauppahinnan myöhemmät muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Liiketoiminnon hankintaan liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti.
Määräysvallattomien omistajien osuudet arvostetaan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuutta hankitun kohteen nettovarallisuudesta.

- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (uudistettu)
Muutos koskee konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten ja vähennysten käsittelyä.

- IFRS standardien vuosittaiset muutokset 2009

Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.

Alla mainituilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2010, ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen (muutos) - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta

Toimintokohtainen tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelman esitystapa on muutettu kululajikohtaisesta toimintokohtaiseksi ja vertailukausien luvut on muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.


SEGMENTTI-INFORMAATIO Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009Fiber Composites 257,9 212,4 489,6 421,2 861,2
Specialty Papers 234,2 188,2 446,5 358,3 743,8
Muut toiminnot 4,6 4,6 9,0 7,2 16,3
Sisäinen myynti -7,3 -6,3 -14,6 -11,7 -25,2
Liikevaihto 489,4 398,9 930,4 775,0 1 596,1Fiber Composites 1,8 1,3 3,8 3,0 6,4
Specialty Papers 1,1 0,7 2,2 2,0 3,2
Muut toiminnot 4,4 4,3 8,6 6,7 15,6
Sisäinen myynti 7,3 6,3 14,6 11,7 25,2Fiber Composites 14,0 5,3 23,6 2,9 -18,8
Specialty Papers 21,1 6,8 28,8 3,4 14,6
Muut toiminnot -5,4 -2,5 -8,6 -7,4 -10,4
Eliminoinnit 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
Liikevoitto / -tappio 29,8 9,7 43,8 -1,0 -14,6Fiber Composites 739,1 768,7 739,1 768,7 691,1
Specialty Papers 351,3 393,7 351,3 393,7 357,4
Muut toiminnot -13,5 -5,9 -13,5 -5,9 -5,1
Eliminoinnit -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Nettovarat yhteensä 1 076,8 1 156,4 1 076,8 1 156,4 1 043,2Fiber Composites 3,1 12,1 8,1 36,6 52,5
Specialty Papers 2,0 2,3 3,2 4,6 10,7
Muut toiminnot 0,2 0,1 0,5 0,3 0,7
Investoinnit yhteensä 5,3 14,6 11,8 41,5 63,8Fiber Composites -17,6 -16,8 -34,0 -32,6 -70,0
Specialty Papers -8,4 -8,6 -16,9 -17,4 -34,3
Muut toiminnot -0,6 -0,6 -1,2 -1,2 -2,4
Poistot yhteensä -26,6 -25,9 -52,1 -51,3 -106,7Fiber Composites -0,0 - -0,0 - -31,2
Specialty Papers -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 0,1
Muut toiminnot - - - - -
Alaskirjaukset yhteensä -0,1 -0,0 -0,1 -0,0 -31,1


Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
Eurooppa 252,9 212,0 494,4 411,5 846,3
Pohjois-Amerikka 118,9 102,8 221,8 208,5 410,1
Etelä-Amerikka 56,6 42,4 104,0 79,2 174,9
Aasian ja Tyynenmeren alue 50,1 35,7 90,1 62,5 134,2
Muu maailma 10,8 6,0 20,1 13,3 30,7
Liikevaihto 489,4 398,9 930,4 775,0 1 596,1AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN


MUUTOKSET Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Kirjanpitoarvo 1.1. 717,6 745,7 745,7
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - -
Lisäykset 11,8 41,2 63,6
Vähennykset -0,2 -0,5 -1,0
Poistot ja arvonalentumiset -49,2 -48,3 -106,9
Kurssierot ja muut muutokset 55,9 11,9 16,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 736,0 750,1 717,6LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat


Myyntituotot ja korkotuotot 0,2 0,3 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot -1,3 -1,1 -2,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1 1,5 0,0
Ostovelat ja muut velat 0,2 0,3 0,2

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.


MUUT VUOKRASOPIMUKSET 30,6, 30,6, 31,12,
Milj. euroa 2010 2009 2009

Lyhytaikainen osa 6,4 6,1 6,6
Pitkäaikainen osa 19,4 16,7 20,4
Yhteensä 25,8 22,9 27,0VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009

Kiinnitykset 73,0 - 73,0
Pantit 0,2 0,4 0,3
Vastuut


Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 21,2 39,2 19,6
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 1,0 3,1 2,1
Hankintasitoumukset 8,6 17,1 10,2
Muut vastuusitoumukset
2,7 3,5 3,6TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2009 2009 2009 2009
Liikevaihto 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut
-416,3 -385,3 -378,1 -346,9 -349,4 -347.1
Bruttokate
73,1 55,7 42,4 53,7 49,5 29.0
Myynnin ja markkinoinnin kulut
-14,1 -13,3 -13,2 -11,9 -11,7 -12.8
Tutkimus- ja tuotekehityskulut
-5,1 -4,6 -5,7 -5,5 -4,9 -5.5
Hallinnon kulut
-29,5 -25,0 -22,3 -24,1 -25,1 -23.5
Liiketoiminnan muut tuotot 5,9 2,1 5,3 2,0 3,5 2,7
Liiketoiminnan muut kulut -0,6 -0,8 -33,0 -1,1 -1,6 -0,6
Liikevoitto / -tappio 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Rahoitustuotot ja -kulut -6,9 -6,7 -6,4 -6,8 -4,8 -8,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,4 -0,0 -0,4 1,0 -0,3 0,4
Voitto / tappio ennen veroja 22,5 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tuloverot -7,4 -1,9 5,5 -2,4 -2,2 6,2
Tilikauden voitto / tappio 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
Jakautuminen

Emoyrityksen omistajille 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - -SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2009 2009 2009 2009
Liikevaihto

Fiber Composites 257,9 231,6 223,4 216,5 212,4 208,8
Specialty Papers 234,2 212,3 199,6 185,9 188,2 170,1
Muut toiminnot ja eliminoinnit -2,7 -2,9 -2,5 -1,8 -1,7 -2,8
Konserni yhteensä 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Liikevoitto / -tappio

Fiber Composites 14,0 9,5 -30,4 8,8 5,3 -2,5
Specialty Papers 21,1 7,7 3,8 7,3 6,8 -3,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit -5,4 -3,2 -0,0 -3,0 -2,4 -4,9
Konserni yhteensä 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2009 2009 2009 2009
Liikevaihto 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Liikevoitto / -tappio 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Voitto / tappio ennen veroja 22,5 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tilikauden voitto / tappio 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
Velkaantumisaste, % 50,3 55,3 57,7 81,9 92,0 99,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 10,9 5,2 -9,4 4,8 3,2 -3,3
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,29 0,09 -0,61 0,10 0,05 -0,26
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 46 596 46 642 46 671 46 671 46 671 46 671

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynäTUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Korolliset nettovelat


Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset

Omavaraisuusaste, %


Oma pääoma yhteensä / x 100

Taseen loppusumma - Saadut ennakot


Velkaantumisaste, %


Korolliset nettovelat/ x 100

Oma pääoma yhteensä


Oman pääoman tuotto (ROE), %


Tilikauden tulos/ x 100

Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)


Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %


Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/ x 100


Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) - Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)Laimentamaton tulos/osake, euroa


Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/


Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana


Laimennettu tulos/osake, euroa


Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/


Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake, euroa


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/


Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa