Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2010: Kysynnän elpyminen jatkui

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.4.2010 klo 12.00


Tammi-maaliskuu 2010 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2009

 • Liikevaihto 441,0 miljoonaa euroa (376,1).

 • Liikevoitto 14,0 miljoonaa euroa (liiketappio 10,7). Luku sisältää
  0,3 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,7).

 • Tulos ennen veroja 7,4 milj. euroa (-18,6), tulos/osake 0,09 euroa (-0,26).

 • Liiketoiminnan nettorahavirta 32,1 miljoonaa euroa (20,9).

Tapahtumat tammi-maaliskuussa 2010

 • Uusi tehdas Mundran talousalueella Intiassa käynnistyi suunnitelmien mukaisesti. Tehdas valmistaa terveydenhoitoalan kuitukankaita, joiden markkinatilanne Aasiassa näyttää lupaavalta. Investoinnin kokonaiskustannus on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa.

 • Vuoden 2009 alussa aloitettu projekti operatiivisen käyttöpääoman pienentämiseksi jatkui. Käyttöpääoma pieneni 14,0 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta kiertonopeuden parantuessa 5 päivää.

 • Ahlstrom allekirjoitti 16.2.2010 YK:n kestävän kehityksen Global Compact -aloitteen ja rekisteröityi sen tukijajäseneksi.

Näkymät vuodelle 2010

 • Vuoden 2009 loppupuolella alkanut kysynnän elpyminen jatkui tammi-maaliskuussa. Koska useimpien liiketoiminta-alueiden myyntihinnat ovat nousussa nousevien raaka-ainekustannuksien kattamiseksi ja myyntimäärät näyttävät kehittyvän jonkin verran ennakoitua paremmin, arviota tulevaisuuden liikevaihdon kehityksestä muutettiin 19.4.2010. Liikevaihdon vuonna 2010 arvioidaan nousevan suunnilleen vuoden 2008 tasolle.

 • Arvio liiketuloksesta on ennallaan. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009.

Toimitusjohtaja Jan Lång:

 • Kannattavuutemme vuoden ensimmäisellä neljänneksellä parani vertailukaudesta raaka-ainehintojen noususta huolimatta. Kannattavuutta kohensivat kysynnän elpymisestä johtunut myyntimäärien kasvu ja viime vuonna toteutetut rakennemuutokset. Toiminnan tehostamista jatketaan edelleen.

 • Viime kesästä jatkunut raaka-ainehintojen nousu on aiheuttanut kustannuspaineita, mutta olemme pystyneet pääosin korottamaan myyntihintojamme vastaavasti.

 • Aasian liikevaihto kasvoi voimakkaasti, ja päivitetyn strategiamme mukaisesti arvioimme parhaillaan aktiivisesti Aasian kasvuvaihtoehtoja.


AVAINLUKUJA


Milj. euroa 1-3/
2010
1-3/
2009
Muutos,

%
10-12/
2009
Muutos, % 2009
Liikevaihto 441,0 376,1 17,3 420,5 4,9 1 596,1
Liikevoitto/-tappio
(EBIT)
14,0 -10,7 - -26,6 - -14,6
Voitto/tappio ennen
veroja
7,4 -18,6 - -33,4 - -40,1
Kauden tulos 5,5 -12,4 - -27,9 - -32,9
Tulos/osake 0,09 -0,26  - -0,61  - -0,72
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %
5,2 -3,3  - -9,4  - -1,1
Omavaraisuusaste, % 43,1 36,4  - 44,8  - 44,8
Velkaantumisaste, % 55,3 99,8 - 57,7  - 57,7
Korolliset nettovelat 375,9 601,9 -37,6 395,9 -5,1 395,9
Investoinnit (ilman yritysostoja) 6,5 26,9 -75,9 10,0 -34,6 63,8
Liiketoiminnan nettorahavirta 32,1 20,9 53,5 48,6 -34,0 209,6
Henkilöstö keskimäärin 5 773 6 173 -6,5 5 855 -1,4 5 993
Henkilöstö kauden
lopussa
5 787 6 052 -4,4 5 841 -0,9 5 841TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ahlstromin tuotteiden kysyntä alkoi nousta kesällä 2009 ja jatkoi nousuaan edelleen tammi-maaliskuussa 2010. Maailmantalouden ja Ahlstromin markkinoiden yleisestä elpymisestä huolimatta lamaa edeltävää tasoa ei kuitenkaan vielä saavutettu.

Fiber Composites -segmentissä Ahlstromin kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien ja rakennusmateriaalien kysyntä hyötyi taloustilanteen yleisestä toipumisesta, joka paransi markkinatilannetta autoteollisuudessa ja Ahlstromin palvelemilla rakennustuotemarkkinoilla. Yhtiön elintarvikepakkaus- ja teepussimateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden kysyntä jatkui tasaisena. Pyyhkimistuotteissa kysyntä alkoi heikentyä viime vuoden lopulla sikainfluenssaan varautumiseen liittyneen kysyntäpiikin mentyä ohi, mutta vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tammi-maaliskuun kysyntä oli kasvussa. Tuulivoima- ja veneteollisuudessa nähtiin pieniä merkkejä toipumisesta.

Specialty Papers -segmentissä* kaikkien Ahlstromin erikoispaperien kysyntä jatkoi kasvuaan vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Markkinatilannetta paransi taloustilanteen yleinen elpyminen, mikä johti talouskriisin aikana supistettujen varastojen täydentämiseen koko toimitusketjussa. Irroke- ja etikettipaperien kysyntä alkoi kasvaa Aasiassa ja Etelä-Amerikassa jo vuoden 2009 toisella neljänneksellä, mutta Euroopassa vasta kesän 2009 jälkeen. Teknisten paperien kysyntä kasvoi eniten Aasiassa.Raaka-aineiden hinnannousu

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Sellun ja useimpien muiden raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta kesäkuussa 2009, ja nousutrendi jatkui edelleen tammi-maaliskuussa 2010. Sellun ja polypropyleenin hinnat kohosivat maaliskuun lopussa jo lamaa edeltäneille huipputasoille.

Sellun hinnannousua vauhditti Chilen maanjäristys. Helmikuun lopussa tapahtuneen järistyksen vuoksi noin 8 % maailman selluntuotantokapasiteetista oli väliaikaisesti suljettuna maaliskuussa. Kapasiteetin väheneminen myös vaikeutti sellun saatavuutta, minkä vuoksi Ahlstrom ryhtyi erityistoimiin sellua käyttävien tehtaidensa toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. Toistaiseksi yhtiö onkin pystynyt jatkamaan toimintaansa normaalisti.

Suomen maaliskuisen satamalakon vaikutukset Ahlstromin liiketoimintaan tai kannattavuuteen jäivät lopulta pieniksi.

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Liikevaihto

segmenteittäin

ja liiketoiminta-

alueittain
1-3/
2010
1-3/
2009
Muutos,

%
10-12/
2009
Muutos,
%
2009
Fiber Composites 231,6 208,8 10,9 223,4 3,7 861,2
Advanced

Nonwovens
43,9 45,3 -3,1 44,1 -0,4 175,4
Filtration 79,1 65,0 21,7 71,1 11,1 276,2
Glass &

Industrial

Nonwovens
49,8 44,5 11,9 45,9 8,5 180,0
Home &

Personal

Nonwovens
61,1 56,4 8,4 64,6 -5,3 238,4
Specialty Papers 212,3 170,1 24,8 199,6 6,3 743,8
Release &

Label Papers
79,9 63,4 26,1 76,2 4,9 282,0
Technical

Papers
132,4 106,7 24,1 123,6 7,1 464,1
Muut toiminnot*

ja eliminoinnit
-2,9 -2,8  - -2,5 -8,9
Liikevaihto yhteensä 441,0 376,1 17,3 420,5 4,9 1 596,1

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.


Konsernin liikevaihto kasvoi 17,3 % tammi-maaliskuuhun 2009 verrattuna. Liikevaihto oli 441,0 miljoonaa euroa (376,1 milj. euroa). Liikevaihtoa paransi lähes kaikkien Ahlstromin tuotteiden kysynnän nousu sekä raaka-ainekustannusten nousun vuoksi tehdyt hinnankorotukset. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (49,1 %) ja Etelä-Amerikassa (28,9 %). Toisaalta Pohjois-Amerikan euromääräinen liikevaihto laski 2,7 % pääasiassa valuuttakurssimuutosten ja Ahlstromin palvelemien markkinoiden hitaan elpymisen vuoksi.

Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 231,6 miljoonaa euroa (208,8 milj. euroa) eli 52 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto kasvoi 10,9 % vuoden 2009 tammi-maaliskuuhun verrattuna. Eniten kasvoi Filtration-liiketoiminta-alueen liikevaihto (21,7 %) maailmantalouden yleisen toipumisen edistämän kysynnän kasvun ansiosta. Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihto sen sijaan laski hiukan (-3,1 %) pääasiassa valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 212,3 miljoonaa euroa (170,1 milj. euroa) eli 48 % konsernin liikevaihdosta. Koko segmentin liikevaihto oli 24,8 % vuoden 2009 ensimmäistä neljännestä parempi. Muun muassa irroke- ja etikettipapereiden, julisteiden, teollisuuspaperien, päällystettyjen erikoispaperien ja kreppipaperien myyntimäärät kasvoivat. Auto-, rakennus- sekä tekstiiliteollisuudelle suunnattujen erikoispaperituotteiden myynti piristyi selvästi vertailukauteen verrattuna. Esimerkiksi hiomapaperien pohjapaperien liikevaihto nousi voimakkaasti tammi-maaliskuusta 2009, jolloin taantuman vaikutus Ahlstromin toimintaan oli suurimmillaan.TULOS JA KANNATTAVUUS

Taloudellinen tulos

segmenteittäin
1-3/
2010
1-3/
2009
Muutos,

milj. €
10-12/
2009
Muutos,
milj. €
2009
Fiber Composites      


Liikevoitto/-tappio

(EBIT)
9,5 -2,5 12,0 -30,4 39,9 -18,8
Liikevoitto/-tappio

(EBIT), %
4,1 -1,2 - -13,6 - -2,2
Sidotun pääoman

tuotto, RONA, %
5,4 -1,2 - -17,0 - -2,5
Specialty Papers    Liikevoitto/-tappio

(EBIT)
7,7 -3,4 11,1 3,8 3,9 14,6
Liikevoitto/-tappio

(EBIT), %
3,6 -2,0 - 1,9 - 2,0
Sidotun pääoman

tuotto, RONA, %
8,8 -3,3 - 4,1 - 3,8
Muut toiminnot*
ja eliminoinnit
   


 
Liikevoitto/-tappio -3,2 -4,9 1,7 -0,0 -3,2 -10,4
Ahlstrom-konserni
yhteensä
   Liikevoitto/-tappio
(EBIT)
14,0 -10,7 24,8 -26,6 40,7 -14,6
Liikevoitto/-tappio
(EBIT), %
3,2 -2,9 - -6,3 - -0,9
ROCE, % 5,2 -3,3 - -9,4 - -1,1

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.


Konsernin liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa (liiketappio 10,7 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,7 miljoonaa euroa. Se oli merkittävästi vertailukautta korkeampi (liiketappio ilman kertaluonteisia eriä 10,0 milj. euroa).

Liiketoiminnan tulosta paransi ennen kaikkea kysynnän elpyminen, mutta myös toiminnan jatkuva tehostaminen ja vuoden 2009 rakennemuutosohjelmista saadut 55 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka näkyvät tuloksessa täysimääräisesti tänä vuonna.

Kannattavuus ei merkittävästi heikentynyt raaka-ainehintojen ja muiden kustannusten nousun takia, koska suurin osa noususta pystyttiin kompensoimaan hinnankorotusten avulla. Ahlstrom nosti erityisesti erikoispaperien, suodatinmateriaalien ja pyyhkimistuotteiden hintoja. Yhtiö ilmoitti myös uusista hinnankorotuksista tulostason ylläpitämiseksi.

Fiber Composites -segmentin liikevoitto kasvoi 9,5 miljoonaan euroon (-2,5 milj. euroa). Specialty Papers -segmentin liikevoitto nousi 7,7 miljoonaan euroon (liiketappio 3,4 milj. euroa). Kummassakaan segmentissä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Parantuneen kysynnän ansiosta markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus tuotannosta oli tammi-maaliskuussa 2010 enää 10,8 %, kun se vuotta aiemmin oli 24,5 %. Samalla lomautusten ja muiden joustavien työaikaratkaisujen tarve väheni.

Nettorahoituskulut olivat 6,7 miljoonaa euroa (8,2 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 5,7 miljoonaa euroa (8,3 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Voitto ennen veroja oli 7,4 miljoonaa euroa (tappio ennen veroja 18,6 milj. euroa).

Tuloverot olivat 1,9 miljoonaa euroa (laskennalliset verotuotot 6,2 milj. euroa). 1,0 miljoonan euron veronpalautus aiemmilta tilikausilta pienensi katsauskauden tuloveroja.

Kauden voitto oli 5,5 miljoonaa euroa (kauden tappio 12,4 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,09 euroa (-0,26 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 5,2 % (-3,3 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 3,2 % (-8,0 %).RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 32,1 miljoonaa euroa (20,9 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 25,1 miljoonaa (-0,7 milj. euroa). Rahavirtaa paransi edelleen pienentynyt operatiivinen käyttöpääoma, joka on ollut erityisen huomion kohteena vuoden 2009 alusta asti.

Operatiivinen käyttöpääoma laski 14,0 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2009 loppuun ja sen kiertonopeus laski 5 päivää. Kauden lopussa käyttöpääoma oli 230,7 miljoonaa euroa, mikä oli 118,3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ennen projektin aloittamista. Käyttöpääoman kiertonopeus parani vuoden 2008 lopusta 28 päivällä 48 päivään.

Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 20,0 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta 375,9 miljoonaan euroon (31.12.2009: 395,9 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 403,1 miljoonaa euroa. Lainasalkusta noin 63 % oli sidottu kiinteään korkoon korkojohdannaisilla tai lainasopimuksien perusteella. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 27 kuukautta ja efektiivinen keskikorko 4,2 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 26 kuukautta.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit sekä konsernitililimiitit oli yhteensä 338,3 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 143,8 miljoonan euron arvosta.

Velkaantumisaste laski 55,3 prosenttiin (31.12.2009: 57,7 %). Omavaraisuusaste oli 43,1 % (31.12.2009: 44,8 %).INVESTOINNIT

Ahlstrom ei tehnyt merkittäviä investointeja eikä investointipäätöksiä kauden aikana. Yhtiön investoinnit olivat 6,5 miljoonaa euroa (26,9 milj. euroa).PÄIVITETYN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Ahlstrom julkisti päivitetyn strategiansa lokakuussa 2009. Yhtiön liiketoiminta ryhmiteltiin kahteen erilaiseen liiketoimintaklusteriin: toisaalta lisäarvoa tuottavaan ja toisaalta toiminnan tehokkuuteen perustuvaan liiketoimintaan.

Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa Ahlstromin kannattava kasvu, vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa sekä saada aikaan tuottoja, jotka vastaavat yhtiön taloudellisia tavoitteita. Yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista on sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), jonka tulisi yltää tavoitetasoonsa 13 prosenttiin.

Päivitetyn strategian toimeenpano aloitettiin heti julkistuksen jälkeen. Ensimmäisenä tavoitteena on vahvistaa Ahlstromin yrityskulttuuria ja johtamistapoja sekä kehittää organisaatiota, prosesseja ja henkilöstöä strategiaa tukeviksi. Alkuvuoden aikana uudistettiin henkilöstön johtamiseen ja suorituksen mittaamiseen liittyviä prosesseja.

Lisäksi Aasian alueen kasvustrategiaa työstetään aktiivisesti.

Tärkeä tavoite tänä vuonna on myös Ahlstromin avainasiakkuuksien ja myyntiprosessien kehittäminen. Vuoden aikana otetaan käyttöön yhtenäiset myynnin johtamis- ja avainasiakkuusprosessit sekä yhteiset työkalut, joilla pyritään entistä parempaan asiakaspalveluun ja ratkaisupohjaiseen myyntiin asiakkaiden tarpeiden pohjalta.TEHOSTAMISOHJELMAT

Ahlstrom toteutti vuoden 2009 aikana kaksi rakennemuutosohjelmaa toiminnan tehostamiseksi. Ohjelmien yhteenlasketut vuotuiset säästöt ovat noin 55 miljoonaa euroa, jotka saavutetaan täysimääräisinä tämän vuoden aikana. Vuonna 2009 käynnistetty käyttöpääoman tehostamisprojekti on ulotettu jo lähes kaikkiin tehtaisiin, ja se jatkuu vuoden loppuun asti.MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ

William Casey nimitettiin 26.1.2010 Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtajaksi 8.2.2010 alkaen. Hänen toimipaikkansa on Windsor Locks Yhdysvalloissa. Casey toimi viimeksi varatoimitusjohtajana Shawmut Corporation -yhtiössä, joka valmistaa laminaatteja autoteollisuudelle.

Johtoryhmän rakenne muuttui 1.2.2010. Talousjohtaja Seppo Parvin vastuulle siirrettiin konsernin hankintatoiminnot taloustoimintojen lisäksi. Hankintatoiminnoista ja yritysvastuusta aiemmin vastannut johtaja Diego Borello siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön osto-organisaatiossa johtoryhmän ulkopuolella. Yritysvastuuasioista vastaa henkilöstöjohtaja Paula Aarnio aiemman vastuualueensa lisäksi.HENKILÖSTÖ

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin 5 773 henkeä (6 173) ja kauden lopussa 5 787 henkeä (6 052).

Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä 740 henkilön vähennykseen, joista noin 180 henkilön vähennykset toteutuvat vuonna 2010. Rakennemuutoksiin liittynyt vähennys tammi-maaliskuussa oli 71 henkilöä. Toisaalta yhtiö palkkasi uutta henkilöstöä, joten konsernin henkilöstö väheni hiukan tätä vähemmän eli 54 henkilöä katsauskauden aikana.

Eniten työntekijöitä kauden lopussa oli Yhdysvalloissa (24 %), Ranskassa (21 %), Italiassa (12 %), Suomessa (10 %), Saksassa (9 %) ja Brasiliassa (7 %).VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Lori J. Cross (s. 1960) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Bertel Pauligin.

Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg ja Lori J. Cross. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg sekä Bertel Paulig sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Risto Murto ja Carl Ahlström. Nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.

MUITA KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMIA

Mundran tehdas Intiassa käynnistyi

Terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistava tehdas Mundran talousalueella Intian Gujaratin osavaltiossa käynnistyi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Testausten ja asiakashyväksyntäprosessien jälkeen tehdas aloittaa toimitukset toisen neljänneksen aikana. Uusinta teknologiaa hyödyntävä tehdas tuottaa kuitukankaita mm. leikkaussalivaatteita ja -liinoja, kasvosuojaimia sekä sterilointikääreitä varten. Sen monikerroksiset SMS-menetelmällä tuotetut kuitukankaat ovat markkinoiden kehittyneimpiä tuotteita. Ne tarjoavat käyttäjien tarpeisiin kehitettyjä ratkaisuja, jotka suojaavat, ovat tasalaatuisia ja kestävät käyttöä. Kyseisten erikoiskuitukankaiden markkinatilanne Aasiassa näyttää lupaavalta, ja uudella tehtaalla on hyvät edellytykset saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Investoinnin kokonaiskustannus on yhteensä noin 42 miljoonaa euroa.Ahlstromin omien osakkeiden osto

Ahlstromin hallitus ilmoitti 3.2.2010 käyttävänsä 25.3.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Ne ostettiin NASDAQ OMX Helsingin julkisen kaupankäynnin välityksellä.

Osakkeita hankittiin 75 000 kappaletta, joka on alle 0,2 % Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin 10.2.2010 ja saatiin päätökseen 16.3.2010. Keskihinta oli 11,68 euroa.Ahlstrom allekirjoitti YK:n Global Compact -aloitteen

Ahlstrom allekirjoitti 16.2.2010 YK:n Global Compact -aloitteen ja rekisteröityi sen tukijajäseneksi. Aloitetta tukemalla Ahlstrom sitoutui edistämään vapaaehtoisesti kestävää kehitystä toiminnassaan sidosryhmien kanssa. Ahlstrom huomioi toiminnassaan ympäristöasiat ja sosiaaliset tekijät sekä toimii aktiivisesti sisällyttääkseen ne strategiaansa ja riskienhallintaansa.

Yhtiön eettinen koodisto ja yritysvastuustrategia ovat linjassa YK:n Global Compact -aloitteen kanssa. Yhtiö soveltaa ns. kolmen tukijalan lähestymistapaa kestävän kehityksen johtamiseen arvoketjussaan: raaka-aineiden vastuullinen toimitusketju, ekotehokas tuotanto ja tuotteiden kokonaisvaltainen elinkaariajattelu. Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu otetaan huomioon kaikilla kolmella osa-alueella.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Päivitetty arvio liikevaihdon kehityksestä

Ahlstrom ilmoitti 19.4.2010 muuttavansa arviotaan liikevaihdon kehityksestä. Ahlstromin kysynnän ja liikevaihdon vuonna 2010 arvioidaan nousevan suunnilleen vuoden 2008 tasolle. Tilinpäätöstiedotteessa 3.2.2010 annettu arvio liiketuloksesta pysyy ennallaan.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-maaliskuussa 2010 vaihdettiin kaikkiaan 2,9 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 33,0 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 9,31 euroa ja ylin 12,52 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 31.3.2010 hintaan 11,93 euroa. Osakkeiden markkina-arvo maaliskuun lopussa oli 555,9 miljoonaa euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 12,86 euroa (31.12.2009: 12,98 euroa).TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Ahlstrom muutti arviotaan liikevaihdon kehityksestä 19.4.2010. Kuten pörssitiedotteessa 19.4.2010 todettiin, kysynnän elpyminen tammi-maaliskuussa 2010 jatkui. Useimpien liiketoiminta-alueiden myyntihinnat ovat nousussa nousevien raaka-ainekustannusten kattamiseksi ja myyntimäärät näyttävät kehittyvän jonkin verran ennakoitua paremmin, joten kysynnän ja liikevaihdon vuonna 2010 uskotaan nousevan suunnilleen vuoden 2008 tasolle.

Myyntihintojen korotuksia jatketaan nousseiden raaka-ainekustannusten kattamiseksi. Myös mahdolliset tulevat raaka-ainehintojen nousut pyritään kattamaan hinnankorotusten avulla.

Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueella erikoislujitteiden markkinatilanne on yhä haasteellinen, mutta tuulivoima- ja veneteollisuuden kysynnän Ahlstromin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa odotetaan elpyvän loppuvuonna.

Yhtiön tehokkaamman kulurakenteen ja parantuneen kysynnän odotetaan parantavan kannattavuutta. Jatkuva toiminnan tehostaminen on edelleen etusijalla. Tilinpäätöstiedotteessa annettu arvio liiketuloksesta on ennallaan. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009.

Vuonna 2010 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa vuonna 2009).LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Viime kuukausien kehityksen perusteella maailmantalouden toipuminen näyttää lupaavalta, mutta elpymisen nopeutta ja jatkoa on vaikea ennustaa. Mikäli taantumasta toipuminen pitkittyy, tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen nostamisen epäonnistumisesta kasvaa. Toistaiseksi luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta taloustilanteen vuoksi Ahlstromin asiakasluottoriskejä on yhä vaikea saada kokonaan suojattua luottovakuutuksien avulla.

Lisäksi raaka-aineiden, erityisesti sellun, tekokuitujen ja polymeerien hinnat, ovat nousseet viime kesästä lähtien, ja niiden oletetaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2010. Chilen maanjäristys helmikuun lopussa kiihdytti sellun hinnannousua. Myyntihintoja pyritään korottamaan aktiivisesti nousevien kustannusten kattamiseksi. Mikäli raaka-ainehinnat pysyvät korkeina tai jatkavat yhä nousuaan eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, loppuvuoden 2009 ja tammi-maaliskuun 2010 aikana saavutettu kannattavuuden parantuminen vaarantuu.

Lisäksi sellun saatavuus maailmanmarkkinoilla on vaikeutunut Chilen maanjäristyksen suljettua väliaikaisesti noin 8 % maailman sellukapasiteetista. Toistaiseksi Ahlstromin sellun saatavuus on saatu turvattua, mutta Chilen sellutehtaiden uudelleenkäynnistyksen pitkittyessä riski saatavuuden heikentymisestä voi edelleen kasvaa.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla www.ahlstrom.com ja toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa 2009. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön internetsivuilla.

* * *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 29.4.2010

Ahlstrom Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi kertovat vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen tuloksesta medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 29.4.2010 klo 14.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään puhelinkonferenssi englanniksi 29.4.2010 klo 16.00 toimitusjohtaja Långin ja talousjohtaja Parvin johdolla. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon (09) 2319 4345 Suomessa tai +44 (0)20 7136 2051 Iso-Britanniassa. Osallistumiskoodi on 8978241.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 29.4.2010 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2010. Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2010.AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2010 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä  Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta  keskiviikkona 11.8.  1.7.-11.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta tiistaina 26.10.  1.10.-26.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Vuosikertomus 2009 on ilmestynyt. Se on saatavilla pdf-tiedostona internetsivuilla www.ahlstrom.com > Media, mistä sen voi myös tilata painettuna.

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineetAhlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.LIITE

Konsernitilinpäätös

LIITE

KONSERNITILINPÄÄTÖS


Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Liikevaihto 441,0 376,1 1,596,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut   -385,3 -347,1 -1,421.5
Bruttokate
55,7 29,0 174.6
Myynnin ja markkinoinnin kulut
-13,3 -12,8 -49.6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut
-4,6 -5,5 -21.6
Hallinnon kulut
-25,0 -23,5 -95.0
Liiketoiminnan muut tuotot 2,1 2,7 13,4
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -0,6 -36,3
Liikevoitto / -tappio 14,0 -10,7 -14,6
Rahoitustuotot ja -kulut -6,7 -8,2 -26,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,0 0,4 0,7
Voitto / tappio ennen veroja 7,4 -18,6 -40,1
Tuloverot * -1,9 6,2 7,1
Tilikauden voitto / tappio 5,5 -12,4 -32,9
Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille 5,5 -12,4 -32,9
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -
Osakekohtainen tulos, euroa      
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu ** 0,09 -0,26 -0,72

* Saatu 1,0 milj. euron veronpalautus aiemmilta tilikausilta pienentää tammi-maaliskuun 2010 raportoituja tuloveroja
** Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

LAAJA TULOSLASKELMA Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Tilikauden voitto / tappio 5,5 -12,4 -32,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen


Muuntoerot 23,0 9,4 32,5
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset -2,0 -0,9 -1,0
Rahavirran suojaukset -0,3 0,0 0,4
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 20,7 8,5 31,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä 26,2 -3,8 -1,1
Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille 26,2 -3,8 -1,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -


TASE 31.3. 31.3. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009

VARAT


Pitkäaikaiset varat


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 724,0 759,0 717,6
Liikearvo 158,5 174,1 151,3
Muut aineettomat hyödykkeet 53,2 52,4 52,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 12,0 11,7 12,1
Muut sijoitukset 0,2 0,2 0,2
Muut saamiset 23,4 16,0 23,0
Laskennalliset verosaamiset 59,3 46,8 54,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 030,7 1 060,2 1 010,8
Lyhytaikaiset varat


Vaihto-omaisuus 181,3 240,0 175,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 332,2 335,9 319,9
Tuloverosaamiset 3,6 7,0 3,7
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 27,2 16,6 19,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 544,3 599,7 519,4
Varat yhteensä 1 575,0 1 659,8 1 530,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 599,3 603,3 605,6
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 - 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus - - -
Oma pääoma yhteensä 679,3 603,3 685,6
Pitkäaikaiset velat


Korolliset velat 183,6 188,0 235,1
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 78,9 85,1 78,2
Varaukset 5,0 4,3 5,0
Muut velat 0,7 0,2 0,4
Laskennalliset verovelat 27,9 16,9 23,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 296,1 294,5 342,5
Lyhytaikaiset velat


Korolliset velat 219,4 430,6 180,7
Ostovelat ja muut velat 366,1 313,0 305,1
Tuloverovelat 3,5 3,1 3,7
Varaukset 10,6 15,4 12,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 599,6 762,1 502,1
Velat yhteensä 895,7 1 056,6 844,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 575,0 1 659,8 1 530,2

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Oma pääoma
1.1.2009
70,0 209,3 8,3 -1,2 -49,1 - 390,9 628,1 0,0 - 628,1
Osingonjako
ja muu
- - - - - - -21,0 -21,0 - - -21,0
Oman
pääoman
ehtoinen laina
- - - - - - - - - - -
Oman pääoman
ehtoisen lainan
korot
- - - - - - - - - - -
Omien osakkeiden
hankinta
- - - - - - - - - - -
Muutos
määräysvallat-
tomien
omistajien
osuuksissa
- - - - - - - - -0,0 - -0,0
Osakepalkkio-
ohjelma
- - - - - - - - - - -
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä
- - - 0,0 8,5 - -12,4 -3,8 - - -3,8
Oma pääoma
31.3.2009
70,0 209,3 8,3 -1,2 -40,7 - 357,6 603,3 - - 603,3
Oma pääoma
1.1.2010
70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6
Osingonjako ja
muu
- - - - - - -26,0 -26,0 - - -26,0
Oman
pääoman
ehtoinen laina
- - - - - - - - - - -
Oman
pääoman
ehtoisen lainan
korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien
osakkei-
den hankinta
- - - - - -0,9 - -0,9 - - -0,9
Muutos määräysvallat-
tomien
omistajien
osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-
ohjelma
- - - - - - 0,0 0,0 - - 0,0
Tilikauden
laaja tulos
yhteensä
- - - -0,3 21,0 - 5,5 26,2 - - 26,2
Oma pääoma
31.3.2010
70,0 209,3 8,3 -1,2 3,3 -0,9 310,5 599,3 - 80,0 679,3

RAHAVIRTALASKELMA Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Liiketoiminnan rahavirta


Tilikauden voitto / tappio 5,5 -12,4 -32,9
Oikaisut yhteensä 33,5 26,5 146,3
Nettokäyttöpääoman muutokset 12,7 25,8 129,3
Varausten muutos -2,2 -4,4 -5,3
Rahoituserät -16,2 -13,3 -28,2
Maksetut verot -1,3 -1,5 0,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 32,1 20,9 209,6

Investointien rahavirta


Konserniyritysten hankinta - - -0,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -7,5 -22,2 -69,8
Muut investointitoiminnot 0,5 0,6 3,5
Investointien nettorahavirta -7,0 -21,6 -66,3

Rahoituksen rahavirta


Maksetut osingot - - -21,0
Omien osakkeiden lunastukset -0,9 - -
Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut - - 80,0
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset -17,5 -41,7 -242,6
Rahoituksen nettorahavirta -18,4 -41,7 -183,6

Rahavarojen muutos 6,6 -42,4 -40,2

Rahavarat tilikauden alussa 19,9 58,2 58,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,6 0,8 2,0
Rahavarat tilikauden lopussa 27,2 16,6 19,9

TUNNUSLUVUT Q1 Q1 Q1-Q4
    2010 2009 2009

Henkilöstökulut -84,1 -83,5 -337,8
Poistot -25,5 -25,3 -106,7
Arvonalentumiset -0,0 -0,0 -31,1
         
Liikevoitto, % 3,2 -2,9 -0,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 5,2 -3,3 -1,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,2 -8,0 -5,0
         
Korolliset nettovelat, milj. euroa 375,9 601,9 395,9
Omavaraisuusaste, % 43,1 36,4 44,8
Velkaantumisaste, % 55,3 99,8 57,7
         
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,09 -0,26 -0,72
Oma pääoma/osake, euroa 12,86 12,93 12,98
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, kauden aikana, 1000 46 642 46 671 46 671
Osakkeiden lukumäärä, kauden lopussa, 1000 46 596 46 671 46 671
         
Investoinnit, milj. euroa 6,5 26,9 63,8
Sijoitettu pääoma, kauden lopussa, milj. euroa 1 082,4 1 221,9 1 101,5
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 773 6 173 5 993

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynäLAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2010 alkaen:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (uudistettu)

Uudistettu standardi eroaa aikaisemmasta mm. seuraavilta osin:

Ehdollinen kauppahinta arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja kauppahinnan myöhemmät muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Liiketoiminnon hankintaan liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti.
Määräysvallattomien omistajien osuudet arvostetaan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuutta hankitun kohteen nettovarallisuudesta.

- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (uudistettu)

Muutos koskee konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten ja vähennysten käsittelyä.

- IFRS standardien vuosittaiset muutokset 2009

Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.

Alla mainituilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2010, ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen (muutos) - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailtaToimintokohtainen tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelman esitystapa on muutettu kululajikohtaisesta toimintokohtaiseksi ja vertailukausien luvut on muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.SEGMENTTI-INFORMAATIO Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Fiber Composites 231,6 208,8 861,2
Specialty Papers 212,3 170,1 743,8
Muut toiminnot 4,4 2,6 16,3
Sisäinen myynti -7,3 -5,4 -25,2
Liikevaihto 441,0 376,1 1 596,1

Fiber Composites 1,9 1,7 6,4
Specialty Papers 1,1 1,3 3,2
Muut toiminnot 4,2 2,4 15,6
Sisäinen myynti 7,3 5,4 25,2

Fiber Composites 9,5 -2,5 -18,8
Specialty Papers 7,7 -3,4 14,6
Muut toiminnot -3,2 -4,9 -10,4
Eliminoinnit -0,0 -0,0 0,1
Liikevoitto / -tappio 14,0 -10,7 -14,6

Fiber Composites 719,5 796,6 691,1
Specialty Papers 342,4 407,7 357,4
Muut toiminnot -39,7 -41,8 -5,1
Eliminoinnit -0,2 -0,2 -0,1
Nettovarat yhteensä 1 022,0 1 162,3 1 043,2

Fiber Composites 5,1 24,5 52,5
Specialty Papers 1,2 2,3 10,7
Muut toiminnot 0,2 0,2 0,7
Investoinnit yhteensä 6,5 26,9 63,8

Fiber Composites -16,4 -15,8 -70,0
Specialty Papers -8,5 -8,9 -34,3
Muut toiminnot -0,6 -0,6 -2,4
Poistot yhteensä -25,5 -25,3 -106,7

Fiber Composites - - -31,2
Specialty Papers -0,0 -0,0 0,1
Muut toiminnot - - -
Alaskirjaukset yhteensä -0,0 -0,0 -31,1Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Eurooppa 241,5 199,5 846,3
Pohjois-Amerikka 102,9 105,7 410,1
Etelä-Amerikka 47,4 36,8 174,9
Aasian ja Tyynenmeren alue 39,9 26,8 134,2
Muu maailma 9,3 7,3 30,7
Liikevaihto 441,0 376,1 1 596,1AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN      
MUUTOKSET Q1-Q1 Q1-Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Kirjanpitoarvo 1.1. 717,6 745,7 745,7
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - -
Lisäykset 6,5 26,5 63,6
Vähennykset -0,1 -0,0 -1,0
Poistot ja arvonalentumiset -24,1 -23,8 -106,9
Kurssierot ja muut muutokset 24,2 10,7 16,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 724,0 759,0 717,6LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Q1-Q1 Q1-Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat

Myyntituotot ja korkotuotot 0,1 0,1 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot -0,5 -0,7 -2,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,0 1,5 0,0
Ostovelat ja muut velat 0,3 0,2 0,2

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.MUUT VUOKRASOPIMUKSET 31.3. 31.3. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009

Lyhytaikainen osa 6,7 6,2 6,6
Pitkäaikainen osa 19,6 17,0 20,4
Yhteensä 26,3 23,2 27,0

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 31.3. 31.3. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009

Kiinnitykset 73,0 - 73,0
Pantit 0,3 0,4 0,3
Vastuut


Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta
annetut takaukset
20,1 39,2 19,6
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 1,0 3,1 2,1
Hankintasitoumukset 7,7 21,4 10,2
Muut vastuusitoumukset   3,0 3,8 3,6

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009

Liikevaihto 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut
-385,3 -378,1 -346,9 -349,4 -347.1
Bruttokate   55,7 42,4 53,7 49,5 29.0
Myynnin ja markkinoinnin kulut
-13,3 -13,2 -11,9 -11,7 -12.8
Tutkimus- ja tuotekehityskulut
-4,6 -5,7 -5,5 -4,9 -5.5
Hallinnon kulut
-25,0 -22,3 -24,1 -25,1 -23.5
Liiketoiminnan muut tuotot 2,1 5,3 2,0 3,5 2,7
Liiketoiminnan muut kulut -0,8 -33,0 -1,1 -1,6 -0,6
Liikevoitto / -tappio 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Rahoitustuotot ja -kulut -6,7 -6,4 -6,8 -4,8 -8,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,0 -0,4 1,0 -0,3 0,4
Voitto / tappio ennen veroja 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tuloverot -1,9 5,5 -2,4 -2,2 6,2
Tilikauden voitto / tappio 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4

Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009Liikevaihto
Fiber Composites 231,6 223,4 216,5 212,4 208,8
Specialty Papers 212,3 199,6 185,9 188,2 170,1
Muut toiminnot ja eliminoinnit -2,9 -2,5 -1,8 -1,7 -2,8
Konserni yhteensä 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1Liikevoitto / -tappio
Fiber Composites 9,5 -30,4 8,8 5,3 -2,5
Specialty Papers 7,7 3,8 7,3 6,8 -3,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit -3,2 -0,0 -3,0 -2,4 -4,9
Konserni yhteensä 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2009 2009 2009 2009Liikevaihto 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Liikevoitto / -tappio 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Voitto / tappio ennen veroja 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tilikauden voitto / tappio 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
             
Velkaantumisaste % 55,3 57,7 81,9 92,0 99,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) % 5,2 -9,4 4,8 3,2 -3,3
Laimentamaton tulos/osake * euroa 0,09 -0,61 0,10 0,05 -0,26
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana 1000 46 642 46 671 46 671 46 671 46 671

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynäTUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Korolliset nettovelat


Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset

Omavaraisuusaste, %


Oma pääoma yhteensä / x 100

Taseen loppusumma - Saadut ennakot


Velkaantumisaste, %


Korolliset nettovelat/ x 100

Oma pääoma yhteensä


Oman pääoman tuotto (ROE), %


Tilikauden tulos/ x 100

Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)


Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %


Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/ x 100


Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) - Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)Laimentamaton tulos/osake, euroa


Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/


Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana


Laimennettu tulos/osake, euroa


Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/


Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana

Oma pääoma/osake, euroa


Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/


Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa
*Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.


*Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.


Henkilöstöluvut on laskettu henkilötyövuosina.