Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010: Liikevaihto jatkoi kasvuaan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 26.10.2010 klo 12.00

Heinä-syyskuu 2010 verrattuna heinä-syyskuuhun 2009:

·         Liikevaihto 482,4 miljoonaa euroa (400,6), kasvua 20,4 %.

·         Liikevoitto 16,9 miljoonaa euroa (13,1). Luku sisältää
0,3 miloonan euron kertaluonteiset erät (-4,4).

·         Tulos ennen veroja 8,3 milj. euroa (7,3), tulos/osake 0,06 euroa (0,10).

·         Liiketoiminnan nettorahavirta 67,5 miljoonaa euroa (67,3).

Tammi-syyskuu 2010 verrattuna tammi-syyskuuhun 2009:

·         Liikevaihto 1 412,8 miljoonaa euroa (1 175,6), kasvua 20,2 %.

·         Liikevoitto 60,7 miljoonaa euroa (12,1). Luku sisältää 1,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-8,2).

·         Tulos ennen veroja 38,1 miljoonaa euroa (tappio 6,6) ja tulos/osake 0,44     (-0,11).

·         Liiketoiminnan nettorahavirta 144,7 miljoonaa euroa (161,0).

Tapahtumat heinä-syyskuussa 2010

·         Ahlstrom sai päätökseen kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleja valmistavan Shandong Puri Filter & Paper Products Limited -yritysoston Kiinassa.

·         Yhtiön uusi taloudellisen raportoinnin segmenttijako tuli voimaan 1.7.2010 osana uudistettua organisaatio- ja toimintamallia.

Näkymät vuodelle 2010

·         Ahlstrom pitää tulevaisuuden näkymänsä ennallaan. Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon ylittävän vuoden 2008 tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

·         Yhtiön hallitus on tänään hyväksynyt Ahlstromin täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Sijoitetun pääoman tuoton ja velkaantumisasteen tavoitteet pidetään ennallaan, ja lisäksi Ahlstrom tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein, yritysostot mukaan lukien.

Toimitusjohtaja Jan Lång:

- Tuotteidemme kysynnän kehitys jatkui ennakoidusti useimmissa asiakassegmenteissämme ja rahavirtamme pysyi vahvana kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin kysyntä on monilla markkinoillamme kausiluontoisesti heikompaa. Kasvustrategiamme Aasiassa eteni, kun saimme Shandong Puri Filter & Paper Products Limited -yritysoston Kiinassa päätökseen.

- Korkeammat huoltoseisokkien kustannukset tehtailla ja epäsuotuisat valuuttakurssienvaihtelut rasittivat tulostamme. Tästä huolimatta teemme kovasti työtä, jotta kannattavuutemme paranee ja vuosien 2007 ja 2008 investointiohjelmaan kuuluneiden tuotantolinjojemme suorituskyky nousee.   


 

AVAINLUKUJA

Milj. Euroa 7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
%
Liikevaihto 482,4 400,6 20,4 1 412,8 1 175,6 20,2
Liikevoitto/-tappio 16,9 13,1 29,4 60,7 12,1 402,7
Voitto/tappio ennen
veroja
8,3 7,3 14,3 38,1 -6,6 -
Kauden tulos 4,1 4,9 -15,2 24,7 -5,0 -
Tulos/osake 0,06 0,10 - 0,44  -0,11 -
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %
6,0 4,8 - 7,4  1,5 -
Omavaraisuusaste, % 44,3 39,3 - 44,3 39,3 -
Velkaantumisaste, % 47,7 81,9 - 47,7  81,9 -
Korolliset nettovelat 333,7 511,3 -34,7 333,7 511,3 -34,7
Investoinnit (ilman yritysostoja) 16,9 12,4 36,7 28,7 53,9 -46,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 67,5 67,3 0,2 144,7 161,0 -10,1
Henkilöstö keskimäärin 5 844 5 899 -0,9 5 805 6 034 -3,8
Henkilöstö kauden
lopussa
5 949 5 849 1,7 5 949 5 849 1,7

 


TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Ahlstromin tuotteiden kysynnän kasvu jatkui heinä-syyskuussa maailmantalouden kasvun tukemana. Kysynnän määrän kasvuvauhti tasoittui kolmannella vuosineljänneksellä verrattuna alkuvuoteen 2010, kuten jo edellisen osavuosiraportin yhteydessä ennakoitiin. Lomakausi ajoittui katsauskauteen Euroopassa ja tämän vuoksi eri tehtailla pidettiin tuotantoseisokkeja. Markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrä sen sijaan väheni.

Euroopan Komissio antoi syyskuussa väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan Kansantasavallasta peräisin olevien tiettyjen lasikuitutuotteiden tuonnissa Euroopan Unionin alueelle. Komissio on tutkimuksissaan todennut, että Kiinasta tulevat tuotteet aiheuttavat vahingon uhkaa teollisuudelle alueella.

Sellun ja useimpien muiden Ahlstromin käyttämien raaka-aineiden hintojen kohoaminen tasoittui kolmannella vuosineljänneksellä niiden noustua vuoden 2009 puolivälistä alkaen. Toisaalta lasikuidussa käytettävien materiaalien hinnat nousivat kolmannella vuosineljänneksellä.

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
%
1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos,
              %
Building and Energy 66,3 57,6 15,2 196,7 167,6 17,4
Filtration 87,4 70,5 24,0 254,9 204,8 24,5
Food and Medical 88,7 74,7 18,7 262,4 231,7 13,3
Home and Personal 78,3 66,6 17,5 215,6 192,1 12,3
Label and Processing 182,2 150,0 21,5 542,4 436,0 24,4
Muut toiminnot* ja eliminoinnit -20,5 -18,8  - -59,2 -56,5  -
Liikevaihto yhteensä 482,4 400,6 20,4 1 412,8 1 175,6 20,2

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.

 

Liikevaihdon kehitys heinä-syyskuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi 20,4 prosenttia heinä-syyskuuhun 2009 verrattuna ja oli 482,4 miljoonaa euroa (400,6 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat ensisijaisesti hinnankorotukset, toisaalta valuuttakurssien vaihteluilla ja nousseilla myyntimäärillä oli myös positiivinen vaikutus. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (+74,1 %) sekä Etelä-Amerikassa (+42,3 %). Euroopan liikevaihto kasvoi 15,4 prosenttia ja Pohjois-Amerikan 6,0 prosenttia.

Building and Energy -segmentin liikevaihto kasvoi 15,2 prosenttia 66,3 miljoonaan euroon (57,6 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tapettimateriaalien markkinoiden kasvu Kiinassa sekä rakennus- ja lattiamateriaalien markkinoiden kasvu Venäjällä. Tuulivoimamarkkinat, joilla käytetään Ahlstromin lasikuitutuotteita, kohenivat Euroopassa mutta pysyivät alamaissa Pohjois-Amerikassa.  

Filtration -segmentin liikevaihto nousi 24,0 prosenttia 87,4 miljoonaan euroon (70,5 milj. euroa). Kasvua tukivat jatkunut kasvu Aasiassa ja elpynyt kysyntä Pohjois-Amerikan autoteollisuudessa sekä korkeammat myyntihinnat ja suotuisat valuuttakurssien vaihtelut.

Food and Medical -segmentin liikevaihto kohosi 18,7 prosenttia 88,7 miljoonaan euroon (74,7 milj. euroa). Kasvu muodostui hinnankorotuksista ja suotuisista valuuttakurssivaihteluista. Elintarviketeollisuuden pakkaus- ja haudutusmateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden kysyntä jatkui tasaisena.

Home and Personal -segmentin liikevaihto nousi 17,5 prosenttia 78,3 miljoonaan euroon (66,6 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat myyntimäärien kasvu ja hinnankorotukset.  

Label and Processing -segmentin liikevaihto kasvoi 21,5 prosenttia 182,3 miljoonaan euroon (150,0 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat ennen kaikkea myyntihinnat, joita korotettiin kohonneiden raaka-ainekustannusten takia. Kysyntä nousi kaikissa erikoispaperien tuoteryhmissä juliste- ja laminaattipapereita lukuun ottamatta. Suotuisat valuuttakurssien vaihtelut vaikuttivat myös positiivisesti.

Liikevaihdon kehitys tammi-syyskuussa 2010

Ahlstromin tuotteiden kysynnän nousu jatkui tammi-syyskuun aikana ja yhtiö mukautti tuotteidensa hintoja nopeasti kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 412,8 miljoonaa euroa, mikä oli 20,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (1 175,6 milj. euroa). Liikevaihdon muutokseen vaikuttivat sekä myyntimäärien kasvu että hinnankorotukset.

Filtration (+24,5 %), Label and Processing (+24,4 %) ja Building and Energy (+17,4 %) -liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan eniten. Myös vähemmän sykliset liiketoiminta-alueet Food and Medical (+13,3 %) ja Home and Personal (+12,3 %) kasvattivat liikevaihtoaan. 


 

TULOS JA KANNATTAVUUS

Taloudellinen tulos
liiketoiminta-alueittain
7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos,
milj. €
1-9/
2010
1-9/
      2009
    Muutos,   milj. €
Building and Energy            
  Liikevoitto/-tappio 0,5 -1,4 2,0 0,2 -6,2 6,4
  Liikevoitto/-tappio, % 0,8 -2,5 - 0,1 -3,7 -
  RONA, % 1,4 -3,3 - 0,1 -4,9 -
Filtration            
  Liikevoitto/-tappio 7,0 5,3 1,7 23,9 10,6 13,2
  Liikevoitto/-tappio, % 8,1 7,6 - 9,4 5,2 -
  RONA, % 14,8 11,0 - 17,5 7,1 -
Food and Medical            
  Liikevoitto/-tappio 1,6 2,6 -1,0 10,9 7,7 3,2
  Liikevoitto/-tappio, % 1,8 3,5 - 4,2 3,3 -
  RONA, % 3,0 5,1 - 7,1 4,9 -
Home and Personal            
  Liikevoitto/-tappio 2,6 2,1 0,5 4,4 -0,6 5,0
  Liikevoitto/-tappio, % 3,4 3,2 - 2,0 -0,3 -
  RONA, % 5,2 3,8 - 3,0 -0,4 -
Label and Processing            
  Liikevoitto/-tappio 7,7 5,0 2,7 27,2 4,2 23,0
  Liikevoitto/-tappio, % 4,2 3,3 - 5,0 1,0 -
 RONA, % 10,6 6,0 - 12,2 1,6 -
Muut toiminnot*
ja eliminoinnit
           
  Liikevoitto/-tappio -2,6 -0,6 -2,0 -5,8 -3,6 -2,2
Ahlstrom-konserni
yhteensä
           
  Liikevoitto/-tappio 16,9 13,1 3,8 60,7      12,1 48,6
  Liikevoitto/-tappio, % 3,5 3,3 - 4,3 1,0 -
  ROCE, % 6,0 4,8 - 7,4 1,5 -

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.

 

Tulos ja kannattavuus heinä-syyskuussa 2010

Konsernin liikevoitto oli 16,9 miljoonaa euroa (13,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 0,3 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-4,4 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,6 miljoonaa euroa, eli hieman vertailukautta (17,5 milj. euroa) alempi.

Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti kysynnän paranemisen johdosta kasvaneet tuotanto- ja toimitusmäärät, mutta myös toiminnan jatkuva tehostaminen ja vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat. Tulosta rasittivat lomaseisokkien aikana tehtyjen huoltotöiden edellistä vuotta korkeammat kustannukset sekä epäsuotuisat valuuttakurssien vaihtelut. Lisäksi uuteen toimintamalliin liittyvien kehitysohjelmien kustannukset ja edellisten vuosien investointiohjelman uusien tuotantolinjojen käynnistämisen ja kaupallistamisen haasteet heikensivät kannattavuutta.

Ahlstrom nosti erityisesti erikoispaperien, suodatinmateriaalien ja pyyhkimistuotteiden hintoja katsauskaudella.   

Building and Energy-segmentin liikevoitto nousi 0,5 miljoonaan euroon vertailujakson 1,4 miljoonan euron tappiosta toiminnan tehostamisen ja käyntiasteiden nousun tukemana. Italian Torinossa hybriditapettilinjan käynnistäminen jatkui. Filtration -segmentin liikevoitto kohosi 7,0 miljoonaan euroon (5,3 milj. euroa) korkeampien myyntimäärien ansiosta.

Food and Medical -segmentin liikevoitto laski 1,6 miljoonaan euroon (2,6 milj. euroa). Tulosta rasittivat Mundrassa Intiassa tänä vuonna toimintansa aloittanut sairaalakuitukankaita valmistava tehdas. Myös Chirnsidessa Iso-Britanniassa sijaitsevan teepussimateriaalilinjan kaupallistaminen on merkittävästi viivästynyt.

Home and Personal -segmentin liikevoitto kohosi 2,6 miljoonaan euroon (2,1 milj. euroa) nousseiden myyntimäärien ja korkeampien käyntiasteiden tukemana. Label and Processing -segmentin liikevoitto kasvoi 7,7 miljoonaan euroon (5,0 milj. euroa). Liikevoittoa alensivat lomaseisokkien aikana tehdyt huoltotoimenpiteet tehtailla ja epäsuotuisat valuuttakurssien muutokset.

Parantuneen kysynnän ansiosta markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus tuotannosta oli heinä-syyskuussa 9,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 14,8 prosenttia.

Nettorahoituskulut olivat 7,9 miljoonaa euroa (6,8 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 5,6 miljoonaa euroa (5,9 milj. euroa), rahoituksen kurssitappiota 0,8 miljoonaa euroa (tappio 0,4 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Voitto ennen veroja oli 8,3 miljoonaa euroa (7,3 milj. euroa).

Tuloverot olivat 4,2 miljoonaa euroa (2,4 milj. euroa).

Kauden voitto oli 4,1 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,06 euroa (0,10 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 6,0 % (4,8 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 2,3 % (3,1 %).

Tulos ja kannattavuus tammi-syyskuussa 2010

Konsernin liikevoitto oli 60,7 miljoonaa euroa (liikevoitto 12,1 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi 1,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-8,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,3 miljoonaa euroa, ollen vertailukautta (20,2 milj. euroa) korkeampi. Liikevoittoa nostivat erityisesti parantuneet myyntimäärät sekä 2009 aloitetut tehostamistoimet.

Parantuneen kysynnän ansiosta markkinatilanteesta johtuneiden seisokkien osuus tuotannosta oli tammi-syyskuussa 9,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 20,3 prosenttia.

Nettorahoituskulut olivat 21,4 miljoonaa euroa (19,8 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 16,9 miljoonaa euroa (18,3 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,3 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa tappioita) sekä muita rahoituskuluja 4,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa).

Voitto ennen veroja oli 38,1 miljoonaa euroa (-6,6 milj. euroa).

Tuloverot olivat 13,4 miljoonaa euroa (laskennalliset verotuotot 1,6 milj. euroa).

Kauden voitto oli 24,7 miljoonaa euroa (-5,0 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,44 euroa (-0,11 euroa).

 

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa oli 144,7 miljoonaa euroa (161,0 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 104,3 miljoonaa (106,2 milj. euroa).  

Operatiivinen käyttöpääoma on ollut erityisen huomion kohteena vuoden 2009 alusta alkaen. Vuoden 2009 tammi-syyskuussa operatiivinen käyttöpääoma laski 36,4 miljoonaa euroa ja kiertonopeus laski 14 päivää. Katsauskauden lopussa operatiivinen käyttöpääoma oli 208,3 miljoonaa euroa, mikä oli 140,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ennen tehostamisprojektin aloittamista. Kiertonopeus oli parantunut 39 päivään.

Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 62,2 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopusta 333,7 miljoonaan euroon (31.12.2009: 395,9 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 378,2 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 25 kuukautta ja pääomilla painotettu keskikorko 4,14 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 28 kuukautta.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit sekä konsernitililimiitit oli yhteensä 336,9 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 152,5 miljoonan euron arvosta.

Velkaantumisaste laski 47,7 prosenttiin (31.12.2009: 57,7 %). Omavaraisuusaste oli 44,3 % (31.12.2009: 44,8 %).

 

INVESTOINNIT

Yhtiön investoinnit tammi-syyskuussa ilman yritysostoja olivat 28,7 miljoonaa euroa (53,9 milj. euroa).

Ahlstrom saattoi syyskuussa päätökseen Shandong Puri Filter & Paper Products Ltd:n osakekannan oston Purico Groupilta. Velaton kauppahinta oli 22,5 miljoonaa euroa. Yritys valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetusteollisuudelle Binzhoussa, Shandongin maakunnassa Kiinan koillisosassa ja työllistää tällä hetkellä noin 170 ihmistä.

Ahlstromin uusi sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa vihittiin käyttöön toukokuussa. Investoinnin suuruus oli noin 42 miljoonaa euroa ja se työllistää alkuvaiheessa noin 70 henkilöä.

 

MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ

Varatoimitusjohtaja Risto Anttonen jää eläkkeelle 31.12.2010 mennessä. Anttonen vastaa liiketoiminnan kehittämisestä ja hänen työtehtävänsä siirtyvät muille johtoryhmän jäsenille Anttosen jäätyä eläkkeelle.

 

TEHOSTAMISOHJELMAT

Ahlstrom ilmoitti syyskuussa aloittavansa neuvottelut henkilöstönsä ja asiakkaidensa kanssa vesineulatun kuitukangastuotantolinjan tulevaisuudesta Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa. Linjan numero 23 sulkeminen on yksi mahdollinen vaihtoehto. Neuvottelut koskevat enintään 11 henkilöä. Linja on ollut vajaakäytössä eikä sen kannattavuus ole noussut tyydyttävälle tasolle. Neuvottelut pyritään saattamaan loppuun vuoden viimeisen neljänneksen aikana.

Tänä vuonna aloitettu tuotannon materiaalihukan vähentämisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosentilla, joka vastaa noin 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2012 alkaen. Projekti on aloitettu kahdessa pilottiyksikössä ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tuotantoyksiköihin ensi vuoden loppuun mennessä.

Vuonna 2009 suoritetuista toiminnan tehostamisohjelmista tavoitellut vuotuiset 55 miljoonan euron säästöt saavutetaan täysimääräisinä tämän vuoden aikana.  

Viime vuonna käynnistetty käyttöpääoman tehostamisprojekti on loppuvaiheessa ja se jatkuu vuoden loppuun asti.

 

HENKILÖSTÖ

Tammi-syyskuussa Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin 5 805 henkeä* (6 034) ja kauden lopussa 5 949 henkeä (5 849).

Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä noin 700 henkilön vähennykseen, joista 641 henkilön vähennykset toteutuivat tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä. Toisaalta yhtiö palkkasi uutta henkilöstöä, esim. Intiassa, alkuvuoden aikana ja yritysosto Kiinassa nosti henkilöstömäärää.

Eniten työntekijöitä syyskuun lopussa oli Yhdysvalloissa (24 %), Ranskassa (21 %), Italiassa (12 %), Suomessa (9 %), Saksassa (9 %) ja Brasiliassa (7 %).

 


HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Ahlstrom Oyj:n 31.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ahlstrom on käynnistänyt sisäisen selvityksen menettelytavoista Intiassa

Ahlstrom käynnisti 13.10.2010 sisäisen selvityksen liittyen yhtiön edustajan menettelytapoihin Intian Mundran tehtaalla. Selvitys koskee herännyttä epäilyä kyseenalaisista tavoista hoitaa viranomaissuhteita. Ahlstromilla on tiukat eettiset periaatteet, joiden noudattamisesta kyseisessä tapauksessa halutaan selvityksellä saada varmuus.

Selvitys aloitettiin Talouselämä-lehden jutunteon yhteydessä esiin nousseiden yksityiskohtien takia. Tutkimus on perusteellinen, ja sen tekee riippumaton kolmas osapuoli. Yhtiö tiedottaa selvityksen tuloksista erikseen.
Täsmennetyt pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Ahlstromin hallitus hyväksyi 26.10.2010 täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka tukevat yhtiön kannattavan kasvun strategiaa. Sijoitetun pääoman tuoton ja velkaantumisasteen tavoitteet pidetään ennallaan, ja lisäksi Ahlstrom tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein, yritysostot mukaan lukien.

Sijoitetun pääoman tavoite yli suhdannevaihtelujen on vähintään 13 prosenttia ja tavoitteena on saavuttaa se vuoteen 2012 mennessä. Nykyisellä taserakenteella tarvitaan vähintään 7 prosentin liikevoitto tavoitteeseen pääsemiseksi. Velkaantumisastetavoite on 50-80 prosenttia.

Omien osakkeiden osto

Ahlstromin hallistus päätti 26.10.2010 käyttää 31.3.2010 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 75 000 kappaletta, joka vastaa alle 0,2 % Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden hankinta pienentää yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-syyskuussa 2010 vaihdettiin kaikkiaan 6,47 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 77,5 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 9,31 euroa ja ylin 17,00 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 30.9.2010 hintaan 16,86 euroa. Osakkeiden markkina-arvo syyskuun lopussa oli 782,4 miljoonaa euroa.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,33 euroa (31.12.2009: 12,98 euroa).

Ahlstromin hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2009 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin 75 000 kappaletta, joka on alle 0,2 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin 10.2.2010 ja saatiin päätökseen 16.3.2010. Keskihinta oli 11,68 euroa.

Elokuussa 2010 aloitetun osakeomistusjärjestelmän myötä toimitusjohtaja sekä joukko johtoryhmän jäseniä sijoittaa huomattavan määrän omia varojaan Ahlstromin osakkeisiin Ahlcorp Oy -nimisen omistusyhtiön kautta. Paikallisen lainsäädännön vuoksi johtoryhmän yhdysvaltalainen jäsen William Casey tekee sijoituksensa suoraan Ahlstromin osakkeisiin. Järjestelmään osallistuvat johtoryhmän jäsenet rahoittavat sijoituksensa henkilökohtaisesti sekä Ahlstrom Oyj:n Ahlcorp Oy:lle ja William Caseylle myöntämin lainoin. Ahlstrom Oyj:n myöntämät lainat ovat korollisia ja niiden yhteismäärä on enintään 3 920 000 euroa. Ahlcorp Oy ja William Casey ostavat järjestelmän puitteissa Ahlstromin osakkeita yhteensä enintään 4 900 000 euron arvosta.  

Järjestelmä mahdollistaa osallistujille merkittävän osakeomistuksen yhtiössä. Järjestelmä yhtenäistää yhtiön sekä sen johdon edut ja tukee Ahlstromin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Osallistujat kantavat itse henkilökohtaisten sijoitustensa omistajariskin

Katsauskauden lopussa Ahlcorp Oy:llä ja William Caseyllä oli 214 039 Ahlstromin osaketta, jotka on esitetty konsernin omien osakkeiden hankintana. Hankinnat alensivat konsernin omaa pääomaa 3,2 miljoonalla eurolla.

Yhtiö sai Erkki Etolalta 21.5.2010 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Etolan omistusosuus on 20.5.2010 noussut yli 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.

Ahlstrom sai Vilha Intressenter Ab:lta 30.9.2010 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Vilha Intressenterin omistusosuus on 29.9.2010 laskenut alle 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Ahlstrom pitää tulevaisuuden näkymänsä ennallaan. Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon ylittävän vuoden 2008 tason. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009. Toisella vuosipuoliskolla liikevaihdon kehityksessä korostuu nousevien hintojen vaikutus myyntimäärien kehityksen tasoittuessa verrattuna edelliseen vuoteen.

Myyntihintojen korotuksia jatketaan viimeaikaisten raaka-ainekustannusten nousun kattamiseksi. Myös mahdolliset tulevat raaka-ainehintojen nousut pyritään kattamaan hinnankorotusten avulla.

Yhtiön tehokkaamman kulurakenteen ja parantuneen kysynnän odotetaan parantavan kannattavuutta. Jatkuva toiminnan tehostaminen on edelleen etusijalla.

Vuonna 2010 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 55 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa vuonna 2009). Yhtiön aikaisempi arvio investoinneista oli noin 60 milj. euroa.

 

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Viime aikojen kehityksen perusteella maailmantalouden nopeimman elpymisen aika näyttää päättyneen. Erityisesti Yhdysvaltojen hidastunut talouskasvu sekä Euroopassa suunnitellut budjettileikkaukset ja veronkorotukset voivat heikentää kasvua ja Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntää. Mikäli talouskasvu hidastuu ennakoitua nopeammin, ja kysyntää tukenut varastotasojen täydentäminen pysähtyy, tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen nostamisen epäonnistumisesta tai jopa niiden laskemisesta kasvaa.

Toistaiseksi luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta epävarman taloustilanteen vuoksi Ahlstromin asiakasluottoriskejä on yhä vaikea saada kokonaan suojattua luottovakuutuksien avulla.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Erityisesti sellun, tekokuitujen ja polymeerien hintojen oletetaan pysyvän korkealla tasolla loppuvuonna 2010. Sellumarkkinoilla tarjonnan ja kysynnän uskotaan olevan kuitenkin tasapainossa. Lisäksi joidenkin kemikaalien hinnat voivat nousta tarjonnan riittämättömyyden takia.

Mikäli raaka-ainehinnat pysyvät korkeina tai jatkavat yhä nousuaan, eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, tammi-syyskuun 2010 aikana saavutetun paremman kannattavuuden ylläpitäminen voi vaarantua.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla www.ahlstrom.com ja toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa 2009. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön internetsivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 26.10.2010

Ahlstrom Oyj
Hallitus

 

LISÄTIETOJA

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi kertovat vuoden 2010 kolmannen neljänneksen tuloksesta medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 26.10.2010 klo 14.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään puhelinkonferenssi englanniksi tänään 26.10.2010 klo 16.00 toimitusjohtaja Långin ja talousjohtaja Parvin johdolla. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon (09) 2319 4250 Suomessa tai +44 (0)20 7806 1953 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 7880049.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 26.10.2010 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2010. Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2010.

 

AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2011 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2010 Tiistaina 1.2. 1.1.-1.2.
Osavuosikatsaus tammi-huhtikuulta Torstaina 28.4. 1-28.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Keskiviikkona 10.8. 1.7.-10.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Maanantaina 24.10. 1-24.10.

 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestyy viikolla 11.

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.

LIITE

Konsernitilinpäätös


LIITE

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
           
Liikevaihto 482,4 400,6 1 412,8 1 175,6 1 596,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut -420,5 -346,9 -1 222,1 -1 043,4 -1 421,5
Bruttokate 61,9 53,7 190,7 132,2 174,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -12,7 -11,9 -40,1 -36,4 -49,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,2 -5,5 -14,9 -15,9 -21,6
Hallinnon kulut -25,9 -24,1 -80,4 -72,6 -95,0
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 2,0 8,9 8,1 13,4
Liiketoiminnan muut kulut -2,1 -1,1 -3,5 -3,3 -36,3
Liikevoitto / -tappio 16,9 13,1 60,7 12,1 -14,6
Rahoitustuotot ja -kulut -7,9 -6,8 -21,4 -19,8 -26,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,7 1,0 -1,2 1,1 0,7
Voitto / tappio ennen veroja 8,3 7,3 38,1 -6,6 -40,1
Tuloverot -4,2 -2,4 -13,4 1,6 7,1
Tilikauden voitto / tappio 4,1 4,9 24,7 -5,0 -32,9
Jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille 4,1 4,9 24,7 -5,0 -32,9
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
Osakekohtainen tulos, euroa          
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 0,06 0,10 0,44 -0,11 -0,72


* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

LAAJA TULOSLASKELMA Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
             
Tilikauden voitto / tappio 4,1 4,9 24,7 -5,0 -32,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen          
Muuntoerot -28,5 1,1 26,3 22,3 32,5
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten
suojaukset
-0,0 -0,5 -2,8 -0,1 -1,0
Rahavirran suojaukset -0,0 -0,1 -0,4 -0,0 0,4
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -28,5 0,4 23,2 22,2 31,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä -24,4 5,2 47,8 17,2 -1,1
Jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille -24,4 5,2 47,8 17,2 -1,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -

 


 

TASE 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009
         
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 707,9 733,7 717,6
Liikearvo 167,7 173,5 151,3
Muut aineettomat hyödykkeet 54,5 52,2 52,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 10,9 12,5 12,1
Muut sijoitukset 0,4 0,2 0,2
Muut saamiset 23,3 19,7 23,0
Laskennalliset verosaamiset 56,3 45,3 54,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 021,0 1 037,1 1 010,8
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 197,4 182,0 175,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 314,5 330,7 319,9
Tuloverosaamiset 2,8 2,7 3,7
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 44,5 36,2 19,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 559,2 551,6 519,4
Varat yhteensä 1 580,2 1 588,7 1 530,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 618,4 624,3 605,6
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 - 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,9 - -
Oma pääoma yhteensä 699,3 624,3 685,6
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 203,3 362,3 235,1
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 79,4 84,5 78,2
Varaukset 3,5 4,4 5,0
Muut velat 3,9 0,3 0,4
Laskennalliset verovelat 33,3 20,9 23,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 323,3 472,3 342,5
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 174,9 185,3 180,7
Ostovelat ja muut velat 369,4 292,3 305,1
Tuloverovelat 5,9 3,0 3,7
Varaukset 7,4 11,5 12,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 557,6 492,1 502,1
         
Velat yhteensä 880,9 964,4 844,6
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 580,2 1 588,7 1 530,2

 


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1) Osakepääoma     
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
                       
Oma pääoma 1.1.2009 70,0 209,3 8,3 -1,2 -49,1 - 390,9 628,1 0,0 - 628,1
Tilikauden voitto/tappio - - - - - - -5,0 -5,0 - - -5,0
Muut laajan tuloksen
erät, verojen jälkeen
                     
  Muuntoerot - - - - 22,3 - - 22,3 - - 22,3
  Ulkomaisiin yksiköihin tehty-
jen nettosijoitusten suojaukset
- - - - -0,1 - - -0,1 - - -0,1
  Rahavirtojen suojaukset - - - -0,0 - - - -0,0 - - -0,0
Osingonjako ja muu - - - - - - -21,0 -21,0 - - -21,0
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
- - - - - - - - - - -
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - -0,0 - -0,0
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - - - - - -
Oma pääoma 30.9.2009 70,0 209,3 8,3 -1,3 -26,9 - 364,9 624,3 - - 624,3
                       
Oma pääoma 1.1.2010 70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 24,7 24,7 - - 24,7
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
                     
    Muuntoerot - - - - 26,3 - - 26,3 - - 26,3
    Ulkomaisiin yksiköihin teh-
tyjen nettosijoitusten suojaukset
- - - - -2,8 - - -2,8 - - -2,8
    Rahavirtojen suojaukset - - - -0,4 - - - -0,4 - - -0,4
Osingonjako ja muu - - - - - - -26,0 -26,0 - - -26,0
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - -0,9 - -0,9 - - -0,9
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - -2,8 - -2,8 0,9 - -2,0
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,3 0,3 - - 0,3
Oma pääoma 30.9.2010 70,0 209,3 8,3 -1,2 5,9 -3,7 329,9 618,4 0,9 80,0 699,3


 

RAHAVIRTALASKELMA Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
           
Liiketoiminnan rahavirta          
Tilikauden voitto / tappio 4,1 4,9 24,7 -5,0 -32,9
Oikaisut yhteensä 39,3 33,1 113,6 93,0 146,3
Nettokäyttöpääoman muutokset 31,3 38,7 56,7 95,1 129,3
Varausten muutos -2,3 -2,0 -5,7 -7,1 -5,3
Rahoituserät -3,6 -6,8 -40,2 -15,8 -28,2
Maksetut / saadut tuloverot -1,4 -0,5 -4,4 0,9 0,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 67,5 67,3 144,7 161,0 209,6
           
Investointien rahavirta          
Konserniyritysten hankinta -11,2 - -11,2 -0,0 -0,0
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-15,8 -13,3 -29,2 -58,0 -69,8
Muut investointitoiminnot -0,2 2,1 0,1 3,2 3,5
Investointien nettorahavirta -27,3 -11,2 -40,3 -54,8 -66,3
           
Rahoituksen rahavirta          
Maksetut osingot - - -25,6 -21,0 -21,0
Omien osakkeiden lunastukset - - -0,9 - -
Johdon osakeomistusohjelman mukaiset
sijoitukset Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin
-2,0 - -2,0 - -
Oman pääoman ehtoisesta lainasta
saadut maksut
- - - - 80,0
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen
muutokset
-13,2 -52,8 -52,2 -108,7 -242,6
Rahoituksen nettorahavirta -15,1 -52,8 -80,7 -129,7 -183,6
           
Rahavarojen muutos 25,1 3,3 23,7 -23,5 -40,2
           
Rahavarat tilikauden alussa 20,0 32,6 19,9 58,2 58,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus -0,6 0,3 0,9 1,5 2,0
Rahavarat tilikauden lopussa 44,5 36,2 44,5 36,2 19,9

 


 

TUNNUSLUVUT Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
  2010 2009 2010 2009 2009
           
Henkilöstökulut -84,1 -80,8 -259,6 -247,1 -337,8
Poistot -26,2 -25,2 -78,3 -76,5 -106,7
Arvonalentumiset -0,1 0,2 -0,1 0,2 -31,1
           
Liikevoitto, % 3,5 3,3 4,3 1,0 -0,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,0 4,8 7,4 1,5 -1,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % 2,3 3,1 4,8 -1,1 -5,0
           
Korolliset nettovelat, milj. euroa 333,7 511,3 333,7 511,3 395,9
Omavaraisuusaste, % 44,3 39,3 44,3 39,3 44,8
Velkaantumisaste, % 47,7 81,9 47,7 81,9 57,7
           
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,06 0,10 0,44 -0,11 -0,72
Oma pääoma/osake, euroa 13,33 13,38 13,33 13,38 12,98
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,
kauden aikana, 1000
46 517 46 671 46 585 46 671 46 671
Osakkeiden lukumäärä, kauden
lopussa, 1000
46 403 46 671 46 403 46 671 46 671
           
Investoinnit, milj. euroa 16,9 12,4 28,7 53,9 63,8
Sijoitettu pääoma, kauden lopussa,
milj. euroa
1 077,5 1 171,8 1 077,5 1 171,8 1 101,5
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 844 5 899 5 805 6 034 5 993


* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä


LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2010 alkaen:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (uudistettu)
Uudistettu standardi eroaa aikaisemmasta mm. seuraavilta osin:
Ehdollinen kauppahinta arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja kauppahinnan myöhemmät muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Liiketoiminnon hankintaan liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti.
Määräysvallattomien omistajien osuudet arvostetaan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuutta hankitun kohteen nettovarallisuudesta.

- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (uudistettu)
Muutos koskee konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten ja vähennysten käsittelyä.

- IFRS standardien vuosittaiset muutokset 2009
Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.

Alla mainituilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2010,ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen (muutos)
- Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta

Toimintokohtainen tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelman esitystapa on muutettu vuoden 2010 alussa kululajikohtaisesta toimintokohtaiseksi ja vertailukausien luvut on muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.

Uudistettu organisaatio ja toimintamalli

Konserni julkisti toukokuussa 2010 uudistetun organisaation ja toimintamallin. Ahlstrom organisoi liiketoimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen, jotka muodostavat uudet raportointisegmentit taloudellisessa raportoinnissa. Uudet raportointisegmentit ovat Building and Energy, Filtration, Food and Medical, Home and Personal ja Label and Processing.

Muutokset tulivat voimaan 1.7.2010. Uuden segmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2009 ja vuoden 2010 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistiin 28.9.2010.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-Q4 Q1 Q2 Q3
Milj. euroa 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010
                 
Building and Energy 55,8 54,2 57,6 56,1 223,7 62,1 68,3 66,3
Filtration 64,9 69,4 70,5 71,0 275,8 79,0 88,5 87,4
Food and Medical 78,0 79,0 74,7 78,5 310,2 82,0 91,7 88,7
Home and Personal 61,8 63,7 66,6 73,0 265,1 66,0 71,3 78,3
Label and Processing 134,4 151,6 150,0 162,5 598,5 172,0 188,1 182,2
Muut toiminnot 7,4 9,6 9,7 10,9 37,7 9,5 11,8 11,5
Sisäinen myynti -26,3 -28,6 -28,4 -31,6 -114,8 -29,6 -30,4 -32,0
Liikevaihto 376,1 398,9 400,6 420,5 1 596,1 441,0 489,4 482,4
                 
Building and Energy 2,7 2,8 3,7 4,4 13,5 3,5 3,8 3,8
Filtration 1,3 1,2 1,8 2,5 6,8 1,9 1,8 1,4
Food and Medical 8,5 8,5 6,5 7,1 30,6 7,0 6,7 9,3
Home and Personal 4,7 4,2 5,0 5,5 19,4 5,3 5,9 5,7
Label and Processing 6,6 7,7 7,5 7,1 29,0 7,7 7,7 7,4
Muut toiminnot 2,4 4,3 4,0 4,8 15,6 4,2 4,4 4,4
Sisäinen myynti 26,3 28,6 28,4 31,6 114,8 29,6 30,4 32,0
                 
Building and Energy -2,9 -1,9 -1,4 -4,5 -10,8 -1,8 1,4 0,5
Filtration 0,9 4,4 5,3 -6,9 3,7 7,5 9,4 7,0
Food and Medical 0,9 4,2 2,6 1,7 9,4 4,0 5,3 1,6
Home and Personal -2,3 -0,4 2,1 -18,3 -18,9 0,4 1,3 2,6
Label and Processing -4,3 3,4 5,0 -0,9 3,3 5,3 14,2 7,7
Muut toiminnot -2,7 -0,1 -0,8 2,3 -1,4 -1,4 -1,9 -2,7
Eliminoinnit -0,3 0,2 0,1 -0,0 0,0 -0,0 0,1 0,0
Liikevoitto / -tappio -10,7 9,7 13,1 -26,6 -14,6 14,0 29,8 16,9
                 
Liikevoitto / -tappio, %                
Building and Energy -5,2 -3,5 -2,5 -8,1 -4,8 -2,8 2,0 0,8
Filtration 1,4 6,4 7,6 -9,7 1,4 9,4 10,6 8,1
Food and Medical 1,2 5,3 3,5 2,2 3,0 4,8 5,8 1,8
Home and Personal -3,8 -0,7 3,2 -25,0 -7,1 0,7 1,8 3,4
Label and Processing -3,2 2,3 3,3 -0,5 0,6 3,1 7,5 4,2
Konserni yhteensä -2,9 2,4 3,3 -6,3 -0,9 3,2 6,1 3,5
                 
Sidotun pääoman tuotto (RONA), %                
Building and Energy -6,7 -4,4 -3,3 -11,0 -6,5 -4,4 3,5 1,4
Filtration 1,7 8,5 11,0 -15,3 1,9 16,7 20,1 14,8
Food and Medical 1,6 7,6 5,1 3,4 4,5 7,7 9,7 3,0
Home and Personal -3,9 -0,7 3,8 -35,0 -8,6 0,9 2,5 5,2
Label and Processing -4,8 3,9 6,0 -1,1 1,0 6,9 18,8 10,6
Konserni (ROCE), % -3,3 3,2 4,8 -9,4 -1,1 5,2 10,9 6,0
                 
Building and Energy 174,3 172,5 170,3 158,6 158,6 161,0 156,3 147,6
Filtration 214,7 200,3 188,1 172,5 172,5 183,7 188,3 191,5
Food and Medical 222,5 215,1 200,8 203,5 203,5 211,2 228,9 206,0
Home and Personal 238,4 227,5 218,9 197,9 197,9 202,9 210,6 191,2
Label and Processing 351,4 344,0 330,9 313,2 313,2 300,9 302,4 280,2
Muut toiminnot -38,2 -2,4 -3,1 -2,1 -2,1 -37,3 -9,4 -12,5
Eliminoinnit -0,7 -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3
Nettovarat yhteensä 1 162,3 1 156,4 1 105,6 1 043,2 1 043,2 1 022,0 1 076,8 1 003,6
                 
Building and Energy 15,0 5,1 3,1 1,6 24,8 0,4 0,7 1,6
Filtration 0,8 1,0 1,0 0,5 3,3 0,3 1,2 1,6
Food and Medical 7,9 5,8 6,0 4,0 23,7 4,4 0,9 4,6
Home and Personal 1,0 0,7 0,3 0,5 2,5 0,0 0,5 1,1
Label and Processing 2,1 1,9 1,7 3,1 8,9 1,0 1,7 7,7
Muut toiminnot 0,2 0,1 0,2 0,2 0,7 0,3 0,3 0,3
Investoinnit yhteensä 26,9 14,6 12,4 9,9 63,8 6,5 5,3 16,9
                 
Building and Energy -4,5 -4,5 -4,5 -4,4 -18,0 -4,4 -4,6 -4,5
Filtration -5,2 -5,4 -4,9 -5,3 -20,8 -4,7 -4,9 -4,7
Food and Medical -3,8 -4,4 -4,2 -9,0 -21,4 -4,4 -5,2 -5,2
Home and Personal -3,6 -3,9 -3,9 -3,6 -15,1 -4,2 -4,2 -4,1
Label and Processing -7,6 -7,1 -7,0 -7,2 -28,9 -7,2 -7,1 -7,0
Muut toiminnot -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -2,4 -0,6 -0,6 -0,6
Poistot yhteensä -25,3 -25,9 -25,2 -30,2 -106,7 -25,5 -26,6 -26,2
                 
Building and Energy - - - - - - - -
Filtration - - - -8,7 -8,7 - - -
Food and Medical - - - - - - - -
Home and Personal - - - -22,5 -22,5 - -0,0 -
Label and Processing -0,0 -0,0 0,2 -0,0 0,1 -0,0 -0,0 -0,1
Muut toiminnot - - - - - - - -
Alaskirjaukset yhteensä -0,0 -0,0 0,2 -31,2 -31,1 -0,0 -0,1 -0,1
                 
Building and Energy - -0,1 -0,3 -2,1 -2,5 - - -
Filtration -0,0 -0,3 -0,8 -11,4 -12,5 - - 0,3
Food and Medical -0,5 -0,2 -0,7 -5,0 -6,3 - 0,8 -
Home and Personal -0,2 -1,4 0,0 -22,1 -23,8 - - -
Label and Processing - -0,5 -1,7 -4,4 -6,6 0,0 - 1,5
Muut toiminnot - -0,5 -1,0 -1,3 -2,7 0,3 0,0 -1,5
Kertaluonteiset erät yhteensä -0,7 -3,0 -4,4 -46,2 -54,3 0,3 0,8 0,3


Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.


 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009
           
Eurooppa 245,6 212,9 740,1 624,4 846,3
Pohjois-Amerikka 105,4 99,5 327,2 308,0 410,1
Etelä-Amerikka 66,7 46,9 170,7 126,1 174,9
Aasian ja Tyynenmeren alue 55,7 32,0 145,8 94,5 134,2
Muu maailma 8,9 9,3 29,0 22,7 30,7
Liikevaihto 482,4 400,6 1 412,8 1 175,6 1 596,1

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN      
MUUTOKSET Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009
       
Kirjanpitoarvo 1.1. 717,6 745,7 745,7
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä 11,5 - -
Lisäykset 28,0 52,9 63,6
Vähennykset -0,3 -0,7 -1,0
Poistot ja arvonalentumiset -74,0 -71,8 -106,9
Kurssierot ja muut muutokset 25,0 7,7 16,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 707,9 733,7 717,6

 

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2009
       
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat      
Myyntituotot ja korkotuotot 0,4 0,4 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot -2,1 -1,7 -2,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1 0,0 0,0
Ostovelat ja muut velat 0,2 0,2 0,2


Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.


 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009
       
Lyhytaikainen osa 5,7 6,7 6,6
Pitkäaikainen osa 19,2 15,2 20,4
Yhteensä 24,9 21,9 27,0

 

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 30.9. 30.9. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009 2009
       
Kiinnitykset 73,0 - 73,0
Pantit 0,2 0,3 0,3
Vastuut      
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 22,9 41,5 19,6
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset - 2,1 2,1
Hankintasitoumukset 7,3 13,2 10,2
Muut vastuusitoumukset 2,1 4,1 3,6

 


YRITYSHANKINNAT 2010

Syyskuussa 2010 Ahlstrom hankki kiinalaisen Shandong Puri Filter & Paper Products Limitedin osakekannan Purico Groupilta. Velaton kauppahinta oli 22,5 miljoonaa euroa. Shandong Puri Filter & Paper Products Limited valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetusteollisuudelle tehtaallaan Binzhoussa, Shandongin maakunnassa Kiinan koillisosassa.         

Shandong Puri Filter & Paper Products Limited on yhdistelty konsernin lukuihin 13.9.2010 lähtien osana Ahlstromin Filtration -segmenttiä. Mikäli yritysosto olisi tapahtunut 1.1.2010, sillä ei olisi ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tilikauden tulokseen.        Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset olivat 0,8 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu kuluksi tuloslaskelman hallinnon kuluihin, kun palvelut on vastaanotettu.

Kaupan arvo ylitti Shandong Puri Filter & Paper Products Limitedin nettovarallisuuden kirjanpitoarvon 11,3 miljoonalla eurolla, josta 3,9 miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan niiden käypää arvoa. Kohdistukseen liittyvää laskennallista verovelkaa kirjattiin 1,0 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä liikearvo 8,4 miljoonaa euroa perustuu henkilöstöön, synergiahyötyihin sekä laajentuneisiin liiketoimintamahdollisuuksiin Aasiassa.

Hankitun liiketoiminnan varojen ja velkojen alustavat käyvät arvot ostohetkellä on esitetty alla olevassa taulukossa.

HANKITUT LIIKETOIMINNAT   Hankitun yrityksen   Käypä
Milj. euroa   kirjanpitoarvo   arvo
         
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   8,2   12,1
Aineettomat hyödykkeet   3,1   3,1
Vaihto-omaisuus   0,9   0,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset   0,8   0,8
Rahavarat   1,9   1,9
Varat yhteensä   14,9   18,8
         
Laskennalliset verovelat       1,0
Korolliset velat   12,1   12,1
Ostovelat ja muut velat   2,9   2,9
Velat yhteensä   15,0   16,0
         
Nettovarat   -0,1   2,9
         
Liikearvo       8,4
         
Rahana maksettu kauppahinta       11,2
Hankitun tytäryrityksen rahavarat       -1,9
Rahavirtavaikutus       9,3

 


 

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
               
Liikevaihto 482,4 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Hankinnan ja valmistuksen kulut -420,5 -416,3 -385,3 -378,1 -346,9 -349,4 -347,1
Bruttokate 61,9 73,1 55,7 42,4 53,7 49,5 29,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -12,7 -14,1 -13,3 -13,2 -11,9 -11,7 -12,8
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,2 -5,1 -4,6 -5,7 -5,5 -4,9 -5,5
Hallinnon kulut -25,9 -29,5 -25,0 -22,3 -24,1 -25,1 -23,5
Liiketoiminnan muut tuotot 0,9 5,9 2,1 5,3 2,0 3,5 2,7
Liiketoiminnan muut kulut -2,1 -0,6 -0,8 -33,0 -1,1 -1,6 -0,6
Liikevoitto / -tappio 16,9 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Rahoitustuotot ja -kulut -7,9 -6,9 -6,7 -6,4 -6,8 -4,8 -8,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,7 -0,4 -0,0 -0,4 1,0 -0,3 0,4
Voitto / tappio ennen veroja 8,3 22,5 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tuloverot -4,2 -7,4 -1,9 5,5 -2,4 -2,2 6,2
Tilikauden voitto / tappio 4,1 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
               
Jakautuminen              
Emoyrityksen omistajille 4,1 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - - -

 

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
               
Liikevaihto              
Building and Energy 66,3 68,3 62,1 56,1 57,6 54,2 55,8
Filtration 87,4 88,5 79,0 71,0 70,5 69,4 64,9
Food and Medical 88,7 91,7 82,0 78,5 74,7 79,0 78,0
Home and Personal 78,3 71,3 66,0 73,0 66,6 63,7 61,8
Label and Processing 182,2 188,1 172,0 162,5 150,0 151,6 134,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit -20,5 -18,6 -20,1 -20,7 -18,8 -18,9 -18,8
Konserni yhteensä 482,4 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
               
Liikevoitto / -tappio              
Building and Energy 0,5 1,4 -1,8 -4,5 -1,4 -1,9 -2,9
Filtration 7,0 9,4 7,5 -6,9 5,3 4,4 0,9
Food and Medical 1,6 5,3 4,0 1,7 2,6 4,2 0,9
Home and Personal 2,6 1,3 0,4 -18,3 2,1 -0,4 -2,3
Label and Processing 7,7 14,2 5,3 -0,9 5,0 3,4 -4,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit -2,6 -1,8 -1,4 2,2 -0,6 0,1 -3,0
Konserni yhteensä 16,9 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7

 

 

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
               
Liikevaihto 482,4 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Liikevoitto / -tappio 16,9 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Voitto / tappio ennen veroja 8,3 22,5 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tilikauden voitto / tappio 4,1 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
               
Velkaantumisaste, % 47,7 50,3 55,3 57,7 81,9 92,0 99,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 6,0 10,9 5,2 -9,4 4,8 3,2 -3,3
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,06 0,29 0,09 -0,61 0,10 0,05 -0,26
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden
aikana, 1000
46 517 46 596 46 642 46 671 46 671 46 671 46 671


* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä


 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

 

Korolliset nettovelat              
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset            
               
Omavaraisuusaste, %              
Oma pääoma yhteensä /                                x 100            
Taseen loppusumma - Saadut ennakot              
               
Velkaantumisaste, %              
Korolliset nettovelat/                                       x 100            
Oma pääoma yhteensä              
               
Oman pääoman tuotto (ROE), %              
Tilikauden tulos/                                              x 100            
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)              
               
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %              
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                                x 100      
Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) - Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)        
               
Laimentamaton tulos/osake, euroa              
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/              
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana              
               
Laimennettu tulos/osake, euroa              
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/              
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana            
               
Oma pääoma/osake,  euroa              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/              
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa              
               

 


* Henkilöstöluvut on laskettu henkilötyövuosina.